Internationale onderzoekers: bouw vanaf 2021 minder woningen in de lager gelegen kustgebieden

De kans op een zeespiegelstijging neemt toe naarmate de poolkappen smelten en de hoeveelheid water in de oceanen toeneemt. De stijging in de zeespiegel heeft verschillende gevolgen ook voor beslissingen met betrekking tot de locatie van woningen. Bepaalde gebieden in de wereld zullen regelmatig te maken krijgen met overstromingen. Daardoor zullen miljoenen mensen in de wereld te maken kunnen krijgen met overstroomde woningen. Dit aantal getroffen mensen kan toenemen vanwege de stijging in de bevolkingsgroei in zogenaamde wetsbare gebieden. Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van Deltares heeft hier onderzoek naar gedaan. De belangrijkste conclusie is dat er minder huizen moeten worden gebouwd in laaggelegen gebieden en als er huizen aan de kust worden gebouwd moeten die juist zo hoog mogelijk worden gebouwd.

Conclusie

Deze conclusie had men echter ook wel zonder onderzoek kunnen trekken. Nog voor het begin van de jaartelling heeft men in Friesland al terpen aangelegd om woningen daadwerkelijk hoger dan de zeespiegel te kunnen bouwen. Daarnaast zijn er in verschillende landen ook woningen op palen geplaatst om ze op die manier boven de zeespiegel te brengen. Een andere oplossing is het bouwen van drijvende woningen die als het ware met de zeespiegel meestijgen. Uit het laatste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC komt naar voren dat de stijging van de zeespiegel verband houdt met de verhoging van de temperatuur op aarde. Door broeikasgassen wordt de atmosfeer steeds warmer. Als de emissie van broeikasgassen omhoog gaat zal dit broeikaseffect alleen maar vergroot worden. Er zijn verschillende berekeningen gemaakt over de verwachte zeespiegelstijging. Zo zou de zeespiegel rond 2100 rond de 2 meter hoger liggen volgens het rapport van IPCC. Als dat het geval is zullen veel woningen in de problemen komen rondom kustgebieden.