Heeft lang vergaderen zin?

Vergaderen is een overlegvorm waarbij meerdere mensen met elkaar afspraken maken over het beleid, de toekomst van een organisatie of andere plannen op elkaar afstemmen. Vergaderen is een werkvorm. Dat betekent dat tijdens een vergadering de input van deelnemers aan de vergadering gewenst is. Meestal wordt een vergadering gehouden men deelnemers uit dezelfde organisatie maar daarnaast is het ook mogelijk dat deelnemers van andere organisaties een inbreng hebben tijdens een vergadering. In een vergadering kan er sprake zijn van een rolverdeling waarbij er een voorzitter en een notulist aanwezig is of aangewezen wordt.

Hoe lang moet je vergaderen?
Vergaderingen zijn er in verschillende vormen. In het bedrijfsleven maar ook onder ambtenaren hoort men regelmatig dat er te veel vergaderd wordt en te lang. De vraag die men zichzelf kan stellen is: “hoe lang moet je vergaderen?”. In ieder geval heeft té lang vergaderen geen zin. Gemiddeld kan iemand zijn of haar aandacht ongeveer dertig minuten vasthouden. Daarna verslapt de aandacht van ongeveer 16 procent van de mensen. Deze groep let dan niet meer op. Na ongeveer 45 minuten is ongeveer 27 procent van de aanwezigen niet meer scherp aan het luisteren. Bij vergaderingen die langer dan 45 minuten duren zal de groep mensen die niet meer actief deelnemen al snel stijgen tot 65 procent. Om die redenen is het belangrijk om een vergadering in ieder geval niet langer dan drie kwartier te laten duren.

Bespreek wat belangrijk is
Tijdens vergaderingen wordt er dikwijls informatie uitgewisseld die weliswaar interessant is maar niet direct belangrijk is om te benoemen aan alle aanwezigen. Het gevaar van vergaderingen is dat slechts een kleine groep betrokken is bij de onderwerpen en de rest geen interesse heeft in wat besproken wordt. Daarom is het belangrijk dat de deelnemers aan een vergadering ook daadwerkelijk aanwezig moeten zijn en niet verplicht deelnemen aan een vergadering waarvan de onderwerpen niets met hun dagelijkse werkzaamheden en daginvulling te maken hebben. Als iemand zich niet tot de onderwerpen aangetrokken voelt en er niets mee kan zal de aandacht sneller verslappen en kun je feitelijk niet van een effectieve vergadering spreken. Het doel van de vergadering moet duidelijk zijn. Ook het doel van de deelnemers. Dan moet besproken worden wat belangrijk is zodat iedereen na afloop van de vergadering de informatie heeft gekregen die hij of zij nodig had.

Voorbereiding
Een probleem met vergaderingen is dat niet iedereen zich altijd goed voorbereid. Dat maakt het lastig om tijdens een vergadering snel ter zake te komen en beslissingen te nemen. Een slechte voorbereiding op vergadering kan voor verwarring zorgen en vertraging in de besluitvorming. Daarom is een goede voorbereiding belangrijk voor een effectieve vergadering die kort duurt. Mensen hoeven dan eerst niet bijgepraat te worden.

Wat kost vergaderen?
Vergaderen is natuurlijk niet gratis. De deelnemers zijn meestal in loondienst ten tijde van de vergadering of ze moeten op een andere manier tijd vrij maken. Tijd is geld en daarom moet een vergadering niet onnodig lang duren. Werkgevers kunnen van te voren per minuut berekenen hoeveel een vergadering kost. Op basis daarvan kunnen ze tijd inplannen voor de deelnemers. Bovendien is het belangrijk dat de werkgever goed nagaat wie er allemaal aanwezig moeten zijn en of iedereen voldoende informatie heeft om de vergadering goed voor te bereiden. Een goede planning en een duidelijke informatiestroom kan er voor zorgen dat de tijd die nodig is voor de daadwerkelijke vergadering aanzienlijk kan worden ingekort.

Wat is het C2000 communicatienetwerk?

