Arbobesluit onduidelijk of maximale temperatuur om arbeid of werk te verrichten

Het Arbobesluit is de uitwerking van de Arbowet. In het Arbobesluit staan regels voor werkgevers om zogenaamde arbeidsrisico’s tegen te gaan. Het werken onder extreme temperaturen kan voor arbeidsrisico’s zorgen. Toch is in het Arbobesluit geen wettelijke grenswaarde aangegeven voor temperaturen waaronder men mag werken. Wel staat in het Arbobesluit dat de temperatuur op de werkvloer geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Voor het werken op kantoor of in een werklokaal bestaan wel een aantal algemene richtlijnen die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden genoemd op hun website. Daar staat onder andere dat voor deze werkplekken een ideale temperatuur van tussen de 23 en 26˚C is.

Boven de 26˚C is er sprake van een extra lichamelijke belasting en behoort men volgens het ministerie na te denken over maatregelen. Er staat dus dat men dat behoort te doen. Er is dus geen verplichting. Voor licht fysiek kantoorwerk geldt zelfs een maximum van 28˚C. Bij intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26˚C als er een duidelijk voelbare luchtstroom aanwezig is die voor verkoeling zorgt. Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25˚C. Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximumtemperatuur van 25˚C als er een voelbare luchtstroom is. Als deze voelbare luchtstroom niet aanwezig is mag het niet warmer worden dan 23˚C.

Hoewel dit algemene richtlijnen zijn wordt niet gesproken over een verplichting. Voor werkgevers kunnen de richtlijnen dus als vrijblijvend worden beschouwd. Toch moeten de richtlijnen niet zo worden opgevat. Het werken onder hitte zorgt niet alleen voor risico’s op de werkplek en voor de gezondheid van werknemers ook de arbeidsproductiviteit en de concentratie van werknemers neemt af. Daarom is het belangrijk om werknemers de mogelijkheid te geven om verkoeling te zoeken en voldoende water beschikbaar te stellen.

Wat is een tropenrooster?

Een tropenrooster is een aanpassing in de een indeling van de dag of week van een basisschool of bedrijf die gebaseerd is op het zoveel mogelijk vermijden van leren en werken onder warme temperaturen. In feite probeert men met een tropenrooster het werk of het leerproces onder aangenamere temperaturen te laten uitvoeren dan het normale of standaard rooster. Een tropenrooster is vooral een term die wordt gebruikt in het onderwijs en dan met name op de basisschool maar steeds meer bedrijven gebruiken deze term om hun roosters aan te passen. Dit doen ze als er sprake is van een hittegolf of een andere langdurige periode waarin werknemers worden gehinderd door hitte. Het bestuur van basisscholen en het bedrijfsleven hebben van de overheid een grote mate van vrijheid gekregen om een tropenrooster in te stellen als er sprake is van zeer warm weer.

Doelstelling tropenrooster
Het doel van het tropenrooster is het welzijn van de werknemers, leerlingen en docenten te bevorderen. In het bedrijfsleven wordt steeds vaker de term tropenrooster gebruikt en wordt ook een dergelijk rooster ook vaker ingevoerd. Daarbij kun je denken aan een verschuiving van de werkuren zodat men eerder gaat beginnen met werken en daardoor ook eerder kan stoppen. Dat betekent in de praktijk dat men meestal in de vroege ochtend start wanneer het nog enigszins koel is en in de middag stopt wanneer het warm is. Naast de gezondheid van de werknemers en leerlingen is het tropenrooster ook bevorderlijk voor de productiviteit van een bedrijf. Onder hoge temperaturen neemt namelijk de concentratie van mensen af en raakt men bovendien sneller vermoeit en uitgeput.

Waarom een tropenrooster invoeren?
Wettelijk is er geen verplichting die bepaald dat er een tropenrooster moet worden ingevoerd en bij welke temperaturen het werk stilgelegd moet worden. Wel komt er vanuit de Arbowetgeving duidelijk naar voren dat werkgevers en werknemers verantwoordelijkheden dragen als het gaat om veilig werken en het bevorderen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers en alle andere aanwezigen op de werkvloer of het bedrijfsterrein. Werken onder hoge temperaturen in de volle zon is zeer risicovol en moet daarom zoveel mogelijk vermeden worden. Als een tropenrooster daarbij een oplossing kan bieden dan verdient het de aanbeveling om een dergelijke roosteraanpassing in te voeren.

