Wat is algemeen geaccepteerde arbeid?

Algemeen geaccepteerde arbeid is arbeid die algemeen maatschappelijk aanvaard is. Het zijn dus werkzaamheden die door de maatschappij als aanvaardbaar worden beschouwd. Algemeen geaccepteerde arbeid omvat geen werkzaamheden die in strijd zijn met de openbare orde of met de goede zeden. Daarnaast valt werk waar tegen gewetensbezwaren kunnen bestaan ook niet onder algemeen geaccepteerde arbeid. … Read more

Wat is een tegenprestatie voor een uitkering?

Tegenprestatie is een bepaalde verplichting die van iemand in een uitkeringspositie kan worden verwacht als deze daadwerkelijk een uitkering ontvangt. Het gaat hierbij om onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk nut. Deze werkzaamheden moeten niet zorgen voor een verdringing op de arbeidsmarkt. Het verrichten van vrijwilligerswerk kan door gemeenten worden beschouwd als een tegenprestatie. Er zijn … Read more

Werkverplichting uitkeringsgerechtigde vanuit de Participatiewet

De Participatiewet verplicht een uitkeringsgerechtigde, die jonger is dan de AOW-leeftijd, om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, deze te aanvaarden en te behouden. Dit is vastgelegd in artikel 9 van de Participatiewet. Het woord participeren kan worden vertaald met deelnemen. De Participatiewet is met name gericht op het deelnemen aan de arbeidsmarkt oftewel de uitstroom … Read more

Wat is de Wet sociale werkvoorziening (WSW)?

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is een wet waarmee mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, die niet onder normale arbeidsomstandigheden kunnen werken, in aanmerking kunnen komen voor aanpassingen op de werkplek waardoor het wel mogelijk wordt om werkzaamheden uit te voeren. Binnen de sociale werkvoorziening kan het werk worden aangepast aan de mogelijkheden … Read more

Wat is een no-riskpolis van het UWV?

No-riskpolis is een speciale maatregel waarmee het UWV de Ziektewetuitkering voor een zieke werknemer aan een werkgever betaald als deze iemand uit een bepaalde doelgroep, met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid of ziekte, in dienst heeft genomen. Het gaat hierbij om mensen die aan het werk worden geholpen vanuit ziekte, of mensen met een een … Read more

De Participatiewet voor het vergroten van bestaanszekerheid

Een belangrijk doel van de Participatiewet is het vergroten van de bestaanszekerheid van mensen die in de knel zijn geraakt waardoor ze niet meer op eigen kracht kunnen functioneren in de maatschappij. Gemeenten besteden aandacht aan het herstellen van bestaanszekerheid. Er kunnen een aantal factoren een rol spelen als het gaat om bestaanszekerheid. Zo speelt … Read more

Wat is loonwaarde?

Loonwaarde is de waarde die een persoon heeft met betrekking tot het uitvoeren van arbeid uitgedrukt in geld. Hoewel het woord loonwaarde op basis van bovenstaande definitie breed zou kunnen worden toegepast wordt het begrip in de praktijk vooral gebruikt in het kader van onderzoek naar de arbeidsprestatie van mensen die een ziekte of (arbeids-)handicap … Read more

Waarvoor wordt loondispensatie toegepast?

Loondispensatie is een regeling vanuit de overheid waarmee mensen vanuit een specifieke uitkeringspositie tegen een lager loon aan het werk geholpen kunnen worden bij een werkgever om daarmee de mogelijkheden tot arbeidsintegratie te bevorderen. Loondispensatie is bedoelt om mensen met een Wajong-uitkering aan een baan te helpen. Volgens de website van het UWV is deze … Read more

Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?

De kostendelersnorm is een norm die wordt gehanteerd in het bepalen van de mate waarin de kosten van een huishouden kunnen worden verdeeld over meerdere volwassenen die inkomsten (kunnen) leveren aan datzelfde huishouden. Kortom de kosten van een huishouden kunnen door meerdere personen worden gedragen. De kostendelersnorm is van toepassing op de bijstandsuitkering wanneer een … Read more

Verdringing of eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt

Verdringing op de arbeidsmarkt is een begrip dat wordt gebruikt voor (oneerlijke) concurrentie op de arbeidsmarkt waarbij een persoon de baan overneemt van een ander persoon die daardoor zijn of haar baan verliest of een bepaalde baan niet kan krijgen. Er is bij verdringing op de arbeidsmarkt sprake van een vorm van concurrentie. Toch wordt … Read more

Korte samenvatting Participatiewet

De Participatiewet is bedoelt om meer mensen, die willen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben, deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen die beschikken over arbeidsvermogen. Dit arbeidsvermogen dient samen met de desbetreffende inwoners in kaart te worden gebracht en gemeenten kunnen maatwerkoplossingen … Read more

Wie is aansprakelijk bij schade of een ongeval van een uitzendkracht bij opdrachtgever?

