Wat is het C2000 communicatienetwerk?

C2000 is een gesloten digitaal communicatiesysteem dat is ontwikkeld voor mobiele communicatie tussen Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. Via C2000 kunnen verschillende overheidsdiensten die gericht zijn op hulpverlening en ordehandhaving met elkaar communiceren. Het C2000 systeem wordt gebruikt voor snelle mondelinge communicatie tussen verschillende diensten en heeft een landelijke dekking van meer dan 95 procent. Het C2000 communicatiesysteem is gebaseerd op de wereldwijde TETRA-standaard. TETRA is de standaard voor mobiele communicatie voor de Openbare Orde en Veiligheidsdiensten.

Het C2000 systeem heeft een aantal eigenschappen:

 • C2000 kan niet worden afgeluisterd.
 • Het communicatienetwerk blijft ook bij zware belasting operationeel.
 • Een noodknop op hun portofoon zorgt er voor dat hulpverleners direct in verbinding kunnen komen te staan met een meldkamer

Hierbij communiceren de diensten zowel in het veld als met de meldkamer(s). De doelstelling van dit systeem is een effectieve communicatie tussen hulpdiensten en veiligheidsdiensten mogelijk te maken. Hiervoor moest één landelijk netwerk worden ontwikkeld dat gebruikt kan worden door alle overheidsdiensten die gericht zijn op het verlenen van hulp en het handhaven van de orde.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken was de oorspronkelijke opdrachtgever voor het netwerk. De telecommunicatie moet onder andere via zendmasten plaatsvinden. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 525 zendmasten voor C2000 geplaatst. Deze zendmasten staan onderling met elkaar in contact. Tegenwoordig wordt het C2000 netwerk beheerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Welke diensten zijn aangesloten op C2000
Er zijn verschillende overheidsdiensten aangesloten op het C2000 communicatienetwerk. Hieronder staat een opsomming van verschillende hulpdiensten en diensten met betrekking tot de ordehandhaving van de overheid die aangesloten zijn op C2000:

 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD))
 • Ambulancediensten
 • Brandweer
 • Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie (DBBO)
 • Defensie Ambulance
 • Douane
 • Gemeentelijke Handhaving’s Diensten (Boa’s) (in diverse gemeenten op basis convenant met politie)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
 • Kustwacht
 • Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Politie
 • Reddingsbrigade
 • Rode Kruis Noodhulpteams

Wat is een zendmast?

Een zendmast is een hoge constructie die voorzien is van antennes en andere zendapparatuur waardoor de mast signalen kan zenden en ontvangen. Een zendmast wordt ook wel een radiomast genoemd, een televisietoren of Tv-toren. Het zijn dikwijls zeer hoge constructies die ver boven de bestaande bebouwing uitsteken of bovenop hoge gebouwen zijn geplaatst. Hierdoor worden de signalen die worden verzonden en ontvangen niet gehinderd door gebouwen, constructies, bomen en andere objecten. Op een zendmast kunnen meerdere antenne-eigenaren een antenne laten plaatsen. Dit kunnen bijvoorbeeld telecombedrijven zijn. in de praktijk zijn zendmasten vaak voorzien van meerdere antenne-installaties.

Waarvoor dient een zendmast?
De zendmast is in de eerste plaats een constructie. Op deze constructie zijn antennes bevestigd. De zendmast dient er voor om deze antennes zo hoog mogelijk in de lucht te houden. Uiteindelijk gaat het om het verzenden en ontvangen van signalen. De zendmast is puur ter ondersteuning hiervan en wordt daarom ook wel een ondersteuningsconstructie genoemd. De antennes die op een zendmast zijn geplaatst worden gebruikt voor de transmissie van verschillende signalen van telefoons, radio of televisie. Als men gebruik maakt van langegolf- en middengolfzenders zal men over het algemeen kiezen voor een metalen mast die zelf ook als antenne wordt gebruikt. ook kan men meerdere masten gebruiken waartussen een antenne wordt aangebracht.

Waaruit bestaat een zendmast?
Een zendmast bestaat in hoofdzaak uit twee onderdelen namelijk de antenne of antennes en de mast die de ondersteuningsconstructie vormt voor deze antennes.

