Zelfrijdende auto’s in 2020 mogelijk?

Vrijdag 8 november 2013 bracht autofabrikant opmerkelijk nieuws naar buiten. De autofabrikant heeft zich tot doelstelling gesteld om in 2020 de eerste autofabrikant te zijn die zelfrijdende auto’s verkoopt op de automarkt. Aan het einde van de maand november toont Nissan een aantal conceptauto’s. Dit gebeurt tijdens de Tokyo Motorshow.

De doelstellingen die Nissan zichzelf oplegt zijn hoog. Vanaf 2020 moeten meerdere auto’s van de autofabrikant over de nieuwste technologie beschikken waarmee auto’s zelfstandig kunnen rijden. Binnen twee autogeneraties moet de gehele modellenreeks van de autofabrikant over deze technologie beschikken.

Naast deze technologische ambities streeft de autofabrikant er ook naar om de prijzen ‘realistisch’ te houden. Een gemiddelde consument moet in staat zijn om de auto’s met de nieuwe technologie aan te schaffen. Desondanks zal het volgens de autofabrikant nog een behoorlijke tijd duren voordat de nieuwe technologie over de hele wereld verspreid is.

De technologie van zelfrijdende auto’s zorgt niet alleen voor een technische uitdaging. Er zijn veel ethische aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Wanneer auto’s zelfstandig kunnen rijden is het de vraag wie verantwoordelijk is wanneer er ongelukken gebeuren op de weg.

Reactie Technisch Werken
De ontwikkelingen op auto gebied bereiken hun toppunt wanneer auto’s voorgeprogrammeerd een route kunnen rijden. Dit klinkt natuurlijk ideaal maar er zijn verschillende aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Auto’s zijn machines en kunnen vaak niet zonder menselijke bestuurder, ook niet wanneer een auto beschikt over speciale technologie die er voor zorgt dat de auto zelfbesturend is. Er kunnen noodsituaties ontstaan die snel menselijk handelen noodzakelijk maken. Hierbij kan gedacht worden aan plotseling overstekende kinderen of fietsers. Het is zeer complex om ook voor die noodsituaties systemen te ontwikkelingen die er voor zorgen dat de boordcomputer de gevaren op de weg op de juiste waarde schat.

Een systeem aan boord van een auto die er voor zorgt dat de bestuurder minder alert hoeft te zijn kan er ook voor zorgen dat bestuurders minder aandacht hebben bij de weg en de verkeerssituaties. Wanneer er dan alsnog een noodsituatie ontstaat kunnen bestuurders moeilijk snel en effectief omschakelen en handelend optreden. Dit is een beetje te vergelijken met de navigatieapparatuur van auto’s. Wanneer deze apparatuur veelvuldig wordt gebruikt leren mensen niet meer zelf hun weg te vinden in het wegennetwerk. Hierdoor raken ze afhankelijk van navigatie. Dit kan ook zo zijn bij zelfrijdende auto’s. Rijden op de ‘automatische piloot’ is niet alleen een voordeel. Mensen worden nog meer afhankelijk van hun machines en voertuigen.

Loonmatiging noodzakelijk in Nederland?

Europa worstelt met de vraag hoe het economisch herstel het beste kan worden bereikt. Eurolanden denken hier onderling verschillend over. Regeringen van sommige landen denken dat bezuinigingen noodzakelijk zijn terwijl andere landen zich meer richten op doelgerichte investeringen. Een belangrijk aspect van de economie is de koopkracht van de bevolking. Wanneer de koopkracht stijgt wordt er meer gekocht en dat is goed voor de ondernemers van een land. De looninkomsten zijn daardoor erg belangrijk en worden in tijden van economische crisis nauwlettend in de gaten gehouden door de overheid, de vakbonden en de werkgeversorganisaties.

Loonkosten beperken
Bedrijven willen niet dat de loonkosten te ver omhoog gaan in crisistijden. De loonkosten vormen voor bedrijven namelijk een grote kostenpost. Wanneer echter alle bedrijven de loonkosten ‘bevriezen’ zal de koopkracht niet toenemen. Daarnaast zullen medewerkers extra voorzichtig zijn met (grote) uitgaves zoals de aanschaf van auto’s en woningen. Elk land gaat verschillend om met deze spanningsvelden. Het loonkostenbeleid van Nederland kan daardoor verschillen met Duitsland en andere Europese landen die onder de Eurozone vallen.

Europese Commissie
De Europese Commissie doet onderzoek naar de verschillen tussen Europese landen. Hierover brengt ze verschillende rapporten uit. Zaterdag 9 november werd er een nieuw rapport door de Europese commissie uitgebracht. Het Financiële Dagblad publiceerde hierover. Een belangrijke conclusie uit het rapport van de Europese commissie is dat bijna alle Europese landen in de eurozone de loonkosten in 2013 nauwelijks hebben verandert. De loonkosten zijn vrijwel niet gedaald. De loonkosten van Nederlandse werknemers zullen er volgens verwachting dalen met bijna drie procent.

Loonontwikkelingen in de Eurozone
Wanneer de loonkosten in Nederland over de afgelopen jaren worden vergeleken met de ontwikkelingen in de loonkosten in andere Europese landen dan kan daaruit worden geconcludeerd dat de Nederlandse lonen verhoudingsgewijs lager zijn. Deze gegevens van de Europese Commissie laten een duidelijk beeld zien van de ontwikkelingen tussen Europese landen op het gebied van loonkosten. De ontwikkelingen in de loonkosten kunnen vervolgens worden vergeleken met de groei van een bepaald Europees land. Daaruit kan voor een deel het effect van de loonmatiging worden afgelezen. De conclusie van het  Financiële Dagblad hierover is dat de concurrentiepositie van Nederland niet wordt verstevigd door de loonmatigingen die er worden doorgevoerd. De loonmatiging is hiervoor niet nodig.

Loonmatiging schadelijk voor de economie
Daarnaast wordt aangegeven dat de economie mogelijk schade ondervindt wanneer er een sterke loonmatiging wordt doorgevoerd. De loonontwikkeling van Nederland loopt achter op de loonontwikkeling van andere landen in Europa en dat is niet goed voor de economie en de koopkracht van de Nederlanders ten opzichte van de buurlanden. Daarnaast geeft het Financiële Dagblad aan dat de loonmatigingen en in combinatie met de BTW- verhogingen extra zuur is voor de bevolking van Nederland. De prijzen zijn door de verhoging van de BTW verder opgestuwd en dat is niet goed voor de koopkracht. Binnen Nederland zal de vraag naar Nederlandse producten verder onder druk komen te staan door de verhoudingsgewijs hoge prijzen. Hoogleraar Bas Jacobs van de Erasmus Universiteit gaf in het artikel van het Financiële Dagblad aan dat een terugloop van de vraag naar Nederlandse producten ook gevolgen heeft voor de omzet en afzet van berdrijven. Hierdoor leidt de vraaguitval tot meer werkloosheid en dat kan weer leiden tot loonmatigingen.

