Hoe wordt glas gerecycled?

Nederland wordt steeds meer een recycleland en beschouwd afval niet langer als wegwerpproduct maar juist als grondstof voor nieuwe producten. Recycling krijgt meer aandacht ook vanwege de overheid die streeft naar een circulaire economie waarin geen afval bestaat maar alleen grondstoffen die voortdurend opnieuw in het productieproces kunnen worden gebruikt. Verschillende producten en soorten afval worden gerecycled. Een bekend voorbeeld hiervan is glas. Hieronder kun je lezen hoe glas wordt gerecycled.

Recycling van glas
Het recyclen van glas gebeurd in een aantal stappen:

 1. De consument gooit het glas in de glasbak. Glas wordt hierdoor gescheiden ingeleverd waardoor het glas niet uit het huisvuil hoeft te worden gesorteerd. Glas wordt vaak op kleur in de glasbak gegooid. Zo is er een ingang in de glasbak voor groen, bruin en wit/ kleurloos glas. Door glas op de juiste kleur weg te gooien kan ook het sorteerproces dat later plaatsvind sneller worden gedaan.
 2. Het glas wordt opgehaald door een vuilniswagen die specifieke voor het inzamelen van glas wordt gebruikt.
 3. Het glasafval wordt naar een glasfabriek gebracht in de afvalwagen.
 4. In de glasfabriek wordt het glasafval eerst geplet zodat er kleine stukjes glas ontstaan. Er wordt voor gezorgd dat alles wat geen glas is wordt verwijderd van de transportband. Daarbij kun je denken aan het verwijderen van plastic en metalen doppen.
 5. Het gebroken glas valt vervolgens door een scherm op de transportband.
 6. Daarna worden de verschillende soorten glas zo goed mogelijk gescheiden. Als dit tijdens de inzameling al is gebeurd zal het scheiden van soorten glas sneller gaan. Toch kunnen er per ongeluk verschillende soorten glas door elkaar heen liggen. Daarvoor wordt een sorteermachine gebruikt. Deze gebruikt lichtstralen om de verschillen kleuren glas te scheiden: wit, groen en bruin.
 7. Daarna worden de glasstukjes die bij elkaar horen gesmolten in een oven. Daarvoor wordt een temperatuur gebruikt die oploopt tot wel 1400 graden.
 8. Tijdens het productieproces wordt er ook nieuw materiaal toegevoegd. Het oude gerecyclede glas en de nieuwe grondstoffen voor glas vormen een gemengde vloeibare massa.
 9. Dan wordt deze hete vloeistof in een vorm gegoten bijvoorbeeld en pot of een fles.
 10. Als de pot of fles afkoelt is het product klaar.

Hierboven is in 10 stappen uitgelegd hoe glasafval kan worden gerecycled. Belangrijk is dat men vanaf het begin van deze stappen al in de gaten heeft dat er verschillende deelprocessen zijn. Door aan het begin zorgvuldig het glasafval in te leveren kunnen de andere processen en stappen sneller verlopen. De consument die het glasafval weggooit heeft daarom een belangrijke invloed op het proces waarin glas wordt gerecycled. Consumenten vormen daardoor de belangrijkste aanjagers voor de circulaire economie waarin recycling een belangrijke rol heeft.

Wat is een vliesgevel of glasgevel en welke varianten zijn er?

Een vliesgevel wordt ook wel een glasgevel genoemd of een gordijngevel. Vliesgevels zijn niet dragende gevels. Dit houdt in dat deze gevels over het algemeen niet zwaar belast worden. Vliesgevels worden ook wel gebruikt als een afscheiding tussen het interieur en exterieur van een gebouw. Vliesgevels kunnen van verschillende materialen worden gemaakt. Deze gevels zijn niet dragend en geven een gebouw een bepaalde uitstraling. Vliesgevels dienen vanwege dit doel van materialen te worden gemaakt die het gebouw kunnen verfraaien. Omdat deze gevels over het algemeen aan de buitenzijde van een gebouw worden geplaatst moeten vliesgevels voldoende licht doorlaten. Vliesgevels bevatten daarom meestal grote raampartijen met glas.

