Eneco gaat windparken van energiebedrijf Delta kopen in 2016

Eneco maakte bekend dat ze een aantal windparken gaat overnemen van het Zeeuwse energiebedrijf Delta. Dit energiebedrijf is in financiële problemen geraakt. Dit komt door de aanhoudend lage prijs van elektrische stroom. Verder heeft Delta te maken met een verplichte afsplitsing van het winstgevende netwerkbedrijf.  Door de overnamen van Delta door Eneco blijft de werkgelegenheid van de activiteiten van Delta behouden. Ook blijven de kennis en ervaring die door Delta is vergaard behouden. Delta-topman Gerard geeft aan dat de activiteiten van beide bedrijven goed bij elkaar passen.

Er worden door Eneco in totaal drie windparken overgenomen dit zijn de windparken Vlissingen, Rilland en Zoeterwoude. Daarnaast worden ook twee windparken die bouwrijp zijn in Vlissingen overgenomen evenals een aantal windprojecten en zonprojecten die nog in ontwikkeling zijn.

Alle projecten leveren gezamenlijk 40,1 megawatt aan elektrische stroom. Voor Eneco is de overname slechts een kleine uitbereiding op het gebied van duurzame energie productie. De overname zorgt er wel voor dat de totale productie van duurzame energie door Eneco over de grens gaat van 1000 Megawatt. Financiële details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

Aantal mensen met betalingsachterstand op hypotheek daalt in 2016

In het afgelopen halfjaar is het aantal mensen in Nederland met een betalingsachterstand op hun hypotheek verder gedaald. Volgens het  Bureau Krediet Registratie (BKR) daalde het aantal woningbezitters met betalingsproblemen met ruim drieduizend. Hierdoor kwam het aantal woningbezitters die problemen hebben met het voldoen aan de hypotheekverplichting uit op 107.310. BKR heeft in april 2016 ook al een daling gerapporteerd op dit gebied. Door het bericht van maandag 31 oktober 2016 blijkt er sprake te zijn van een voortzetting van de positieve trend volgens de BKR. Ten opzichte van 2015 is het aantal mensen met een betalingsachterstand op de hypotheek met vijf procent afgenomen.

Vanaf 2008 was er sprake van een stijging in het aantal mensen dat moeite had om de hypotheek te betalen. Het aantal mensen met deze problemen is zelfs verdrievoudigd. De piek in deze problematiek werd bereikt op juli 2015. Toen hadden in Nederland ruim 113.000 mensen betalingsproblemen met betrekking tot hun hypotheek. De algemeen directeur van BKR is Peter van den Bosch. Hij gaf in een toelichting aan dat de daling in het aantal mensen met betalingsproblemen te maken heeft met het herstel van de Nederlandse economie.

De werkloosheid neemt af. Dit is altijd een belangrijke factor geweest voor financiële problemen. Verder denken veel banken meer met hun klanten mee als deze problemen hebben met het betalen van een hypotheek. Tot slot noemt Peter van den Bosch dat steeds minder woningeigenaren met hun hypotheek ‘onder water staan’. Dit gebeurd wanneer de hypotheek hoger is dan de actuele verkoopwaarde van de woning.

Vijfenzeventig procent van het internetgebruik is mobiel in 2017

Mediabedrijf Zenith heeft een rapport gepubliceerd over de toekomst van de advertentiemarkt. Daarin is aangegeven dat men in de toekomst steeds meer gebruik zal maken van mobiele apparaten voor het gebruik van internet. Volgend jaar zal 75 procent van al het internetverkeer verlopen via mobiele apparaten aldus het rapport van Zenith, dit bedrijf is onderdeel van het Franse Publicis Groupe SA. Dit Franse bedrijf is het op twee na grootste reclame-adviesbedrijf ter wereld.

Zenith publiceert al een aantal jaar rapporten over het internetgebruik. Ook over 2016 heeft het bedrijf een rapport gepubliceerd. Voor dat jaar had het bedrijf aangegeven dat het mobiel internetgebruik een aandeel van 71 procent zou hebben op het totale internetgebruik. Zenith gaat er vanuit dat in 2016 het percentage daadwerkelijk gaat uitkomen op 68 procent.

De stijging van het aandeel van mobiele apparaten op het gebied van internetgebruik is de afgelopen jaren aanzienlijk. In 2012 werd nog maar 40 procent van het internetverkeer via mobiele apparaten zoals smartphones en tablets gedaan. Volgens de verwachtingen van Zenith zal het aandeel mobiel internetgebruik alleen maar toenemen tot 79 procent in 2018.

