WRR: werk wordt alleen maar onzekerder in Nederland in 2020

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Nederland. Op basis daarvan heeft de WWR een advies aan de overheid geschreven. Hierin staat dat onder andere dat voor veel mensen in Nederland hun positie op de arbeidsmarkt onzekerder geworden. Zo had in 2018 ongeveer 36 procent van de Nederlanders een onzekere baan. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen met betrekking tot deze onzekerheid. Zo is er sprake van nieuwe technologieën zoals de automatisering. Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat bepaalde functies verdwijnen. Daar staat vaak tegenover dat er ook weer nieuwe functies ontstaan. Om die reden is de arbeidsmarkt flexibeler geworden. Juist deze flexbanen wil de overheid aanpakken onder andere met de Wet Arbeidsmarkt in Balans oftewel de WAB.

De WAB maakt flexwerk duurder in Nederland. Door het aanpakken van flexwerk zou de onzekerheid op de arbeidsmarkt worden gereduceerd. Dit is echter een onlogische gedachte. Flexwerk is voor veel bedrijven geen keuze maar een noodzakelijke beslissing. De markt en de wetgeving verandert in Nederland snel en daardoor verandert ook vraag en aanbod. Dat zorgt er vervolgens voor dat bedrijven regelmatig de inzet van personeel opnieuw moeten overwegen en bekijken. Flexibel personeel kan gemakkelijk worden aangenomen en kan ook vrij gemakkelijk de organisatie weer verlaten zonder dat hier problemen en beperkingen uit voortvloeien. Dat is dikwijls gunstig voor de flexwerker maar ook voor de opdrachtgever. Flexwerkers komen sneller aan het werk door soepele wetgeving. Daarom moet de WAB zo snel mogelijk worden aangepast of worden doorgestreept. Bovendien behandelt de WAB niet het vraagstuk rondom zzp’ers. Deze groep flexwerkers valt als enige groep niet onder de WAB. Dat is natuurlijk geen effectieve en objectieve aanpak van de flexmarkt in Nederland.

Technicum uitzendbureau werkt aan succesvol 2020

Het technische uitzendbureau Technicum is in januari goed gestart met de bemiddeling van technische uitzendkrachten in de markt. Veel bedrijven hebben besloten om het flexibele personeel van Technicum aan het werk te houden in 2020. Technicum heeft ten opzichte van haar concurrenten besloten om een bescheiden tariefverhoging door te voeren ten gevolge van de oplopende kosten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

WAB
De WAB maakt de kosten voor flexibel personeel hoger voor uitzendbureaus. De personeelskosten voor flexwerkers worden vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans hoger omdat er sprake is van een WW-premiedifferentiatie. De WW-afdracht voor flexibel personeel is hoger dan de WW-premieafdracht voor vaste krachten. Ook moeten uitzendbureaus vanaf de eerste werkdag reserveringen opbouwen in de transitievergoeding. Deze factoren maken uitzendtarieven voor bedrijven hoger. Uitzendbureau Technicum heeft echter al in 2019 hij bedrijfsprocessen aangepast op de WAB waardoor het uitzendbureau in 2020 WAB proof is.

Kwaliteit en veiligheid voorop
De VCU gecertificeerde uitzendorganisatie Technicum heeft veiligheid en kwaliteit als belangrijkste aspecten in haar arbeidsbemiddeling. Kwaliteit en veiligheid horen bij elkaar. Werknemers die goed zijn opgeleid kennen de veiligheidsregels en weten wat er van hen verwacht wordt. Desondanks is het vaak belangrijk dat er aanvullende veiligheidscertificaten worden behaald zoals VCA, veilig werken met een hoogwerker en heftruckcertificaten. Technicum werkt samen met gecertificeerde instellingen die deze opleidingen, cursussen en trainingen aanbieden zodat het personeel altijd up-to-date is op het gebied van veiligheid. Bovendien verstrekt Technicum ook de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen in overleg met haar opdrachtgevers.

Werken bij Technicum
Werken bij Technicum is kiezen voor kwaliteit en veiligheid. Wil je weten welke vacatures Technicum heeft? Klik op de knop: ‘Vacatures Technicum” om meer te weten te komen over het vacatureaanbod van deze uitzendorganisatie.

Technische bedrijven evalueren personeelsbestand in verband met WAB in januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 1 januari 2020 in werking getreden. Dat betekent dat bedrijven op dit moment meer geld moeten betalen voor de WW premie van flexkrachten dan voor de WW premie van vaste krachten. Het verschil is vijf procent. Voor een aantal bedrijven is deze WW premiedifferentiatie een reden om hun flexibele schil te veranderen. Sommige bedrijven zullen er voor kiezen om deze flexibele schil gelijk te houden terwijl andere bedrijven deze groep flexwerkers juist willen uitdunnen om zodoende meer kosten te besparen.

De bouw en de techniek gaan in 2020 een spannende tijd tegemoet. De bouwsector heeft te maken gehad met de stikstofcrisis en de problematiek rondom PFAS. Dat maakt veel ondernemingen in die sector afwachtend met betrekking tot het aannemen van vaste krachten. De kans is groot dat ook in 2020 veel bedrijven kiezen voor flexwerk als de productiedruk toeneemt. De kans bestaat ook dat er meer uitzendkrachten worden ingeleend. Ook kunnen bedrijven kiezen voor zelfstandigen zonder personeel. Deze zzp’ers zijn ook flexwerkers maar vallen gek genoeg niet onder de WAB.

Voor bedrijven blijft de keuze lastig. Sommige uitzendbureaus verhogen hun tarieven nauwelijks zoals Technicum. Daardoor blijven de kosten voor uitzendkrachten van Technicum nog vrij laag. Voor bedrijven is dat interessant. Ze kunnen hun flexibele schil behouden en zelfs uitbouwen zonder dat de kosten aanzienlijk toenemen. Meer weten over Technicum? Klik op de knop ‘Vacatures Technicum’ om meer informatie te krijgen over deze uitzendonderneming die VCU gecertificeerd is.