Lonen moeten juist stijgen
Er wordt in het artikel van het Financiële Dagblad juist gepleit voor loonstijging. Hoogleraar Lex Hoogduin van de Universiteit van Amsterdam heeft hiervoor een berekening gemaakt. Volgens hem zouden de lonen van Nederlanders met 3 tot 3,5 procent moeten kunnen stijgen. Hoogleraar Jacobs geeft aan dat een loonsverhoging voor een positief effect zal zorgen in de economie. Dit positieve effect zou groter zijn dan het negatieve effect.

Reactie Technisch Werken
De discussie of in economisch slechte tijden meer bezuinigd moeten worden of juist geïnvesteerd komt altijd weer terug. De economie is afhankelijk van de geldstroom tussen bedrijven en werknemers en consumenten en producenten. Een teveel aan bezuinigingen heeft  een vernietigend effect op de economie en te weinig bezuinigingen zorgen er voor dat er veel geld nutteloos of onverstandig wordt besteed zodat de economie nog verder in de problemen raakt. Wanneer bedrijven niet meer loon kunnen betalen aan werknemers kan de overheid zorgen voor lastenverlichting. Hierdoor kunnen werknemers alsnog netto meer overhouden en stijgt de koopkracht. Echter krijgt de overheid dan ook minder geld binnen waardoor de overheid minder kan investeren en moet bezuinigen. Hier is geen eenvoudige balans in te vinden.

Economische groei in 2014 aldus ABN Amro

De vooruitzichten voor 2014 zijn positief. Verschillende bedrijven proberen voorzichtig een economische groei te voorspellen. Ook de ABN Amro hoort bij de bedrijven die een positief beeld hebben van de economie in 2014. Vrijdag 8 november 2013 bracht de ABN Amro een rapport uit waarin ze de verwachtingen voor 2014 uiteen heeft gezet.

In dit rapport is beschreven dat de Nederlandse economie zal groeien in 2014 dit in tegenstelling tot 2013. In 2013 is er nog sprake van een krimp in de economie. Deze krimp is 1 procent. Voor het jaar 2014 wordt een groei verwacht van een half procent door de ABN Amro.

De ABN Amro geeft aan dat in het derde kwartaal van 2013 al een groei merkbaar is in de economie. Dit is volgens de bank vooral te danken aan de export. De ABN sprak van een einde van de recessie waarmee Nederland te maken heeft gehad tot op dit moment.  Nu zijn de economische indicatoren duidelijk gunstiger dan eerder dit jaar.

Centraal Planbureau en
Naast de ABN Amro is ook het Centraal Planbureau (CPB) gunstig gestemd over de economische ontwikkelingen. De raming van het CPB en de ABN Amro komen met elkaar overeen. Het Centraal Bureau voor de Statistieken CBS kan nog meer duidelijkheid verschaffen over de economische ontwikkelingen in Nederland. Donderdag 14 november 2013 worden door het CBS de cijfers bekend gemaakt over de economische groei van Nederland in het derde kwartaal van 2013. Vanuit Europa wordt ook in Nederland een groei verwacht. De Europese Commissie raamt de groei van de Nederlandse economie op een lichte stijging van twee tiende procent in 2014.

Nederland ten opzichte van Europa
Ondanks de lichte groei die in 2014 wordt verwacht voor Nederland doet ons land het nog niet goed ten opzichte van andere landen in Europa. De groei die verwacht wordt in de economie van Nederland is lager dan andere landen. Echter moet de economie in andere landen in Europa soms ook vanuit een dieper dal opklimmen.  In de gehele Eurozone wordt een gemiddelde groei verwacht van 1,3 procent in 2014 door de ABN Amro.

Reactie Technisch Werken
De cijfers vanuit de ABN Amro komen overeen met de ontwikkelingen die in andere nieuwsberichten naar voren komen. Daaruit blijkt onder andere dat het aantal werkzoekenden dat in 2013 aan het werk is gekomen is gestegen. Daarnaast blijken uitzendbureaus over het dieptepunt heen te zijn met betrekking tot het aantal uitzenduren dat uitzendkrachten hebben gewerkt. De positieve berichtgeving vanuit banken zorgt er voor dat veel mensen een positieve kijk hebben op de marktontwikkelingen en bereid zijn om investeringen te doen. De banken hebben in eerdere berichten aangegeven dat ze ook soepeler zullen zijn met het verstrekken van financieringen. Hierdoor kunnen bedrijven meer investeringen doen.

Akkoord sociale partners gaat door

FNV-voorzitter Ton Heerts en werkgevers-voorman Bernard Wientjes hebben donderdag 7 november 2013 aangegeven dat ze doorgaan met de uitvoering zoals deze is weergegeven in het sociaal akkoord. Wel zijn de sociale partners het niet eens met de manier waarop het akkoord werd aangepast. Dit hebben de FNV-voorzitter en de werkgevers-voorman gemeld na het overleg met het kabinet. Er was volgens Heerts te weinig redenen om het sociaal akkoord tegen te houden.

De aanpassingen van het sociaal akkoord kwamen tot stand nadat het kabinet overleg had gepleegd met een aantal oppositiepartijen over het begrotingstekort. Het begrotingsakkoord dat hieruit voortkwam zorgde er voor dat een aantal afspraken uit het sociaal akkoord werden aangepast. Zo worden een aantal afspraken uit het sociaal akkoord vervroegd in gang gezet. Het gaat hierbij onder andere om de hervorming van het ontslagrecht.

Reactie van Technisch Werken
Het is goed dat het sociaal akkoord niet wordt tegengehouden. Wanneer dat het geval zou zijn waren de sociale partners weer terug bij af. Nu kan een hoop tijd worden bespaard en hoeven er geen overleggen meer plaats te vinden. Het is nu afwachten hoe de arbeidsmarkt zal reageren op de voorgenomen besluiten.

Meer jonge medewerkers gewenst in de procesindustrie

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft donderdag 7 november 2013 bekend gemaakt dat er meer jongeren aan de slag moeten in de procesindustrie. Vakbonden en werkgevers in de procesindustrie zijn het met elkaar eens dat het aantal jongeren dat in de procesindustrie aan het werk is moet stijgen. Er wordt verwacht dat de komende jaren een tekort aan vakmensen ontstaat in deze industrie.

Naast werven van jongeren voor de procesindustrie wordt ook aandacht besteed aan scholing. Hiermee moet het tekort aan vakmensen worden opgevangen. De vakbonden en werkgevers willen voor hun plannen 35 miljoen euro investeren. Wanneer wordt goedgekeurd is het kabinet ook bereid om te investeren. Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft aangegeven dat het genoemde investeringsbedrag door het kabinet zal worden verdubbeld.

Sociaal akkoord
Lodewijk Asscher vind dat ook andere bedrijfstakken moeten nadenken over investeringen waarmee meer werkgelegenheid kan worden gecreëerd. In het sociaal akkoord heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld. Dit geld moet worden besteed aan projecten waarmee de werkgelegenheid wordt gestimuleerd.