Om gewicht te besparen worden vliesgevels vaak van lichte materialen gemaakt. Zo wordt het glas onder andere geplaatst in aluminium frames. Vliesgevels die voor een groot deel uit glas bestaan worden ook wel glasgevels genoemd. Er kunnen echter ook houtsoorten en kunststoffen worden toegepast. Door het toepassen van lichte materialen kan worden bespaard op het gewicht. Deze gewichtsbesparing zorgt er voor dat er minder eisen worden gesteld aan het fundament.

Vliesgevels dragen geen andere belasting dan het gewicht van de materialen waaruit de gevel is opgebouwd. Daar komt de druk die de wind op de gevel uitoefent bij. De vliesgevel draagt deze belasting af op de fundering en de rest van de constructie van het gebouw. Vliesgevels hebben niet alleen een belangrijke esthetische waarde. De meeste vliesgevels zijn ook ontworpen om de infiltratie of het naar binnen dringen van water, tocht en wind tegen te gaan.

Soorten vliesgevels
Vliesgevels kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Grofweg kunnen vliesgevels in twee soorten worden ingedeeld de zuivere vliesgevel en de onzuivere vliesgevel. De zuivere vliesgevel staat geheel los van de constructie en bevat geen binnenspouwblad.

De onzuivere vliesgevel bevat daarentegen wel een binnenspouwblad. Deze vliesgevel vormt als het ware een schil voor de constructie die er achter is geplaatst. Onzuivere vliesgevels kunnen worden ingedeeld in twee verschillende varianten. De koude onzuivere vliesgevel. Deze vliesgevel heeft een open luchtspouw. Daarnaast is er ook nog de warme onzuivere vliesgevel die een gesloten luchtspouw bevat.

Wat is recyclen en recycling?

Recycling is in Nederland een term die wordt gebruikt voor het opnieuw gebruiken van materialen en grondstoffen van producten. In  Vlaanderen wordt dit proces ook wel recyclage genoemd. In tegenstelling tot hergebruiken worden bij het recyclen geen producten of onderdelen van producten opnieuw gebruikt. in plaats daarvan wordt een afvalstof omgezet in een nieuw producten. Voor recycling heeft men dus afval nodig. Uit het afval worden grondstoffen gehaald die gebruikt kunnen worden voor de fabricage van nieuwe producten. Recyclen kan worden vertaald met het opnieuw in de omloop brengen van grondstoffen. Dit proces kan op verschillende manieren gebeuren. Grofweg kan men recycling verdelen in twee verschillende groepen:

 • Recycling van de grondstoffen voor een vergelijkbaar doel. Bij deze vorm van recycling verwerkt men grondstoffen zoals glas, papier en plastic  tot nieuwe producten die van deze materialen gemaakt zijn. Bij sommige producten die door deze vorm van recyclen ontstaan worden van lagere kwaliteit. Dit is bijvoorbeeld het geval bij producten die van gerecycled papier of plastic worden gemaakt. Als de kwaliteit van  gerecyclede producten lager is dan de kwaliteit van de oorspronkelijke grondstof dan spreekt men ook wel van downcycling.
 • Recycling van de grondstoffen voor andere doeleinden komt ook voor. Zo kan men bijvoorbeeld plastic maken van aardolie en vervolgens het plastic verbanden om energie te krijgen. Dit zou men bijvoorbeeld ook kunnen doen met hout. Houtpallets kunnen worden gebruikt in energiecentrales als bijstookhout of biomassa.

Inzamelen en sorteren van afval
Het is belangrijk dat de grondstoffen goed gescheiden zijn zodat men deze stoffen effectief kan gebruiken in productieprocessen voor nieuwe producten. Daarom is een goede recycling afhankelijk van het scheiden van afval. Dit scheiden van afval gebeurd op basis van de grondstoffen. Glas wordt in een glasbak gedaan, groente fruit en tuinafval in een GFT container en plastic wordt in speciale containers voor plastic gedaan. Ook papier wordt gescheiden ingezameld.

Afval wordt niet overal in Nederland op dezelfde manier gescheiden ingezameld. Bepaalde gemeenten zijn hierin verder ontwikkelt dan andere gemeenten. Hierdoor zijn er in Nederland een grote diversiteit aan containers. Deze containers kunnen zowel van particulieren zelf zijn als van bedrijven die het afval produceren. Daarnaast zijn er verschillenden afvalcontainers en afvalbakken die van de gemeente zijn en in straten of parken zijn geplaatst.

