Wat is een no-riskpolis van het UWV?

No-riskpolis is een speciale maatregel waarmee het UWV de Ziektewetuitkering voor een zieke werknemer aan een werkgever betaald als deze iemand uit een bepaalde doelgroep, met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid of ziekte, in dienst heeft genomen. Het gaat hierbij om mensen die aan het werk worden geholpen vanuit ziekte, of mensen met een een (arbeids-)handicap. Ook voor mensen die opgenomen zijn in het doelgroepregister van het UWV kunnen werkgevers een no-riskpolis aanvragen wanneer ze deze mensen aan een baan helpen.

Doelstelling no-riskpolis

De doelstelling van de no-riskpolis is het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen die een handicap of ziekte hebben. Ook voor mensen die een ziekte hebben gehad en weer herstellende zijn kunnen onder bepaalde voorwaarden met een no-riskpolis aan een baan geholpen worden. De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking moet in Nederland omhoog. Deelname aan de maatschappij is belangrijk want een mens heeft sociale contacten nodig als onderdeel van bestaanszekerheid. Wanneer iemand een baan heeft kan dat er voor zorgen dat iemand uit het isolement raakt en ook daadwerkelijk een zingeving ervaart.

Vergroten van de arbeidsparticipatie

De overheid weet dat sommige mensen vanwege beperkingen het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Daarom zijn er vanuit de Participatiewet en verschillende andere wetten kaders en mogelijkheden geboden aan gemeenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen of om ze op een andere wijze te laten deelnemen aan de maatschappij. De no-riskpolis is een mogelijkheid die vanuit het UWV wordt geboden aan werkgevers. Door de financiële risico’s die gepaard gaan met ziekte voor een werkgever over te nemen kan een drempel worden weggenomen om mensen met een verhoogd risico op ziekte in dienst te nemen.

Duur van de no-riskpolis

De no-riskpolis heeft een maximale duur van vijf jaar na indiensttreding van de desbetreffende werknemer. Er zijn echter ook situaties waarin de no-riskpolis ka n worden verlengd. Vanuit het UWV worden de volgende situaties benoemd als uitzonderingssituaties waarbij de no-riskpolis langer kan duren dan vijf jaar:

  • De werknemer heeft of had Wajong.
  • De werknemer heeft een WSW-indicatie.
  • De werknemer werkt beschut.
  • De werknemer valt onder de banenafspraak en u staat in het doelgroepregister.

Bovengenoemde informatie is gepubliceerd in februari 2024. Het is goed mogelijk dat deze informatie na verloop van tijd verouderd is omdat er nieuwe wetgeving ontstaat of omdat bepaalde maatregelen worden herzien of aangepast. Daarom is het altijd belangrijk om de actuele informatie te onderzoeken op de website van het UWV.