Wat is een tegenprestatie voor een uitkering?

Tegenprestatie is een bepaalde verplichting die van iemand in een uitkeringspositie kan worden verwacht als deze daadwerkelijk een uitkering ontvangt. Het gaat hierbij om onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk nut. Deze werkzaamheden moeten niet zorgen voor een verdringing op de arbeidsmarkt. Het verrichten van vrijwilligerswerk kan door gemeenten worden beschouwd als een tegenprestatie. Er zijn … Read more

Werkverplichting uitkeringsgerechtigde vanuit de Participatiewet

De Participatiewet verplicht een uitkeringsgerechtigde, die jonger is dan de AOW-leeftijd, om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, deze te aanvaarden en te behouden. Dit is vastgelegd in artikel 9 van de Participatiewet. Het woord participeren kan worden vertaald met deelnemen. De Participatiewet is met name gericht op het deelnemen aan de arbeidsmarkt oftewel de uitstroom … Read more

Wat is een no-riskpolis van het UWV?

No-riskpolis is een speciale maatregel waarmee het UWV de Ziektewetuitkering voor een zieke werknemer aan een werkgever betaald als deze iemand uit een bepaalde doelgroep, met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid of ziekte, in dienst heeft genomen. Het gaat hierbij om mensen die aan het werk worden geholpen vanuit ziekte, of mensen met een een … Read more

De Participatiewet voor het vergroten van bestaanszekerheid

Een belangrijk doel van de Participatiewet is het vergroten van de bestaanszekerheid van mensen die in de knel zijn geraakt waardoor ze niet meer op eigen kracht kunnen functioneren in de maatschappij. Gemeenten besteden aandacht aan het herstellen van bestaanszekerheid. Er kunnen een aantal factoren een rol spelen als het gaat om bestaanszekerheid. Zo speelt … Read more

Wat is loonwaarde?

Loonwaarde is de waarde die een persoon heeft met betrekking tot het uitvoeren van arbeid uitgedrukt in geld. Hoewel het woord loonwaarde op basis van bovenstaande definitie breed zou kunnen worden toegepast wordt het begrip in de praktijk vooral gebruikt in het kader van onderzoek naar de arbeidsprestatie van mensen die een ziekte of (arbeids-)handicap … Read more

Waarvoor wordt loondispensatie toegepast?

Loondispensatie is een regeling vanuit de overheid waarmee mensen vanuit een specifieke uitkeringspositie tegen een lager loon aan het werk geholpen kunnen worden bij een werkgever om daarmee de mogelijkheden tot arbeidsintegratie te bevorderen. Loondispensatie is bedoelt om mensen met een Wajong-uitkering aan een baan te helpen. Volgens de website van het UWV is deze … Read more

Korte samenvatting Participatiewet

De Participatiewet is bedoelt om meer mensen, die willen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben, deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen die beschikken over arbeidsvermogen. Dit arbeidsvermogen dient samen met de desbetreffende inwoners in kaart te worden gebracht en gemeenten kunnen maatwerkoplossingen … Read more