Wat is algemeen geaccepteerde arbeid?

Algemeen geaccepteerde arbeid is arbeid die algemeen maatschappelijk aanvaard is. Het zijn dus werkzaamheden die door de maatschappij als aanvaardbaar worden beschouwd. Algemeen geaccepteerde arbeid omvat geen werkzaamheden die in strijd zijn met de openbare orde of met de goede zeden. Daarnaast valt werk waar tegen gewetensbezwaren kunnen bestaan ook niet onder algemeen geaccepteerde arbeid. … Read more

Wat is een tegenprestatie voor een uitkering?

Tegenprestatie is een bepaalde verplichting die van iemand in een uitkeringspositie kan worden verwacht als deze daadwerkelijk een uitkering ontvangt. Het gaat hierbij om onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk nut. Deze werkzaamheden moeten niet zorgen voor een verdringing op de arbeidsmarkt. Het verrichten van vrijwilligerswerk kan door gemeenten worden beschouwd als een tegenprestatie. Er zijn … Read more

Werkverplichting uitkeringsgerechtigde vanuit de Participatiewet

De Participatiewet verplicht een uitkeringsgerechtigde, die jonger is dan de AOW-leeftijd, om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, deze te aanvaarden en te behouden. Dit is vastgelegd in artikel 9 van de Participatiewet. Het woord participeren kan worden vertaald met deelnemen. De Participatiewet is met name gericht op het deelnemen aan de arbeidsmarkt oftewel de uitstroom … Read more

Wat is de Wet sociale werkvoorziening (WSW)?

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is een wet waarmee mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, die niet onder normale arbeidsomstandigheden kunnen werken, in aanmerking kunnen komen voor aanpassingen op de werkplek waardoor het wel mogelijk wordt om werkzaamheden uit te voeren. Binnen de sociale werkvoorziening kan het werk worden aangepast aan de mogelijkheden … Read more

Wat is een no-riskpolis van het UWV?

No-riskpolis is een speciale maatregel waarmee het UWV de Ziektewetuitkering voor een zieke werknemer aan een werkgever betaald als deze iemand uit een bepaalde doelgroep, met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid of ziekte, in dienst heeft genomen. Het gaat hierbij om mensen die aan het werk worden geholpen vanuit ziekte, of mensen met een een … Read more

De Participatiewet voor het vergroten van bestaanszekerheid

Een belangrijk doel van de Participatiewet is het vergroten van de bestaanszekerheid van mensen die in de knel zijn geraakt waardoor ze niet meer op eigen kracht kunnen functioneren in de maatschappij. Gemeenten besteden aandacht aan het herstellen van bestaanszekerheid. Er kunnen een aantal factoren een rol spelen als het gaat om bestaanszekerheid. Zo speelt … Read more

Wat is loonwaarde?

Loonwaarde is de waarde die een persoon heeft met betrekking tot het uitvoeren van arbeid uitgedrukt in geld. Hoewel het woord loonwaarde op basis van bovenstaande definitie breed zou kunnen worden toegepast wordt het begrip in de praktijk vooral gebruikt in het kader van onderzoek naar de arbeidsprestatie van mensen die een ziekte of (arbeids-)handicap … Read more

Waarvoor wordt loondispensatie toegepast?

Loondispensatie is een regeling vanuit de overheid waarmee mensen vanuit een specifieke uitkeringspositie tegen een lager loon aan het werk geholpen kunnen worden bij een werkgever om daarmee de mogelijkheden tot arbeidsintegratie te bevorderen. Loondispensatie is bedoelt om mensen met een Wajong-uitkering aan een baan te helpen. Volgens de website van het UWV is deze … Read more

Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?

De kostendelersnorm is een norm die wordt gehanteerd in het bepalen van de mate waarin de kosten van een huishouden kunnen worden verdeeld over meerdere volwassenen die inkomsten (kunnen) leveren aan datzelfde huishouden. Kortom de kosten van een huishouden kunnen door meerdere personen worden gedragen. De kostendelersnorm is van toepassing op de bijstandsuitkering wanneer een … Read more

Verdringing of eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt

Verdringing op de arbeidsmarkt is een begrip dat wordt gebruikt voor (oneerlijke) concurrentie op de arbeidsmarkt waarbij een persoon de baan overneemt van een ander persoon die daardoor zijn of haar baan verliest of een bepaalde baan niet kan krijgen. Er is bij verdringing op de arbeidsmarkt sprake van een vorm van concurrentie. Toch wordt … Read more

Korte samenvatting Participatiewet

De Participatiewet is bedoelt om meer mensen, die willen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben, deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen die beschikken over arbeidsvermogen. Dit arbeidsvermogen dient samen met de desbetreffende inwoners in kaart te worden gebracht en gemeenten kunnen maatwerkoplossingen … Read more

Wat is elektrificatie en elektrificering?