Technicum uitzendbureau: tips over veilig werken onder hoge temperaturen

Het klimaat verandert en dat betekent dat er grotere verschillen ontstaan in de temperatuur. Er zijn periodes waarin er sprake is van langdurige hitte. Met name in de techniek kan dat zorgen voor problemen want veel technisch werk is buiten. Bovendien moet men in de techniek in het kader van veiligheid en gezondheid persoonlijke beschermingsmiddelen, werkkleding en werkschoenen dragen die onder hoge temperaturen vaak voor een extra opwarming van het lichaam zorgen. Technicum uitzendbureau heeft in samenwerking met Technischwerken.nl de volgende tekst geschreven over veilig werken onder hoge temperaturen.

Wanneer is het te warm om te werken?
Dat is een vraag die bij Technicum regelmatig naar voren komt in de zomerperiode. Er is echter geen duidelijk antwoord op te geven want er is geen wettelijke grenswaarde die bepaald dat er vanaf een bepaalde temperatuur niet meer gewerkt hoeft te worden. Op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt aangegeven dat werkgevers na horen te denken over maatregelen wanneer de temperatuur hoger is dan:

 • 25 graden: voor werknemers die zwaar fysiek werk doen;
 • 26 graden: voor werknemers die fysiek werk doen;
 • 28 graden: voor werknemers die licht fysiek werk of kantoorwerk doen.

Vanuit de Arbowetgeving wordt ook benadrukt dat niet alleen de omgevingstemperatuur bepalend is voor de temperatuurbeleving van werkzaamheden. Andere factoren die invloed hebben op de temperatuurbeleving zijn de relatieve luchtvochtigheid. Ook de luchtsnelheid of luchtstroming heeft invloed op de temperatuurbeleving. Het dragen van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen heeft ook een invloed. Het lichaam moet de warmte ook kwijt kunnen. Als het lichaam te veel bedekt is kan het de warmte niet kwijt.

Ook het verdampte zweet kan niet wegkomen waardoor men oververhit kan raken. Iemand die veel beweegt en zware lichamelijke arbeid verricht zal eerder problemen krijgen met de hitte dan iemand die nauwelijks beweegt en een kantoorfunctie heeft. Toch heeft ook het werk op kantoor bepaalde risico’s. direct invallend zonlicht kan de temperatuur in een ruimte behoorlijk laten stijgen. Er ontstaat veel warmteontwikkeling en bovendien kan zonlicht op glas verblindend werken en zorgen voor een gestoorde waarneming op beeldschermen.

Risico’s van het werken in de hitte
Het werken bij hoge temperaturen, vooral in de zon, brengt extra risico’s met zich mee. Werken in de zon kan de warmtebalans verstoren. Dit doet zich meestal voor bij werknemers die in de buitenlucht werken (zoals bouwvakkers, wegwerkers en hoveniers). De UV straling kan de huid verbranden dit is pijnlijk maar kan ook op termijn leiden tot huidkanker wat zeer ernstig is. Bovendien kan werken in de zon zonder hoofdbescherming leiden tot een zonnesteek.
Spieren die veel bewegen kunnen bij hoge temperaturen sneller oververhit raken. Daardoor neemt de kracht van de spieren af en neemt ook de effectiviteit af. Werknemers krijgen dan meer moeite met het verplaatsen van bepaalde gewichten terwijl ze daar onder normale temperaturen onder de 25 graden minder last mee hebben. Daarnaast zal ook de concentratie ook iets afnemen. Dit concentratieverlies treed al op als iemand langer dan een uur in de hitte werkt. Bovendien kan dit er voor zorgen dat er een grotere kans ontstaat op ongevallen.