Aansprakelijkheid is een belangrijk onderwerp als er een incident plaatsvind op de werkvloer. Men stelt zich dan de vraag of de werkgever of werknemer aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade of inkomstenderving. Als de werknemer een flexkracht betreft in de vorm van een uitzendkracht of gedetacheerde kan deze vraag wellicht complexer lijken. Er is … Read more

Hoofdlijnen Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud NOW 2020

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud is een nieuwe regeling die is ingevoerd in 2020 vanwege de economische effecten voor werkgevers ten gevolge van de coronacrisis. Deze maatregel is afkomstig van de overheid en wordt ook wel de NOW regeling genoemd. Deze NOW ziet er in hoofdlijnen als volgt uit. • Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in … Read more

Wat is de WNRA?

Ambtenaren hadden in de jaren voor 2020 andere rechten en plichten dan werknemers in het bedrijfsleven. Vanaf 1 januari 2020 heeft de wetgever dit veranderd en vallen ambtenaren onder het private arbeidsrecht, evenals werknemers in het bedrijfsleven. Deze overgang is bepaald in de WNRA, wat staat voor “Wet Normalisering Rechtpositie Ambtenaren”. Tjerk van der Meij … Read more

Een uitzendkracht krijgt een ongeval: wie is aansprakelijk?

Het komt helaas soms voor dat uitzendkrachten te maken krijgen met een ongeval. Een ongeval kan letsel of materiële schade tot gevolg hebben. Uitzendbureaus zijn tijdens de werkzaamheden van de uitzendkracht geen toezichthouder en tevens niet in staat om de arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht zo veilig mogelijk te maken. In de Algemene Arbeidsvoorwaarden van de … Read more

Hogere WW-premie voor flexkrachten door WAB

De WW-premie die werkgevers moeten afdragen aan voor flexkrachten gaat omhoog per 1 januari 2020. Vanaf die datum wordt namelijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht (WAB) van kracht. Deze wet heeft naar verwachting een grote invloed op de arbeidsmarkt van Nederland. De overheid wil met de Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgen voor meer … Read more

Wat is de cumulatiegrond in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

De cumulatiegrond is opgenomen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en is een combinatie van meerdere onderbouwde ontslaggronden die gedeeltelijk aan de orde zijn en gezamenlijk voldoende grond bieden om een ontslag via de kantonrechter mogelijk te maken (definitie van technischwerken.nl). De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft ook het ontslagrecht in Nederland gedeeltelijk hervormd. … Read more

Ketenregeling wijzigt met Wet Arbeidsmarkt in Balans vanaf 1 januari 2020

De ketenregeling is een benaming voor een regeling waarin het maximale aantal tijdelijke contracten over een maximale periode is aangegeven waarna de werknemer (automatisch) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontvangt. De ketenregeling lijkt een vaste regeling te zijn maar in de praktijk wijzigt de ketenregeling regelmatig. Daarom is het voor werknemers, werkgevers en arbeidsjuristen belangrijk … Read more

Wet Arbeidsmarkt in Balans en ketenbepaling

De wet Arbeidsmarkt in Balans heeft als belangrijkste doelstelling het scheppen van een balans tussen het aantal vaste werknemers en het aantal flexwerkers op de arbeidsmarkt. Flexwerker is echter een breed begrip. Uitzendkrachten zijn flexwerkers maar payrollers, gedetacheerden en werknemers met een tijdelijk contract of nul-urencontract worden ook tot de flexwerkers gerekend. Voor de werknemers … Read more

Wet Arbeidsmarkt in Balans en transitievergoeding

De Wet Arbeidsmarkt in Balans treed in werking vanaf 1 januari 2020 en zorgt voor een aantal grote veranderingen in het arbeidsrecht en ontslagrecht. Een belangrijke verandering heeft te maken met de zogenaamde transitievergoeding. De transitievergoeding is een andere benaming voor een ontslagvergoeding. Er is gekozen voor het woord transitie omdat de werknemer een transitie … Read more