Slecht klimaat voor de bouw ondanks goed weer

De eerste periode van de winter verloopt buitengewoon gunstig voor de bouw in Nederland. Er is vrijwel geen vorst geweest waardoor vorstverlet totaal niet aan de orde was. Dat was in de winter 2010-2011 wel anders toen vielen er flinke sneeuwbuien en moest menig bouwproject worden stilgelegd. Dit had ook gevolgen voor tijdelijk personeel. Uitzendkrachten, zzp’ers en gedetacheerd personeel werd in de voorgaande winter naar huis gestuurd door bedrijven die te maken kregen met vorstverlet. Dit zorgde er voor dat personeel in de WW terecht kwam of aanspraak moest doen op vakantieuren.

Dit is in de winter 2011-2012 wel anders. Toch loopt het aantal bouwprojecten terug in Nederland. Hierdoor komt alsnog veel personeel thuis te zitten terwijl ze wel zouden kunnen werken. De grote hoeveelheid regen van de afgelopen weken heeft hooguit voor modder en plassen gezorgd op de bouwlocaties. Dat zijn slechts kleine problemen. Het probleem van de economie is helaas veel groter.

Bedrijven en particulieren krijgen nauwelijks een financiering rond van een bank en moeten daardoor bouwplannen uitstellen. Van uitstel komt niet zelden afstel. Bouwbedrijven moeten scherp inschrijven om een bouwproject gegund te krijgen. De concurrentie is hierin erg sterk. Grote bedrijven moeten vanwege de hoeveelheid personeelsleden vaak wel scherp inschrijven want personeel dat thuis zit kost nog meer geld.

Flexibel personeel is een uitkomst. Veel flexibel personeel in de bouw is echter al naar huis gestuurd en tijdelijke contracten worden niet verlengd. We zullen wel zien wat de komende tijd in het verschiet komt voor de bouw aan het weer zal het niet liggen. Het economische weer/ klimaat moet echter grondig worden verbeterd.

Pensioenstelsel in Nederland goed of niet

Volgens minister Henk Kamp van Sociale Zaken hebben we in Nederland nog steeds het beste pensioenstelsel hebben. Met nog steeds een dekking van 98 procent zou Nederland het heel goed. De dekking zou volgens hem eigenlijk 100 procent moeten zijn. Volgens minister Kamp gaan de pensioenfondsen de komende tijd gemiddeld 2,5 procent korten in plaats van de berichten dat pensioenfondsen maximaal 7 procent gaan korten op pensioenen.

In mijn ogen blijft dit speculeren. Je doet het in Nederland goed met pensioenen wanneer je weet wat de waarde van je pensioen is. Deze waarde is voor veel mensen een belangrijke zekerheid. Werknemers hebben een groot deel van hun leven gewerkt om na hun 65ste of 67ste te genieten van een pensioen. Wanneer de pensioenuitkering niet meer een zekerheid is zorgt dat voor onrust. Deze onrust ontstaat ook bij de mensen die nog aan het werk zijn. Het beleggen van pensioenfondsen is een risicovolle aangelegenheid. Deze fondsen beleggen met geld dat werknemers in goed vertouwen in een pensioenfonds hebben gestopt.

Wanneer de economie verslechtert zullen de beursen tegenvallende cijfers publiceren. De beleggingen van pensioenfondsen zullen daarvan ook de nadelige gevolgen ondervinden. Uiteindelijk worden de verliezen afgewikkeld op degene die het pensioen uitgekeerd zou moeten krijgen. Dat is natuurlijk een wrange situatie. Ik ben benieuwd of de overheid hier ook een structurele oplossing voor gaat bieden. Het is natuurlijk erg gemakkelijk om te beweren dat in Nederland alles verhoudingsgewijs goed gaat. Daar hebben de mensen die met pensioen gaan natuurlijk niets aan wanneer hun pensioen omlaag gaat.

Werkeloosheid daalt in Amerika

Er zijn positieve berichten aan de andere kant van de oceaan met betrekking tot de werkgelegenheid. In Amerika zou de werkeloosheid de afgelopen tijd zijn gedaald volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Zij maakten afgelopen vrijdag 6 januari 2012 bekend dat de werkeloosheid is gedaald tot 8,5 procent. Dit is het laagste niveau sinds de maand februari in 2009. in de maand december van 2010 zijn er in Amerika 200.000 bijgekomen. Hierin zijn de cijfers van de landbouwsector niet meegenomen.

Verwachtingen in Amerika
De economen hadden de stijging van het aantal banen minder sterk verwacht. Zijn hadden rekening gehouden met een groei van de werkgelegenheid met 150.000 banen. Het bijbehorende werkeloosheidspercentage van november kwam op 8,7 procent. Met een daling van de werkeloosheid tot 8,5 procent in december gaat het redelijk de goede kant op met Amerika.