Elektrificatie is verzamelnaam voor de energietransitie van niet-elektrische systemen naar elektrische systemen. Het gaat hierbij met name om de voeding en aandrijving van de desbetreffende systemen. Het werkwoord elektrificeren is afgeleid van elektrificatie. Zo kan men bijvoorbeeld zeggen dat men een wagenpark wil elektrificeren. Hierbij vervangt men een wagenpark met auto’s die op fossiele brandstoffen … Read more

IEA verwacht verkoopgroei in warmtepompen tot 2028

Wereldwijd zal de interesse in warmtepompen de komende jaren toenemen. Deze prognose geeft het Internationaal Energieagentschap IEA. Er is op dit moment al sprake van een gestage groei in de realisering van projecten op het gebied van duurzame warmte. De IEA verwacht dat er tot 2028 een toename zal plaatsvinden van 40 procent op het … Read more

Waterstof kan veilig door aardgasleidingen worden getransporteerd volgens Gasunie

Waterstof wordt genoemd als de belangrijkste vervanger van aardgas. In tegenstelling tot aardgas kan waterstof volledig duurzaam worden geproduceerd mits er voldoende duurzame elektriciteit beschikbaar is. Het produceren van waterstof is echter één belangrijk aspect het transport van waterstof vormt een andere uitdaging. De mogelijkheden om waterstof te transporteren door aardgasleidingen is reeds onderzocht door … Read more

Aandacht voor personeel blijft belangrijk speerpunt voor bedrijven vanaf januari 2024

Het is belangrijk dat bedrijven het komende jaar voldoende aandacht blijven hebben voor het welzijn van het personeel. De arbeidsmarkt is krap en de hoeveelheid werk is bij veel bedrijven groter dan de capaciteit die wordt geboden vanuit het personeelsbestand. Er is sprake van een tekort aan personeel en veel bedrijven weten niet hoe ze … Read more

Moeten functies wel statisch zijn in een dynamische arbeidsmarkt?

Vacatures vormen nog steeds de belangrijkste factor vanuit de vraagkant van de arbeidsmarkt. In vacatures geven werkgevers, overheden en intermediairs aan wat ze van sollicitanten verwachten. Meestal zijn vacatures gebaseerd op functieprofielen. Een functieprofiel geeft als het goed is heel duidelijk aan welke taken en verantwoordelijkheden horen bij een bepaalde functie. Uiteraard is deze duidelijkheid … Read more

Is de focus nog wel op verduurzaming en energietransitie vanaf januari 2024?

Verduurzaming en energietransitie waren de afgelopen jaren belangrijke begrippen die regelmatig opdoken in de media. Inmiddels hoor je steeds minder berichten die verband houden met deze begrippen. Is Nederland het verduurzamen van woningen en andere gebouwen zat? Kost het te veel geld of zijn de subsidies niet toereikend? In ieder geval werden er na de … Read more

Wat is voortgezet speciaal onderwijs vso?

Voortgezet speciaal onderwijs (vso) is een benaming voor Nederlandse opleidingen op het voortgezet onderwijs waarop leerlingen, die specialistische ondersteuning nodig hebben, intensieve begeleiding kunnen krijgen die het reguliere onderwijs meestal niet kan aanbieden. De leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan hebben daarvoor een officiële toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze toelaatbaarheidsverklaring vso hoeft echter niet door … Read more

Creatief beoordelen van cv belangrijk in krappe arbeidsmarkt

Als er sprake is van een krappe arbeidsmarkt ziet men over het algemeen twee ontwikkelingen. De eerste ontwikkeling is dat het aantal kandidaten dat direct geschikt is voor de invulling van een vacature afneemt en de andere ontwikkeling is dat er meer vacatures komen open te staan. Kort samengevat de vraag naar personeel neemt toe … Read more

Recruitment uitbesteden of niet?

HR oftewel ‘Human Resources’ zijn belangrijk voor organisaties. Hoe sterk bedrijven ook gaan automatiseren de menselijke factor zal altijd blijven bestaan. Het lijkt er zelfs op dat in 2023 en vermoedelijk ook in 2024 juist meer aandacht uitgaat naar de menselijke factor. Het recruitment proces is een belangrijk onderdeel van HR omdat doormiddel van het … Read more