Tekort aan personeel in procesindustrie
Binnen de procesindustrie dreigt een te kort aan ervaren personeel te ontstaan in de toekomst. De procesindustrie is erg breed. Hieronder vallen onder andere de papierindustrie, de chemische industrie en de textielindustrie. Gezamenlijk werken er in de procesindustrie ongeveer 300.000 werknemers. Hoewel de economie in Nederland nog niet is hersteld zijn er in de procesindustrie nog steeds vacante arbeidsplaatsen aanwezig. In 2013 was het totaal aantal vacatures in de procesindustrie ongeveer 2200. Vanwege onder andere verloop en uitstroom worden er voor de komende jaren nog meer vacatures verwacht. Met name het invullen van specialistische functies in de procesindustrie blijkt niet eenvoudig. Daarnaast moeten meer jongeren aan de slag in de procesindustrie om de vergrijzing tegen te gaan en om voldoende kennis en kwaliteit te waarborgen voor de toekomst van een bedrijf. De sociale partners hebben afspraken gemaakt over de oplossing van deze situatie. Zo willen ze 200 jongeren opleidingen aanbieden in een versneld traject. Daarnaast moeten er ook veel werknemers in de  procesindustrie scholing krijgen om in de toekomst meer waarde te kunnen bieden voor het bedrijf.

Reactie van Technisch Werken
Ambitieuze plannen als deze kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor de toekomst van Nederland. De maakindustrie in Nederland heeft een steuntje in de rug nodig. Dat daarbij gekeken wordt naar kennis en scholing is cruciaal. Het is een goede tendens. Bij het besteden van opleidingsgeld moet echter wel duidelijk geselecteerd worden. Er zijn veel opleidingen die wel gerelateerd zijn aan de procesindustrie maar niet elke opleiding is even nuttig. Daarnaast is de kwaliteit van opleidingsinstituten ook wisselend. Zuinigheid en gerichte investeringen moeten worden gedaan om deze sector echt te ondersteunen. Ook bij de keuze van de jongeren voor deze sector moet gekeken worden naar vooropleiding en niet in de laatste plaats de motivatie van de jongeren. De procesindustrie is een uitdagende industrie met veel verschillende functies. Jongeren moeten echter een bewuste keuze maken voor de procesindustrie en niet de procesindustrie ingaan omdat daar toevallig werk is of omdat de dan een ‘gratis’ opleiding krijgen.

Meer werklozen vinden een baan desondanks stijgen de WW aanvragen!

De uitvoeringsinstantie UWV heeft donderdag 7 november 2013 cijfers bekend gemaakt over het aantal werklozen dat een baan heeft gevonden in de periode van januari tot en met augustus van 2013.De belangrijkste conclusie is een stijgend aantal aanvragen voor de WW en daarnaast een grote uitstroom van WW-ers die een baan hebben gevonden.

Meer werklozen vinden werk
In de periode van januari tot en met augustus 2013 hebben in totaal 168.600 werklozen een nieuwe baan gevonden. Dit is een opmerkelijk hoog aantal ondanks de economische crisis.  Het aantal werkzoekenden dat in 2013 een baan heeft gevonden is hoger dan het aantal dat over dezelfde periode in 2012 een baan heeft gevonden. Een groot deel van de werkzoekenden die een baan heeft gevonden in 2013 maakte gebruik van een WW uitkering. Dit aantal is 158.400 van de 168.600.

Stijgend aantal WW aanvragen
Ondanks het feit dat meer werkzoekenden een baan hebben gevonden is ook het aantal mensen dat in de WW terecht kwam gestegen. Het aantal aanvragen voor de WW uitkering nam in 2013 toe ten opzichte van 2012. Ook hier werd gekeken naar de periode van januari tot en met augustus. Wanneer in deze periode het aantal aanvragen van 2013 werd vergeleken met 2012 dan komt daar een stijging van 24 procent uit naar voren. In totaal werden in 2013 meer dan vierhonderdduizend nieuwe uitkeringen verstrekt aan werklozen.

Reactie Technisch Werken
De arbeidsmarkt komt weer in beweging. Er vinden verschuivingen plaats tussen werknemers. Deze dynamiek is goed nieuws. Het stijgende aantal werklozen is minder gunstig. Het zou interessant zijn wanneer het UWV ook cijfers naar buiten bracht over de gemiddelde duur dat iemand gebruik maakt van de WW. Wanneer deze gemiddelde duur korter wordt houdt dat in dat werklozen vrij snel weer een baan vinden. Hoe langer iemand in de WW zit hoe moeilijker het vaak wordt om een baan te vinden. Dit heeft vooral te maken met het ‘gat’ in de cv dat ontstaat wanneer iemand geruime tijd geen betaald werk heeft verricht. Dit gat moet zo klein mogelijk worden. Daarom moeten werkzoekenden zo snel mogelijk weer een plek op de arbeidsmarkt vinden.

Er wordt meer geïnvesteerd in innovatie

In een interview met de nieuwswebsite NU.nl heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken aangegeven dat hij de uitgaven die worden besteed aan innovaties ziet stijgen. Volgens hem zijn de private en de publieke uitgaven met betrekking tot innovatie gestegen. Deze stijging vond plaats ondanks de economische crisis. Het bedrag dat door het bedrijfsleven en de overheid aan innovatie is besteed steeg in 2012 van 12,1 naar 12,9 miljard. Dit is een behoorlijk grote stijging in een land waar de economische crisis nog niet voorbij is. het bedrag werd onder andere besteed aan onderzoeken en nieuwe ontwikkelingen.

Reactie Technisch Werken
De investeringen die de overheid en het bedrijfsleven doen in innovatieve oplossingen voor technische problemen zijn noodzakelijk voor de versteviging van de concurentiepositie van Nederland ten opzichte van andere Europese landen en opkomende wereldeconomieën. Nederland heeft nog een behoorlijke inhaalslag te maken. Banken zijn echter niet bereid om veel kredieten te verstrekken. Dit zorgt er voor dat er nog lang niet zoveel geïnnoveerd wordt als eigenlijk zou moeten. Het is wel een goed teken dat de overheid werk maakt van innovatie. Dit is een belangrijke stap. Nu moet er worden doorgezet.

Nederlandse windmolens zijn onvoldoende beveiligd tegen brand

In Nederland zijn veel windmolens niet goed beveiligd tegen brand. Wanneer eenmaal een brand is ontstaan kan de brandweer moeilijk hulp verlenen. Dit nieuws werd naar buiten gebracht door de radiozender BNR. Verschillende experts hebben de radiozender van de brandveiligheid van de windmolens op de hoogte gebracht. Het nieuws kam woensdag 6 november 2013 naar buiten. Dit is een week nadat twee monteurs tijdens een brand  op een windmolen in Ooltgensplaat om het leven kwamen.

Brandveiligheidsexpert Frank Butterman gaf aan dat bij een brand in een windmolen als gevolg van kortsluiting of oververhitting veel brandbare materialen aanwezig zijn in de windmolen. Dit zijn bijvoorbeeld olie en andere smeermiddelen. Deze kunnen snel vlam vatten waardoor een brand zich zeer snel kan ontwikkelen.