C2000 is een gesloten digitaal communicatiesysteem dat is ontwikkeld voor mobiele communicatie tussen Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. Via C2000 kunnen verschillende overheidsdiensten die gericht zijn op hulpverlening en ordehandhaving met elkaar communiceren. Het C2000 systeem wordt gebruikt voor snelle mondelinge communicatie tussen verschillende diensten en heeft een landelijke dekking van meer dan 95 procent. Het C2000 communicatiesysteem is gebaseerd op de wereldwijde TETRA-standaard. TETRA is de standaard voor mobiele communicatie voor de Openbare Orde en Veiligheidsdiensten.

Het C2000 systeem heeft een aantal eigenschappen:

 • C2000 kan niet worden afgeluisterd.
 • Het communicatienetwerk blijft ook bij zware belasting operationeel.
 • Een noodknop op hun portofoon zorgt er voor dat hulpverleners direct in verbinding kunnen komen te staan met een meldkamer

Hierbij communiceren de diensten zowel in het veld als met de meldkamer(s). De doelstelling van dit systeem is een effectieve communicatie tussen hulpdiensten en veiligheidsdiensten mogelijk te maken. Hiervoor moest één landelijk netwerk worden ontwikkeld dat gebruikt kan worden door alle overheidsdiensten die gericht zijn op het verlenen van hulp en het handhaven van de orde.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken was de oorspronkelijke opdrachtgever voor het netwerk. De telecommunicatie moet onder andere via zendmasten plaatsvinden. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 525 zendmasten voor C2000 geplaatst. Deze zendmasten staan onderling met elkaar in contact. Tegenwoordig wordt het C2000 netwerk beheerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Welke diensten zijn aangesloten op C2000
Er zijn verschillende overheidsdiensten aangesloten op het C2000 communicatienetwerk. Hieronder staat een opsomming van verschillende hulpdiensten en diensten met betrekking tot de ordehandhaving van de overheid die aangesloten zijn op C2000:

 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD))
 • Ambulancediensten
 • Brandweer
 • Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie (DBBO)
 • Defensie Ambulance
 • Douane
 • Gemeentelijke Handhaving’s Diensten (Boa’s) (in diverse gemeenten op basis convenant met politie)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
 • Kustwacht
 • Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Politie
 • Reddingsbrigade
 • Rode Kruis Noodhulpteams

Wat zij de voordelen van Internet of things?

Internet of things is een algemene benaming machines en apparaten die met elkaar kunnen communiceren via internet. Voor de communicatie van machines en apparaten wordt gebruik gemaakt van zowel hardware als (embedded) software. Apparaten maken gebruik van sensors die ook wel voelers worden genoemd. Met deze sensors krijgen ze informatie binnen. De informatie wordt vervolgens gebruikt om ‘beslissingen’ te nemen. Aan de hand van een ‘beslissing’ wordt een bepaalde bewerking juist wel of juist niet uitgevoerd. Welke beslissing wordt genomen is afhankelijk van de persoon die de software heeft geprogrammeerd en de functionaliteiten heeft geïnstalleerd.

Er zijn verschillende omschrijvingen te vinden over internet of things. Daarnaast zijn er ook een aantal definities te vinden. Op deze website, technischwerken.nl, is naast een algemene omschrijving ook een definitie te vinden van internet of things. Via de zoekfunctie op deze website zult u deze vinden. Hieronder is beschreven wat de voordelen zijn van internet of things.

Voordelen van Internet of things
Internet of things is bedoelt om apparaten met elkaar te laten communiceren zodat de mens nog meer wordt ontlast en/of ondersteund in het dagelijks leven. Fysieke oftewel tastbare objecten zoals machines en apparaten komen doormiddel  van Internet of things in een  digitale/ virtuele wereld samen. Geprogrammeerde embedded software zorgt er voor dat machines en apparaten semi intelligent zijn. Dit houdt in dat ze over een bepaalde intelligentie beschikken die extern, bijvoorbeeld via een interface, is geprogrammeerd door een mens (softwareprogrammeur). Het apparaat kan zelf binnen een bepaald kader beslissingen nemen. Daardoor zijn ze enigszins ‘intelligent’.

Een belangrijk voordeel is dat de mens een apparaat opdrachten kan geven en er voor kan zorgen dat apparaten elkaar opdrachten geven via internet. Hierdoor hoeft een mens niet elk apparaat afzonderlijk te bedienen. De mens wordt dus ondersteund. De bruikbaarheid van machines en het gebruiksgemak wordt dus vergroot.