Technicum is WAB proof in januari 2020

Uitzendbureau Technicum is WAB proof in januari 2020. Tegen het einde van 2019 werd al duidelijk dat dit VCU gecertificeerde uitzendbureau haar bedrijfsvoering succesvol had aangepast op de wet en regelgeving die voortvloeit vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet treed vanaf 1 januari 2020 in werking. Dat betekent dat op dit moment alle werkgevers zich aan deze wet moeten houden. De WAB deelt werknemers op in vaste krachten en flexibele krachten die ook wel flexwerkers worden genoemd. Uitzendbureaus zoals Technicum bemiddelen flexkrachten zoals uitzendkrachten. Daarvoor berekenen ze tarieven door aan bedrijven.

Deze tarieven zijn gekoppeld aan uitzenduren. Omdat flexwerk duurder is geworden door de WW-premieafdracht en de opbouw van de transitievergoeding vanaf de eerste werkdag hebben uitzendbureaus in Nederland hun tarieven per 1 januari 2020 verhoogd. Technicum heeft deze tariefverhoging zoveel mogelijk beperkt. Op die manier wordt het voor haar opdrachtgevers toch nog financieel gunstig om technische arbeidskrachten in te lenen. Technicum zal ook in 2020 één van de meest toonaangevende uitzendbureaus zijn in de techniek in Nederland. Wil je ook bij Technicum aan de slag? Klik op de knop ‘Vacatures Technicum’ in de menubalk voor een vacatureoverzicht van Technicum bij jou in de buurt.

WAB WW-premiedifferentiatie: flexkrachten worden duurder dan vaste krachten in 2020

Flexkrachten worden duurder voor bedrijven in 2020 ten opzichte van vaste krachten. Dat heeft grote gevolgen voor bedrijven met een grote flexibele schil. De WAB rekent namelijk veel soorten werknemers tot flexkrachten. Hierbij kun je denken aan uitzendkrachten, payrollers, oproepkrachten, gedetacheerden en werknemers die werken op basis van een tijdelijk contract. Voor deze werknemers moeten werkgevers vanwege de WW-premiedifferentiatie meer WW-premie afdragen. Kortom tijdelijke krachten worden duurder en vast personeel wordt goedkoper.

Op donderdag 2 januari 2020 werd door salarisdienstverlener ADP bekend gemaakt dat werkgevers 7,94 procent WW-premie moeten afdragen en voor tijdelijke krachten en voor medewerkers met een vast contract (contract voor onbepaalde tijd) 2,94 procent WW premie. Als een werknemer een modaal inkomen verdient kost deze een bedrijf op maandbasis bijna 100 euro meer ten opzichte van 2019. Een vaste kracht zou op maandbasis volgens ADP juist goedkoper worden. De kosten van een vaste kracht met een modaal inkomen zouden per maand 42 euro lager liggen aldus ADP. De overheid hoopt met het verschil in werkgeverslasten de werkgevers er toe te bewegen om meer werknemers in vaste dienst te nemen.

De vraag is echter of dit gaat lukken. Flexwerk is voor werkgevers een belangrijke buffer om de onzekerheden en schommelingen in de productie op te vangen. ook in 2020 kunnen veel werkgevers in de bouw, techniek, horeca en in de tuinbouw niet zonder flexkrachten. De kans is groot dat veel bedrijven in Nederland in 2020 onnodig extra kosten moeten maken vanwege het duurdere flexwerk. Ook bestaat er een grote kans dat er meer zzp’ers op de arbeidsmarkt komen. Zzp’ers zijn namelijk de enige groep flexwerkers die niet onder de WAB vallen.

ADP: flexkracht 99 euro per maand duurder en vaste werknemer 42 euro goedkoper in 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is vanaf 1 januari 2020 van kracht. Dat heeft een effect op de personeelskosten van bedrijven. Vaste krachten zouden door de WAB goedkoper moeten worden en flexkrachten juist duurder. De HR- en salarisdienstverlener ADP heeft op donderdag 2 januari 2020 een schatting gegeven van de kosten die bedrijven moeten betalen voor vast personeel en flexibel personeel. Uit deze berekening komt naar voren dat werknemers die werken op basis van tijdelijke contracten duurder worden voor werkgevers. De kosten van een personeelslid in vaste dienst gaan juist omlaag. Het gaat hierbij met name om de WW-premiedifferentiatie die in de WAB is vastgelegd. Voor vaste krachten hoeft een werkgever minder WW-premie af te dragen en voor flexkrachten juist meer.

In 2019 betaalde een werkgever in Nederland voor een werknemer met een tijdelijk contract en een modaal inkomen 538 euro maandelijks aan werkgeverslasten. Het bedrag aan werkgeverslasten dat een werkgever voor dezelfde werknemer moet betalen in 2020 ligt 99 euro per maand hoger. Een werkgever zou voor dezelfde werknemer als deze in vaste dienst is ongeveer 42 euro per maand minder hoeven te betalen in 2020. ADP geeft aan dat het grote verschil in de werkgeverslasten vrijwel volledig wordt veroorzaakt door de nieuwe WW premiedifferentiatie die in de Wet Arbeidsmarkt in Balans is opgenomen. Er is een verschil in WW premieafdracht. Voor flexkrachten moeten werkgevers 7,94 procent WW-premie afdragen en voor vaste krachten 2,94 procent WW premie (een vaste werknemer heeft een contract voor onbepaalde tijd). De meeste bedrijven die uitzendkrachten in dienst hebben merken dat ook de tarieven van uitzendkrachten omhoog zijn gegaan per 1 januari 2020.