Reactie van Technisch Werken
Monteurs die op grote hoogte aan een windmolen werken zijn erg kwetsbaar. Wanneer er brand uitbreekt kan de brandweer ze moeilijk bereiken. Daarnaast ontwikkelt de brand zich snel. Dit heeft niet alleen te maken met de brandbare stoffen die brandveiligheidsexpert Frank Butterman benoemde. De grote hoogte zorgt er tevens voor dat er veel wind aanwezig is. Dit kan de brand nog harder aanwakkeren. Monteurs op windmolens krijgen veel veiligheidstrainingen maar tegen een flinke brand op die hoogte kan een monteur weinig beginnen. Hiervoor moeten speciale technologische oplossingen worden bedacht. Daarnaast moeten ook speciale vluchtmogelijkheden worden ontwikkelt voor de monteurs waardoor ze zich snel in veiligheid kunnen brengen wanneer dat nodig is.

Woningkopers kunnen meer lenen voor energiezuinige huizen

Duurzaamheid neemt een steeds belangrijker positie in op de huizenmarkt en de bouw. De regering van Nederland is zich ervan bewust dat de Nederlandse maatschappij meer gericht moet worden op het besparen van energie en afval. Daarnaast wordt vanuit Europa en de rest van de wereld ook invloed uitgeoefend op het duurzaamheidbeleid van Nederland.

Het Kabinet heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat consumenten meer moeten kunnen lenen voor de aanschaf van zeer energiezuinige huizen. Hiervoor komen consumenten in aanmerking die een inkomen hebben van 29.000 euro of meer. Deze groep consumenten mag voor de aanschaf van zeer energiezuinige huizen maximaal 13.500 euro extra lenen. Het gaat hierbij om huizen die zo zuinig zijn dat de energierekening daarvan verwaarloosbaar is.

Energieneutrale huizen
Het kabinet benoemde dat het hierbij vooral gaat om huizen die energieneutraal zijn. Dit type woningen worden tegenwoordig steeds meer toegepast in nieuwbouwprojecten. Energieneutrale huizen zijn zo ontworpen dat ze nauwelijks externe energie nodig hebben. Deze huizen hebben verschillende voorzieningen zoals zonnepanelen en domotica waarmee de energiekosten kunnen worden gereduceerd. Daarnaast zijn energieneutrale huizen zeer goed geïsoleerd zodat er nauwelijks warmte verloren gaat. Al deze technische systemen brengen natuurlijk extra kosten met zich mee. Deze kosten kunnen echter worden terugverdient doordat de energierekening van de woning te verwaarlozen is. Er wordt door het kabinet niet alleen naar nieuwbouwprojecten gekeken. Ook voor bestaande woningen die doormiddel van renovatieprojecten in energieneutrale huizen worden verandert kunnen leningen worden verstrekt.

Reactie Technisch Werken
Huizen die zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie is een zeer ambitieuze ontwikkeling in de techniek. Het lijkt er op dat deze ambities bijna werkelijkheid worden. Natuurlijk moeten alle voorzieningen die worden getroffen om een woning energiezuinig te maken wel worden betaald. De hoge kosten die verbonden zijn aan het plaatsen van isolatie en zonnepanelen moeten consumenten niet afschrikken om hun bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Het is goed dat de overheid dit inziet en deze groep consumenten tegemoet komt. Een lening moet echter ook worden afbetaald. Consumenten moeten hiervoor goed worden ingelicht. Het nemen van onverantwoorde financiële risico’s bij de aanschaf van een woning moet worden voorkomen. Naast de lening met betrekking tot de investeringen in duurzaamheid zullen consumenten namelijk in de meeste gevallen ook een hypotheek moeten afsluiten. Wanneer beide leningen moeten worden afbetaald moet dit niet een te hoge druk leggen op de vaste lasten van consumenten.

Werknemers zijn bereid om salaris in te leveren om baan te behouden

Veel bedrijven hebben te kampen met problemen die zijn ontstaan door de economische crisis. Door een teruglopende koopkracht wordt minder geproduceerd. Daardoor krijgen bedrijven minder omzet en winst. De gaten die ontstaan in de financiën kunnen moeilijk door leningen worden opgevuld omdat banken minder bereid zijn om kredieten te verstrekken aan bedrijven.

Loonkosten vormen hoge kostenpost
Het gevolg hiervan is dat bedrijven krimpen. De loonkosten voor personeel vormen voor bedrijven één van de grootste kostenposten. Veel bedrijven die moeten bezuinigen kijken dan ook vaak naar de kosten die het personeelsbestand met zicht meebrengt. De loonkosten voor personeel kunnen op verschillende manieren worden gereduceerd. De meest rigoureuze methode is het ontslaan van personeel om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast kunnen medewerkers ook in de deeltijd WW worden gezet onder bepaalde voorwaarden.

Loon inleveren
Een andere manier om de loonkosten te besparen is de medewerkers vragen of ze bereid zijn om loon in te leveren om daarmee hun baan en het voortbestaan van het bedrijf te behouden. Ongeveer dertig procent van de werknemers zou akkoord gaan met een lager loon wanneer daardoor een ontslag kan worden voorkomen. Dit nieuws heeft de Volkskrant gemeld op dinsdag 5 oktober 2013. Ook wil een grote deel van de deelnemers netto salaris inleveren als daar gunstiger arbeidsvoorwaarden tegenover staan.

Nationaal Salaris Onderzoek
De Volkskrant bracht het bericht naar buiten en gebruikte hiervoor gegeven van het Nationaal Salaris Onderzoek. Dit Nationaal Salaris Onderzoek werd gehouden op de website van de Nyenrode Business Universiteit en de website Intermediair. Het onderzoek werd gehouden onder 80.000 deelnemers. Tijdens dit onderzoek werden meer vragen gesteld aan de deelnemers omtrent salaris. Zo werden er ook vragen gesteld over de hoogte van het salaris en in hoeverre werknemers daar tevreden over zijn. Meer dan vijfentwintig procent van de ondervraagden zijn van mening dat hun huidige salaris te laag is. Met name vrouwen zijn ontevreden over de hoogte van het salaris dat ze verdienen.

Opleidingsniveau
Hoger opgeleide werknemers willen verhoudingsgewijs het meeste salaris inleveren om hun baan te behouden. Zo willen werknemers die een universitaire opleiding hebben afgerond 4,1 procent van hun salaris inleveren. Werknemers met een MBO-opleiding willen het minste inleveren. Iemand met een MBO-opleiding wil gemiddeld 2,3 procent van het salaris inleveren voor het behoud van zijn of haar baan.

Reactie Technisch Werken
Het is jammer dat sommige bedrijven genoodzaakt zijn om aan werknemers te vragen of ze salaris willen inleveren. De loonkosten vormen voor een bedrijf een hoge kostenpost. Voor een werknemer is salaris echter de belangrijkste inkomstenbron om in de dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Een daling van de salarissen zorgt er voor dat de koopkracht van de getroffen werknemers daalt. Hoe minder koopkracht er is hoe minder er wordt aangeschaft. Dit zorgt er voor dat bedrijven weer minder produceren en het cirkeltje is weer rond.