Warmteziektes
Een te hoge omgevingstemperatuur is niet goed voor mensen als ze langdurig aan deze temperatuur worden blootgesteld. Werken onder hoge temperaturen kan zorgen voor ernstige ziekteverschijnselen. Men heeft het daarbij ook wel over warmteziektes. De volgende warmteziektes kunnen optreden:

 • Warmte-uitslag: doordat de huid langdurig vochtig is door zweet raken de zweetklieren verstopt. Dat zorgt er voor dat de huid minder goed haar warmte kwijt kan. Zweten wordt lastiger en er ontstaan blaasjes die een jeukend en brandend gevoel geven.
 • Hittekrampen: dit is een probleem dat vooral ontstaat in de spieren en gewrichten. Bij langdurige hitte ontstaan krampen in met name de benen en buikspieren. Deze krampen ontstaan niet alleen door de hitte maar vermoedelijk ook door een gebrek aan zout.
 • Hitte-uitputting: bij zware inspanning en hoge temperaturen raakt het lichaam uitgeput. Het lichaam heeft onder hoge temperaturen moeite om de bloedvoorziening naar de spieren, hersenen en huid op peil te houden. Als men stopt met werken en de inspanning dus stopt kan men ook onwel worden. Dit komt omdat de bloeddruk dan ineens te snel naar beneden gaat. Mensen die last hebben van hitte-uitputting wordt bleek in het gezicht en krijgen vaak last van hoofdpijn, duizeligheid en lopen minder stabiel (worden wankel). Kenmerken zijn onder andere bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn en een onstabiele loop.
 • Hitteberoerte: als een hitte-uitputting ernstiger wordt spreekt men van een hitteberoerte. Dan krijgt men echt last van koortsklachten en kan de lichaamstemperatuur boven de 41˚C komen. Dit zorgt er voor dat het zenuwstelsel wordt aangetast. De kenmerken van hitte-uitputting zijn merkbaar maar er komen nog meer symptomen bij. Zo kunnen mensen met een hitteberoerte ook last krijgen van een rode of hete droge huid, krampen en stuiptrekkingen. Daarnaast treed er vaak ook een gedragsverandering op. Men toont vaak ook afwijkend gedrag. Zo kan men verward, chagrijnig, prikkelbaar of agressief worden. Ook kan men last krijgen geheugenverlies. Tot slot kan men bewusteloos raken of zelfs sterven.

Risicogroepen
Het effect van warmte op het lichaam van een mens verschilt. Er zijn bepaalde risicogroepen die extra gevoelig zijn voor hitte. Vrouwen hebben over het algemeen meer last van de warmte dan mannen. Voor werknemers die vallen in de volgende categorieën is werken bij hoge temperaturen extra gevaarlijk:

 • Zwangere werknemers
 • Werknemers met een slechte conditie
 • Werknemers met een extreem laag gewicht (minder dan 50 kg)
 • Werknemers met een hoog vetgehalte
 • Werknemers met hart- en vaatziekten
 • Werknemers die geneesmiddelen gebruiken

Mensen die tot bovenstaande categorieën behoren moeten extra voorzichtig zijn. Als ze last krijgen van bepaalde symptomen die hiervoor zijn genoemd is het verstandig om even een stapje terug te doen en verkoeling op te zoeken. Uit voorzorg kunnen ze advies inwinnen bij een huisarts of bedrijfsarts over werken onder hoge temperaturen.

Maatregelen bij het werken in de hitte
Hitte vormt een extra risico op het werk. Het is belangrijk dat werkgevers zorgen voor het welzijn van werknemers en het werken bij hoge temperaturen zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Als voorkomen van werken onder hitte echt niet mogelijk is moet de werkgever de risico’s beperken door:

 • Een goede ventilatie en luchtstroom realiseren;
 • De duur van werkzaamheden in de warmte verkorten door bijvoorbeeld meer pauzes in te voeren;
 • Ook kan men juist eerder starten met werken in de koele ochtenduren zodat de werknemers ook eerder hun werkzaamheden kunnen stoppen. Hierbij kun je denken aan een zogenaamd tropenrooster.
 • Werkzaamheden moeten zoveel mogelijk worden uitgevoerd in de schaduw of op andere koele plaatsen. Het is belangrijk dat de werkgever de werknemer regelmatig laat wisselen met werk op een koelere plek;

Wat kunnen werknemers zelf doen om de risico’s beperken:

 • Draag indien mogelijk zoveel mogelijk luchtige kleding.
 • Drink veel water;
 • Probeer zoveel mogelijk in de schaduw te werken:
 • Bedek je hoofd met een pet die voldoende schaduw werpt op je gezicht;
 • Smeer je in met zonnebrandcrème met een goede beschermingsfactor:
 • Zorg dat je genoeg rust krijgt en houdt pauzes in de schaduw indien mogelijk;
 • Zorg dat het zoutgehalte in het lichaam op peil blijft. Doordat je zweet verliest je lichaam (te) veel zout.