Meer faillissementen in de bouw in 2019

Het afgelopen jaar is het aantal faillissementen in de bouw gestegen. Dat is donderdag 2 januari 2020 bekend gemaakt door BNR die voor haar bericht gebruik heeft gemaakt van cijfers van kredietwaardigheidsspecialist Graydon. In het bericht werd ook bekend gemaakt dat met name in de bouw meer bedrijven failliet zijn verklaard. Er wordt hiervoor echter geen duidelijke verklaring gegeven. Wel wordt gespeculeerd over de gevolgen van de stikstofcrisis en de PFAS-problemen. Door de stikstofwetgeving konden veel bouwbedrijven hun bouwprojecten niet voortzetten. In totaal zouden in Nederland 18.000 bouwprojecten zijn stilgelegd vanwege het de stikstofrestricties. Bouwondernemingen die deze projecten in hun planning hadden opgenomen konden hierdoor in de knel komen. Hoewel de stikstofwetgeving enigszins is versoepelt in de rust in de bouw nog niet teruggekeerd.

Veel bouwbedrijven gaan ook in 2020 een onzekere tijd tegemoet. Dat heeft niet alleen te maken met de stikstofproblematiek en de problemen met betrekking tot PFAS. Er dient zich aan het begin van 2020 een nieuw soort probleem aan namelijk de WAB. De Wet Arbeidsmarkt in Balans, zoals de WAB voluit wordt uitgesproken, zorgt voor veel meer kosten voor flexibel personeel op de arbeidsmarkt. Bouwbedrijven merken dat ze door de onzekerheden niet zonder flexpersoneel hun bedrijfsvoering op orde kunnen houden. De orderportefeuille van bouwbedrijven wisselt sterk. Vooral nu er weer een nieuwe economische teruggang aan zit te komen nemen de investeringen af. De nieuwbouw in Nederland komt nauwelijks van de grond. Daarnaast zijn veel nieuwbouwwoningen voor doorsnee huishoudens onbetaalbaar.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in werking getreden op 1 januari 2020

Vanaf vandaag, woensdag 1 januari 2020, is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Deze wet heeft grote invloed op de kosten van flexwerk in Nederland. Alle vormen van flexibele arbeid vallen onder de WAB behalve de werkzaamheden die door zelfstandigen zonder personeel worden uitgevoerd. De zzp’ers hoeven in 2020 niet veel verandering te verwachten behalve wellicht een toename in het aantal zzp’ers nu dat de enige vorm van flexwerk is die niet vanuit de overheid duurder wordt gemaakt. De toename in het aantal zzp’ers kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van hun tarieven.

Voor uitzendkrachten en uitzendbureaus is nu een spannende tijd aangebroken. Flexwerkers zoals uitzendkrachten maar ook payrollers en gedetacheerden worden duurder in dit jaar. Dat heeft te maken met de WW- premiedifferentiatie. Feitelijk is dit een verschil in WW-premieafdracht tussen vaste medewerkers en werknemers in de flexibele schil. Deze premiedifferentiatie is vijf procent. Dat betekent dat de afdrachten voor flexwerkers vijf procent hoger liggen ten opzichte van vaste krachten. De overheid denkt dat daardoor meer werknemers een vast contract zullen krijgen. Wie wat beter nadenkt snapt dat flexwerk noodzakelijk is voor de economie en als buffer dient om de fluctuatie in de productie van bedrijven op te vangen. Bedrijven zullen dus naar mogelijkheden zoeken om flexwerkers in te zetten en de kosten te drukken. Overigens heeft de overheid in 2019 in een aantal sectoren de onzekerheid van ondernemers alleen maar vergroot. Denk hierbij aan de normen die de overheid heeft gehanteerd voor de emissie van stikstof en PFAS. Daardoor kwamen verschillende bouwprojecten en bouwbedrijven in de knel.

Ook met de WAB maakt de overheid het arbeidsklimaat in Nederland alleen maar meer onzeker. De ontslagregels zijn bovendien aangepast waardoor het makkelijker wordt om vaste krachten met een langdurig dienstverband te ontslaan. Juist die werknemers zijn wat ouder en hebben in de praktijk grotere moeite om aan een nieuwe baan te komen. De overheid kan een ontslaggolf verwachten onder oudere arbeidskrachten. In 2019 werd al bekend gemaakt dat verschillende bedrijven zouden wachten met het ontslaan van bepaalde krachten tot 2020. Onder de WAB wordt het ontslaan van oudere krachten gemakkelijker en goedkoper. Wederom een onnodig schadelijke bepaling van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Ruim de helft van de flexwerkers was in 2018 zzp’er

In 2018 werkten er in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in totaal ongeveer 2 miljoen flexwerkers en zelfstandigen zonder personeel. Hiervan was bijna 1,1 miljoen aan de slag als zelfstandigen zonder personeel. Dat betekent dat meer dan de helft van de flexwerkers een zzp’er is. De overheid heeft in het verleden de wetgeving voor deze groep getracht te reguleren. Dit is echter mislukt. Toch wil de overheid flexwerk in Nederland reduceren. Het gevolg is dat de overheid opnieuw haar peilen heeft gericht op uitzendkrachten en payrollers.

Het aantal mensen in deze flexibele dienstverbanden moet worden beperkt doormiddel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Ook het aantal mensen in oproepcontracten en tijdelijke contracten moet omlaag. Dat gebeurd volgens de overheid automatisch als flexwerk duurder wordt gemaakt en als het eenvoudiger wordt om vaste krachten te ontslaan. De overheid heeft deze onderwerpen daarom ook vastgelegd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Wat de overheid echter niet heeft gedaan is het opnemen van bepalingen voor zzp’ers. Deze groep flexwerkers is de grootste groep flexkrachten op de arbeidsmarkt in Nederland. Toch heeft de overheid het inhuren van zzp’ers niet duurder gemaakt.

