Een uitzendkracht krijgt een ongeval: wie is aansprakelijk?

Het komt helaas soms voor dat uitzendkrachten te maken krijgen met een ongeval. Een ongeval kan letsel of materiële schade tot gevolg hebben. Uitzendbureaus zijn tijdens de werkzaamheden van de uitzendkracht geen toezichthouder en tevens niet in staat om de arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht zo veilig mogelijk te maken. In de Algemene Arbeidsvoorwaarden van de meeste uitzendbureaus is vastgelegd dat de opdrachtgever leiding en toezicht heeft over de werkplek en derhalve aansprakelijk is bij bedrijfsongevallen en schade.

Dit is niet meer dan logisch aangezien uitzendbureaus geen zeggenschap hebben over de arbeidsomstandigheden op de werkplek. In de leveringsvoorwaarden van veel uitzendorganisaties is daarom vastgelegd dat de opdrachtgever ons zal vrijwaren van vorderingen van schade, door de flexmedewerker geleden in het kader van de uitoefening van diens werkzaamheden. De opdrachtgever is, als het goed is voor de tewerkstelling van de uitzendkracht akkoord gegaan met deze voorwaarde door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging van de uitzendorganisatie.

Daarnaast wordt de inlener (en niet het uitzendbureau) in de Arbowet aangemerkt als “werkgever” van de uitzendkracht wanneer het gaat om de arbeidsomstandigheden. Het ligt daarom voor de hand dat de werknemer de opdrachtgever en niet het uitzendbureau aansprakelijk stelt als er schade of letsel is ontstaan door een ongeval op de werkplek. De opdrachtgever is, als het goed is, verzekerd voor bedrijfsongevallen. Zij kunnen de schadeclaim van de medewerker doorsturen naar hun ongevallen verzekering die voor de verdere afhandeling zal zorgdragen. Of het daadwerkelijk tot een schadevergoeding komt, bepaalt de verzekeraar of de rechter als het tot een rechtszaak komt.

Toch heeft een uitzendorganisatie ook verplichtingen richting de uitzendkracht. Zo moet een uitzendbureau er voor zorgen dat de uitzendkracht van te voren goed op de hoogte is gebracht van de veiligheidsrisico’s op de werkplek. Ook kan het uitzendbureau met de inlener afspraken maken over wie welke persoonlijke beschermingsmiddelen aan de uitzendkracht verstrekt. Uitzendorganisaties die extra op de veiligheid letten hebben een VCU certificaat. Een VCU uitzendbureau is extra gericht op de veiligheidsrichtlijnen die voortvloeien uit het VCA. Dat wil niet zeggen dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Wel is een goede focus en voorlichting op het gebied van veiligheid een belangrijke stap in het reduceren van ongevallen op de werkplek.