Blijf veilig werken
Werken onder hoge temperaturen is voor veel werknemers onprettig. Vooral wanneer men warme werkkleding draagt is de verleiding misschien groot om die warme lasoverall of die bedompte bouwhelm niet te gebruiken bij deze hitte. Dat is echter niet verstandig. Deze beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk voor je eigen veiligheid en gezondheid. Door de hogere temperaturen verliest men vaak de concentratie waardoor de kans op ongevallen groter wordt. Om die reden is het belangrijk om in ieder geval de veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen te benutten. Als je veel last hebt van hitte moet je overleggen met de leidinggevende. Met hem of haar kun je afspraken maken of het mogelijk is dat je:

 • Je tijdelijk ander werk kunt doen waarbij je deze PBM’s niet hoeft te dragen;
 • Je tijdelijk kunt werken in koelere omgeving;
 • Je extra pauzes mag nemen waarbij je in een koelere omgeving wat kunt afkoelen.

Wat is thermografie?

Thermografie is een meettechniek waarbij men de temperatuur kan meten zonder dat men contact maakt met het object of de levensvorm waarvan men de temperatuur wil meten. Men maakt bij thermografie gebruik van een thermografische camera. Een thermografische camera is een camera die een optiek voor infrarood bevat en daarnaast een detector die de golflengte analyseert. Met een thermografische camera wordt een thermogram geproduceerd. Een thermogram is een afbeelding waarmee de waargenomen temperaturen op een bepaald moment worden gevisualiseerd.

Thermogrammen lijken op gewone foto’s alleen is een thermogram radiothermisch. Een thermogram geeft de temperaturen aan doormiddel van kleuren. Een hoge temperatuur wordt meestal in een hele lichte kleur aangegeven bijvoorbeeld lichtgeel. Naar mate de kleuren op de thermogram donkerder worden is ook de temperatuur lager. Om duidelijk inzicht te verschaffen over de gemeten temperatuur wordt een zogenaamde temperatuurschaal geplaatst bij de thermogram.

Parameters voor een thermogram
Het maken van een thermogram is niet eenvoudig. Er zijn namelijk allemaal factoren die invloed hebben op de temperatuurwaarden die gemeten worden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de luchtvochtigheid ook stof en andere elementen die temperatuur beïnvloeden zorgen er voor dat de gemeten temperatuur lager of juist hoger kan uitvallen. Naast deze aspecten zijn ook de reflectiviteit, de emissiewaarde en het soort camera van groot belang voor de kwaliteit voor de thermogram. Het soort camera is bepalend voor de kwaliteit omdat een camera met een hoger resolutie van de detector een betere kwaliteit thermogram biedt.

Ook de Instantaneous Field of View, dat ook wel wordt afgekort met IFOV is vaak gebonden aan het type camera evenals het temperatuurbereik. Al deze parameters moeten op de juiste manier worden beoordeeld en ingezet. Een  thermogram is namelijk meer dan alleen een foto, het moet ook de juiste temperaturen weergeven. Als de temperaturen op de thermogram niet kloppen met de werkelijke temperaturen dan is de waarde van de thermogram gering.

Waar wordt thermografie toegepast?
Thermografie wordt toegepast in verschillende sectoren. Zo kan thermografie worden toegepast in de procestechniek en industrie maar ook in de elektrotechniek. Onderhoudsmonteurs kunnen thermografie gebruiken om elektrotechnische componenten contactloos te inspecteren. Verhitting is daarbij een teken dat er bijvoorbeeld teveel weerstand (ohm) aanwezig is in een elektrotechnisch circuit. Een verhoging van de temperatuur is daardoor een tijdige indicator van een toekomstige storing.

Verder worden ook beveiligingssystemen vaak met detectiemiddelen en sensoren uitgerust die gebaseerd zijn op thermografie. Daarbij kan men denken aan inbraakbeveiliging waarbij de hitte van de mens wordt waargenomen. Ook kan men thermografie gebruiken bij het opsporen van branden of hitte die brand kan veroorzaken. Brandweerpersoneel gebruikt bijvoorbeeld thermografie om door de rook heen te kunnen kijken om personen op te kunnen sporen. Ook de brandhaard kan met deze apparatuur worden opgespoord.