Bij internet of things gaat het in feite om apparaten en machines die voor een deel zelf een computer zijn of een geïntegreerde computer bevatten. Deze computers kunnen via internet gegevens uitwisselen, monitoren en regelen.

Dit levert de volgende voordelen op:

 • Commercieel voordeel omdat door internet of things  efficiënter processen kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen kosten worden bespaard voor bijvoorbeeld opslag en logistiek. Men kan verkoopprocessen namelijk ook koppelen aan internet of things, als de koffie van een koffieautomaat bijna op is kan er automatisch een sein worden gegeven naar een centrale inkooporganisatie.
 • Maatschappelijk voordeel omdat processen optimaler verlopen kan de kwaliteit voor burgers worden vergroot en kan men betere zorg en een verhoogde veiligheid leveren.

Persoonlijk voordeel omdat men in staat is om meer tijd over te houden omdat taken worden over genomen door machines en apparaten.

Wat is de definitie van Internet of things?

Internet of things is een Engelse benaming voor apparaten en machines die in staat zijn om met elkaar te communiceren via internet. In het Nederlands kan internet of things worden vertaald met het: ‘internet der dingen’. Dit is een vrij brede term want ook de ontwikkeling van de software die hiervoor benodigd is wordt onder internet of things geschaard evenals de hardware. Om verduidelijking te bieden hebben verschillende  organisaties zich er aan gewaagd om internet of things te definiëren. Ook deze website, technischwerken.nl, heeft een definitie bedacht voor Internet of things. Deze staat in de volgende alinea.

Definitie internet of things
Het is belangrijk om internet of things goed te definiëren zodat men weet wat wel onder dit begrip kan worden geplaatst en wat niet. Er zijn verschillende definities te vinden, ook op internet. Als je echt een goed beeld wil hebben van dit begrip is het verstandig om na te gaan welke definitie het beste aansluit als men internet of things zou moeten omschrijven.

De schrijver van Technisch Werken, Pieter Geertsma, heeft daarom ook een definitie bedacht voor  Internet of things. Deze definitie is als volgt:

Internet of things is het ontwikkelen, implementeren en optimaliseren van de uitwisseling van gegevens tussen machines en apparaten onderling, ten gunste van de mens, waarbij de bemoeienis van de mens tot een minimum wordt beperkt.  

Wat is Internet of things?

Internet of things is een Engelse term die in het Nederlands kan worden vertaald met het internet der dingen. Als men dit nader zou moeten omschrijven dan gaat het bij internet of things om de communicatie tussen ‘dingen’, in de meeste gevallen machines en apparaten, die met elkaar kunnen communiceren door een internet.

Doel van internet of things
Bedrijven die zich bezig houden met internet of things ontwikkelen software en hardware waarmee machines met elkaar kunnen communiceren. Men tracht het hierbij voor mensen zo makkelijk mogelijk te maken. Dit komt er in de praktijk op neer dat men streeft naar zo weinig mogelijk bemoeienis van de mens. Door mensen bediende computers worden zoveel mogelijk vervangen door zogenaamde embedded systems.

Embedded systems
Embedded systems is een verzamelnaam voor alle systemen met software die ingebouwd is en voorzien is van voorgeprogrammeerde functies. Er zijn veel apparaten en machines die voorzien zijn van embedded software. Hierbij kan men denken aan een oven, magnetron, wasmachine of een oven. Als men goed nadenkt is de lijst van machines met embedded software enorm.

Embedded systems en internet of things
Doormiddel van technologie die gebaseerd is op het principe van internet of things tracht men er voor te zorgen dat machines en apparaten met elkaar communiceren doormiddel van internet. De machines en apparaten worden ook wel  semi-intelligente apparaten en machines genoemd. Deze machines en apparaten worden door internet of things een entiteit op het internet. Men kan doormiddel van een interface met deze apparaten en machines communiceren maar machines kunnen ook autonome beslissingen nemen.

Voorbeeld: men schakelt het licht om 18:00 uit bij een bedrijf omdat het bedrijf sluit. Doordat het licht uitgaat kan men inregelen dat er een sein wordt gegeven naar de verwarmingsinstallatie die automatisch lager gaat staan omdat men het bedrijfspand heeft verlaten. Vervolgens zou het zelfs mogelijk zijn om de inbraakbeveiliging automatisch in werking te laten treden.