De vraag is natuurlijk of de werkloosheid verder gaat dalen. Dit is voor een groot deel afhankelijk van de import  en export en de wereldeconomie.

Arbeidsinspectie van Nederland nog onafhankelijk?

De vakbond FNV heeft aangegeven dat Nederland sinds januari 2012 als enig land in Europa geen onafhankelijke arbeidsinspectie meer heeft. Minster Henk Kamp van Sociale Zaken bepaald het werk van de inspecteur. Dit komt doordat vanaf 1 januari 2012 de arbeidsinspectie samen is gegaan met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen. De nieuwe instantie heet Inspectie SZW.

Dit vindt de FNV geen goede zaak en daarom gaat ze bij de internationale arbeidsorganisatie ILO een klacht indienen. De FNV wil verandering in de positie van de arbeidsinspectie. De arbeidsinspecteur moet volgens FNV bestuurder Leo Hartveld onafhankelijk zijn en niet gebruikt worden voor selectieve inspecties.

Nederlanders somber over economie 2012

Afgelopen donderdag 4 januari 2012 verscheen er een kwartaalbericht Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarin werd aangegeven dat een derde van de Nederlanders het komende jaar een verslechtering verwacht van de economie. Voor het onderzoek heeft het SCP in de periode tussen 4 oktober en 2 november 1000 Nederlanders ondervraagd. Uit het onderzoek bleek dat met namen mensen met een lage opleiding de toekomst somber tegemoet zien met betrekking tot de financiën. Van deze groep verwacht 40 procent een verslechtering.

Mensen met een inkomen boven modaal zijn minder negatief over de financiële toekomst. Van hen verwacht 23 procent een verslechtering.

Mijn ervaring op dit moment is dat de gevolgen voor de economie nog meevallen. Er zijn wel bedrijven die kritisch kijken naar de bezetting van personeel. Toch zijn er ook bedrijven die langzamerhand weer mensen op gesprek willen hebben om te kijken of ze binnen de organisatie op een functie kunnen worden neergezet. Momenteel is er wel meer behoefte aan goed opgeleide vakmensen. Mensen met een lagere technische opleiding hebben nog niet veel mogelijkheden. Ook schoolverlaters met weinig werkervaring kunnen momenteel moeilijk aansluiting vinden op de technische arbeidsmarkt.

Technisch werken in 2012

Eindelijk is het zo ver, 2012 is begonnen. Dit jaar wordt een belangrijk jaar voor onze website technischwerken.nl. De komende tijd zal deze website zich steeds verder ontwikkelen tot een volwaardige website met vraag en aanbod van technisch personeel in de noordelijke provincies van Nederland.

De categorieën waar deze website zich binnen de techniek op richt zijn:

  • Installatietechniek ook wel W installatie genoemd
  • Elektrotechniek ook wel E installatie genoemd
  • Werktuigbouwkunde afgekort met WTB

Binnen deze categorieën zijn veel verschillende functies en daardoor ook verschillende vacatures. Onze website wordt dagelijks up-to-date gehouden wat betreft vacatures en profielen van beschikbare medewerkers.

Wanneer bedrijven of medewerkers meer informatie willen hebben kunnen ze dat aangegeven op het contactformulier.

Werknemers gaan zuiniger om met geld in 2012

Het jaar 2012 zal voor veel werknemers een jaar worden waarin ze gaan bezuinigen op uitgaven in hun gezin. Vier mensen van de vijf maken rond de jaarwisseling voornemens voor het komende jaar. Uit een onderzoek dat in opdracht van de ING werd uitgevoerd is gebleken dat naast afvallen en ‘minder druk maken’ ook ‘zuiniger leven’ in de top drie is komen te staan van goede voornemens.

Zuiniger leven was in voorgaande jaren een minder belangrijk punt van bezuinigingen. Volgens de ING kan de conclusie getrokken worden dat de recessie hierin een belangrijk rol speelt. Mensen met lage opleidingen en lage inkomsten zijn vooral bezig met bezuinigingen voor het komende jaar.

De werknemers met lagere lonen dan modaal zijn vooral van plan om te bezuinigen op luxe uitgaven zoals vakanties en dure kleding. Daarnaast zijn veel mensen van plan om te stoppen met roken. Naast de voordelen die dit oplevert voor de gezondheid zorgt stoppen met roken ook voor een aanzienlijke kostenbesparing voor gezinnen.

Mijn eigen beeld bij deze voornemens is dat veel werknemers niet weten wat de toekomst hen zal brengen. Overal in het nieuws hoor je dat 2012 een ‘spannend jaar’ zal worden op economisch gebied. Werknemers bezuinigen in mijn ogen omdat de kosten van onder andere de zorgverzekering en de kinderopvang stijgen. Hierdoor zullen veel werknemers wel moeten bezuinigen. Er komt minder geld binnen omdat de salarissen verhoudingsgewijs nauwelijks stijgen.