Hogesnelheidslijn moet spoedig worden voorzien van snelle treinen

Er moeten volgens de Tweede Kamer zo snel mogelijk nieuwe snelle treinen worden ingezet op de hogesnelheidslijn. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) moet volgens de Tweede Kamer samen met de Nederlandse Spoorwegen (NS) kijken hoe dit kan worden gerealiseerd. Dit kwam maandag 4 november 2013 naar voren in een overleg dat plaatsvond in de Tweede Kamer. In dit overleg werden plannen besproken die eerder werden gepresenteerd door de NS. Dit plannen van de NS gaan over een alternatief voor de Fyra. Het vertrouwen in de technische deugdelijkheid van de Fyratreinen is niet meer aanwezig daarom moet worden gezocht naar andere oplossingen. De Tweede Kamer wil dat deze oplossingen zo snel mogelijk worden geboden.

Volgens een kamerlid is het ambitieniveau van de NS niet heel hoog. De Thalystreinen zijn de enige treinen die op dit moment op volle snelheid rijden. Op het HSL-traject zouden pas in 2021 nieuwe treinen worden ingezet die met een snelheid kunnen rijden van tweehonderd kilometer per uur. Het ambitieniveau van de NS moet omhoog. Er moeten echter geen beloftes worden gemaakt aan de Nederlandse burgers die niet nagekomen kunnen worden.

De schadepost die de NS heeft opgelopen door het mislukte Fyraproject is al 465 miljoen. De overige kosten worden uit het infrastructuurfonds bekostigd. Het gaat hierbij om 119 miljoen euro. De Kamer reageerde verontwaardigd dat de 119 miljoen uit het Infrastructuurfonds moet worden gehaald. Dit geld had beter besteed kunnen worden. Daarnaast zou de NS ook dit bedrag moeten betalen omdat de NS in belangrijke mate verantwoordelijk kan worden gehouden met betrekking tot het drama van de Fyra. Desondanks wil minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën niet dat de NS nog meer gaat betalen. De schadepost die de NS nu al betaald is al hoog genoeg.

Reactie Technisch Werken
Wanneer een investering achteraf compleet verkeerd ingeschat is komt men voor kostenposten te staan. Het debacle van Fyratreinen is de Nederlandse geschiedenis ingegaan als één van de grootste vergissingen op het gebied van investeringen in openbaar vervoer. Het nadeel van deze mislukte investering is dat het geld nu niet meer in een ander project kan worden geïnvesteerd omdat het geld ‘weg’ is.

Een nieuw project zal voorzichtiger moeten worden voorbereid en aangepakt. Er is echter een hoop tijd verloren gegaan met de Fyra. De treinen werden veel te laat geleverd. Daarnaast werden ze ook nog gevaarlijk en technisch ondeugdelijk bevonden na verschillende onderzoeken. Dit nam met elkaar een hoop tijd in beslag. Deze tijd kan niet worden terugverdient waardoor Nederland op dit moment de hogesnelheidslijn HSL niet echt benut op de manier waarvoor deze is aangelegd.

Bedrijven betalen facturen sneller

Het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) heeft maandag 4 november 2013 naar buiten gebracht dat bedrijven in Nederland sneller hun rekening betalen. De VCM doet deze uitspraak na een onderzoek over de snelheid waarmee bedrijven hun rekeningen betalen. Volgens de VCM staan de facturen in 2013 bij bedrijven minder lang open dan vorig jaar. Dit heeft niet zozeer te maken met een verbetering van de betaalmoraal van bedrijven in Nederland. Er worden volgens de VCM veel sneller maatregelen genomen door bedrijven die nog geld tegoed hebben van andere bedrijven. Hierdoor wordt tijdige betaling gestimuleerd.

Incassobedrijven
Bedrijven schakelen in 2013 veel sneller incassobedrijven in om geld voor hun openstaande facturen binnen te halen. In 2012 was het betaalmoraal van bedrijven in Nederland op een dieptepunt geland. Toen betaalden bedrijven gemiddeld rond 32 dagen na de vervaldatum. In 2013 is de betaalsnelheid iets verbetert. Bedrijven betalen nu gemiddeld zes dagen sneller. De gemiddelde betaaltermijn in 2013 komt daarmee op 26 dagen na de vervaldatum.

Reactie van Technisch Werken
De betaaltermijn is verbetert maar dat gebeurd in veel gevallen niet omdat bedrijven een betere moraal hebben met betrekking tot betalen. Verschillende dwangmiddelen blijken noodzakelijk te zijn om bedrijven zo snel mogelijk te laten betalen. Dit zorgt voor een kettingeffect in de markt. Bedrijven zijn van elkaars betalingen afhankelijk. Wanneer bedrijven in hun ketting eenmaal een betalingsachterstand hebben zullen de bedrijven in de volgende schakels dat moeten opvangen. Daarnaast is het zo dat veel bedrijven wel willen betalen maar het vaak niet kunnen omdat ze ook wachten op geld van een debiteuren. Banken verstrekken daarnaast moeilijk kredieten waardoor de bank vaak niet aangewend kan worden als oplossing voor een tijdelijke betalingsachterstand.

Verkeersproblemen opgelost door aanleg van nieuwe wegen?

Nederland is een dichtbevolkt land met een uitgebreid wegennetwerk. Dit wegennetwerk zorgt er voor dat mensen zichzelf en anderen makkelijk kunnen vervoeren tussen de dorpen en steden die Nederland rijk is. Hoewel Nederland een uitgebreid wegennetwerk heeft komen files toch regelmatig voor. De manier waarop files voorkomen moeten worden vormt al jaren een onderwerp van gesprek. De meningen zijn hierover sterk verdeeld. Er zijn mensen die zeggen dat er tolwegen of tolpoorten moeten worden ingevoerd. Weer anderen beweren dat mensen verplicht moeten carpoolen en zo zijn er nog vele andere manieren waarop het fileprobleem zou kunnen worden aangepakt. De meest kostbare oplossing is het aanleggen en onderhouden van nieuwe wegen. Maar is dit echt een oplossing?

Minister van Infrastructuur
Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur denk van niet. Volgens haar is een uitbreiding van het wegennetwerk niet de oplossing waarmee de verkeersproblemen voorgoed kunnen worden aangepakt. Ze gaf in het televisieprogramma Buitenhof aan dat het soms nodig is om een nieuwe weg aan te leggen. Schultz vindt het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar andere oplossingen. Met nieuwe creatieve en innovatieve oplossingen moet worden getracht de drukte op wegen te beperken en te voorkomen.

Verstedelijking
Minister Melanie Schultz vindt dat de verstedelijking van Nederland er voor zorgt dat er anders naar de problemen in het verkeer moet worden gekeken. Daarnaast bieden steden niet altijd de mogelijkheid om toegangswegen te verbreden. Wegen van zeven banen kunnen om een stad heen worden aangelegd. In een stad is het niet mogelijk om een zevenbaans weg aan te leggen. Reizigers moeten echter de stad goed kunnen bereiken. Daarom moet worden gekeken naar andere manieren om dat te bewerkstelligen. Hierbij kan worden gedacht aan een andere manier van reizen of reizen op andere momenten waarop het weggennet minder druk is. Daarnaast zouden ook nieuwe technologische innovaties een oplossing kunnen bieden.

