Verdringing of eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt

Verdringing op de arbeidsmarkt is een begrip dat wordt gebruikt voor (oneerlijke) concurrentie op de arbeidsmarkt waarbij een persoon de baan overneemt van een ander persoon die daardoor zijn of haar baan verliest of een bepaalde baan niet kan krijgen. Er is bij verdringing op de arbeidsmarkt sprake van een vorm van concurrentie. Toch wordt niet elke vorm van concurrentie op de arbeidsmarkt verdringing genoemd. Zo kunnen meerdere mensen solliciteren op een bepaalde openstaande vacature. Wanneer deze personen allemaal op dezelfde manier kunnen solliciteren en daarbij geen onderscheid wordt gemaakt kun je spreken van een eerlijke concurrentie.

Oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt

Bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld puur op basis van opleidingsachtergrond, werkervaring en competenties een keuze maken. Er zijn echter ook situaties te bedenken waarin er sprake is van oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Hierbij kun je denken aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van werklozen die onder de Participatiewet vallen. Wanneer bepaalde arbeidskrachten vanwege de Participatiewet doormiddel van loondispensaties of subsidies minder geld kosten voor een werkgever kunnen bedrijven deze gesubsidieerde werknemers voorlang verlenen boven werknemers met een regulier salaris. In dat geval kan een reguliere werknemer die niet gesubsidieerd is zijn of haar baan verliezen ten koste van een werknemer die vanwege subsidies minder kost voor een werkgever. Verdringing kan ook plaatsvinden wanneer malafide uitzendbureaus arbeidsmigranten tegen lage salarissen en tarieven aanbieden bij bedrijven waardoor reguliere uitzendkrachten of werknemers de organisatie moeten verlaten.

Niet alleen financieel

Overigens heeft verdringing niet alleen te maken met de financiële kant van arbeid. In feite wordt gekeken naar het gehele arbeidsaanbod. Ook de arbeidsproductiviteit of de condities van arbeid kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij de aanname van personeel. Niet in alle gevallen is er sprake van oneerlijke concurrentie maar in een aantal gevallen kan er wel degelijk sprake zijn van verdringing. Als er sprake is van een verandering in baankansen spreekt men al snel van verdringing. Verdringing op de arbeidsmarkt moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Werk is voor veel mensen de belangrijkste inkomstenbron en bovendien ook een belangrijke waarde voor deelname aan de maatschappij.