Pensioenfonds ABP zal premies waarschijnlijk verhogen vanaf 2016

Het Financieele Dagblad heeft bekend gemaakt dat de premies bij ambtenarenpensioenfonds ABP omhoog zullen gaan. De FNV gaat uit van een verhoging van een paar procenten. De sociale partners zijn volgens het FD de verhoging overeengekomen. De procentuele verhoging van de premies wordt uitgesmeerd over een aantal jaar waardoor het effect niet meteen heel groot is.

De verhoging van de premies door het pensioenfonds is een gevolg van de gedaalde rente. Daardoor rendeert het geld van het ABP pensioenfonds minder. Verder verwacht het bestuur van het ABP dat de rendementen op de investeringen van het pensioenfonds ook de komende jaren laag zullen blijven. Het pensioenfonds wil echter de hoogte van de pensioenen wel handhaven. Daarom moet het pensioenfonds het verschil in rendement opvullen met hogere pensioenpremies.

De verhouding tussen de financiële verplichtingen en de bezittingen van het pensioenfonds wordt ook wel de dekkingsgraad genoemd. Deze dekkingsgraat steeg in kwartaal drie van 2016 een klein beetje en kwam uit op 90,7 procent in kwartaal  twee was deze dekkingsgraad nog 90,5 procent bij ABP.

Zzp’er vaak onverzekerd voor arbeidsongeschiktheid in 2016

In Nederland blijken steeds minder mensen op de arbeidsmarkt verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dit maakte het Centraal Planbureau (CPB) maandag 31 oktober bekend. Volgens het onderzoek  ‘Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid’ van het CPB neemt het aantal zelfstandigen zonder personeel toe in Nederland. Deze groep wordt ook wel zzp’er genoemd. Volgens het CPB sluiten veel zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af vanwege de kosten van de premieafdracht voor deze verzekering.

Financiële gevolgen van geen arbeidsongeschiktheidsverzekering
Uit het onderzoek komt naar voren dat ongeveer vijfentwintig procent van de zelfstandigen in Nederland te weinig financiële mogelijkheden heeft om in een minimuminkomen te voorzien wanneer de desbetreffende persoon in de arbeidsongeschiktheid zou raken. Ruim vijftig procent van de zzp’ers heeft bij arbeidsongeschiktheid te weinig financiële mogelijkheden om een vervangend inkomen te regelen dat op hetzelfde niveau is van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Ongeveer 1 op de 20 zzp’ers in Nederland heeft in het geheel geen mogelijkheid om bij arbeidsongeschiktheid  een minimum inkomen te voorzien. Deze groep zal waarschijnlijk een beroep moeten doen op de bijstand als ze in de arbeidsongeschiktheid belanden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering verplichten?
Het onderzoek van het CPB heeft ook een aantal mogelijke oplossingen weergegeven. Een goede oplossing zou volgens het onderzoeksbureau een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn. Aan een verplichten arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp’ers kleven echter voordelen en nadelen. Daar moet rekening mee worden gehouden. De kosten van een dergelijke verzekering zullen door de zzp’er moeten worden terugverdient en dat heeft gevolgen voor zijn of haar tarief.

Dat heeft vervolgens weer een effect op opdrachtgevers die dan kunnen besluiten dat het tarief van de zzp’er te hoog is zodat ze kiezen voor een andere oplossing zoals uitzendkrachten of het aanbieden van een tijdelijk contract. Als men een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat verplichten zou men ook moeten nadenken over de hoogte van het bedrag waarvoor de zzp’er zich voor arbeidsongeschiktheid zou moeten verzekeren. Daarbij kan men dit bedrag eveneens vergelijken tot de werknemers die in een vergelijkbare functie werken.

Overheid investeert tot 2019 miljoenen om gelijke kansen in onderwijs te bevorderen

De Nederlandse overheid heeft het onderzoek van de Onderwijsinspectie over de ongelijke kansen van leerlingen in Nederland onder ogen gezien. Hierin staat dat leerlingen met hetzelfde niveau en dezelfde talenten in Nederland niet altijd dezelfde kansen krijgen op hoger onderwijs. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het gezin waarin je geboren wordt een belangrijke invloed heeft op de opleidingen die je gaat volgen en je uiteindelijke loopbaan. Deze conclusie kwam hard aan bij de overheid.

Minister Bussemaker van Onderwijs wil meteen actie ondernemen. De is van plan om voor de komende drie jaar in totaal 87 miljoen euro te investeren om ongelijkheid in het onderwijs aan te pakken. Het is de bedoeling dat met dit geld de kinderen van laagopgeleide ouders weer dezelfde kansen moeten gaan krijgen als de kinderen die uit een hoger sociaal milieu komen. Op maandag 31 oktober wordt door minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker verteld wat hun aanpak is van deze situatie.