Afval kan het beste gescheiden worden in containers maar het is soms ook mogelijk om afval na inzameling te scheiden. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van magneten kan men metalen uit het afval scheiden. Voor glas, papier en plastic is het scheiden na inzameling aanzienlijk moeilijker en arbeidsintensiever.

Wat is glas en hoe wordt glas gemaakt?

Glas is een zeer bekend materiaal dat op verschillende manieren in de techniek wordt toegepast. Daarnaast wordt glas ook gebruikt als materiaal voor gebruiksvoorwerpen. Veel mensen die het woord glas horen denken aan een glas waaruit men kan drinken of het glas dat in een kozijn is geplaatst waar men doorheen kan kijken. Glas is een zeer oud materiaal en wordt al eeuwen door mensen gebruikt. Doordat het materiaal al zo lang door mensen wordt gebruikt heeft glas veel verschillende toepassingsgebieden gekregen. Glas wordt ook gebruikt in brillen en is daarnaast een materiaal dat wordt toegepast in beeldschermen en lampen. Verder wordt glas ook als beschermlaag aangebracht op metalen voorwerpen. Dit noemt men emailleren. Glas wordt ook wel aangebracht op aardewerk producten, dit wordt meestal glazuur genoemd.

Wat is glas?
Glas is een materiaal dat veel lijkt op kristal. De structuur waaruit glas bestaat verschilt echter van de structuur waaruit kristal bestaat. Daarom kan men glas geen kristal noemen. Het verschil tussen kristal en glas wordt ook wel aangegeven op basis van het verschil in percentage lood dat het materiaal bevat. Glas dat minder dan 4% loodoxide bevat heeft de benaming glas. Naarmate er meer zware metalen zoals lood in glas aanwezig zijn spreekt men van kristalglas.

Glas heeft wel overeenkomsten met kristallen. Net als kristal is glas ook doorzichtig en breekt het materiaal licht. Glas is een amorfe stof, het is een vaste stof. Glas bevat verschillende silicaten, de bestandsdelen waaruit glas bestaat kunnen worden aangepast aan de wensen en eisen die men aan het materiaal stelt. De meest bekende vorm die glas heeft is de kleurloze vorm die wordt gebruikt voor drinkglazen en vensterglas. De samenstelling van dit glas heeft als hoofdbestandsdeel kwarts, dit wordt ook wel silica of siliciumdioxide (SiO2) genoemd. Deze belangrijke grondstof wordt over het algemeen gewonnen uit zand. Aan de zure SiO2 worden basische verbindingen toegevoegd. Dit zijn bijvoorbeeld natrium- of kaliumhoudende carbonaten.

Hoe wordt glas gemaakt?
De belangrijkste stof die wordt gebruikt voor de vervaardiging van glas is, zoals hiervoor genoemd, kwarts. Deze grondstof wordt gewonnen uit zand. Voor de productie van glas maakt men gebruik van een mengsel dat bestaat uit kalk, soda en gemengd zand. Door hoge temperaturen wordt dit mengsel vloeibaar gemaakt. Vervolgens koelt men het materiaal zeer snel af waardoor het uithard. Voordat het glas geheel is uitgehard is het goed vervormbaar. Glas kan onder ander doormiddel van blazen en gieten in de gewenste vorm worden gebracht. Daarnaast kan men ook glas trekken of kan men gebruik maken van de techniek die Floatglas wordt genoemd. Glastrekken doet men in Nederland eigenlijk niet meer. De techniek van Floatglas wordt tegenwoordig in Nederland wel toegepast in de floatglasfabriek die staat in Tiel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bad met gesmolten tin waarover men gesmolten glas uitgiet. Omdat glas lichter is dan tin blijft het glas op het tin drijven. Omdat gesmolten metalen een perfect vlak oppervalk hebben zal het gesmolten glas ook een perfect vlakke onderzijde hebben. Vanwege de oppervlaktespanning van het gesmolten glas is ook de bovenzijde van het glas perfect glad. Het Floatglasproces kan als continu gietproces worden uitgevoerd. Daardoor kan een voortdurende productie worden gerealiseerd. Dit is de reden waarom tegenwoordig veel vlak glas via het Floatglasproces wordt gefabriceerd.