Ook heeft de overheid nog steeds geen duidelijk beleid geformuleerd over de manier waarop de inzet van zzp’ers kan worden gecontroleerd in de toekomst. Dat betekent dat er in 2020 gewoon sprake kan zijn van verkapt werkgeverschap. Dan is er gewoon sprake van arbeidsrelatie tussen de werkgever en de zzp’er die in feite als werknemer wordt beschouwd. Deze vorm van flexibilisering op de arbeidsmarkt wordt door de belastingdienst als ontduiking van de werkgeverslasten beschouwd. Er is door de overheid echter geen effectief beleid met betrekking tot de inzet van zzp’ers ontwikkeld. De kans is groot dat het aantal uitzendkrachten in 2020 zal afnemen maar het aantal zzp’ers zal toenemen.

Stoppen flexibele dienstverbanden na 12 maanden ten gevolge van de invoering van de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal een negatief effect hebben op de arbeidsmarkt. De beoogde balans tussen flexwerk en vastwerk die de overheid voor ogen heeft zal waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. In plaats daarvan zal de onzekerheid voor flexwerkers toenemen. Dat heeft onder andere te maken met de bepaling dat flexwerkers na 12 maanden dienstverband recht hebben op een aanstelling met een vast aantal uren. In de periode tot 12 maanden kunnen flexkrachten echt flexibel worden ingezet door bedrijven. Veel bedrijven vinden deze flexibele inzet prettig en noodzakelijk omdat de bedrijfsvoering grillig verloopt. Met name in de tuinbouw, horeca, bouw en techniek is er regelmatig sprake van projectwerk en seizoenswerk.

Tijdens piekdrukte maken flexkrachten meer uren en op rustige momenten minder uren of wordt hun flexdienstverband tijdelijk onderbroken. Na 12 maanden is dit echter niet meer mogelijk. Bedrijven moeten namelijk na die periode een vaste arbeidsomvang aan hun flexkrachten bieden. Dat betekent dat een flexwerker vanaf dat moment precies moet weten hoe lang hij of zij bij het bedrijf in dienst zal zijn en tegen welk aantal uren hij of zij per week zal werken. Voor veel bedrijven in de genoemde sectoren is het echter niet mogelijk om ruim van te voren deze duidelijkheid te bieden. Daarom zullen bedrijven eerder beslissen om flexwerkers te laten vertrekken. Vooral nu flexwerkers door de WW-premiedifferentiatie duurder zijn geworden ten opzichte van vaste krachten zullen bedrijven sneller besluiten om afscheid te nemen van flexwerkers.

Gevolgen van de WAB in 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt in 2020. Deze wet die wordt afgekort met WAB treed op 1 januari 2020 in werking. Het is de bedoeling dat deze wet de arbeidsmarkt gaat veranderen. Er moet meer balans komen op de Nederlandse arbeidsmarkt vind de overheid. Daarom zou het aantal vaste krachten moeten toenemen en het aantal mensen in flexibele dienstverbanden juist moeten afnemen. De overheid is van mening dat dit effect kan worden bewerkstelligt door het duurder maken van flexibele arbeid en het vereenvoudigen van het ontslagrecht. Daardoor zouden de kosten van flexkrachten toenemen en het ontslaan van vaste krachten effectiever moeten verlopen.

Equal pay voor payrollers
De WAB heeft een aantal onderwerpen behandeld. Zo krijgen payrollmedewerkers dezelfde rechten als werknemers in vaste dienst. Payrollmedewerkers, in de volksmond payrollers, krijgen hetzelfde salaris en dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en rechtstreeks in dienst zijn bij het inlenende bedrijf. Dat noemt men ook wel equal pay. De term equal pay wordt op de arbeidsmarkt wel vaker gebruikt en is in feite de verplichting om inleenkrachten gelijkwaardig te betalen ten opzichte van vaste krachten. Voor payrollers is de equal pay richtlijn van toepassing op alle aspecten met betrekking tot de financiële beloning behalve de pensioenopbouw. Verschillende bedrijven zullen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans helemaal met payroll gaan stopen.

Vast aantal uren na 12 maanden
Flexwerkers moeten vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans op een gegeven moment een vaste arbeidsomvang hebben. Werkgevers moeten in ieder geval na 12 maanden een vaste arbeidsomvang aanbieden aan hun flexkracht. In de eerste 12 maanden dat een flexwerker in dienst is kan hij of zij verschillende uren per week worden ingezet. Dat is maximale flexibiliteit alleen moet een werkgever wel duidelijk van te voren aangeven welk rooster een werknemer gaat draaien over twee weken. Een werknemer kan na 12 maanden als flexwerker te hebben gewerkt zekerheid krijgen in de vorm van een duidelijke arbeidsomvang. Dat betekent dat de kracht dan ook weet hoeveel uren hij of zij per week zal moeten werken. De vastgestelde arbeidsomvang zorgt er ook voor dat de werknemer weet hoeveel uur hij of zij uitbetaald krijgt. Er is dus ook inkomenszekerheid.

Transitievergoeding
Een andere belangrijke bepaling in de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft te maken met de transitievergoeding. Vanaf de eerste werkdag heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dit recht is ook van toepassing als de werknemer een flexibel contract heeft. De opbouw van de transitievergoeding start dus ook vanaf de eerste werkdag. De transitievergoedingen worden lager door de WAB. Voor bedrijven gaat dit al snel om duizenden euro’s voor werknemers die redelijk kort in dienst zijn. Voor werknemers die langdurig in dienst zijn wordt de transitievergoeding bij ontslag zelfs aanzienlijk goedkoper. Het kan een werkgever tienduizenden euro’s schelen ten opzichte van de wetgeving van 2019 als ze oudere werknemers met een langdurig dienstverband willen ontslaan.

Ontslaan van vaste krachten wordt eenvoudiger
Bedrijven die vaste krachten willen ontslaan kunnen dit in 2019 sneller en eenvoudiger regelen. Het ontslagdossier wordt eenvoudiger omdat niet één ontslaggrond volledig hoeft te worden aangetoond. In plaats daarvan mogen ook meerdere ontslaggronden gedeeltelijk worden aangetoond in een ontslagdossier. Het is echter nog onduidelijk hoe deze versoepeling van het ontslagrecht in 2020 zal worden geïnterpreteerd door de rechters.