Dit zijn allemaal mogelijkheden waarbij machines met bepaalde informatie een logische conclusie trekken en aan of uitgeschakeld worden.

Wat is een handheld device of elektronisch handapparaat?

Tegenwoordig hoor je steeds vaker de Engelse term ‘handheld device’ of de verkorte versie: ‘handheld’. In het Nederlands kan deze term worden vertaald met ‘handapparaat’ of ‘apparaat dat in de hand gebruikt kan worden’. In feite is een handheld device een elektronisch apparaat dat met de hand bediend kan worden. Kenmerkend voor een handheld device is de compactheid waardoor het apparaat in één hand kan worden gehouden. Voor de bediening van het apparaat kan echter ook de andere hand worden gebruikt.

Waarvoor wordt een handheld device gebruikt?
Toestellen of apparaten die onder de categorie ‘handheld device’ vallen zijn over het algemeen ontworpen voor communicatiedoeleinden. Hierbij staan de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit voorop. Daarnaast wordt er bij het ontwerp ook veel aandacht besteed aan de uitstraling van het product. Een handheld device kan een statussymbool zijn voor de gebruiker of eigenaar. Daarom worden deze elektronische apparaten regelmatig vervangen voor modernere apparaten met nog meer mogelijkheden of een nog mooiere vormgeving. Er zijn wereldwijd veel bedrijven die handheld elektronica ontwikkelen. Meestal in de vorm van telefoons of compacte computers.

Voorbeelden van handheld elektronica
Er zijn tegenwoordig zeer veel apparaten ontwikkelt die tot de elektronische handapparaten behoren. Deze producten worden gebruikt voor communicatie en moeten dus goed informatie kunnen uitwisselen via een zichtbaar of onzichtbaar netwerk. Bedrijven ontwikkelen specifieke merknamen voor hun producten waardoor het aanbod op de markt heel breed is. Hieronder zijn een aantal voorbeelden genoemd van producten die onder de handheld elektronica vallen:

 • Mobiele telefoon (ook wel mobieltje)
 • Smartphone
 • Iphone
 • tablet-pc
 • phablet
 • personal digital assistant (pda)
 • draagbare spelcomputer ( zoals PlayStation Portable, Nintendo DS, PlayStation Vita).

Wat is Bluetooth en waar wordt het voor gebruikt?

Bluetooth is een technologie die het mogelijk maakt dat apparaten op een korte afstand draadloos met elkaar in verbinding staan. Hierdoor kunnen apparaten gegevens oftewel data met elkaar uitwisselen. Bluetooth heeft op dit moment een maximale snelheid van 1 Mb per seconde en kan gegevens over een afstand van maximaal 10 meter versturen.

Bluetooth wordt onder andere gebruikt in headsets waardoor mensen kunnen bellen terwijl de mobiele telefoon in de broekzak zit. Daarnaast wordt Bluetooth ook gebruik in auto’s zodat men daar ook draadloos kan bellen. Ook sommige luidsprekers kunnen doormiddel van een Bluetooth geluid zoals muziek afspelen.

Waar komt de naam Bluetooth vandaan?
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson is een Zweeds bedrijf dat ook wel gewoon Ericsson wordt genoemd. Dit bedrijf heeft in 1994 onderzoek gedaan naar een goedkope manier om communicatie via een radioverbinding tot stand te brengen tussen mobiele telefoons en andere apparaten.

De naam Bluetooth komt uit een oud Scandinavisch verhaal. Dit gaat over Vikingenkoning Harald Blauwtand (in het Deens Harald Blåtand) die verschillende Scandinavische stammen wist samen te brengen tot 1 volk en het Christendom in Scandinavië introduceerde. Bluetooth was de oorspronkelijke naam van het bedrijf Ericsson. Deze naam werd in eerste instantie voor het project gebruikt maar er werd geen betere naam gevonden. Daardoor is Bluetooth de naam die voor deze communicatiemogelijkheid wordt gebruikt.

Het logo voor Bluetooth is een zogenaamde bindrune. Dit houdt in dat er twee runes in zijn verwerkt. Dit zijn de letter ‘H’ en de letter ‘B’.