Ze zullen onder andere gaan vertellen dat ze miljoenen extra gaan investeren in onder meer schakelklassen. Deze schakelklassen zijn bedoeld om leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling om zodoende op een hoger niveau te komen. Hierdoor kunnen ze ook doorstromen naar een hogere opleiding. De schakelklassen zijn onder andere bestemd voor basisschoolleerlingen die van huis uit weinig begeleiding krijgen van hun ouders bij huiswerk en hun schoolprestaties. Deze leerlingen worden in een schakelklas op niveau gebracht voor bijvoorbeeld de havo terwijl ze eerder nog een vmbo-advies hadden gekregen.

Naast schakelklassen wordt een deel van het geld ook gebruikt om kinderen van laagopgeleide ouders meer begeleiding te kunnen geven. Ook de ouders kunnen rekenen op ondersteuning. Ouders die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen en schrijven en de Nederlandse taal kunnen hiervoor ook lessen volgen. Door deze taallessen kunnen ze hun eigen kinderen ook beter begeleiden. Ze kunnen bovendien beter de schoolbrieven en E-mails lezen en begrijpen. Daardoor kunnen de ouders beter betrokken raken bij wat er op school gebeurd en wat er van hun kinderen wordt verwacht tijdens de lessen en bij het maken van huiswerk.

AOW-leeftijd gaat verder omhoog in 2022

De AOW-leeftijd is voor 2021 nog vastgesteld op 67 jaar. De leeftijd voor AOW gaat echter verder omhoog in 2022. Het is niet een groot verschil maar vanaf 2022 heeft men recht op AOW vanaf 67 jaar en drie maanden. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Volkskrant. Het verhogen van de leeftijd waarop men in aanmerking kan komen voor AOW is een gevolg van de nieuwe ramingen die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gedaan over de levensverwachting van inwoners in Nederland. Nog niet eerder werd de AOW-leeftijd in Nederland verhoogd op basis van de levensverwachting.

In 2012 werd de afspraak gemaakt dat men de pensioenleeftijd vanaf dat moment zou koppelen aan de levensverwachting. Men gaat hierbij vanuit dat ouderen in Nederland gemiddeld achttien jaar lang AOW ontvangen. Als men de AOW leeftijd wil verhogen zal men dit uiterlijk vijf jaar van te voren bekend moeten maken. De verhoging van de AOW leeftijd heeft gevolgen voor iedereen die is geboren na 31 december 1954. Mensen die na deze datum zijn geboren zullen dus drie maanden langer moeten doorwerken. Binnen de politiek zijn verschillende partijen die wat willen veranderen aan de AOW leeftijd. De PVV en de 50Plus partij willen de pensioenleeftijd weer verlagen naar 65 jaar. Dit staat in hun verkiezingsprogramma. Op 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland.

Ruim 10.000 banen verdwijnen bij Volkswagen vanaf 2016 door productie elektrische autos

Volkswagen heeft kort geleden de beslissing genomen om net als vele andere toonaangevende automerken over te gaan op de ontwikkeling en productie van elektrische auto’s. De transitie van auto’s die op fossiele brandstoffen rijden naar de productie van elektrische auto’s gaat naar verwachting veel banen kosten bij Volkswagen. Dit maakte Karlheinz Blessing de directeur van personeelszaken bij de Volkswagen Group bekend. Hij gaat uit van een getal met vijf cijfers als hij het heeft over het aantal ontslagen dat zal vallen door de transitie. Volgens de directeur personeelszaken zullen gedwongen ontslagen waarschijnlijk niet nodig zijn. Hij maakte dit nieuws bekend in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Volgens Volkswagen zijn de bij de productie en assemblage van de nieuwe elektrische auto’s minder mankrachten nodig ten opzichte van de productie van auto’s die uitgerust zijn met verbrandingsmotoren. De effecten voor de werkgelegenheid bij de autobouwer zijn groot. De komende tien jaar verwacht het bedrijf 25.000 banen te schrappen. Dit zal echter worden gerealiseerd door natuurlijk verloop. De komende jaren zullen verschillende oudere werknemers met pensioen gaan. Volkswagen zal ook voor de ontwikkeling van elektrische auto’s toeleveranciers nodig hebben. De ondernemingsraad van Volkswagen wil echter dat Volkswagen ook meer onderdelen zelf gaat produceren. Dit is goed voor het behoud van banen. Als voorbeeld worden productie van accu’s genoemd.

De OR van Volkswagen wil dat deze productie in eigen beheer door Volkswagen wordt gedaan. Er is over dit idee nog geen definitieve beslissing genomen door het bestuur van Volkswagen. Volgens de heer Blessing is het voor een beslissing hierover belangrijk dat men van te voren weet hoe belangrijk de batterijsystemen  gaan worden in de productieketen die het bedrijf zal moeten opbouwen voor de productie van elektrische Volkswagens.