WW premiedifferentiatie
De WW- premiedifferentiatie is een heel belangrijk onderdeel van de WAB. In feite betekent de premiedifferentiatie dat er een verschil is in de WW-premieafdracht tussen werknemers met een vast contract en een flexcontract. Werkgevers moeten voor flexibele arbeidskrachten 5 procentpunt meer ww-premie betalen. Dat is op een bruto jaarsalaris van 40.000 euro ongeveer 2000 euro per jaar.

ZZP
Tot slot is het nog belangrijk om in de gedachten te houden dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans over alle vormen van flexibele arbeid gaat behalve over zelfstandigen zonder personeel. De ZZP’ers blijven in 2020 een groep flexwerkers die niet te maken krijgt met de WAB.

Zzp’er valt niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020

Een zelfstandige zonder personeel valt niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet treed vanaf 1 januari 2020 in werking en moet de arbeidsmarkt in Nederland gaan hervormen. Met hervormen bedoelt de overheid in dit verband het tot stand brengen van een optimale balans tussen vaste krachten en flexwerkers. Naar de mening van de overheid werken veel te veel werknemers in Nederland als flexkracht. De groep flexkrachten is breed: uitzendkrachten, oproepkrachten, payrollers, gedetacheerden en mensen met een tijdelijk contract vallen bijvoorbeeld allemaal onder de nummer ‘flexkrachten’. Ook zelfstandigen zonder personeel vallen onder de flexkrachten alleen besteed de Wet Arbeidsmarkt in Balans aan deze groep geen aandacht.

Dat betekent dat zzp is de enige vorm van flexibele arbeid is die niet onder de WAB valt. Dat lijkt gunstig voor zelfstandigen zonder personeel maar toch kan dit in de praktijk wel eens heel anders uitpakken. Bedrijven die toch flexibele arbeidskrachten willen behouden zullen om kosten te besparen regelmatig van hun flexkrachten vragen of ze als zelfstandige zonder personeel zouden willen worden ingeleend. Dan wordt een uitzendkracht bijvoorbeeld een zzp’er om zijn of haar flexbaan te behouden. In feite is er hier sprake van een vorm van werkgeverschap in plaats van een zzp’er die op projectbasis werkt. Deze vorm van misleiding heeft de overheid in het verleden hard willen aanpakken maar is hierin enorm tekortgeschoten. De handhaving vanuit de Belastingdienst is te beperkt. De controle en handhaving op het gebied van de inzet van zzp’ers is nagenoeg stopgezet. Dat zorgt er ook voor dat zzp’ers kunnen worden uitgebuit en langdurige periodes aan de slag gaan bij één en dezelfde opdrachtgever.

Dikwijls bepaald deze opdrachtgever zelf de hoogte van het zzp-tarief en heeft de flexwerker die vanaf dat moment als zzp-er wordt ingehuurd dan weinig invloed op. Het gevolg is een laag tarief en een zelfstandige zonder personeel die maar met moeite kan rondkomen. Er wordt vanuit deskundigen op de arbeidsmarkt gewaarschuwd voor deze ontwikkeling. Arbeidsadvocaten en andere juristen in het arbeidsrecht geven aan dat bedrijven het inzetten van zzp’ers gaan gebruiken als zogenaamde ‘vluchtroute’ om toch flexwerkers in te kunnen zetten en de kosten vanuit de WAB te omzeilen. De overheid heeft nog geen antwoord op deze ontwikkeling.

Meer zzp’ers in kassen en distributiecentra door WAB in 2020

De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020 zorgt er voor dat flexwerk in Nederland aanzienlijk duurder wordt voor werkgevers. In bepaalde sectoren heeft deze wet een extra negatieve invloed op de bedrijfsvoering. Met name in de land- en tuinbouwsector en in de logistieke sector zorgt de WAB voor veel problemen. In distributiecentra en in de kassen heeft men bijvoorbeeld in bepaalde periodes meer werknemers nodig omdat het dan extra druk is. Werkgevers in deze branches zijn gewend om deze extra drukte op te vangen met flexkrachten. Dat doen ook veel bedrijven in de horeca.

Het feit dat flexwerkers duurder worden door de WAB heeft een grote nadelige invloed op de inkomsten van bedrijven in de tuinbouw, horeca en logistieke sector. Ook in de bouw en techniek zal men het negatieve effect van duurdere flexwerkers zeker gaan merken. Bedrijven gaan daarom op zoek naar oplossingen. De oplossing die op dit moment bij veel bedrijven wordt genoemd is het inzetten van zelfstandigen zonder personeel. Deze flexwerkers vallen namelijk niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dat betekent dat zzp’ers voor bedrijven het komende jaar niet duurder worden. Een aantal sectoren zal daarom in 2020 met meer zzp’ers gaan werken. Dat doet in ieder geval de logistieke sector en naar verwachting ook de tuinbouwsector. Verder wordt er ook een toename in het aantal zzp’ers verwacht in de bouw en techniek. Het gevolg is dat het aanbod aan zzp’ers toeneemt en er meer concurrentie zal ontstaan op het gebied van tarieven vooral nu de economische groei stabiliseert.

Omdat bedrijven kosten willen besparen zullen ze van een deel van hun flexwerkers verlangen dat ze zzp’ers gaan worden met lage tarieven. Dit kan met wat dwang gepaard gaan. De consequentie is namelijk dat het dienstverband anders ten einde komt. Deze consequentie is het gevolg van het feit dat flexwerkers zoals payrollers en uitzendkrachten duurder worden onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Het werken als zzp’er is zeker niet altijd gunstig voor de desbetreffende flexkracht. Omdat bedrijven kiezen voor zzp’ers om kosten te besparen en toch flexibel te blijven worden de tarieven vaak erg laag vastgesteld. Soms liggen de tarieven rond de twintig euro. Daarvoor moet de zzp’er rondkomen maar ook verzekeringen afsluiten en tevens pensioen opbouwen.