 • Mast: De mast is een hoge constructie die bestaat uit een aantal verbindingen die voor extra stevigheid zorgen. Een voorbeeld hiervan is de vakwerkmast die uit een raamwerk van verbindingen bestaat. Deze verbindingen zijn metalen buizen die in een driehoekvorm aan elkaar zijn verbonden voor extra stevigheid. De mast heeft meestal een witte of grijze kleur en is in de basis breder dan in de top van de mast. Soms bevat een zendmast een basis van beton of steen. Dit kan ook een gebouw zijn waarop een stalen mastvormige constructie is geplaatst. Veel zendmasten lopen uit op een punt.
 • Antennes: bovenaan de mast is een draad of dradenstelsel bevestigd aan de mast om als antenne te dienen. Daarvoor kan ook een stang of een stangenstelsel worden gebruikt. De delen zijn aan de zendmast bevestigd voor het ontvangen of uitzenden van elektromagnetische golven. Deze  antennes kunnen ook uitsteken ten opzichte van de rest van de constructie.

Wat is een randapparaat of randapparatuur?

Randapparatuur is een verzamelnaam voor randapparaten. Dit zijn apparaten die een onderdeel vormen van een computernetwerk of telecomnetwerk maar niet noodzakelijk zijn om de computer of telecommunicatiemiddel te laten werken. Als men kijkt naar computers behoort een randapparaat niet behoort tot de centrale rekeneenheid in plaats daarvan wordt randapparatuur bijvoorbeeld gebruikt om het voor computergebruikers makkelijker te maken om met een computer te communiceren.

Een computer werkt zonder randapparatuur
Een computer hoeft in de basis alleen maar te bestaan uit een geheugen en een processor en moet worden voorzien van elektrische voeding om processen uit te voeren. Een eenvoudige computer die gebaseerd is op een turingmachine is in staat om elke berekening die kan worden beschreven uit te voeren. Een turingmachine is voor een mens geen eenvoudige machine om te besturen. Daarom zijn de meeste computers voorzien van een interface zoals een monitor met een toetsenpaneel om het voor mensen eenvoudiger te maken om met de computer te communiceren. In interface maakt het voor mensen makkelijker om een computer opdrachten te geven en de bewerkingen van een computer af te lezen.

Randapparatuur
Vrijwel alle computers of computersystemen zijn voorzien van randapparatuur. Men heeft het daarbij in de praktijk over alle apparatuur die gekoppeld is aan de computer behalve de systeemkast van de computer zelf. De systeemkast waarin de processor, het geheugen en de overige kaarten zijn geplaatst wordt dus tot de kernapparatuur of primaire apparatuur gerekend en niet tot de randapparatuur. Er is echter zeer veel verschillende hardware die tot de randapparatuur wordt gerekend.

Soorten randapparatuur
Er is zeer veel diversiteit in de apparatuur die tot de randapparatuur wordt gerekend. De volgende apparaten en componenten worden onder andere tot de term randapparatuur gerekend:

 • Toetsenborden
 • Monitor/ beeldscherm
 • USB-sticks
 • CD-rom- dvd- blu-ray
 • CD-rom- dvd- blu-ray- spelers en –schrijvers
 • Computermuizen en joystick
 • Speakers
 • Printers
 • Scanners

Naast bovengenoemde randapparatuur is er nog veel meer randapparatuur beschikbaar. De randapparatuur die hiervoor is genoemd wordt voornamelijk gerekend tot de randapparatuur voor computers. Er is ook specifieke randapparatuur voor de telecombranche ontwikkeld. Door de jaren heen worden steeds weer nieuwe producten ontwikkeld die tot de randapparatuur gerekend kunnen worden.

Wat is telecom of telecommunicatie?

Telecommunicatie is een verzamelnaam voor verschillende communicatietechnieken en methodes. Het woord telecom is een samenvoegsel van het Griekse woord “tèle”  dat “ver” betekend en het Latijnse “communicare” dat staat voor “mededelen”. Deze samenvoeging maakt duidelijk waar telecom of telecommunicatie voor staat namelijk het overbrengen van mededelingen of informatie over een bepaalde afstand. Kenmerkend bij dit proces is dat er niet iemand of iets fysiek wordt verplaatst. Men stuurt dus geen kaart of brief als men het heeft over telecommunicatie. In plaats daarvan maakt men gebruik van andere communicatiemiddelen.