EU en Canada ondertekenen CETA op 30 oktober 2016

De Europese Unie en Canada hebben op zondag 30 oktober 2016 het vrijhandelsverdrag CETA ondertekend. Voor de ondertekening is Justin Trudeau, de premier van Canada, zondag 30 oktober 2016 in Brussel verwelkomd door EU-president Donald Tusk en Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker. De premier van Canada kon na een paar dagen vertraging het handelsverdrag CETA  ondertekenen. Eerst had men de ondertekening gepland op donderdag 7 oktober 2016 maar dat ging niet door. Dat kwam door de onverwacht felle tegenstand van Wallonië. De Walen bleken op het laatste moment grote bezwaren te hebben tegen CETA waardoor de premier van België het CETA vrijhandelsverdrag niet namens België kon ondertekenen op donderdag.

De EU had een deadline aan de Walen gegeven maar daar trokken de Walen zich nauwelijks wat van aan. Pas toen de EU en Canada een extra bijlage aan het verdrag wilden toevoegen gingen de Walen akkoord.  In deze bijlage werden de bezwaren van de Walen verwerkt tot aanvullende regels. De juridische claimcultuur van bedrijven uit Canada zorgde voor angst bij de Walen omdat die bang zijn dat bedrijven de EU overheden kunnen dwingen om geen regels en wetten in te voeren die ongunstig zijn voor bedrijven. Als overheden wel dergelijke wetten invoeren kunnen ze door bedrijven worden aangeklaagd. De bijlage zou deze claimmogelijkheid afzwakken. Er zijn echter ook stemmen in de politiek die beweren dat de bijlagen niet zoveel voorstellen en dat de Walen nauwelijks iets cruciaals aan het verdrag hebben weten toe te voegen.

De top in Brussel was naast het ondertekenen van CETA ook bedoeld om de veertig jaar oude betrekkingen tussen de Europese Unie en Canada te vieren. Naast de feeststemming die men in de Europese politiek wilde uitdragen was er ook veel protest tegen de ondertekening van CETA. Dit protest kwam vooral van burgers die buiten stonden en onder luid kabaal hun ongenoegen over CETA lieten blijken. Dit protest was echter tevergeefs. Het CETA vrijhandelsverdrag werd getekend tussen Canada en de EU.

OPEC-landen hebben in oktober 2016 nog geen akkoord bereikt over verlaging olieproductie

Er zijn tot en met oktober 2016 verschillende gesprekken geweest tussen olieproducerende landen over het beperken van de productie om zo de olieprijs te verhogen. Ondanks deze gesprekken is er nog niet een definitief akkoord gesloten over het verlagen van de olieproductie. Doordat er nog geen akkoord is gesloten komt ook een voorlopige overeenkomst om de olieproductie met 2 procent te verlagen in gevaar. Uit nieuwe gesprekken tussen olieproducerende landen bleek dat Irak en Iran de olieproductie in hun eigen land niet willen beperken.

Iran wil zelfs haar olieproductie verhogen. Het land kan door de opheffing van de economische sancties sinds kort pas olie verkopen op de wereldmarkt. Daardoor ziet Iran haar kans schoon om haar marktaandeel te vergroten op de oliemarkt. Daar hoort natuurlijk geen productieverlaging bij het land wil de productie van olie blijven verhogen tot 4,2 miljoen vaten olie per dag. Dit productieniveau heeft het land eechter nog lang niet.  Per dag zal de productie nog met 400.000 vaten moeten stijgen voordat Iran op het niveau van 4,2 miljoen vaten per dag is.

Ook Irak wil haar olieproductie niet verlagen. Irak is nog steeds in een hevige strijd verwikkeld tegen IS. Daarom kan het land olie-inkomsten niet missen om de strijd tegen Islamitische Staat te bekostigen.  De grote olieproductie van de OPEC landen en overige olieproducerende landen zorgt er voor dat er wereldwijd een overaanbod van olie ontstaat. Dit zorgt voor een groter aanbod van olie ten opzichte van de vraag. De olievoorraad neemt toe waardoor de prijs van olie daalt.

De leden van oliekartel OPEC zien daardoor de waarde van hun belangrijkste exportproduct dalen. Dit heeft gevolgen voor de inkomsten van een land en dus voor de begroting. Daarom willen veel olieproducerende landen gezamenlijke afspraken maken over het verlagen van de olieproductie of het bevriezen van de olieproductie. Die afspraken worden echter concreet nog niet gemaakt.  Daardoor zal de olieprijs wel laag blijven.