Als er minder geld binnenkomt en er meer geld uit gaat is bezuinigen in privé-uitgaven de beste oplossing om de gezinsuitgaven in balans te houden. De vraag blijft echter kunnen mensen die als zuinig leven nog meer gaan bezuinigen? Op een gegeven moment zijn er nauwelijks nog uitgaven waarop bezuinigd kan worden.

Flexibel personeel oplossing voor 2012

2012 Staat voor de deur. Veel bedrijven ronden het jaar 2011 af en daarmee wordt de personele bezetting en het aantal opdrachten opnieuw bekeken. Bij veel bedrijven in de bouw zijn de bouwprojecten in de fase van afronding of zijn ze reeds afgerond. Ook bij bedrijven in de werktuigbouwkunde wordt getracht voor de kerst de belangrijkste projecten af te ronden. Wat volgend jaar brengt is voor sommige bedrijven onduidelijk. Bedrijven moeten het soms van vele kleine projecten hebben met een onduidelijke startdatum. Dit vereist een grote flexibiliteit in de planning van bedrijven.

Offertes bij grote bedrijven
Wanneer een handtekening onder de offerte komt te staan hebben bedrijven meer zekerheid. Het uitschrijven van offertes is daarom erg belangrijk. Toch moeten verhoudingsgewijs veel offertes worden geschreven om een beetje werk binnen te halen. De concurrentie op de markt is enorm. Grote bedrijven lopen hierin behoorlijke risico’s. Zij hebben verhoudingsgewijs veel overhead en moeten net als andere bedrijven hun personeel doorbetalen wanneer ze thuis zitten zonder werk. Bij grote bedrijven is deze kostenpost dermate groot dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt wanneer ze hun personeelsleden voor langere periode thuis hebben te zitten.

Gevolgen voor kleinere bedrijven
Om deze redenen kiezen grote bedrijven vaak voor scherpe offertes. Dit heeft echter het gevolg dat kleinere bedrijven voor de keuze worden gesteld om hierin mee te gaan of om hun eigen prijzen te blijven hanteren. De prijzen in de markt komen in een neerwaartse spiraal. De bedrijven die een stevige financiële positie hebben kunnen het hoofd wel boven water houden. De bedrijven die echter in 2009 in de eerste crisis al in zwaar weer terecht waren gekomen krijgen het in 2012 vermoedelijk nog moeilijker.

Gevolgen voor personeel
Bedrijven moeten om kosten te besparen pijnlijke beslissingen nemen. Deze beslissingen hebben vaak gevolgen voor personeel. Personeelsleden worden ontslagen of tijdelijke contracten worden niet verlengd. Daarnaast worden tijdelijke krachten zoals uitzendkrachten en zzp’ers vaak uit het bedrijf gestuurd om kosten te besparen. Deze ‘flexibele schil’ geeft een bedrijf in moeilijke tijden de mogelijkheid om zonder ontslagprocedures de financiële druk van de personele bezetting te verlagen.

Tijden veranderen
Wanneer het economisch tij echter weer veranderd zullen bedrijven weer nieuw personeel moeten aantrekken. In die situatie zullen ze er eerst voor kiezen om flexibel personeel aan te nemen. Flexibel personeel brengt minder risico’s met zich mede. De kosten van flexibel personeel zijn echter hoger dan personeelsleden die rechtstreeks bij een bedrijf in dienst treden. Een bedrijf kan het dienstverband van flexibel personeel zonder veel moeite stopzetten. Wanneer een economische opleving niet doorzet hebben bedrijven niet een probleem met personeelsleden die een vast contract hebben.

Flexibel personeel oplossing
Uit bovenstaande valt te concluderen dat zowel in een economisch goede situatie als een economisch slechte situatie de oplossing gevonden kan worden in flexwerkers. Het beperkt het risico van bedrijven in slechte economische tijden en zorgen in goede tijden er juist voor dat bedrijven een mogelijkheid hebben om een medewerker op tijdelijke basis in dienst te nemen. Na het afronden van een inleenperiode kunnen ze de medewerker vast in dienst nemen. De inleenperiode kan dan worden gebruikt als inwerkperiode, een soort lange proeftijd. Bij het bieden van een contract aan een uitzendkracht mag dan niet een nieuwe proeftijd overeen worden gekomen.

Investeren in bouwsector moet volgens FNV

De bouwsector heeft het in 2011 zwaar te verduren gehad. Met de vooruitzichten op 2012 lijkt het met de bouwbedrijven nog moeilijker te gaan verlopen. Banken verstreken zowel aan bedrijven als aan particulieren nauwelijks kredieten. Hierdoor kunnen bedrijven en particulieren nauwelijks bedrijfspanden of woningen financieren. Dit heeft tot gevolg dat er bijna geen nieuwe projecten van start gaan in de bouw. Bouwbedrijven hebben echter wel personeel in dienst. Deze personeelsleden moeten worden doorbetaald ook wanneer er geen projecten lopen. De loonkosten en andere lasten zorgen er voor dat bouwbedrijven in ‘zwaar weer’ terecht komen. Wanneer ze niet kunnen bouwen raken ze door hun reserves heen. Snijden in de kosten is vaak maar beperkt mogelijk. Het betekend in de meeste gevallen dat personeel op straat wordt gezet.