Oplossingen voor verkeersproblemen
Minister Melanie Schultz noemde daarnaast het voorbeeld dat veel mensen in een grote stad aan het zoeken zijn naar de plaats van hun bestemming. Hierdoor rijden veel auto’s geruime tijd rond om de plek van bestemming te bereiken. Dit zorgt er voor dat ook het overige verkeer wordt gehinderd en niet goed kan doorstromen. De informatie die aan automobilisten wordt verstrekt moet worden verbeterd. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van apps en andere ontwikkelingen. Daarnaast kan ook gekeken worden naar andere vervoersmiddelen zoals elektrische fietsen of brommers. Dit is vooral gunstig voor woon-werkverkeer.

Reactie Technisch Werken
De oplossingen die door Melanie Schultz worden genoemd dragen, als ze goed worden doorgevoerd, inderdaad bij aan een beperking van het aantal files. Er zijn echter nog andere oplossingen die net zo goed of zelfs beter helpen. Hierbij kan gedacht worden aan de werktijden van medewerkers van bedrijven. Door de werktijden te veranderen zal een ochtendspits of een middagspits minder leiden tot files. Hiervoor moet er overleg worden gepleegd met werknemers en bedrijven. Dit overleg kan er voor zorgen dat werknemers hun werktijden en daarmee hun reistijden kunnen aanpassen. Veel werknemers maken hiervan geen problemen omdat hun werk daardoor vaak ook beter op hun gezinssituatie kan worden afgestemd.

Daarnaast is het verstandig om te kijken naar bepaalde functies die eventueel ook thuis uitgevoerd kunnen worden. Veel kantoorfuncties kunnen ook vanuit huis worden uitgevoerd wanneer daarvoor bepaalde voorzieningen zoals een computer en een telefoon worden geleverd. Dit zorgt er voor dat mensen die thuis kunnen werken niet meer gebruik hoeven te maken van het wegennet. Thuiswerken is daarnaast voor een bedrijf ook voordelig omdat er minder bedrijfsruimte in gebruik genomen hoeft te worden. Dit levert een besparing op. Daarnaast wordt door thuiswerkende CO2 uitstoot minder omdat er minder auto’s van het wegennet gebruik maken. Een bijkomstigheid, maar niet minder belangrijk, is het feit dat de wegen ook minder onderhoud nodig hebben wanneer er minder gebruik van wegen wordt gemaakt.

Defensie wil cyberexperts als reservist

Een woordvoerder van Defensie heeft zaterdag 2 november gemeld dat Defensie behoefte heeft aan cyberexperts. Deze cyberexperts zouden volgens Defensie een antwoord kunnen vormen op de digitale dreigingen waarmee de samenleving in toenemende mate wordt geconfronteerd. Defensie wil snel en effectief op deze cyberdreigingen inspelen. Daarom zoekt Defensie in totaal 150 nieuwe medewerkers die verstand hebben van cyberdreigingen en cybercriminaliteit.

De gewenste 150 medewerkers moeten cyberdeskundigen zijn. Het is een behoorlijk aantal. Deze cyberdeskundigen worden op verschillende manieren gerekruteerd. Daarbij wordt ook gekeken naar hackers. Defensie wil inderdaad ook hackers in dienst nemen. Deze hackers moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als voor ander personeel. Dit werd benadrukt door de woordvoerder van Defensie. De hackers moeten niet crimineel zij maar juist ethische hackers zijn. Deze ethische hackers worden ook wel de ‘white hats’ genoemd.

De 150 cyberdeskundigen zullen niet fulltime bij Defensie in dienst zijn. Ze worden ingezet als reservist. Hiervoor krijgen de cyberdeskundigen net als alle reservisten ook een militaire basisopleiding. De cyberdeskundigen kunnen hun baan in de burgermaatschappij naast hun reservistenwerk behouden.

Reactie Technisch Werken
Binnen Defensie zijn uiteraard al experts aanwezig op het gebied van cybercriminaliteit en cyberterrorisme. Het is een verstandige zet van Defensie om deze groep experts verder uit te bereiden. Tegenwoordig worden veel terroristische aanslagen via internet voorbereid. Daarnaast zijn er ook aanvallen van criminele hackers op digitale systemen van banken, nutsbedrijven en overheidsinstellingen. Deze kunnen grote gevolgen hebben voor de maatschappij. Goed geplande cyberaanvallen kunnen zelfs een deel van de maatschappij ‘lam leggen’. Goed dat de overheid hier werk van maakt. Nu afwachten of de overheid voldoende cyberexperts beschikbaar kan krijgen die als reservist willen werken en daarnaast niet betrokken zijn geweest bij criminele hackerspraktijken. Defensie heeft weer een uitdaging.

Autoverkoop stijgt?

In 2013 zijn meer auto’s verkocht dan in 2012. Dit blijkt uit een rapport dat vrijdag 1 november 2013 is gepubliceerd door de BOVAG en de RAI Vereniging. De twee brancheverenigingen gaven informatie over de ontwikkelingen in de autoverkoop van Nederland. Hierbij vergeleken ze onder andere het aantal auto’s dat verkocht is in de maand oktober van het jaar 2013. Dit aantal vergeleken ze met het aantal auto’s dat in oktober 2012 is verkocht. De conclusie die uit deze verkoopcijfers kan worden getrokken is dat het aantal auto’s dat in de maand oktober in 2013 in totaal 37,4 procent is gestegen ten opzichte van het aantal auto’s dat is verkocht in oktober 2012.

Het aantal nieuwe auto’s dat de dealers in Nederland hebben verkocht in de maand oktober in 2013 is 36.784 stuks. In 2012 was het aantal personenauto’s dat verkocht was in de maand oktober bij dealers nog  26.775 stuks. De maand oktober in 2013 is door het aantal verkochte auto’s de eerste maand waarin de autoverkopen zijn gestegen ten opzichte van 2012. De stijging in de verkoop van de personenauto’s is niet direct verbonden aan een stijging van de koopkracht van consumenten of een verbeterd consumentenvertrouwen.

Fiscaal voordeel zuinige personenauto’s
Vooral de berichten over strengere fiscale regels voor zuinige auto’s die in 2014 moeten ingaan zorgt er voor dat veel mensen er voor kiezen om nog voor januari 2014 een auto aan te schaffen. Op dit moment zijn er nog relatief gunstige regels voor de aanschaf van auto’s die zuinig zijn. Veel mensen willen hiervan gebruik maken. Met name mensen die de auto in zakelijk verband gebruiken willen nog voor de strengere regels ingaan gebruik maken van de belastingvoordelen die verbonden zijn aan zuinige auto’s.

Hoewel in oktober 2013 het aantal auto’s dat verkocht is meer dan 37 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar is de groei vertekend. De autoverkoop was in 2012 buitengewoon slecht volgens een woordvoerder van de BOVAG.

Totale autoverkoop
De BOVAG en de RAI Vereniging verwachten dat in het gehele jaar 2013 in totaal 380.000 nieuwe personenauto’s verkocht zullen worden. Dit is een behoorlijk aantal. Toch is de autoverkoop met de verkoop van dit verwachte aantal altijd nog 120.000 personenauto’s minder dan in 2012. De verwachting over 2014 is volgens de BOVAG en de RAI Vereniging gunstig. In 2014 zou de autoverkoop volgens hen aantrekken. In totaal zouden dan 400.000 personenauto’s worden verkocht.

