Wat is het ‘ter beschikking stellen’ van uitzendkrachten en detacheringspersoneel?

Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten betekent het aanbieden van uitzendkrachten en detacheringspersoneel door een intermediair aan een inlener op de arbeidsmarkt. De intermediair kan een detacheringsorganisatie of een uitzendbureau zijn. Intermediairs brengen vraag en aanbod op de flexibele arbeidsmarkt bij elkaar. Daarvoor maken intermediairs gebruik van een netwerk aan bedrijven die ze doormiddel van emails of telefonisch benaderen met de vraag of er behoefte is aan extra inleenkrachten. Het aanbieden van flexibel personeel is daarmee ook het ter beschikking stellen van personeel aan de (potentiële) inleners.

Uitzendkrachten, detacheringskrachten of flexibel personeel

In onderstaande tekst wordt meer informatie gegeven over aspecten die een rol spelen bij het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en andere flexibel personeel. In de tekst worden de termen uitzendkracht, detacheringskracht en flexwerker door elkaar gebruikt. Het verband tussen deze termen is als volgt. Flexkracht is een verzamelnaam voor arbeidskrachten met een flexibel dienstverband. Uitzendkrachten en detacheringskrachten hebben allebei een flexibel dienstverband waarbij een uitzendkracht op uitzendbasis werkt en daardoor meer flexibiliteit heeft dan een detacheringskracht die gedurende de looptijd van het detacheringscontract zeker is van inkomsten.

Werven en selecteren

Voordat een intermediair echter personeel ter beschikking kan stellen zal de intermediair uiteraard eerst ook zelf personeel moeten werven. Dat betekent dat uitzendbureaus en detacheringsbureaus zelf ook op zoek gaan naar personeel. Daarvoor maken ze gebruik van jobboards, sociale media maar ook traditionele netwerken die ze benaderen doormiddel van de telefoon, e-mails en app’s. Het werven van personeel kan op verschillende manieren gebeuren en is afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Soms volstaat het om vacatures online te plaatsen waarop reacties van sollicitanten binnenkomen maar het is ook goed mogelijk dat een intermediair meer initiatief moet nemen om in contact te komen met (potentiële) uitzendkrachten en detacheringspersoneel.

Intakegesprekken of sollicitatiegesprekken

Wanneer de uitzendonderneming of detacheringsonderneming haar kandidaten heeft geworven volgen er intakegesprekken die in grote lijnen lijken op sollicitatiegesprekken. Bij een intakegesprek wordt vaak gekeken naar de vacature waarop de kandidaat gereageerd heeft maar het is ook goed mogelijk dat breder wordt gekeken naar mogelijkheden van de kandidaat. Ook opleidingsmogelijkheden en loopbaanontwikkeling kunnen aan de orde komen. Zo ontstaat een samenwerking tussen de werkzoekende flexwerker en de uitzendonderneming. Wil de uitzendkracht graag bemiddeld worden door de intermediair dan is dit de start van de arbeidsbemiddeling oftewel het ter beschikking stellen van de uitzendkracht.

Uitzendovereenkomst

Als een uitzendonderneming een uitzendkracht ter beschikking stelt wordt er geen arbeidsovereenkomst gesloten tussen de inlener en de uitzendkracht. De intermediair sluit een arbeidsoverkomst met de uitzendkracht, dit wordt ook wel de uitzendovereenkomst genoemd. De uitzendovereenkomst zorgt voor een meer flexibele arbeidsverhouding dan een contract voor bepaalde tijd of een vast dienstverband doormiddel van een contract voor onbepaalde tijd.

Een uitzendkracht en een uitzendbureau of detacheringsbureau kunnen er echter ook voor kiezen om meer zekerheden te bieden. In dat geval kan men gebruik maken van een detacheringscontract. Hierin is een gedetacheerde gedurende een vastgestelde periode op contractbasis in dienst van de uitzendonderneming of detacheringsonderneming. Over deze periode heeft de flexwerker recht op inkomsten tenzij hierover op schrift andere afspraken zijn vastgelegd. Ook wanneer de flexwerker een contract heeft bij de uitzendonderneming spreekt men van het ter beschikking stellen van flexibel personeel.

Equal pay

Uitzendondernemingen en detacheringsondernemingen moeten rekening houden met equal pay. Dat betekent dat ze uitzendkrachten en andere flexibel personeel minimaal evenveel moeten betalen als het personeel dat rechtstreeks bij de inlener werkzaam is. Dit wordt ook wel een gelijkwaardige beloning genoemd oftewel de Engelse term equal pay. Het bieden van een gelijkwaardige beloning moet voorkomen dat uitzendkrachten en andere flexwerkers onderbetaald worden ten opzichte van het overige personeel dat rechtstreeks bij de inlener in dienst is.

Ter beschikkingstellen en verantwoordelijkheid

Hoewel een uitzendonderneming daadwerkelijk de flexkrachten ter beschikking stelt aan de inlener is de inlener in de praktijk bij het inhuren van de flexkrachten de toezichthouder. Dat zorgt voor een bijzondere driehoeksverhouding. De uitzendonderneming betaald de uitzendkracht op basis van de uitzenduren die de uitzendkracht heeft gewerkt. De inlener heeft het dagelijks toezicht op de flexkracht en stuurt de flexkracht daadwerkelijk aan.