Gevolgen voor de bouwsector
De krimp in de bouwsector zorgt voor een grotere werkeloosheid. De werkeloosheidswet moet de bouwvakkers die hun baan hebben verloren voorzien van inkomen. Hoe meer bouwvakkers op straat komen te staan hoe groter de kostenpost wordt voor de Nederlandse overheid. De kosten voor de uitkeringen moeten worden gedekt met belastinggeld en bezuinigingen van de overheid.

Brandbrief van de FNV over de bouw
Door deze ontwikkelingen wordt het werkklimaat van Nederland er niet beter op. De vakbond FNV schreef op woensdag 21 december 2011 een brandbrief aan de Tweede Kamer waarin de een aantal voorstellen deed om dit probleem aan te pakken. Ze heeft de FNV het over het opnieuw verlagen van de btw. Daarnaast vindt deze vakbond het raadzaam om investeringen in publieke voorzieningen zoals ziekenhuizen en scholen naar voren te halen. Er moet volgens de FNV een stimuleringspakket voor de bouw komen die zo spoedig mogelijk in werking moet worden gezet. Daarnaast moet een breder pakket worden geboden om de hele economie van Nederland te verbeteren.

De FNV bond gaf aan: ”Na een korte en beperkte opleving na de kredietcrisis, dreigt de bouwsector in Nederland weer weg te glijden”

Zzp’ers in de bouw            
Ook vindt de FNV dat er meer moet worden geïnvesteerd in zelfstandigen zonder personeel. Deze zzp’ers merken door de terugloop aan werkzaamheden dat ze financieel moeilijk rond kunnen komen. Wanneer ze zonder werk komen te zitten moeten ze vaak teren op hun eigen reserves. Er zijn vrijwel geen uitkeringen waar ze een beroep op kunnen doen. Daarom wil de bond dat de bijzondere bijstand voor zelfstandigen verbeterd wordt.

Lasser een beroep in de werktuigbouwkunde

Een lasser is werkzaam binnen de technische tak die de werktuigbouwkunde wordt genoemd. Een lasser werkt aan verschillende producten die zowel non-ferro als ferro kunnen zijn. Het lasproces wordt daar over het algemeen op aangepast.  Er zijn verschillende lastechnieken zoals bijvoorbeeld:

Mig/Mag lassen
Elektrode lassen
Tig lassen
Onder poederdek lassen (OP lassen).
Autogeen lassen

De bovengenoemde lasprocessen zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn veel verschillende technieken. Een lasser die Mig/Mag kan lassen kan niet automatisch een andere lasproces foutloos uitvoeren. Elk lasproces is zo uniek dat een lasser daarvoor een training of cursus moet volgen.

Slijpen en lassen
Naast lassen moet een lasser ook vaak verstand hebben van slijpen, voorbewerken en nabewerken. Een lasser moet regelmatig zelf een  V-naad, X-naad, K- naad of andere naad zelfstandig in het materiaal slijpen om deze daarna zelfstandig vol te lassen met één of enkele laslagen.

Samenstellen en ijzerwerken
Het werk van een lasser kan erg divers worden gemaakt door hem ook te laten samenstellen. Het samenstellen of ijzerwerken houdt in dat de lasser als een constructiebankwerker zelfstandig aan de hand van tekeningen een machine of plaatwerkconstructie in elkaar hecht met een lasapparaat. Daarna kan de constructie worden afgelast.

Lasrobot
Daarnaast zijn er ook speciale lasrobots die worden geprogrammeerd door een lasrobot programmeur. Een lasrobot operator gaat vervolgens de onderdelen die gelast moeten worden in een mal leggen en zet de lasrobot aan. De lasrobot last de onderdelen aan elkaar vast. Vaak moet de lasrobot operator nog controle uitvoeren en soms wat bijlassen.

Werken in de elektrotechniek is werken met verantwoordelijkheid

Elektrotechniek is een vrij breed begrip in de techniek. Deze techniek houdt zich bezig met elektriciteit in de breedste zin van het woord. Zo is er binnen elektrotechniek sprake van sterkstroom en zwakstroom. Daarnaast zijn er verschillende werkomgevingen waarin je aan de slag kunt gaan binnen de elektrotechnische branche. Zo zijn er op de bouw elektromonteurs aanwezig die draden trekken en wandcontactdozen monteren. Ook het installeren van complete meterkasten en het aanleggen van groepen in een woning hoort bij de elektrotechniek. Elektromonteurs kunnen daarnaast vaak aan de slag in de machinebouw zoals de bouw van kasten en panelen.