ABU werkgevers huren meer zzp’ers in vanwege WAB in 2020

De Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) heeft tegen de NOS aangegeven dat werkgevers in Nederland meer Zelfstandigen Zonder Personeel gaan inhuren de komende tijd. Dit is een duidelijk bericht vanuit de ABU. Op Technischwerken.nl maken we ons al geruime tijd zorgen over deze nieuwe wet en de desastreuze gevolgen die de WAB heeft voor de arbeidsmarkt van Nederland. Er zullen minder flexwerkers worden ingezet. De ontslagen onder flexwerkers zullen toenemen en slechts een deel zal aan de slag gaan als zzp’er.

Dit is een direct gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet, die ook wel met WAB, wordt afgekort moet de arbeidsmarkt in balans brengen. Daarmee bedoelt de overheid dat er een soort evenwicht moet ontstaan tussen het aantal flexwerkers en vaste krachten op de arbeidsmarkt. Door flexwerk duurder te maken zouden bedrijven sneller flexibele krachten in vaste dienst nemen. Dat is echter de eenvoudige gedachte van de overheid achter deze wet.

Waar de overheid compleet aan voorbij gaat is dat werkgevers flexwerkers nodig hebben. Het aanbod aan werk is niet in alle sectoren even stabiel. Ook in de bouw en techniek kan het aanbod aan werk in korte tijd afnemen vanwege de wetgeving van diezelfde overheid op het gebied van stikstof en PFAS. De overheid ondersteund de ondernemers op dit vlak nauwelijks en beperkt zich tot het tijdelijk oprekken van de normen. Dat veel ondernemers zich zorgen maken over 2020 is duidelijk. Voor ondernemers is dan flexwerk altijd een oplossing geweest om toch werknemers werk te kunnen bieden en niet meteen aan vaste contracten vast te zitten.

Dat is echter in de toekomst minder aantrekkelijk omdat flexwerk duurder wordt. Ondernemers sporen echter flexkrachten aan om als zzp’er aan de slag te gaan. De zzp’ers zijn namelijk de enige flexkrachten die niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans vallen. Dat zorgt echter voor nieuwe problemen. Niet iedereen is geschikt voor het werk als zzp’er en bovendien zijn veel zzp’ers niet goed verzekerd. Verder loopt de overheid door de explosieve toename in het aantal zzp’ers al behoorlijk wat belastinggeld mis. De WAB is wederom een grote blijk van onkunde van onze matige overheid.

WAB zorgt voor meer zzp’ers in 2020

Lang niet alle bedrijven in Nederland zijn goed op de hoogte van de effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dat is opmerkelijk want deze wet treed over een paar dagen in werking. Op 1 januari 2020 treed de WAB in werking en zullen bedrijven zich aan de bepalingen uit deze wet moeten houden. Dat betekent dat bedrijven meer moeten gaan betalen voor flexwerkers. De WW-premiedifferentiatie zorgt er namelijk voor dat voor flexwerkers meer WW-premie moet worden afgedragen. Dat maakt flexwerkers duurder in Nederlander.

Zzp’ers vallen niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze nieuwe wet zorgt er daarom voor dat er meer flexwerkers zzp’er zullen gaan worden. Bedrijven die niet de mogelijkheid hebben om vaste krachten aan te nemen en hun flexibele schil willen behouden zullen hun flexkrachten aansporen om zzp’er te worden. Dat zorgt er voor dat flexwerkers dus niet meer zekerheid krijgen maar nog steeds flexibel actief worden op de arbeidsmarkt in de vorm van zelfstandige zonder personeel. Omdat zzp’ers meer doen dan alleen hun werkzaamheden bij een bedrijf is dat niet voor iedereen een ideaal toekomstbeeld. Als zzp’er moet je namelijk achter je eigen opdrachten aan en moet je jezelf ook verzekeren.

Bovendien moet je er ook voor zorgen dat bedrijven de rekeningen gaan betalen voor de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd. Dat vereist ondernemerschap en dat past niet bij iedere werknemer. Het projectmatig werken zorgt bovendien voor nieuwe onzekerheden. De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal in ieder geval geen einde maken aan flexibilisering op de arbeidsmarkt. De kans is juist groot dat er meer mensen flexibel zullen gaan werken in de rol van zzp’er. Bovendien zullen de zzp-tarieven verder gedrukt worden door de komende economische crisis.

Technische uitzendbureaus hebben het rustig eind 2019

Aan het einde van 2019 hebben technische uitzendbureaus het rustig in Nederland. De vraag naar technisch personeel lijkt iets af te nemen. Dat heeft verschillende oorzaken. Allereerst daalt de vraag naar technisch personeel altijd een beetje richting het einde van een jaar. Dat komt omdat veel bedrijven richting de kerstvakantie werken en hun personeelsbestand gaan afschalen richting de tweede helft van december. Aan het einde van 2019 zijn er echter een aantal ontwikkelingen te noemen die het afschalen van personeel hebben bevorderd.

Allereerst is er de Wet Arbeidsmarkt in Balans die er voor heeft gezorgd dat flexwerkers in 2020 voor bedrijven duurder gaan worden. De overheid denkt bedrijven te kunnen dwingen om meer vaste contracten te verstrekken door flexwerkers duurder te maken. Daarvoor heeft de overheid een zogenaamde WW premiedifferentiatie ingevoerd. Dat betekent in feite dat er verschillende soorten premies worden gehanteerd: een WW premie voor vast personeel en een WW premie voor flexkrachten. Het laat zich raden dat de WW-premie voor flexkrachten hoger is. Daarnaast hebben ook flexkrachten vanaf hun eerste werkdag recht op een transitievergoeding op basis van de uren die ze hebben gewerkt. Voor bedrijven is dat een extra reservering waar ze ook in hun bedrijfsvoering rekening mee moeten houden als ze WAB proof willen worden.

