ADP: flexkracht 99 euro per maand duurder en vaste werknemer 42 euro goedkoper in 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is vanaf 1 januari 2020 van kracht. Dat heeft een effect op de personeelskosten van bedrijven. Vaste krachten zouden door de WAB goedkoper moeten worden en flexkrachten juist duurder. De HR- en salarisdienstverlener ADP heeft op donderdag 2 januari 2020 een schatting gegeven van de kosten die bedrijven moeten betalen voor vast personeel en flexibel personeel. Uit deze berekening komt naar voren dat werknemers die werken op basis van tijdelijke contracten duurder worden voor werkgevers. De kosten van een personeelslid in vaste dienst gaan juist omlaag. Het gaat hierbij met name om de WW-premiedifferentiatie die in de WAB is vastgelegd. Voor vaste krachten hoeft een werkgever minder WW-premie af te dragen en voor flexkrachten juist meer.

In 2019 betaalde een werkgever in Nederland voor een werknemer met een tijdelijk contract en een modaal inkomen 538 euro maandelijks aan werkgeverslasten. Het bedrag aan werkgeverslasten dat een werkgever voor dezelfde werknemer moet betalen in 2020 ligt 99 euro per maand hoger. Een werkgever zou voor dezelfde werknemer als deze in vaste dienst is ongeveer 42 euro per maand minder hoeven te betalen in 2020. ADP geeft aan dat het grote verschil in de werkgeverslasten vrijwel volledig wordt veroorzaakt door de nieuwe WW premiedifferentiatie die in de Wet Arbeidsmarkt in Balans is opgenomen. Er is een verschil in WW premieafdracht. Voor flexkrachten moeten werkgevers 7,94 procent WW-premie afdragen en voor vaste krachten 2,94 procent WW premie (een vaste werknemer heeft een contract voor onbepaalde tijd). De meeste bedrijven die uitzendkrachten in dienst hebben merken dat ook de tarieven van uitzendkrachten omhoog zijn gegaan per 1 januari 2020.