Elektromonteurs moeten veilig werken. Vooral wanneer er spanning staat op de draden moeten medewerkers goed uitkijken voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van andere medewerkers op de bouw. Een elektromonteur moet daarom beschikken over een goed verantwoordelijkheidsgevoel.

Vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt in de werktuigbouwkunde

Momenteel kunnen verspaners goed aan het werk komen. Er zijn verschillende bedrijven in Friesland die bij ons vacatures hebben uitgezet om maar aan goede verspaners te komen. Veel bedrijven hebben inmiddels hun eisenpakket naar beneden toe bijgesteld om toch maar respons te krijgen op hun vacatures.

Vraag om ervaren verspaners
Zowel draaiers als frezers hebben mogelijkheden om aan werk te komen. Naast openstaande functies voor conventionele verspaners zijn er vooral ook functies open voor CNC verspaners. Hierbij wordt gewerkt met verschillende besturingssystemen.

Jongeren in de werktuigbouwkunde
Jongeren uit de werktuigbouwkunde zouden hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten wanneer ze zich zouden scholen in draaien en frezen. De combinatie tussen metaal en fijne techniek zie je echter niet veel bij jongeren. Veel jongeren die in de metaal een opleiding hebben gevolgd doen dat richting lassen of constructiebankwerken.

Lassers en constructiebankwerkers
Aan lassers en constructiebankwerkers is echter op dit moment een overschot op de arbeidsmarktmarkt beschikbaar. Alleen gecertificeerde lassers hebben een goede kans op een baan. Daarnaast kunnen ervaren ‘bouwers’ of ‘samenstellers’ ook redelijk goed een baan vinden mits ze relevante werkervaring hebben in de machinebouw of cascobouw.

Wat is VCA certificering?

Wanneer je in de techniek aan de slag gaat krijg je van werkgevers en uitzendbureaus regelmatig de vraag: ben je in bezit van VCA? Deze afkorting wordt heel regelmatig gebruikt maar wat betekend VCA nu eigenlijk? VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. VGM is Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Het VCA  heeft dus te maken met zowel veiligheid, gezondheid als milieurichtlijnen. Met het in bezit zijn van VCA wordt bedoeld dat een medewerker in bezit is van een VCA certificaat. Met dit VCA certificaat kan worden aangetoond dat de medewerker een examen heeft gedaan waarin de VGM richtlijnen zijn getoetst. Met het behalen van het VCA laat de medewerker zien dat hij op de hoogte is (geweest) van deze richtlijnen. Op een bouwplaats kan een medewerker daarmee zelf inschatten of veilig wordt gewerkt of niet.

VCA certificering op bouwplaatsen
Een VCA certificering is op veel bouwplaatsen verplicht. Naast werknemers zijn ook bouwbedrijven verplicht VCA gecertificeerd te zijn. Medewerkers kunnen van hun werkgever verwachten dat hij zich aan de richtlijnen houdt. Aan de andere kant kan een werkgever ook van zijn VCA gecertificeerde werknemers verwachten dat ze handelen conform de VCA richtlijnen. Op deze manier hoopt men veiligheid, gezondheid en milieubewustheid te waarboren op de werkplek.

In het VCA zijn ook onderdelen opgenomen van de ARBO-wet.

Nederlandse scheepsbouw merkt terugloop in opdrachten

Van 2005 tot 2008 was er veel vraag naar de bouw van zeeschepen. Hier wist de Nederlandse scheepsbouw goed van te profiteren. Door de huidige economische ontwikkelingen in nationaal en internationaal verband worden investeerders voorzichtiger met het in werking zetten van nieuwe projecten in de Nederlandse maritieme maakindustrie.

De scheepswerven merken aan het einde van 2012 de nadelige gevolgen hiervan. Ook hun onderaannemers krijgen het nu rustig. Vanwege de terugloop van de opdrachten neemt ook de concurrentie toe in de markt van de scheepsbouw. Hierdoor komen de prijzen onder druk te staan. Het is afwachten hoe deze situatie zich verder ontwikkeld. Met opkomende markten zoals China en India neemt de concurrentie ook internationaal toe. Deze grote landen kunnen goedkoper produceren dan Europese landen. Het is echter nog maar de vraag of ze dezelfde kwaliteit leveren als Europese landen. De Europese markt heeft strenge certificeringen.

Technisch uitzendbureau

Een technisch uitzendbureau houdt zich bezig met het bemiddelen van technisch personeel. Er zijn in Nederland verschillende technische uitzendbureaus aanwezig. Door de grote groei de afgelopen jaren in de economie zijn veel uitzendbureaus als paddestoelen uit de grond geschoten. Dit gebeurde in verschillende branches zowel bij uitzendbureaus in de zakelijke dienstverlening als in de zorg en ook de techniek is in Nederland aardig wat verschillende technische uitzendbureaus rijker geworden.