Amerikaanse mijnwerkers moeten dronebestuurders worden vanaf 2016

De mijnwerkers in Amerika gaan geen gunstige tijd tegemoet.  De Amerikaanse regering wil de kolenindustrie van haar land laten krimpen.  Dat heeft gevolgen voor de werkgelegenheid in deze sector.  Veel mijnwerkers in Amerika zijn bang om hun baan te verliezen. Amerika wil haar energiewinning ook verduurzamen en zal daardoor afscheid moeten nemen van haar kolensector. Dit houd in dat werknemers in kolenmijnen ook worden gedwongen om afscheid te nemen van hun baan. De Amerikaanse regering zoekt op dit moment naar een oplossing voor deze werklozen. Dat is niet eenvoudig want werken in mijnen is een specifiek beroep in een specifieke sector. Bijscholing heeft dan geen zin, de voormalige mijnwerkers zullen omgeschoold moeten worden naar een geheel andere baan.

De regering van Obama is van plan om 28 miljoen dollar te investeren in het vergroten van de kans oo werk voor werkloze mijnwerkers. Dit bedrag wordt verdeeld over 42 projecten.  Een voorbeeld hiervan is het droneproject. De regering van Amerika heeft besloten om hier 2,2 miljoen dollar in te investeren. Dit is omgerekend 2 miljoen euro. Met dit bedrag wil de regering een deel van de  mijnwerkers omscholen tot dronebestuurders.  Dit bericht werd vrijdag bekend gemaakt door Recode. Het is omscholingsprogramma vormt een onderdeel van een programma om werknemers in de krimpende kolenindustrie in de Verenigde Staten van een nieuwe baan te voorzien.

De opleiding van de mijnwerkers zal plaatsvinden in het zuidwesten van de staat Virginia. Recode geeft aan dat er in Amerika per jaar duizenden banen verloren gaan door de krimpende kolenindustrie. Een technologiewebsite geeft aan dat Amerika met dit plan laat zien dat drones een belangrijk element van de Amerikaanse economie moeten worden.

India wil honderden buitenlandse F-16 kopen en deze laten bouwen in eigen land vanaf 2016

India is van plan om honderden gevechtsvliegtuigen bestellen bij buitenlandse fabrikanten. Deze opdracht is bijzonder omdat de gevechtsvliegtuigen gebouwd moeten worden in samenwerking met een lokale partner, kortom met een bedrijf uit India. In eerste instantie zou het gaan om de bouw van tweehonderd toestellen. Volgens de luchtmacht van India kunnen daar nog honderd gevechtsvliegtuigen bij komen. De orders vertegenwoordigen een gezamenlijke waarde van 11,8 tot 13,6 miljard euro.

De nieuwe gevechtsvliegtuigen worden gebouwd om de vliegtuigen van de verouderde Indiase luchtvloot te vervangen. Deze vliegtuigen zijn nog van Sovjet-makelij. India wil niet verder achterop raken ten opzichte van China en Pakistan. De regering van India onder leiding van premier Modri wil alleen nog militaire vliegtuigen kopen als deze vliegtuigen in India worden gebouwd. Door dit beleid wil het land een eigen vliegtuigindustrie ontwikkelen. Als India haar eigen vliegtuigen kan ontwikkelen, onderhouden en bouwen is het land op dit gebied minder afhankelijk van andere landen. Zou kan India ook een einde maken aan de peperdure import van vliegtuigen uit het buitenland.

Lockheed-Martin is een Amerikaanse vliegtuigbouwer en heeft interesse getoond in het idee van India. Het Amerikaanse bedrijf heeft wel oren naar het opzetten van een productielijn voor F-16’s in India. Deze productielijn zou niet alleen gunstig zijn voor de Indiase luchtmacht maar ook voor de export. Ook vliegtuigbouwer Saab uit Zweden heeft een soortgelijk aanbod gedaan voor de bouw van zijn Saab Gripen in India.

Tesla ontwikkeld daken die uit zonnepannen bestaan vanaf 2017

Tesla gaat speciale dakpannen ontwikkelen voor huizen. Deze dakpannen zullen volledig uit zonnepanelen bestaan. Dit heeft Tesla-CEO Elon Musk zaterdag 29 oktober aangekondigd. Deze zonnepanelen bestaan grotendeels uit kwartsglas. De zonnepaneeldakpannen zijn echter vormgegeven als normale dakpannen, desondanks zijn ze een flink stuk steviger. Elon Musk geeft daarbij aan dat de Tesla zonnepaneeldakpannen langer mee gaan dan het huis zelf. De dakpannen zijn als ze goed worden aangebracht bestendig tegen zware weersomstandigheden.

