Wet DBA mogelijk door 7 opdrachtgevers overtreden in 2016

Volgens staatssecretaris Eric Wiebes van het ministerie van financiën heeft de Belastingdienst in totaal zeven opdrachtgevers in beeld die mogelijk misbruik maken van de Wet DBA. Deze opdrachtgevers van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zij actief in verschillende sectoren.  Er zijn wel meerdere organisaties die zich niet houden aan de Wet DBA maar deze 7 zouden worden gezien als mogelijk kwaadwillend. Staatssecretaris Eric Wiebes heeft dit vrijdag 3 februari 2017 in een brief aan de Kamer geschreven.

Omdat er nog uitvoerige onderzoeken lopen tegen de bedrijven kan de staatssecretaris nog geen duidelijkheid geven over de bedrijven die in beeld zijn. Bovendien staat de Nederlandse wet de staatssecretaris niet toe om uitspraken te doen over individuele belastingplichtigen van bedrijven. Wiebes benadrukt in de brief dat de handhaving bij kwaadwillenden natuurlijk heel zorgvuldig zal moeten gebeuren.

Onderzoek naar naleving Wet DBA

De Belastingdienst gaat eerst een gedegen onderzoek doen voirdat bedrijven worden aangepakt. Daarbij voert de belastingdienst eerst een gesprek met de opdrachtgever. Vervolgens wordt doir de Belastingdiensr de aard van de werkrelatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer/ zzp’er vastgesteld.

De belastingdienst gaat ter plekke beoordelen hoe de werkrelatie tussen de opdrachtgever en de oodrachtnemer er in werkelijkheid uit ziet. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de modelovereenkomsten. Deze modelovereenkomsten geeft schriftelijk een beeld van de arbeidsrelatie tussen de partijen. Het kan zijn dat er op de modelovereenkomsten een ander beeld wordt geschetst dan het er feitelijk uitziet.

Als de belastingdienst de werkrelatie als dienstbetrekking kwalificeert is iemand niet in dienst als zelfstandige zonder personeel maar als werknemer. In die situatie is er sprake van een schijnconstructie om de belastingdienst te misleiden. Dat zorgt er voor dat iemand niet als zelfstandige wordt ingeleend maar als schijnzelfstandige.

Aanpakken schijnzelfstandigheid

Deze schijnzelfstandigheid wordt door kwaadwillende partijen gebruikt om belastingen en premieafdracht over de lonen te besparen. Kortom men ontduikt bepaalde premies en afdrachten, dit is een vorm van belastingontduiking. Voordat de belastingdienst dit daadwerkelijk kan bewijzen zal de belastingdienst een gedegen onderzoek moeten uitvoeren. Dit onderzoek moet in een juridische procedure worden gebruikt om de kwaadwillendheid te kunnen onderbouwen.

Als de belastingdienst daadwerkelijk kan aantonen dat het bedrijf moedwillig de belastingdienst op een zijspoor wil zetten met een fictieve dienstbetrekking en schijnconstructie zal de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen en een boete. Dit kan voor bedrijven ingrijpende financiële gevolgen hebben. Daarom moeten bedrijven die zzp’ers inndienst nemen van te voren hun modelovereenkomsten goed op orde hebben. Veel bedrijven vinden de nieuwe Wet DBA complex en lastig daarom zijn ze terughoudend geworden met het inlenen van zzp’ers.