Diensten technische uitzendbureaus
Het dienstenpakket van deze technische uitzendbureaus is erg breed. Zo zijn er veel technische uitzendbureaus die diverse takken van de techniek voorzien van personeel. Hierbij valt te denken aan personeel voor de bouw, installatie en elektrotechniek, telecom en de werktuigbouwkunde. Er zijn ook technische uitzendbureaus die zich juist richten op een of enkele specifieke takken van de technische branche. Deze specialistische uitzendbureaus hebben vaak intern personeel aan het werk die zelf uit de beoogde branche afkomstig is om zodoende zo goed mogelijk de wensen van de medewerker en de klant goed op elkaar af te stemmen.

De toekomst van technische uitzendbureaus
Het jaar 2012 wordt een belangrijk jaar voor de economie van Nederland. Er worden veel bezuinigingen afgekondigd door het kabinet en ook met de buurlanden in Europa gaat het niet heel erg goed. Duitsland weet zich nog aardig staande te houden maar zal ook niet ontkomen aan de gevolgen van de schuldencrisis. Het aantal technische uitzendbureaus in Nederland zal de komende tijd waarschijnlijk niet toenemen. Misschien verdwijnen er een aantal van de Nederlandse markt. Dit is momenteel nog onduidelijk. Laten we hopen dat de economie weer aantrekt. Dat is niet alleen voor de technische branche maar voor heel Nederland beter.

Wat is payroll?

In de uitzendbranche hoor je regelmatig het woord payroll vallen. Er zijn in Nederland verschillende payrollbureaus aanwezig. Deze bureaus richten zich hoofdzakelijk op payrolling van medewerkers. Daarnaast zijn er ook uitzendbureaus en detacheringbureaus die payroll aan hun dienstenpakket aan werkgevers hebben toegevoegd. Hieronder wordt kort uitleg gegeven over wat payroll inhoudt.

Wat is payroll precies?
Bij payroll wordt een medewerker ondergebracht bij een payrollbedrijf of uitzendonderneming / detacheringonderneming die payroll in haar dienstenpakket heeft. Voor veel bedrijven is dit een interessante oplossing omdat de payrollbiedende organisatie juridisch de werkgever is van de werknemer. Wanneer gebruik zou worden gemaakt van een loonadministratiekantoor blijft de werkgever zelf juridisch verantwoordelijk voor de werknemer. Payroll zorgt voor een risicobeperking voor de werkgever. Het payrollbedrijf draagt de risico’s met betrekking tot ziekte en ontslag.

Verantwoordelijkheden bij payroll
Voor bedrijven zijn de verantwoordelijkheden gericht op het aansturen van de werknemer op de werkvloer. Daarnaast moet de werkgever er voor zorgen dat hij duidelijk afspraken met de payrollwerknemer maakt over de arbeidstijden en de wijze waarop het werk uitgevoerd dient te worden. Een werkgever werf in geval van payroll zelf zijn werknemers en brengt deze vervolgens onder bij een payroll bedrijf. Vervolgens huurt hij zijn eigen werknemers weer in via het payrollbedrijf. De werkgever bepaald zelf samen met de werknemer het salaris en de arbeidsvoorwaarden. Het payrollbedrijf heeft meestal een vaste factor waarmee het salaris wordt vermenigvuldigd om tot een tarief te komen.

Het payrollbedrijf moet er voor zorgen dat de werknemers tijdig de juiste nettosalarissen uitbetaald krijgen. Ook de uitbetaling van loonbelasting, sociale lasten, pensioenpremies worden door de payrollbureaus geregeld. De uitbetaling van reserveringen met betrekking tot kort verzuim en vakantie worden tevens door de payrollbureaus uitgevoerd. Verder worden salarisspecificaties door payrollbedrijven aan de payrollmedewerkers verstrekt. Een organisatie heeft door dit payrollsysteem zelf heel weinig drukte van het te werkstellen van een medewerker. De organisatie krijgt van een payrollbedrijf facturen die gekoppeld zijn aan het aantal gewerkte uren van de medewerker.

Concurrentie bij technische uitzendbureaus

In de technische branche zijn veel verschillende uitzendbureaus actief. De concurrentie is duidelijk aanwezig. Er zijn verschillen in de specialisaties waarin deze uitzendbureaus actief zijn. Toch is het voor veel werkzoekende vaak lastig om na te gaan waar ze het beste langs kunnen gaan voor een kennismakingsgesprek of sollicitatiegesprek. Een goede oriëntatie kan er voor zorgen dat een sollicitatie bij een uitzendbureau succesvol verloopt. Er zijn verschillende algemene uitzendbureaus die een onderdeel techniek hebben, daarnaast zijn er specialistische uitzendbureaus die zich duidelijk op een of enkele segmenten in de techniek richten.