Reactie Technisch Werken
Wanneer het hele verhaal wordt verteld door de BOVAG en de RAI Vereniging wordt duidelijk dat de autoverkoop niet echt aan het stijgen is. Alleen een vergelijking met een buitengewoon slechte maand in 2012 laat geforceerd een stijging van het aantal verkochte personenauto’s zien. Het afschaffen van het fiscale voordeel op zuinige auto’s zorgt er voor dat veel mensen aan het einde van 2013 nog een auto kopen die ze anders misschien in 2014 hadden gekocht. Desondanks wordt voor 2014 een behoorlijke stijging van de autoverkoop verwacht. De verwachte stijging van de autoverkoop is wellicht gebaseerd op de gunstige ontwikkelingen in de economie. Toch moet van de verwachte stijging wel het aantal auto’s worden afgetrokken die nu vervroegd zijn aangeschaft om nog gebruik te kunnen maken van de gunstige fiscale regels met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van zuinige auto’s.  De auto’s die door Europese autofabrikanten worden gebouwd worden in ieder geval zuiniger. Dit heeft te maken met de verplichtingen die in Europa zijn opgelegd op het gebied van CO2 uitstoot. Auto’s die zuiniger zijn in het gebruik van brandstof zijn vaak ook lichter waardoor ze goedkoper zijn in de wegenbelasting en ‘aan de pomp’. Misschien kan dat er voor zorgen dat in de toekomst ook vaker voor een zuiniger auto wordt gekozen, ook wanneer de gunstige belastingregels worden aangepast.

Energiebedrijven leveren in 2014 goedkopere energie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs bepaald dat er minder transportkosten van elektriciteit en gas in rekening gebracht mogen worden door netbeheerders. Door de daling van de hoogte van de transportkosten kunnen energiebedrijven er voor zorgen dat de energierekening van consumenten lager uitvalt. Het ingrijpen van ACM zorgt er voor dat de energierekening van een huishouden op jaarbasis met een aantal tientjes lager kan uitvallen. Dit is echter wel afhankelijk van de gemeente waarin het huishouden woonachtig is.

De overheid moet de hoogte van de opslag voor duurzame energie voor het jaar 2014 nog bepalen. In de maand december wordt het voor consumenten duidelijk wat de prijzen zullen zijn voor elektriciteit en gas. Naast een daling van de transportkosten kunnen energiebedrijven in 2014 ook goedkoper energie inkopen. Verschillende grote energieleveranciers hebben al een daling van energieprijzen aangekondigd.

Reactie Technisch Werken
De daling van energieprijzen is een logisch gevolg van de ontwikkelingen in Europa. In Duitsland wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van duurzame energie. Deze energie wordt onder andere opgewekt in grote windmolenparken. Aangezien elektriciteit niet opgeslagen kan worden wordt deze meteen getransporteerd op het net. In bepaalde periodes (met bijvoorbeeld veel wind) kan een hoop energie worden opgewekt maar zijn er in Duitsland onvoldoende directe afnemers. Hier is Duitsland zich van bewust. Daarom vindt er tussen Nederland en Duitsland overleg plaatst over het transport van deze duurzame energie naar Nederland. Een logisch gevolg is dan dat de Nederlandse energieprijzen dalen. Als daarnaast de netwerkkosten door de ingreep van de Autoriteit Consument & Markt ook nog dalen kan dat voor bedrijven en huishoudens een behoorlijke besparing opleveren.

Vakbonden Nederland raken leden kwijt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte donderdag 31 oktober 2013 bekend dat het ledenbestand van vakbonden in Nederland in 2013 gekrompen is. aan het einde van de maand maart hadden de vakbonden in Nederland gezamenlijk nog 1,8 miljoen leden. Dit leden aantal was ongeveer 52000 lager dan in 2012.

Het aantal vakbondsleden dat vijfenzestig jaar of ouder is nam verhoudingsgewijs toe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf hiervoor onder andere de reden dat een stijgend aantal vakbondsleden ook na hun pensioen lid van de vakbond blijven. Het aantal leden tussen de vijfentwintig en vijfenveertig jaar bij de vakbond nam af. De afgelopen tijd hebben uit deze leeftijdscategorie ongeveer 33000 vakbondsleden hun lidmaatschap opgezegd.

De krimp onder het aantal vakbondsleden nam vooral toe bij de grote vakbonden. Dit zijn de CNV, FNV en de MHP. Het aantal leden van de kleinere vakbonden steeg een beetje.

Reactie Technisch Werken
Het is bijzonder dat in een tijd van crisis het aantal leden van de vakbond krimpt. Werknemers maken zich in tijden van een economische crisis en een dalende koopkracht vaak zorgen over hun eigen positie binnen een bedrijf. Een vakbond kan een belangrijke bondgenoot zijn voor werknemers bij dreigend ontslag. Het opzeggen van een lidmaatschap bij de vakbond is in deze situatie niet begrijpelijk. Misschien heeft het te maken met de harde acties die vakbonden in de metaalsector hebben doorgevoerd. Werknemers kunnen de stakingen die zijn doorgevoerd binnen metaalbedrijven een te harde methode vinden om metaalbedrijven in crisistijd onder druk te zetten. Daarnaast kunnen ook de lidmaatschap kosten een rol spelen. Hoewel een lidmaatschap van een vakbond geen torenhoge kosten met zich meebrengt kan een bezuiniging hierop toch geld besparen.

Banken worden soepeler bij het verstrekken van krediet?

Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) zijn de banken in Europa bereid om soepeler te worden met het verstrekken van kredieten. Deze uitspraak deed de Europese Centrale Bank (ECB) in een rapport dat woensdag 30 oktober 2013 werd gepubliceerd.

Volgens het rapport van de Europese Centrale Bank hebben de benaderde banken aangegeven dat ze in kwartaal vier van 2013 meer bereid zullen zijn om kredieten te verstrekken aan bedrijven. Deze verwachting is sinds het vierde kwartaal van het jaar 2009 niet meer uitgesproken door banken volgens het ECB.

Naast bedrijven zal het voor particulieren ook eenvoudiger worden om een lening bij een bank aan te vragen. Ook voor de verstrekking van hypotheken is de versoepeling van toepassing. Door deze geplande versoepeling van banken zal volgens het ECB het aantal leningen in de Eurozone stijgen.

De reden die banken aanvoeren voor de versoepeling in het verstrekken van leningen ligt in het economische herstel dat plaatsvindt in Europa. Het economische herstel dat nu langzamerhand in Europa tot stand komt schenkt banken vertrouwen. Hoewel banken voor het vierde kwartaal de prognose hebben uitgesproken om meer leningen te verstrekken blijkt volgens het ECB dat ze de afgelopen tijd juist minder kredieten aan bedrijven en particulieren hebben verstrekt. Hierbij is gekeken naar de afgelopen zeventien maanden. In deze periode zijn er juist minder leningen verstrekt.

Reactie Technisch Werken
Dat banken aarzelen met het verstrekken van kredieten is begrijpelijk. Een groot deel van de economisch crisis is ontstaan door een te veel aan kredieten dat door banken is verstrekt. Niet voor niets werd gesproken van een kredietcrisis. Dit heeft echter tot gevolg gehad dat vrijwel geen kredieten meer werden verstrekt.