Bedrijven in de bouw en techniek behoren tot de belangrijkste klantengroep van technische uitzendbureaus. Juist in deze sectoren hebben bedrijven lastige maanden achter de rug. De stikstofcrisis en de problematiek rondom de PFAS hebben bouwprojecten stilgelegd en belemmerd. Bedrijven worden hiervan onrustig en afwachtend. De overheid lijkt de bouwsector en de technische branche de rug te hebben toegekeerd. Net nu deze sectoren uit een economisch dal geklommen waren komen er weer een aantal klappen uit onverwachte hoek. Net als tijdens de huizenmarktcrisis is de overheid nu vooral met zichzelf bezig en niet met de bouw en techniek. Het gevolg is dat er een tekort is aan huizen in Nederland. Daarnaast zou de werkgelegenheid in de bouw aanzienlijk kunnen toenemen als bedrijven meer ruimte kregen om te ondernemen, te bouwen en te groeien. Dan kan er ook meer personeel worden aangenomen. Tot die tijd blijft het rustig en zal 2020 ook voor technische uitzendbureaus een moeilijk jaar worden.

WAB Zo werkt het niet!

Op Technischwerken.nl geven we onze duidelijke mening over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Wij zijn van mening dat deze wet een negatieve uitwerking zal hebben op de arbeidsmarkt. Voor veel ondernemers maar ook voor veel werknemers in Nederland zullen de bepalingen van de WAB als beklemmende drempels gaan werken. De overheid beweerd dat de WAB een balans moet realiseren op de arbeidsmarkt maar de kans is groot dat flexwerk in de knel komt te zitten en daar staan niet direct vaste contracten tegenover. Technischwerken.nl is echter niet de enige organisatie die zijn zorgen uit over de WAB. Op internet is op verschillende websites kritiek te vinden op de WAB. Een voorbeeld van een website die duidelijk de misstanden van de WAB publiceert is: werktdewabvoorjou.

Werkt de WAB voor jou?
De duidelijke vraag werkt de WAB voor jou? Wordt op de website in een tal van artikelen beantwoord. Er zijn verschillende ondernemers aangesloten bij dit initiatief en ze zijn allemaal van mening dat de WAB zo niet werkt. Daarom ook de ondertitel ‘WAB zo werkt het niet’. Het is duidelijk dat de website werktdewabvoorjou opkomt voor ondernemersbelangen. De belangen van ondernemers zijn in dit verband niet strijdig met de belangen van werknemers zoals flexkrachten. Volgens een van de artikelen is de balans op de arbeidsmarkt ver te zoeken. Bedrijven krijgen het moeilijker op het gebied van hun personeelsplanning. Er zijn ook ondernemers die niet kunnen kiezen om medewerkers tijdelijk of vast aan te nemen merkt de schrijver op. Sommige bedrijven zijn afhankelijk van seizoenswerk. Ook kan er sprake zijn van onvoorziene omstandigheden zoals ziekte en andere vormen van uitval. Deze omstandigheden worden meestal met flexkrachten opgevuld.

Afschaffen van de WAB
Vanuit de contact die Technischwerken.nl heeft met opdrachtgevers in de bouw en techniek weten we ook dat de opdrachten in deze sectoren ook gedeeltelijk seizoensgebonden zijn. In de winter hebben veel technische bedrijven het minder druk vanwege vorst en andere weersomstandigheden. Richting de zomer hebben veel bedrijven het drukker. Ook de landbouwmechanisatiebedrijven zien dat het aanbod aan werk wisselend is en verbonden is aan het werk op het land door boeren. Door de overheidsproblematiek met betrekking tot stikstof en PFAS zijn de onzekerheden in de markt alleen maar toegenomen. Dat zorgt er voor dat flexwerk nog belangrijker wordt. De WAB wordt dan een hinderlijke onwerkbare wet die zo snel mogelijk zal moeten worden afgeschaft.

WAB proof

WAB proof is een populaire term die wordt gebruikt als aanduiding voor de mate waarin een organisatie voldoet aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet treed in werking vanaf 1 januari 2020 en is van toepassing op alle organisaties in Nederland die werknemers in dienst hebben. De WAB is in feite de vervanger van de Wet Werk en Zekerheid oftewel de WWZ die in 2019 nog van toepassing is. De WWZ heeft de overheid niet datgene gebracht wat ze had gewild namelijk een hervorming van de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt in balans
De WAB is door de wetgever ontwikkelt om meer balans te creëren op de arbeidsmarkt. De wetgever is namelijk van mening dat er geen balans is tussen de hoeveelheid flexwerkers en de hoeveelheid vaste krachten in Nederland. De Wet Arbeidsmarkt in Balans is daarom vooral gericht op het zo onaantrekkelijk mogelijk maken van flexwerk voor werkgevers.

WW-premiedifferentiatie
Er veranderen een aantal aspecten door deze wet. Werkgevers zullen vanaf 1 januari 2020 WW-premies moeten afdragen op basis van het dienstverband van de werknemer. Is de werknemer een flexwerker dan zal de WW-premie ongeveer vijf procent hoger zijn ten opzichte van de WW-premie die voor vaste krachten zal moeten worden afgedragen. Dit wordt ook wel de WW- premiedifferentiatie genoemd. Door de differentiatie in de WW-premie worden flexkrachten duurder. Organisaties moeten hier op zijn voorbereid zodat ze in 2020 niet voor verassingen komen te staan. Een organisatie die goed is voorbereid op de bepalingen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt ook wel WAB proof genoemd.

