SEU examen afkortingen in de uitzendbranche

Voor iedereen die in de arbeidsbemiddeling aan de slag wil is het SEU examen een waardevolle basis waarmee een intercedent, vestigingsmanager, regiomanager of andere professional in de arbeidsbemiddeling zijn of haar kennis kan aantonen over de uitzendbranche en detachering. Er zijn in deze branche echter veel afkortingen. Deze afkortingen worden getoetst tijdens het SEU examen maar komen in de dagelijkse praktijk ook regelmatig voor. SEU is op zichzelf al een afkorting die staat voor Stichting Examens Uitzendbranche. Omdat Technischwerken.nl veel aandacht heeft voor de arbeidsmarkt worden ook op deze website alle relevante afkortingen benoemd die aan de orde kunnen komen in het SEU of dagelijkse praktijk van de arbeidsbemiddeling. Mocht je bij het lezen van deze afkortingen nog toevoegingen hebben dan nodigen we je van harte uit deze via het contactformulier van deze website kenbaar te maken. Hieronder staat de lijst van afkortingen die we tot dusver hebben verzameld. In vetgedrukte letters staat de afkorting met daarachter de volledige beschrijving.

ABU Algemene Bond Uitzendondernemingen
ACM Autoriteit Consument en Markt
ADV Arbeidsduurverkorting
AKW Algemene Kinderbijslagwet
Anw Algemene nabestaandenwet
AOW Algemene Ouderdomswet
AP Autoriteit Persoonsgegevens
Arbowet Arbeidsomstandighedenwet
ATV Arbeidstijdverkorting
ATW Arbeidstijdenwet
AV Algemene Voorwaarden
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
AVV Algemeen verbindend verklaring
AWGB Algemene wet gelijke behandeling
BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
BBL Beroepsbegeleidende Leerweg
BSN Burgerservicenummer
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CRvB Centrale Raad van Beroep
DBA Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
EER Europese Economische Ruimte
ERD (WGA) Eigen Risico Drager (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
ERD (ZW) Eigen Risico Drager (Ziektewet)
EU Europese Unie
GSD Gemeentelijke sociale dienst
GVVA Gecombineerde vergunning verblijf en arbeid
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
IOAW Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IOW Inkomensvoorziening oudere werklozen
IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
KVK Kamer van Koophandel
LIV Lage-inkomensvoordeel
LKV Loonkostenvoordeel
MoMi Wet modern migratiebeleid
mvv Machtiging tot voorlopig verblijf
NBBU Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
NLA Nederlandse Arbeidsinspectie
RI&E Risico Inventarisatie en -Evaluatie
SEU Stichting Examens Uitzendbranche
SNF Stichting Normering Flexwonen
SFU Stichting Fonds Uitzendbranche
SNA Stichting Normering Arbeid
SNCU Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten
StiPP Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten
SVB Sociale Verzekeringsbank
SZW (ministerie) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TW Toeslagenwet
TWV Tewerkstellingsvergunning
ULV Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VLZ Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte
VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.
VCU Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten.  
VOG Verklaring Omtrent Gedrag
VW Vreemdelingenwet
Waadi Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
WagwEU Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAB Wet arbeidsmarkt in balans
WAS Wet aanpak schijnconstructies
Wav Wet arbeid vreemdelingen
WAZO Wet arbeid en zorg
Wfw Wet flexibel werken
WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WGB m/v Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
WGBH/CZ Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
WGBL Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WID Wet op de identificatieplicht
WIEG Wet Invoering Extra Geboorteverlof
WKA Wet Ketenaansprakelijkheid
WKR Werkkostenregeling
Wlz Wet langdurige zorg
WML Wet minimum loon en minimum vakantiebijslag
WOA Wet onderscheid arbeidsduur
WOBOT Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd
WOR Wet op de ondernemingsraden
WSF Wet studiefinanciering
Wtl Wet tegemoetkoming loondomein
WVLBZ Wet Verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
Wvp Wet verbetering poortwachter
WW Werkloosheidswet
WWZ Wet werk en zekerheid
ZVW Zorgverzekeringswet
ZW Ziektewet
ZZP Zelfstandige zonder personeel