Ook bedrijven die kredietwaardig zijn kunnen moeilijk een krediet van banken ontvangen. Daarnaast worden er weinig kredieten verstrekt aan bedrijven die willen investeren in nieuwe technologieën. Juist deze investeringen zijn van groot belang voor de positie van Nederland in de kenniseconomie.

Daarom is het van belang dat banken niet lukraak kredieten gaan verstrekken maar juist een zorgvuldige afweging gaan maken bij het verstrekken van leningen. Bedrijven die kredietwaardig zijn en een bijdrage willen leveren aan innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën moeten daarvoor de kans krijgen.

Asscher pakt samen met Polen malafide uitzendbureaus aan

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken maakte eerder al bekend dat hij met verschillende landen in Europa afspraken wil maken over de aanpak van schijnconstructies met arbeidsmigranten. Hij gaat nu afspraken maken met zijn Poolse collega Kosiniak-Kamysz. Eerder maakte Asscher al afspraken met de landen Bulgarije en Roemenië over de ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsmigratie.

De doelstelling van de gesprekken die Asscher heeft zijn gericht op het tegengaan van schijnconstructies met name door malafide uitzendbureaus die misbruik maken van de positie van arbeidsmigranten. Door de praktijken van malafide uitzendbureaus en andere bedrijven kunnen arbeidsmigranten worden uitgebuit. Samen met de Poolse inspectie hoopt de Inspectie van SZW gegevens uit te wisselen over bedrijven en uitzendbureaus die zich niet aan de regels houden. Hierdoor hoopt Asscher malafide werkgevers die in verschillende landen een vestiging hebben te kunnen controleren. De gegevensuitwisseling zorgt er voor dat malafide bedrijven en uitzendbureaus eerder worden ontdekt. Ook wanneer deze bedrijven onder een andere naam doorstarten kunnen ze sneller worden aangepakt.

Asscher maakt zich zorgen over de bedrijven die het niet nauw nemen met cao’s en wettelijke richtlijnen zoals het minimum loon. Daarnaast wil hij voorkomen dat malafide bedrijven door misbruik te maken van arbeidsmigranten hun concurrentiepositie op een oneerlijke manier verstevigen. Dit gaat daarnaast nog ten koste van de Nederlandse werknemers die wel onder een cao vallen en voor hun rechten opkomen via een vakbond.

Reactie van Technisch Werken
Het is goed dat er nu afspraken worden gemaakt door Asscher met Polen. Er werken al jaren Polen in Nederland. Dit gaat over het algemeen goed al zijn er een aantal uitzendbureaus en bedrijven die Poolse arbeidsmigranten uitbuiten. Poolse arbeidsmigranten werken vaak hard en verdienen ten opzichte van hun Nederlandse collega’s weinig. Het zou eerlijk zijn om een Poolse arbeidsmigrant dezelfde rechten te geven als hun Nederlandse collega’s die hetzelfde werk uitvoeren. Dit is voor de Poolse arbeidsmigranten beter maar ook beter voor de arbeidsmarkt. Er wordt dan minder gekeken naar de prijs van een medewerker maar meer naar de kwaliteit. De onderlinge concurrentie tussen werkzoekenden op de arbeidsmarkt wordt eerlijker.

Een goede Nederlandse arbeider wordt dan niet ingeruild voor een goedkopere arbeidskracht die over de grens vandaan wordt gehaald. Daarnaast moet er ook aandacht worden besteed aan de uren die een medewerker per week werkt. Overuren maken mag wel maar excessen moeten hierin worden bestreden. Arbeidsmigranten werken vaak veel uren. Dit is op zich goed maar er moet wel rekening worden gehouden met de gezondheid van medewerkers, of deze medewerkers nu uit Nederland komen of niet. Een bedrijf moet daarnaast ook rekening houden met de veiligheid op de werkvloer. Een taalbarrière kan hierin een probleem vormen. Vaak gaat het goed, maar het hoeft maar één keer verkeerd te gaan. Een goedkope medewerker die over de grens wordt gehaald is niet altijd een verstandige keuze voor een bedrijf.

Ameland gaat zijn eigen energie opwekken

Het Friese Waddeneiland Ameland moet in 2020 zijn eigen energie opwekken. Dit is een ambitieuze doelstelling waar het eiland de komende jaren aan gaat werken. Van het Waddenfonds krijgt het eiland 2,6 miljoen euro aan subsidiegeld. Dit geld wordt gebruikt om het grootste zonnepark te bouwen van Nederland.

Zonnepark
Woensdag 30 oktober 2013 bracht de gemeente de plannen naar buiten. Het Amelander zonnepark moet ongeveer 10 hectare groot worden. Het zonnepark wordt gerealiseerd aan de westkant van het Ballumer vliegveldje. De doelstelling is om met het zonnepark per jaar ongeveer 6 megawatt aan energie op te wekken. Deze opgewekte energie is een vijfde deel van de energie die het eiland per jaar verbruikt. Een zonnepark ziet er niet aantrekkelijk uit in de weilanden valk bij een duingebied. Daarom wordt rondom het Amelander zonnepark ook aandacht besteed aan de natuur. Er worden struiken en duinen geplaatst rondom de zonnepanelen zodat voorbijgangers en recreanten niet gehinderd worden door ‘horizonvervuiling’.

Methaanbrandstofcellen
Naast de investering van het Waddenfonds wordt ook nog 7 ton geïnvesteerd in een project dat gericht is op het winnen van energie uit methaanbrandstoffen. Hiervoor worden bij diverse ondernemers units geplaatst met methaanbrandstofcellen. In totaal moeten 45 units op het Waddeneiland worden geplaatst bij verschillende ondernemers. Het geplande vermogen per unit is 1,5 kWh. De units met methaanbrandstofcellen wekken stroom op door gas om te zetten in elektriciteit.

Reactie Technisch Werken
Dit is een ambitieus plan dat een behoorlijke technische uitdaging met zich meebrengt. Het is goed om te lezen dat in Nederland ook ruimte is voor ambities op het gebied van groene energie. Een eiland dat in zijn eigen energiebehoefte voorziet zou voor heel Nederland een bijzondere prestatie zijn. De gemeente heeft plannen woensdag 30 oktober 2013 bekendgemaakt.

Voor de werkgelegenheid in het noorden van Nederland is dit ook goed nieuws. De units en de zonnepanelen moeten vakkundig worden geplaatst door ervaren vakmensen.

Ook de natuur is er bij gebaat. Gebruik van duurzame energie is belangrijk omdat dit bijdraagt aan een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. De voorraad fossiele brandstoffen raakt minder snel op. Groene energie is echter voortdurend aanwezig en het is goed dat deze energiebron wordt benut.

De toeristische branche op Ameland kan daarnaast reclame maken voor duurzame vakanties op een eiland waar milieuverantwoord ondernemen en recreëren hoog in vaandel staan. Dit is natuurlijk allemaal toekomstmuziek. Het plan ligt er al. Nu moet het nog effectief worden uitgevoerd zonder dat het wordt overschreden.