De ketentelling gaat van twee naar drie jaar onder de WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal voor veel veranderingen en hervormingen zorgen op de arbeidsmarkt. Ook op het gebied van arbeidsovereenkomsten die worden gesloten tussen werkgevers en werknemers. Als je het hebt over arbeidsovereenkomsten, dan heb je het ook over de ketentelling. De ketentelling is in feite een opeenvolging van arbeidscontracten die er voor zorgt dat een werknemer wel of geen vaste aanstelling krijgt.

De ketentelling verandert onder de WAB van twee naar drie jaar. Met andere woorden: een werkgever mag in drie jaar tijd maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een vaste werknemer afsluiten. Daarna heeft de werknemer recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tenzij er sprake is van een onderbreking.

De onderbrekingsregel van zes maanden blijft
De hierboven genoemde ketentelling kent nog steeds een onderbrekingsregel van zes maanden. Als de werknemer ten minste zes maanden en één dag niet voor dezelfde werkgever heeft gewerkt, begint de ketentelling opnieuw.

Ketensysteem of fasensysteem?
In de ABU CAO is afgeweken van het ketensysteem en kennen we het fasensysteem. Het fasensysteem biedt tenminste vijfenhalf jaar flexibiliteit voordat een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Ketenregeling wijzigt met Wet Arbeidsmarkt in Balans vanaf 1 januari 2020

De ketenregeling is een benaming voor een regeling waarin het maximale aantal tijdelijke contracten over een maximale periode is aangegeven waarna de werknemer (automatisch) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontvangt. De ketenregeling lijkt een vaste regeling te zijn maar in de praktijk wijzigt de ketenregeling regelmatig. Daarom is het voor werknemers, werkgevers en arbeidsjuristen belangrijk om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen met betrekking tot de ketenregeling.

Ketenregeling voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans
In het verleden was de 3x3x3 van toepassing. Deze regeling hield in dat een werknemer maximaal drie tijdelijke contracten over een periode van drie jaar zou mogen ontvangen met maximale tussenpozen van drie maanden. Na afloop van deze periode zou de werknemer bij voortzetting van de werkzaamheden bij dezelfde werkgever een vast contract moeten ontvangen oftewel een contract voor onbepaalde tijd. Door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is deze regeling gewijzigd naar de 3x2x6 regel. De ketenregeling onder de WWZ is maximaal drie tijdelijke contracten, over een periode van twee jaar met een maximale tussenpozen van zes maanden.

Ketenregeling Wet Arbeidsmarkt in Balans
Inmiddels in er weer nieuwe wetgeving op de arbeidsmarkt van toepassing namelijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet wordt ook wel afgekort met WAB en brengt grote verandering op de arbeidsmarkt. Op het gebied van de ketenregeling zijn de veranderingen echter minder revolutionair. De ketenregeling onder de WAB bepaald dat er maximaal drie tijdelijke contracten over een maximale periode van drie jaar kunnen worden verstrekt door een werkgever. De maximale tussenpozen van zes maanden tussen de contracten blijft hetzelfde. Dat betekent dat als er meer dan zes maanden tussen twee tijdelijke contracten zitten er een nieuwe keten ontstaat. Dan begint in feite de telling in het aantal tijdelijke contracten weer opnieuw.