Ons uitzendbureau richt zich met name op installatietechniek – elektrotechniek en de werktuigbouwkunde. Voor elke specifieke technische tak hebben we een specialist binnen onze organisatie aanwezig. Hierdoor krijgen zowel klanten als werkzoekenden een gedegen advies en ondersteuning bij het zoeken naar werk. Ons uitzendbureau probeert een goede match te maken tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De wensen van de medewerker en de klant worden hiervoor zorgvuldig geïnventariseerd.

Ook het dienstenpakket is flexibel. Zo kunnen medewerkers worden bemiddelt op basis van een werving en selectiefee of kunnen ze worden ingeleend op basis van een uitzendovereenkomst. Daarnaast is het voor een organisatie mogelijk om medewerkers zelf aan te brengen om in aanmerking te komen voor een scherp Pay Roll tarief.

Deze verschillende vormen van dienstverlening in de arbeidsmarkt hebben echter andere uitzendbureaus en detacheringbureaus ook. Uiteindelijk draait het om de wijze waarop je zelf invulling geeft aan deze verschillende onderdelen van dienstverlening.

Technisch werk iets voor jongeren?

Technisch werk is op dit moment niet erg in trek bij jongeren. Dit blijkt aan de lege klassen op technische opleidingen in Nederland. Door deze terugloop zijn er bij veel bedrijven weinig jonge arbeidskrachten aanwezig om technisch werk te leren. Bedrijven krijgen de komende jaren te maken met vergrijzing. Jonge vakkrachten zijn er nauwelijks te vinden. Vaak hoor je in de technische branche dat werk in de techniek slecht betaald wordt of dat de werkzaamheden zwaar en ongezond zijn. Dit is niet helemaal juist. In de techniek zijn zeer veel verschillende functies en bedrijven aanwezig. Wanneer jongeren goed worden ondersteund bij hun loopbaankeuze kunnen ze er achter komen dat de techniek veel breder is dan ze op het eerste oog zouden denken. De techniek bestaat niet alleen uit sleutelen of timmeren. Er bestaan ook functies in het programmeren van PLC systemen of werkzaamheden in de fijne elektronica. Daarnaast zijn er functies in de mechatronica aanwezig die voor de Willie Wortels onder de jeugd een geweldig mooie uitdaging kunnen bieden. Ook op de bouw zijn verschillende interessante functies aanwezig. Naast het timmeren en metselen zijn er ook installatiewerkzaamheden waaraan steeds hogere eisen worden gesteld. Medewerkers in de techniek blijven zich voortdurend ontwikkelen en werken niet alleen met hun handen maar ook met hun hoofd.

Met het oog op de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bestaat er een grote kans dat jonge vakkrachten in de techniek volop keuze hebben voor banen. Het is echter wel van belang dat je een opleiding in de techniek doet die bij je past. Een opleiding kost over het algemeen veel tijd. Een bewuste keuze aan het begin van je opleiding kan er voor zorgen dat je je tijd op je opleiding nuttig besteed. Er zijn instanties en scholen genoeg die je willen helpen bij je keuze. Wie weet heb je over een paar jaar ook technisch werk.

Fase A, B, en C bij een uitzendbureau of detacheringbureau

Op uitzendbureaus heeft men het vaak over de verschillende fasen waarin een uitzendkracht kan zitten. Dit kan vraagtekens oproepen wanneer je nog niet eerder als uitzendkracht hebt gewerkt. Een fase waarin een uitzendkracht kan worden ingedeeld heeft veel te maken met de rechten die hij als uitzendkracht heeft bij de uitzendorganisatie waardoor hij of zij wordt uitgeleend aan een opdrachtgever. We onderscheiden drie verschillende fasen die worden aangeduid als fase A, fase B en fase C.

Hieronder wordt aangegeven wat deze verschillende fasen inhouden.

Fase A bij een uitzendbureau detacheringbureau
Fase A. Dit is de eerste fase waarin je als uitzendkracht terecht komt. Deze fase duurt in totaal 78 weken. Wanneer er een tussenliggende periode van minder dan 12 weken door de uitzendkracht niet bij dezelfde uitzendonderneming wordt gewerkt worden de weken doorgeteld. Bij een tussenliggende periode van meer dan 12 weken komt de uitzendkracht opnieuw aan het begin van fase A terecht en moet hij of zij weer 78 weken hebben gewerkt om een fase op te schuiven. In deze fase wordt het woord uitzendbeding ook vaak toegepast. Dit houdt over het algemeen in dat een uitzendkracht zijn of haar dienstverband beëindigd wordt wanneer zijn of haar inleenperiode bij een bedrijf er op zit. Het is echter ook mogelijk om een fase A uitzendkracht te zijn zonder uitzendbeding. Een uitzendbureau heeft namelijk de mogelijkheid om ook in deze fase een uitzendkracht de zekerheid te geven van een tijdelijk contract. Een tijdelijk contract in de fase A periode geeft een medewerker de zekerheid dat hij of zij gedurende de tijdsduur van het contract door de uitzendonderneming zal worden uitgeleend aan bedrijven. Wanneer een uitzendonderneming geen passend werk weet te vinden krijgt de uitzendkracht in de meeste gevallen zijn loon of een deel daarvan uitbetaald. Dit wordt ook wel leegloop genoemd. In ieder geval komt de uitzendkracht met of zonder uitzendbeding na 78 gewerkte weken in aanmerking voor fase B.