Elon Musk toonde de zonnepaneeldakpannen op het dak van een woning. Naast deze bijzondere dakpannen op het dak had deze woning binnen een Tesla-huisbatterij. Deze batterij zorgt er in combinatie met de zonnepaneeldakpannen voor dat de woning in haar eigen energiebehoefte kan worden voorzien. De zonnepaneeldakpannen die door Tesla zijn ontwikkeld zijn bij even effectief in het omzetten van zonlicht in elektrische energie. Elon Musk geeft gaf tijdens een presentatie aan dat de panelen die door Tesla worden ontwikkeld nog efficiënter zullen worden dan de traditionele zonnepanelen die op dit moment al op veel woningen zijn aangebracht. Door speciale technologie van Tesla tracht men het zonlicht te vangen in de zonnepanelen. Op die manier wordt er meer rendement uit het zonlicht gewonnen en wordt het energieverlies beperkt.

Vanaf de zomer van 2017 wil Tesla de zonnepaneeldakpannen op de Amerikaanse markt brengen en installeren.  Elon Musk gaf aan dat de daken met zonnepaneeldakpannen ongeveer net zo duur zullen worden als een dak met gewone dakpannen met daar boven zonnepanelen die op dit moment al op veel daken liggen.

België ondertekend handelsverdrag CETA op 29 oktober 2016

België heeft het CETA handelsverdrag getekend aan het einde van oktober 2016. Dit gebeurde na dagenlange binnenlands overleg tussen verschillende politieke partijen.  De Walen waren eerst zeer sceptisch over het vrijhandelsverdrag tussende EU en Canada. Ze waren bang voor de claimcultuur die bedrijven in staat stelt om overheden voor het gerecht te dagen als er wetten worden doorgevoerd die ongunstig zijn voor de bedrijfsvoering van de ondernemers. Ook waren ze bang dat CETA een ongunstige uitwerking zou hebben op de arbeidsmarkt.

Er werd echter een bijlage aan het verdrag bevestigd waarmee de Walen akkoord konden gaan. Na de strubbelingen tussen de Belgische algemene regering en de Waalse deelregering werd het Europees-Canadese handelsverdrag CETA alsnog ondertekend. De Belgische regering had de instemming nodig van zowel de Vlamingen als de Walen anders kon de regering niet het CETA verdrag ondertekenen.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zette zaterdag 29 oktober 2016 in Brussel zijn handtekening onder het akkoord. De minister plaatste de volgende tekst op twitter “Niets is eenvoudig in België, maar weinig onmogelijk”. Bij de ondertekening waren EU-commissaris voor handel Cecilia Malmström en EU-onderhandelaar Mauro Petriccione aanwezig. Ook de Canadese ambassadeur Olivier Nicoloff en de president van de Waalse handelskamer Jean-Pierre Tanghe waren bij de ondertekening van CETA aanwezig.

Chinees staatsoliebedrijf PetroChina heeft last van lage olieprijs in kwartaal 2016

Het Chinese staatsoliebedrijf PetroChina merkt de effecten van een aanhoudend lage olieprijs. Ook in kwartaal drie van 2016 zorgde dit er voor dat het bedrijf haar winst zag kelderen. In dit kwartaal daalde de winst van het Chinese bedrijf met maar liefst 75%. Daardoor kwam de winst uit op 1,2 miljard yuan dit is omgerekend 162 miljoen euro. ook de omzet daalde van het bedrijf. Hierin was een daling van vier procent merkbaar. De omzet kwam daardoor uit op 55,6 miljard euro. Dit maakte het concern vrijdag 28 oktober 2016 bekend.

PetroChina is de grootste producent van aardgas en ruwe olie in China. Daarnaast is PetroChina de op een na grootste producent van geraffineerde producten zoals autobrandstoffen, vliegtuigbrandstoffen, scheepsbrandstoffen en smeermiddelen in China. De malaise op de oliemarkt is duidelijk merkbaar in de resultaten van het bedrijf. Deze zijn heel 2016 al teleurstellend. In de eerste helft van 2016 bleef PetroChina nog maar net uit de rode cijfers. Het eerste kwartaal boekte het bedrijf echter wel verlies. Door de lage winstmarges heeft PetroChina net als andere Chinese oliebedrijven de olieproductie aanzienlijk teruggeschroefd.

FME wil investering van 100 miljoen euro voor transitie naar circulaire economie vanaf 2016

Consumenten en bedrijven leggen steeds meer de focus op duurzaamheid. Dit moet ook wel want duurzaamheid is voor bedrijven vaak niet langer meer een keuze. Wereldwijd is men er van overtuigd dat de aarde verder gaat opwarmen als men nu geen voortvarende stappen onderneemt. Daarom zijn er internationaal en nationaal afspraken gemaakt over de reductie van CO2 uitstoot. Het reduceren van CO2 emissie is echter niet eenvoudig en kost veel geld. Verschillende bedrijven moeten veel geld investeren om de uitstoot van het schadelijke broeikasgas te beperken.