Communicatiemiddelen
Er vallen verschillende soorten communicatiemiddelen onder het verzamelbegrip telecom. De bekendste is wel de telefoon die tegenwoordig steeds meer vervangen worden voor een mobiele telefoon die ook wel mobieltje wordt genoemd in de volksmond. Ook dit mobieltje is verder ontwikkeld tot een Smartphone waardoor de gebruiker nog meer functies kan uitvoeren.

Veel telecombedrijven of telecom providers hebben het woord telecom in hun naamvoering verwerkt. Daardoor wordt duidelijk dat deze bedrijven in de telecomsector actief zijn.

Naast telefonie valt ook de televisie, de radio en het internet onder het begrip telecom. Voor deze communicatiemiddelen gebruikt men ook datakabels om gegevens (data) te transporteren. Dit kan men echter ook al geruime tijd draadloos doen. In dat geval worden gegevens door “de lucht” getransporteerd van een verzender naar een ontvanger. Hierbij kan men denken aan draadloos internet. De communicatiemiddelen die worden gebruikt in de telecombranche zijn divers. Ook worden de communicatiemiddelen steeds moderner. Vroeger maakte men bijvoorbeeld nog gebruik van telegrafie om berichten te verzenden.

Transport van gegevens
Naast een communicatiemiddel of een gereedschap om te communiceren heeft men ook regelmatig kabels nodig om gegevens te transporteren. De overdracht van gegevens vindt via elektromagnetische weg plaats. In kabels maakt men gebruik van elektrische signalen om informatie over te brengen. In glasvezel maakt men gebruik van licht. In de ether maakt men gebruik van radiogolven.

In de telecomsector maakt men gebruik van verschillende communicatiecentra zoals telefooncentrales. Men kan gebruik maken van multiplexers, schakelapparatuur, een IP-router of een ATM-switch. Deze verschillende onderdelen van een communicatienetwerk worden tot de randapparatuur gerekend. Door deze randapparatuur kunnen meerdere gebruikers gezamenlijk worden aangesloten. Er ontstaan door dit communicatienetwerk zeer veel verbindingen waardoor veel mensen met elkaar kunnen communiceren. In de moderne maatschappij zijn deze verbindingen bijna niet meer weg te denken. Veel bedrijven maar ook huishoudens zijn afhankelijk van een goed werkend telecomnetwerk in hun dagelijkse leven.

Waarvoor is de opleiding Optische verdelers en netwerkcomponenten OVNC?

Bij de aanleg van netwerken worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij komen onder andere het patchwerkzaamheden aan de orde die worden uitgevoerd binnen netwerkcomponenten en optische verdelers. Medewerkers die werkzaam zijn in deze omgeving moeten zich aan belangrijke veiligheidsregels houden. Daarnaast moeten ze over de juiste technische kennis beschikken om de werkzaamheden professioneel en volgens de voorschriften uit te voeren. Hiervoor moet de opleiding Optische verdelers en netwerkcomponenten OVNC worden gevolgd.

Wat leer je op de opleiding OVNC?
Deelnemers aan de opleiding Optische verdelers en netwerkcomponenten leren vaardigheden aan die nodig zijn om werkzaamheden te verrichten aan netwerkcomponenten die zich bevinden in optische verdelers. Op de opleiding OVNC wordt aandacht besteed aan het maken van een patch. Daarnaast worden ook indelingsmethodes en rangeermethodes aangeleerd. Ook wordt aandacht besteed aan het beperken van transient verliezen in de verdelers en leert de deelnemer correctief patch handelingen zorgvuldig uit te voeren.

Hierbij wordt onder ander aandacht besteed aan het beoordelen van de kwaliteit van verbindingen. De deelnemer leert gebruik te maken van een traffic tester en leert hoe hij of zij beschermingsmiddelen op de juiste manier moet gebruiken. Het onderhouden en reinigen van adapters en connectoren wordt ook in de opleiding behandelt omdat deze werkzaamheden ook in de praktijk aan de orde kunnen komen. Omdat de werkzaamheden voornamelijk worden uitgevoerd binnen een actief glasvezelnetwerk komen er specifieke veiligheidsmaatregelen aan de orde die de deelnemer tijdens de opleiding leert toe te passen.

