Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een term die men tegenwoordig veelvuldig voorbij ziet komen in het nieuws. Het is een breed begrip geworden waarbij men verschillende associaties heeft. Vaak denkt men bij het woord duurzaamheid aan milieu, maatschappij, ecologie en leefbaarheid. Het begrip duurzaamheid omvat echter veel meer dan de termen die hiervoor zijn benoemd. Zo kan het woord duurzaamheid ook worden gebruikt als men het heeft over producten en materialen die zeer slijtvast zijn.

Drie P’s
Het begrip duurzaamheid kan ook worden verklaard aan de hand van de theorie van de drie P’s.  Deze drie P’s staan voor: People (mensen), Profit (winst) en Planet (aarde). Deze drie P’s dienen met elkaar in evenwicht te zijn. In een duurzame wereld leven mensen en milieu met elkaar in harmonie en is er tevens winst te behalen voor ondernemingen zonder dat mens en milieu daarbij geschaad worden.

Evenwicht is belangrijk
De aarde biedt grondstoffen voor de mens en de mens kan deze grondstoffen omzetten in producten en daar winst uit behalen. Als de mensheid echter teveel grondstoffen van de aarde verlangd dan kan er een te kort aan grondstoffen ontstaan waardoor de mens in de problemen komt. Het milieu moet daarbij ook niet uit het oog worden verloren. De mens vormt onderdeel van het milieu en heeft daar invloed op. Het milieu oftewel de leefomgeving bestaat uit flora en fauna. Door een overschot aan afval wordt het milieu geschaad. Afval is meer dan alleen stoffelijk uitschot dat wordt gedumpt in het milieu. Emissie, dit is de uitstoot van schadelijke gassen, is ook afval. Het milieu en de atmosfeer kan een bepaalde hoeveelheid afvalstoffen verwerken.

CO2 reductie
Afvalstoffen zoals het broeikasgas CO2 zorgen bovendien voor een broeikaseffect. Daardoor heeft CO2 een dubbele schadelijke werking. Het zorgt voor de opwarming van de aarde en kan voor een onaangename atmosfeer zorgen waarbij ademhalen wordt bemoeilijkt. Bij duurzaamheid denkt men daarom in de praktijk ook vaak aan het reduceren van de emissie van CO2.

De kern van duurzaamheid
Als men duurzaamheid in de kern zou moeten samenvatten dan is alles wat met duurzaamheid te maken heeft gericht op het zo lang mogelijk gebruiken van de grondstoffen die op aarde aanwezig zijn en het veraangenamen van de leefomgeving van alles wat op aarde leeft. De mens kan dus niet meer consumeren dan de aarde kan bieden. De mens kan de aarde ook niet meer vervuilen dan de maximale vervuiling die de aarde kan afbreken.  Als de mensheid zich niet houdt aan deze ‘regels’ dan komt ze vroeg of laat in de problemen.

Definitie van duurzaamheid volgens Technisch Werken
Pieter Geertsma de schrijver van deze website (Technisch Werken) definieert duurzaamheid als volgt:

Het streven naar duurzaamheid is het geheel van inspanningen die worden verricht om de aarde en atmosfeer te beschermen tegen uitputting en vervuiling zonder dat men daarbij de hedendaagse behoeften en het economisch gewin uit het oog verliest. 

Wat kun je met het diploma EPBD A-airconditioningsystemen?

Vanaf 1 december 2013 is de EPBD-keuring voor airconditioningsystemen (>12kW) van kracht gegaan. Door de invoering van deze verplichting voldoet de Nederlandse regering aan het Energy Performance of Buildings Directive, dit wordt afgekort met EPBD. In het Nederlands noemt men de EPBD ook wel de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen. In deze richtlijn staan verplichtingen voor alle EU-landen met betrekking tot het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen.

Doel van Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen
De EPBD is opgesteld om de CO2-uitstoot te beperken met 20 procent. Daarnaast is de richtlijn ook opgesteld om een energiebesparing van 20 procent te realiseren. Beide doelstellingen dienen gerealiseerd te worden in 2020.

Keuring van airconditioningsystemen
Airconditioningsystemen dienen regelmatig gekeurd te worden. Het moment van de keuring is afhankelijk van het bouwjaar en de klasse van de airco installatie. Airconditioningsystemen in Nederland met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten ten minste eenmaal per vijf jaar gekeurd moeten worden.

Diploma EPBD A-airconditioningsystemen
Het diploma EPBD A-airconditioningsystemen is van toepassing op het beoordelen van de energieprestatie van een gebouw in klasse 1 (12kW tot 45 kW). De competenties die nodig zijn voor het beoordelen van de energieprestaties van gebouwen in deze categorie komen voor een groot deel overeen met de competenties die iemand nodig heeft voor de F-gassen regeling. Het gaat hierbij voornamelijk om de koeltechnische competenties. EPBD A-airconditioningsystemen mogen worden gekeurd door een inspecteur met een diploma EPBD A-airconditioningsystemen. Dit diploma is vijf jaar geldig vanaf het moment dat het diploma is afgegeven. De geldigheidsduur van het diploma kan worden verlengd door het halen van een scholingsexamen.

Iemand met het EPBD A-airconditioningsystemen diploma is ook bevoegd om bepaalde koeltechnische inspecties te verrichten aan installaties in gebouwen die tot klasse 2 (45  – 270 kW) en 3 (> 270 kW) behoren. Voor complexe koeltechnische rapportages en inspecties is echter een diploma EPBD-inspecteur B vereist.

Werkzaamheden aan koeltechnische installaties mogen alleen worden gedaan met het juiste F gassen certificaat 

Het diploma EPBD A-airconditioningsystemen is een diploma waarmee men alleen inspecties en keuringen mag verrichten.  Het uitvoeren van werkzaamheden aan koeltechnische installaties is niet toegestaan tenzij men geldig F gassen certificaat heeft. Er zijn 4 verschillende F gassen certificaten.

  • F gassen certificaat categorie 1 biedt iemand de bevoegd heid om werkzaamheden te verrichten aan koeltechnische systemen met 3 kilogram of meer koudemiddelinhoud
  • F gassen certificaat categorie 2 biedt iemand de bevoegdheid om werkzaamheden uit te voeren aan koeltechnische systemen die minder dan 3 kilogram koudemiddelinhoud bevatten.
  • F gassen certificaat categorie 3 is verplicht als men koelinstallaties wil leeghalen of demonteren.
  • F gassen certificaat 4 geeft iemand alleen bevoegdheid om koelsystemen te controleren op lekkage.  Iemand met dit certificaat wordt ook wel een Lekdichtheidscontroleur genoemd. Dit wordt afgekort met LDC. Als iemand alleen dit certificaat in bezit heeft en geen van de bovenstaande certificaten dan mag hij of zij geen werkzaamheden verrichten aan koeltechnische installaties.

Zonder geldige F gassencertificaten mag men geen werkzaamheden verichten aan koudemiddelsystemen. Het verrichten van werkzaamheden aan koeltechnische systemen noemt men ook wel inbreken op het koelsysteem. Als men dit doet zonder geldig certificaat riskeert men een boete.