SGP: we moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat

De SGP is een politieke partij die zich niet heel vaak uitlaat over het klimaat en de energietransitie. Het klimaatonderwerp komt bijvoorbeeld vaker aan de orde bij andere partijen. Toch lees je op de website van de SGP dat ook deze partij zich hard wil maken voor verduurzaming en een energieneutrale maatschappij. De invalshoek van deze politieke partij is echter heel anders dan de invalshoeken die andere politieke partijen op dit gebied hanteren. Veel politieke partijen wijzen op de mogelijke gevaren van klimaatopwarming en wijzen met beschuldigende vingers naar wat in hun ogen de grote vervuilers zijn. De SGP gaat niet mee in deze klimaathetze maar is juist meer gericht op het nemen van verantwoordelijkheid op dit gebied.

Goed voor de aarde zorgen

De SGP is een Christelijke partij en gaat er vanuit dat de aarde aan de mens gegeven is om er goed voor te zorgen. Mensen kunnen daarom als rentmeester worden beschouwd en moeten volgens de website van de SGP zorgvuldig omgaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. Er is niet precies duidelijk wat de gevolgen zijn van de CO2 uitstoot. Wel is duidelijk dat de emissie van CO2 door “autoritten, gasketels en fabrieken” invloed heeft op het klimaat. De SGP wijst op het belang om wat te doen aan het verbruik van energie. Wat men niet aan energie nodig heeft moet men ook niet opwekken doormiddel van vervuilende fossiele energiebronnen.

Mens heeft niet alles in de hand

Internationale afspraken, zoals het klimaatakkoord van Parijs worden door de SGP beschouwd als belangrijke afspraken die moeten worden nageleefd. Er moet worden voorkomen dat vervuilende bedrijven vertrekken naar landen waar de minste regels op het gebied van klimaat gelden. Toch gaat de SGP er ook niet van uit dat de mens alles in de hand heeft. De mens moet er niet van uit kunnen gaan dat ze doormiddel van een knop te thermostaat van de aarde kunnen bewegen in de gewenste richting. Daarvoor zijn we van meer factoren afhankelijk. De mens moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten om de aarde zo goed mogelijk na te laten voor de generaties die de aarde de komende eeuwen zullen bewonen. De mens heeft de aarde tenslotte in bruikleen gekregen en niet in eigendom.