De bedrijven vanuit de technologische industrie zijn van mening dat een deel van de investeringen ook vanuit de overheid aan de sector moeten worden verstrekt. De FME is brancheorganisatie voor de technologische industrie. Deze organisatie wil dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu minstens 100 miljoen euro gaat investeren in de transitie naar een circulaire economie in de sector technologische industrie. De FME heeft hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming heeft staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de circulaire economie 7,3 miljard euro aan waarde toevoegt en  daarnaast 57.000 nieuwe banen kan opleveren in Nederland. Volgens de FME-voorzitter is  op de huidige I&M-begroting slechts 28 miljoen euro gereserveerd voor onder andere voor betere afvalscheiding. Dit bedrag vind ze niet in verhouding met de mogelijke opbrengst. De FME pleit voor meer geld. Dit zou moeten worden besteed aan efficiënter materiaal- en energiegebruik en het mogelijk maken van een circulaire economie. dit moet gebeuren in combinatie met de automatisering en robotisering binnen bedrijven en het 3d-printen waar steeds meer bedrijven mee bezig gaan. 

Wat is het verschil tussen een schroef en een bout?

Bouten en schroeven zijn beide bevestigingsmiddelen. Hiermee kun je uitneembare verbindingen maken. Boutverbindingen en schroefverbindingen worden doormiddel van aandraaien tot stand gebracht. Verder zijn zowel schroeven als bouten voorzien van schroefdraad. Meestal zijn schroeven en bouten vervaardigd van metaal zoals staal of roestvast staal. Tot zover de overeenkomsten tussen schroeven en bouten. Er zijn echter ook verschillen. Het belangrijkste verschil is dat bij een bout de steel is voorzien van een kop die over het algemeen zeskantig van vorm is. Door deze vorm kan de bout aan de buitenkant aangedraaid worden (volgens NEN 5501) doormiddel van bijvoorbeeld een steeksleutel of ringsleutel. Als er een uitsparing is in de kop aanwezig is waarin men een gereedschap kan plaatsen is er sprake van een schroef. De vorm van de uitsparing kan verschillen en de vorm van het gereedschap moet daarop worden aangepast. Een kruisvormige uitsparing vereist een kruiskop schroevendraaier en een zeskantige uitsparing vereist een inbussleutel.

Wat zijn de verschillen tussen schroeven en bouten?
Zoals uit bovenstaande tekst blijkt zijn er meerdere verschillen tussen bouten en schroeven. Deze verschillen zorgen er voor dat in de ene bevestiging beter gekozen kan worden voor een boutverbinding terwijl men bij een andere verbinding beter kan kiezen voor een verbinding doormiddel van schroeven.

Schroeven:

  • Schroeven hebben over het algemeen verlopende schroefdraad terwijl de diameter vanaf de kop van de schroef uitloopt op een punt.
  • Schroeven worden meestal verankerd in het materiaal zonder dat er binnenschroefdraad is gesneden.
  • Schroeven worden aangedraaid door gebruik te maken van een uitsparing in de kop. Dit is ook het geval bij machineschroeven.
  • De uitsparing in de schroefkop kan een verschillende vorm hebben. Zo kan de uitsparing een rechte sleuf zijn of een kruissleuf. Ook een binnenvierkant is mogelijk evenals een binnen zeskant. Verder is een zespuntige ster (torks, torx) ook mogelijk.
  • Schroeven kunnen  zijn voorzien van verschillende soorten schroefdraad worden voorzien waaronder metrische schroefdraad.

Bouten:

  • Bouten hebben een gelijkblijvende schroefdraaddiameter die loopt over de lengte van de bout.
  • Een bout heeft meestal metrische schroefdraad waardoor om de bout een moer kan worden gedraaid die voorzien is van bijpassende metrische binnenschroefdraad.
  • Een bout kan ook worden gedraaid in een gat in bijvoorbeeld een machine of constructie die voorzien is van bijpassend binnenschroefdraad. Dit binnenschroefdraad kan worden gesneden of getapt met speciale schroefdraadtappen.
  • Een bout is aan het uiteinde stomp en is daardoor niet geschikt om zonder voor boren rechtstreeks in hout of andere materiaal te draaien.
  • Verder verschilt de kop van een bout ten opzichte van een schroef. Een schroef wordt aangedraaid door een uitsparing in de kop terwijl een bout meestal een zeskantige kop heeft die doormiddel van aangrijpen aan de buitenkant wordt aangedraaid (volgens NEN 5501). Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van steeksleutels, ringsleutels of een hydraulische momentsleutel worden gedaan.