Doelstelling van de opleiding OVNC
De doelstelling van OVNC is dat de deelnemer veilig en verantwoord verbindingen leert patchen en connectoren leert te onderhouden. De opleiding OVNC duurt over het algemeen een paar dagen. Het bevat een theorie deel en een praktijk deel waarin de theorie wordt toegepast. Door het OVNC certificaat verplicht te stellen willen bedrijven de kwaliteit waarborgen die door de medewerkers wordt geleverd in de optische verdelers. Daarnaast moeten werknemers voldoende geïnstrueerd zijn om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren en ruimte  verantwoord achter te laten als ze klaar zijn met hun werk

Certificaat Optische verdelers en netwerkcomponenten OVNC
Het examen voor OVNC bestaat uit een theoretisch deel en een aantal praktijkopdrachten. Hierdoor wordt getest of de deelnemers de theorie in de praktijk kunnen toepassen. In het theoretische deel wordt extra aandacht besteed aan veiligheid. Dit wordt gedaan in het onderdeel Operationele Veiligheid 2. Na het succesvol afronden van zowel het theoretische deel als het praktijkdeel ontvangen de deelnemers een certificaat. Dit is het certificaat Optische verdelers en netwerkcomponenten, Professioneel patchen. Daaraan verbonden is Operationele Veiligheid 2. De geldigheidsduur van het OVNC certificaat is vijf jaar. Daarna zal de deelnemer het certificaat opnieuw moeten behalen.

Wat is telematica en wat valt er onder telematica?

Telecommunicatie is tegenwoordig niet meer weg te denken in de maatschappij. De maatschappij draait voor een groot deel om communicatie. Hiervoor kunnen verschillende communicatiemiddelen worden gebruikt. Het is belangrijk dat communicatienetwerken goed worden aangelegd. Wanneer dit niet gebeurd kunnen verbindingen niet tot stand worden gebracht en kan de communicatie tussen zender en ontvanger niet mogelijk worden gemaakt. De maatschappij draait voor een belangrijk deel om bereikbaarheid. Ben je bereikbaar dan doe je mee. Organisaties moeten zowel intern als extern goede verbindingen hebben. Telematica is een technisch vakgebied dat zich bezig houdt met de bereikbaarheid van bedrijven en andere organisaties op het gebied van communicatiemiddelen.

Definitie van telematica
Telematica draait, zoals de naam al doet vermoeden, voor een groot deel om telecommunicatie. Daarnaast is telematica ook verbonden aan informatica. Telematica en informatica zijn vaak nauw met elkaar verbonden. In veel definities van telematica wordt telematica de samenvoeging van informatica en telecommunicatie genoemd. In feite is telematica een technisch vakgebied dat zich richt op het overbrengen van informatie tussen verschillende locaties zonder dat mensen zich daarbij hoeven te verplaatsen. Telematica gebruikt hiervoor verschillende communicatiesystemen.

Telematica verbindingen
Bij telematica worden verschillende verbindingen en netwerken aangelegd. Hierbij kan gedacht worden aan computernetwerken, dataverbindingen, satellietcommunicatie en telefoonverbindingen. Daarvoor kan worden gebruik gemaakt van verschillende kabels om gegevens en informatie te transporteren. Dit transport van gegevens wordt ook wel het transport van data genoemd oftewel datacommunicatie. Een aantal voorbeelden hiervan zijn coaxkabels en glasvezelkabels. Daarnaast kan in een netwerk gebruik worden gemaakt van schakelapparatuur, routers, modems, multiplexers en randapparatuur. Al deze verbindingen worden gebruikt om elektronische communicatiemiddelen met elkaar in contact te brengen.

Draadloze verbindingen
De telefoonverbindingen bij telematica hoeven niet te bestaan uit verbindingen doormiddel van kabels. Ook mobiele telecommunicatie en draadloze netwerken voor GSM’s vallen onder telematica. Daarnaast zijn internetsystemen bij veel bedrijven ook draadloos geworden of wordt er gebruik gemaakt van draadloos internet in combinatie met internet via de kabel.