Fase B bij een uitzendbureau detacheringbureau
Fase B. De uitzendkracht krijgt in deze fase een tijdelijk contract aangebonden door de uitzendonderneming. Hij of zij kan vanaf dat moment worden gedetacheerd bij diverse opdrachtgevers maar blijft in dienst bij het uitzendbureau of detacheringbureau. Wanneer er geen werk is voor hem of haar is de uitzendonderneming/ detacheringonderneming verplicht om gedurende de loop van het contract loon of een deel van het loon aan de fase B medewerker door te betalen. Voor de fase B medewerkers zijn er echter ook verplichtingen. Zo kan een uitzendonderneming/ detacheringonderneming de medewerker verplichten bepaalde werkzaamheden aan te nemen die passen bij zijn of har profiel. Een detacheringkracht zal in veel gevallen de werkzaamheden moeten aannemen omdat hij of zij anders thuis zal komen te zitten en de uitzendonderneming/ detacheringonderneming dan niet bereid zal zijn om het salaris door te betalen. Voor een detacheringkracht zijn er duidelijk verplichtingen om zichzelf of haarzelf breed inzetbaar te houden. Veel uitzendondernemingen/ detacheringondernemingen nemen vaak medewerkers op detacheringcontracten wanneer ze er zeker van zijn dat de medewerkers breed inzetbaar zijn en ook bereidwillig genoeg zijn om breed ingezet te worden. In totaal duurt de fase B periode 2 jaar. In deze periode mogen maximaal 8 contracten door de uitzendonderneming/ detacheringonderneming worden verstrekt. Na verloop van deze periode komt de medewerker in de volgende fase.

Fase C bij een uitzendbureau detacheringbureau
Fase C: In deze fase krijgt de gedetacheerde of uitzendkracht een vast contract bij de uitzendonderneming/ detacheringonderneming. Dit wordt ook wel een contract voor onbepaalde tijd genoemd. Een medewerker is in deze fase verzekerd van inkomsten maar zal net als in fase B bereid moeten zijn om alle passende werkzaamheden uit te voeren die de uitzendonderneming/ detacheringonderneming voor hem of haar vindt.

Arbeidsmarkt hervormen?

Volgens de ondernemingsorganisatie VNO-NCW moet de huidige arbeidsmarkt worden hervormd. Volgens werkgevers voorman Bernard Wientjes heeft Nederland in de huidige economische situatie niet veel keus dan de arbeidsmarkt te veranderen. Dit beweerde hij zaterdag 17 december 2011 in Tros Kamerbreed een radioprogramma. Tijdens het radioprogramma noemde hij onder andere het ontslagrecht en de werkeloosheidswet (WW) als gebieden waar verandering in zou moeten worden aangebracht.

Er is al vaker gesproken over het versoepelen van het ontslagrecht. Dit zou met name voor bedrijven de stap verkleinen om medewerkers een vast contract te bieden, daarnaast is het voor organisaties makkelijk om niet goed functionerende werknemers uit het bedrijf te zetten.

Het versoepelen van het ontslag recht wordt door werknemersorganisaties met gemengde gevoelens bekeken. Worden niet alleen de bedrijven er beter van of levert het ook een voordeel op voor werknemers. Tegenwoordig maken veel bedrijven gebruik van tijdelijke contracten. Wanneer een vast contract in zicht komt wordt een medewerker tijdelijk uit de organisatie gezet om hem na een paar maanden vervolgens weer een tijdelijk contract te bieden.

Voor medewerkers is dit niet bepaald aantrekkelijk. Medewerkers die op deze manier door bedrijven worden behandelt voelen dat er misbruik van hen wordt gemaakt. Daarnaast zijn ze vaak voor het blok gezet omdat er in de huidige arbeidsmarkt voor veel medewerkers geen banen voor het oprapen zijn. Schoorvoetend stemmen ze daarom vaak in met het beleid van hun werkgever.

Wanneer het ontslagrecht op de juiste manier wordt aangepast in de Nederlandse wet kan de stap voor organisaties om een medewerker een vast contract te geven worden verkleind. Medewerkers zouden dan niet een paar maanden uit het bedrijf worden gestuurd om vervolgens weer op tijdelijke basis terug te komen.

Het is nog onduidelijk wat het huidige kabinet met het ontslagrecht gaat doen.