Veranderingen door WAB
Overigens is de WW-premiedifferentiatie niet de enige verandering die voortvloeit vanuit de WAB. De transitievergoeding zal bijvoorbeeld ook veranderen. Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag in feite recht op een transitievergoeding op basis van de WAB in plaats van na twee jaar volgens de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Ook de ketenregeling zoals die gehanteerd werd onder de WWZ zal veranderen. Deze ketenregeling wordt weer verruimd naar drie jaar zoals voor de WWZ van toepassing was op de arbeidsmarkt. Naast deze wijzigingen moeten bedrijven ook werknemers met een oproepcontract eerder op de hoogte brengen van het rooster dat ze moeten gaan werken.

Flexibele schil
Zo krijgen oproepkrachten tijdig meer duidelijkheid over de uren die ze kunnen gaan werken. Ook bij annulering van bepaalde diensten moeten bedrijven hun oproepkrachten tijdig op de hoogte brengen anders moet de dienst gewoon worden uitbetaald. Al deze aspecten zorgen er voor dat bedrijven nogal wat moeten veranderen in hun planning en bedrijfsvoering. Het is niet eenvoudig om WAB proof te zijn. Met name kleinere organisaties die veel met flexkrachten werken zullen aan het einde van 2019 een aantal belangrijke beslissingen moeten nemen over de flexibele schil en de dienstverbanden van flexwerkers.

FNV-coördinator: werkgevers laten werknemers nauwelijks meeprofiteren in 2019

Op maandag 23 december 2019 werd bekend gemaakt dat de FNV naar eigen zeggen gemiddeld een goed onderhandelingsresultaat heeft behaald in cao-loononderhandelingen in 2019. In totaal heeft deze vakbond deelgenomen aan de onderhandelingen voor 264 cao’s het afgelopen jaar. Gemiddeld zou een loonstijging van drie procent zijn opgenomen in deze cao’s.

Kortzichtig
FNV-coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha geeft echter aan dat werkgevers in Nederland hun werknemers nog onvoldoende laten meeprofiteren van de winsten die bedrijven behalen. Een citaat van deze coördinator: “werkgevers bieden onder inflatieniveau in hun eindeloze concurrentiezucht, en vergeten daarbij wie de winsten mogelijk maken.” Deze opmerking is natuurlijk bijzonder kortzichtig. De vooruitzichten zijn voor de meeste bedrijven in Nederland niet bepaald gunstig.

Bouw en techniek
Met name in de bouw en civiele techniek hebben bedrijven het zwaar gehad de afgelopen tijd. De stikstofcrisis heeft diepe sporen nagelaten en voor veel vertraging gezorgd in de bouwsector. Daarnaast zijn de kosten van bouwmaterialen omhoog gegaan. Bovendien is er ook nog een kwestie geweest omtrent PFAS waar zowel de bouw, grondwerk als het baggerwerk in Nederland last van heeft gehad. De bouwsector zat op slot maar heeft tijdelijk van de overheid wat ruimte gekregen doordat de normen zijn versoepeld. Men weet echter niet of de normen in de toekomst weer strenger gaan worden.

Economische groei neemt af
Daarnaast wordt de economische groei voor komend jaar lager ingeschat. Ook bedrijven zullen dit merken. Met een economische groei van 1,3 procent die verwacht wordt door de ABN Amro valt de groei lager uit dan de economische groei die in 2019 zal worden behaald, namelijk 1,7 procent. Als klap op de vuurpijl treed vanaf 1 januari 2020 ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Dat betekent dat flexwerk duurder wordt in Nederland. De vakbonden en de overheid verwachten dat hierdoor sneller vaste contracten worden verstrekt.

Verkeerde inschatting
Dat is echter compleet verkeerd ingeschat. Bedrijven zullen risico’s en kosten willen beperken en zullen daardoor eerder afscheid van personeel gaan nemen. Vooral nu de lonen zijn gestegen en flexwerk duurder is gemaakt zullen veel bedrijven besluiten om afscheid te nemen van hun tijdelijk personeel maar in bepaalde gevallen ook van vast personeel. Dat laatste wordt mogelijk gemaakt door een versoepeling van het ontslagrecht. Dan kun je jezelf afvragen hoe succesvol de onderhandelingen van de vakbonden daadwerkelijk zijn geweest.

Uitzendbureaus krijgen het druk in januari 2020

Voor uitzendbureaus wordt de maand januari van 2020 waarschijnlijk een drukke maand. Dit is namelijk de eerste maand waarin de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking treed. Bedrijven merken die maand meteen dat de kosten van flexwerkers toenemen. De meeste uitzendorganisaties hebben in hun tarieven al rekening gehouden met de toenemende kosten. Daardoor zijn de tarieven voor uitzendkrachten maar ook voor detakrachten aanzienlijk omhoog gegaan. Er zijn uitzendorganisaties die hun tarieven rond de tien of elf procent verhogen. Dat zijn aanzienlijke verhogingen die er voor zorgen dat bedrijven veel meer geld kwijt zijn aan de inzet van flexwerkers. Ook flexibel personeel dat als oproepkracht of op basis van een tijdelijk contract werkt bij een bepaald bedrijf wordt duurder. Dus niet alleen de kosten van uitzendkrachten gaan omhoog.

De oplopende kosten zorgen er wel voor dat bedrijven waarschijnlijk sneller gaan afscheid nemen van flexwerkers. Ook vaste krachten in de leeftijd vijftig jaar en ouder zouden zich zorgen kunnen maken. In 2020 wordt het ontslaan van oudere krachten met een lang dienstverband namelijk aanzienlijk goedkoper voor bedrijven. Dat betekent dat bedrijven waarschijnlijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans gaan gebruiken om op een goedkope manier van hun oudere krachten af te komen als deze minder functioneren. De uitzendbureaus houden de arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten en merken als eerste speler op deze turbulente arbeidsmarkt de ontwikkelingen. Voor uitzendbureaus zelf wordt het een uitdaging om flexwerkers aan het werk te helpen en te houden.