Welke warmteziektes kunnen ontstaan bij werken in hitte?

Werkgevers zijn in Nederland verplicht al het mogelijke te doen om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te beschermen. Dit is onder andere vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Bij het werken onder hoge temperaturen bestaat de kans op specifieke gezondheidsklachten. Deze gezondheidsklachten kunnen leiden tot zogenoemde warmteziektes. Deze warmteziektes kunnen beperkte schade opleveren voor de gezondheid als men snel verbeteringen aanbrengt in de arbeidsomstandigheden. Als men dat niet doet kunnen warmteziektes erger worden en neemt de kans op ernstige klachten aanzienlijk toe.

Welke warmteziektes zijn er?

Er zijn verschillende soorten ziekteverschijnselen die kunnen optreden als men langdurig werkt onder hoge temperaturen. Hieronder staan een aantal voorbeelden gegenoteerd. Hierbij is verbranding door het UV-licht van de zon buiten beschouwing gelaten omdat men ook bij lage temperaturen kan verbranden als de huid onbeschermd aan direct zonlicht wordt blootgesteld.  Het gaat dus bij onderstaande ziektes dus echt om ziekten die ontstaan vanwege warmte op bijvoorbeeld de werkplek.

 • Warmte-uitslag is een uitslag van de huid die ontstaat door het langdurig zweten. Een warmte-uitslag is een warmteziekte die niet heel schadelijk is maar wel hinderlijk. De zweetklieren voeren het zweet af via de huid om zo de hitte kwijt te raken en verkoeling te bieden aan de huid. Als de lucht echter stil staat of het zweet verdampt nauwelijks dan kan het zweet niet wegtrekken.  Het gevolg is dat het zweet de zweetklieren gaat verstoppen. Als de zweetklieren verstopt zitten zullen op den duur blaasjes gaan ontstaan.  Deze zorgen voor jeuk en kunnen een bandend gevoel geven. Als men last vannjeuk krijgt zal men kunnen gaan krabben waardoor de huiduitslag verergert. De schade aan de huid wordt dan ook erger.
 • Hittekrampen zijn klachten die met de spieren omder de huid te maken hebben. Als men veel zweet verliest men met het zweet ook zout. Een te kort aan zout wordt in verband gebracht met pijnlijke krampen. Deze krampen ontstaan met name in de beenspieren en buikspieren.
 • Hitte-uitputting is een vorm van uitputting die het gevolg is van zware fysieke inspanning bij hoge temperaturen. Als men fysiek zware arbeid verricht onder hoge temperaturen moet het lichaam hard werken om de bloedvoorziening naar de spieren op niveau te houden. Daarnaast moeten ook de hersenen en huid van bloed worden voorzien. Het op peil houden van de bloedtoevoer wordt moeilijker als de hitte toeneemt en de fysieke arbeid wordt voortgezet of intensiever wordt. Het is mogelijk dat men onwel wordt als men abrupt stopt met fysieke arbeid onder hoge temperaturen.  Dit komt omdat de bloedruk door het lichaam in die gevallen te snel omlaag gaat en bijvoorbeeld de hersenen voor korte duur te weinig bloed krijgen. Men kan dan hoofdpijn krijgen en duizeligheid ervaren. Flauwvallen is ook mogelijk. Dit levert uiteraard gevaar op voor de eigen veiligheid.
 • Hitteberoerte is de gevaarlijkste vorm van hitteziektes. Als er al symptomen zijn van hitte-uitputting dan moet men meteen actie ondernemen en de werkzaamheden rustig afbouwen en verkoeling zoeken. Doet men dit niet dan kunnen de symptomen ernstiger vormen aannemen. In het ergste geval spreekt men van een hitteberoerte. De lichaamstemperatuur van de persoon is dan ontregeld.  Dit houdt in dat men letterlijk oververhitting heeft. De temperatuur van het menselijk lichasm kan dan boven de 41˚C uitkomen. Dit kan beschadiging aan het zenuwstelsel tot gevolg hebben. Omdat de temperatuurstijging niet meer onder controle is van het lichaam kunnen allemaal klachten optreden. Deze klachten beginnen met de kenmerken van hitte-uitputting. De klachten worden echter steeds erger de huid wordt droog en heet omdat de warmte niet weg kan komen. Het zweten is in een eerder stadium al ontregeld.  Men krijgt meer krampen die zelfs kunnen leiden tot stuiptrekkingen. Omdat de hersenen ook minder bloed krijgen verliest men het geheugen of toont men afwijkend gedrag. Uiteindelijk verliest men het bewustzijn maar dan bestaat er een aanzienlijke kans dat het lichaam meer schade heeft opgelopen dan bij een hitte-uitputting.