In de meeste technische sectoren zoals de bouw of de werktuigbouwkunde is vaak voorgeschreven welke verbindingsmethodes moeten worden gebruikt. Daarbij zijn de verschillende bevestigingsmaterialen vaak duidelijk aangegeven. Dit is ieder geval zo bij het gebruik van bouten in de werktuigbouwkunde. In de bouw wordt vaak wel gebruik gemaakt van verschillende soorten schroeven om bijvoorbeeld houten constructiedelen aan elkaar te bevestigen. De keuzevrijheid voor schroefverbindingen op de bouw is dus dikwijls groter dan in de werktuigbouwkunde.

In 2016 rijd nog maar 2 procent van de auto’s met defecte verlichting

Het aantal auto’s dat deelneemt aan het verkeer met defecte verlichting neemt af. In 2006 reed nog ongeveer 15 procent van de auto’s met kapotte verlichting zoals een defecte koplamp. Inmiddels is dat gedaald naar ongeveer 2 procent van de auto’s. Deze informatie komt naar voren uit een onderzoek dat Bovag heeft gedaan naar de verlichting van auto’s. dit onderzoek werd gehouden onder 10.000 voertuigen. Deze werden gescand tijdens tellingen in opdracht van de Bovag.

De kwaliteit van autoverlichting gaat omhoog. Dit komt door de technologische ontwikkelingen in de autoverlichting. Veel auto’s worden gefabriceerd met halogeenverlichting, xenonverlichting of ledverlichting. Daardoor gaat de verlichting van auto’s minder snel stuk. Verder worden automobilisten ook beter gewaarschuwd wanneer de verlichting van hun auto kapot is. Dit gebeurd bijvoorbeeld door een melding op de boordcomputer van een auto. In totaal nemen in Nederland ongeveer 8 miljoen auto’s deel aan het verkeer.

Huizenkopers kunnen een hogere hypotheek afsluiten in 2016

Nederlanders die een huis zouden willen kopen kunnen in 2017 een hogere hypotheek afsluiten dan op dit moment in 2016 het geval is. Vanaf begin 2017 worden de normen voor leningen soepeler in Nederland.  Dit gebeurt op basis van een advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Het bericht werd bekend door een brief die op donderdag door minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Omdat de koopkracht toeneemt hebben veel Nederlanders meer ruimte om geld te lenen voor een woning aldus het oordeel van het Nibud. Daarnaast is er nog steeds sprake van een lage hyptheekrente.  Dit zorgt er voor dat de financiële risico’s voor mensen die geld lenen voor een woning ook lager zijn.

Het bedrag dat een persoon of huishouding maandelijks kan besteden aan rente en aflossing van een hypotheek voor een woning wordt onder andere bepaald door het bruto inkomen van een huishouden te verminderen met de belastingen, premies en de overige kosten die nodig voor het levensonderhoud. Deze uitgavenposten moeten namelijk ook betaalbaar blijven als men de hypotheeklasten iedere maand heeft betaald. Daarom moet men rekening houden met de totale maandelijkse kosten bij het afsluiten van een hypotheek.

Huizenkopers worden gelukkig ook verstandiger en nemen meestal geen maximale hypotheek. Een hoge hypotheek zorgt er namelijk voor dat er waarschijnlijk flink zal moeten worden bezuinigd op andere kosten en uitgaven. Ook de waarde van een woning is bepalend voor het bedrag dat men kan lenen. In 2017 kan men maximaal 101 procent van de waarde van een woning lenen. Hiermee heeft het Nibud rekening gehouden bij het bepalen van de percentages voor 2017.

Qualcomm gaat Nederlands chipbedrijf NXP kopen voor 47 miljard dollar

Qualcomm maakte bekend dat ze de Nederlandse chipmaker NXP gaat overnemen. NXP wordt voor 47 miljard dollar door Qualcomm overgenomen. Dit is omgerekend 43 miljard euro. Na onderhandelingen zijn de raden van bestuur van beide bedrijven het eens geworden over de voorwaarden van de overname. Dit is de op een na grootste overname in de geschiedenis.  De overname was volgens NXP onvermijdelijk.  De chips worden steeds complexer en moeten beter en sneller kunnen rekenen. Daarom moeten de technologieën van NXP en Qualcomm worden samengevoegd. Op die manier worden hoogwaardige producten gemaakt en wordt de concurrentiepositie verstevigt van beide partijen.

Qualcomm koopt voor de overname de benodigde aandelen. De aandelen worden aangeschaft voor 110 dollar contant per aandeel. Het totaalaantal aandelen kost gezamenlijk 47 miljard dollar. Het bedrijf NXP was vroeger een onderdeel van Philips maar werd zelfstandig. Inmiddels is NXP een groot producent en leverancier van chips voor uiteenlopende industrieën waaronder de auto-industrie. Verder levert het bedrijf NXP ook chips aan andere bedrijven. Qualcomm maakt ook chips, dit bedrijf maakt chips voor diverse apparaten waaronder ook smartphones.