Waarom is deze informatie belangrijk? 

Hierboven staan een aantal voorbeelden van warmteziektes in de volgorde van relatief onschuldig tot zeer ernstig. Het belangrijke van deze opsomming is dat men de symptomen leert herkennen en tijdig actie onderneemt.  Bedrijven doen er verstandig aan om tijdens bijvoorbeeld een werkoverleg of een toolboxmeeting (conform de richtlijnen van het VCA) aandacht te besteden aan de gevaren van werken onder hoge temperaturen. In de zomer kunnen deze toolboxmeetings de veiligheid op de werkvloer vergroten en de gezondheid van de werknemers beschermen. Uiteraard dienen bedrijven ook aandacht te besteden aan het voorkomen van warmteziektes. Dit zijn ze ook verplicht confor artikel 6.1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Arbowet artikel 6.1 Temperatuur

In het Arbeidsomstandighedenbesluit welke ook wel de Arbowet wordt genoemd of Arbobesluit is in artikel 6.1 vastgelegd dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemers. Daarbij dient het bedrijf rekening te houden met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden uitgevoerd. Ook met de bijbehorende fysieke belasting dient het bedrijf rekening te houden. Als een bedrijf kan voorkomen dat werknemers onder een schadelijke temperatuur hun arbeid moeten verrichten is dat hun plicht.

In sommige gevallen is het echter onmogelijk om te voorkomen dat werknemers werkzaamheden verrichten in temperaturen die ongunstig of zelfs schadelijk zijn voor hun gezondheid. In artikel 6.1 is daarom onder lid 2 vastgelegd dat bedrijven verplicht zijn om persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen aan werknemers om de schade die door de temperatuur kan ontstaan te beperken of te voorkomen.

Indien deze persoonlijke beschermingsmiddelen de schade aan de gezondheid niet voldoende kunnen beperken of voorkomen zal een bedrijf tevens volgens artikel 6.1 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit de duur van de arbeid moeten beperken of de werkzaamheden moeten afwisselen. In dat laatste geval zullen werknemers regelmatig de werkzaamheden in de ongezonde temperatuur moeten onderbreken om in een minder schadelijke temperatuur te werken of pauze te houden.  Het doel van deze regels is het voorkomen dat er schade aan de gezondheid ontstaat.

Wat is een parameter of wat zijn parameters?

Een parameter is een in te stellen grootheid in een bepaald model. Dit is een variabele die gebruikt kan worden voor een bepaald doel of een bepaalde werking. Aan een parameter wordt een constante waarde toegekend. Parameters worden in de exacte wetenschappen gebruikt als een belangrijke factor waarmee de uiteindelijk toestand of waarde van een systeem kan worden bepaald. Een parameter moet daarvoor wel een bepaalde waarde toegekend krijgen.

Als men de term parameter hanteert in de installatietechniek en elektrotechniek dan kan een bepaalde stand van een lichtknop een parameter zijn. Ook de stand van de van een thermostaat is een parameter van een verwarmingssysteem. Een parameter kan worden gemeten of worden uitgedrukt in een bepaalde waarde. Zo kan de lichtknop in bijvoorbeeld de dim-stand staan of kan een thermostaat op een bepaalde temperatuur worden ingesteld. Daarnaast kan een temperatuur ook worden gemeten en worden uitgedrukt in graden Celsius. De lichtintensiteit kan worden uitgedrukt lumen.

In bepaalde processen kan men ook geluid en geluidsniveaus meten en instellen. In de techniek wordt de term parameter niet alleen in de installatietechniek en elektrotechniek. Parameters worden ook gebruikt in de procestechniek en industrie. Hierbij worden parameters onder andere gebruikt in de meet- en regeltechniek en aanverwante instrumentatie.