Rapport beschikbaar voor bedrijfssectoren die intensief gebruikmaken van intellectuele-eigendomsrechten en economische prestaties in de EU

TechnischWerken.nl is een website met informatie over de techniek en alles wat daar mee te maken heeft. Technologische ontwikkelingen zijn van groot belang voor een land en economie. Kennis is hierbij een belangrijk onderdeel. Daarom is het niet verwonderlijk dat veel bedrijven deze kennis beschermen doormiddel van een octrooi of een patent. In Europa is dit centraal geregeld. TechnischWerken.nl via de email contact gehad met Marieke Klosters Shepard Fox Communications (marieke.klosters@shepard-fox. com). Zij heeft aan ons gevraagd om via onze website mensen op de hoogte te brengen van een nieuw informatief document over octrooiaanvragen in Europa. Dit document heeft de naam: Bedrijfssectoren die intensief gebruikmaken van intellectuele-eigendomsrechten en
economische prestaties in de Europese Unie
. Onder de titel staat de volgende toelichting. “Analyseverslag op sectorniveau, september 2019 Derde editie. Een gezamenlijk project van het Europees Octrooibureau en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie”. Met toestemming van Marieke Klosters van Shepard Fox Communications plaats ik onderstaande inleiding. Mocht u naar aanleiding van onderstaande inleiding meer informatie willen over dit onderwerp dan kunt u contact met haar opnemen.

Inleiding
Innovatie is een kernonderdeel van de groeistrategie van de Europese Unie (EU) en zijn lidstaten, evenals van vele andere landen. Het doel is om een meer concurrerende economie met een hogere werkgelegenheid tot stand te brengen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, maar een efficiënt systeem van intellectuele-eigendomsrechten (IER) is daarvan ongetwijfeld één van de voornaamste, aangezien dit in de hele economie creativiteit en innovatie bevordert.

In reactie op de duidelijke noodzaak om beleidsmakers en het publiek nauwkeurige informatie te verstrekken, hebben het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en het Europees Octrooibureau (EOB) in 2013 hun krachten gebundeld om de bijdrage van IER-intensieve sectoren aan de economie van de EU in een studie te kwantificeren.

Deze studie werd nu voor de tweede keer geactualiseerd, en geeft aan dat IER-intensieve sectoren in de tussenliggende periode nog van groter belang zijn geworden voor het bbp, de werkgelegenheid en de handel in Europa.

Europa kent reeds een lange traditie wat de bevordering van creativiteit en innovatie betreft: lidstaten van zowel de EU als het Europees Octrooibureau hebben een grote rol gespeeld bij het opzetten van een modern en evenwichtig stelsel van intellectuele-eigendomsrechten dat niet alleen een behoorlijke beloning voor innovatieve actoren waarborgt, maar ook bijdraagt tot een concurrerende markt. Met de steeds verder mondialiserende markten en de kenniseconomie van vandaag is het van cruciaal belang dat dit stelsel een effectief instrument blijft voor de tenuitvoerlegging van nieuw innovatiebeleid. Om ons in die taak bij te staan, is het essentieel dat het debat over de rol van intellectuele-eigendomsrechten ter ondersteuning van innovatie en creativiteit is gebaseerd op deugdelijk bewijs.

Uit het eerste gezamenlijke onderzoek, dat werd uitgevoerd in 2013, bleek dat IER-intensieve sectoren goed waren voor 39 % van de economische productie van de EU en 26 % van de werkgelegenheid in de periode 2008-2010, cijfers die voldoende getuigen van de waarde van intellectuele-eigendomsrechten voor de Europese economie. De studie werd herhaald in 2016, voor de periode 2011-2013, en toonde opnieuw aan dat zelfs tijdens de zware financiële crisis en recessie in grote delen van Europa, de IER-intensieve sectoren de zware economische crisis beter hebben doorstaan dan de economie als geheel.

Om de duurzame waarde van deze studie veilig te stellen, omvat de derde editie nieuwe elementen die een aanzienlijk verbeterd overzicht bieden van de situatie inzake IER-sectoren in Europa. Ten eerste werd de matching van gegevensbanken die werd gebruikt om IER-intensieve sectoren te identificeren vernieuwd, wat heeft geleid tot een bijgewerkte lijst van de betrokken sectoren. Ten tweede sluit het verslag aan bij de huidige focus van beleidsmakers in Europa en daarbuiten met een specifiek hoofdstuk over het economische belang van technologieën die (de gevolgen van) klimaatverandering kunnen verzachten en over de informatietechnologiesectoren die de vierde industriële revolutie (IR4) aandrijven. Tot slot verstrekt dit verslag niet alleen gegevens aan lidstaten, maar omvat het ook informatie voor IJsland, Noorwegen en Zwitserland.
Deze nieuwe editie van het verslag toont aan dat de bijdrage van deze sectoren aan de werkgelegenheid en het bbp van de EU sinds de studie van 2016 is toegenomen, en bevestigt de steeds prominentere plaats van intellectuele activa in moderne economieën.
Dit zijn significante bevindingen, die ertoe dienen om de bijdrage van IER-intensieve sectoren aan de welvaart en het concurrentievermogen van Europa verder te onderstrepen. Uitgerust met deze geactualiseerde studie is het onze hoop dat alle lezers hieruit kunnen putten om de blijvende kracht van niet alleen ons stelsel van intellectuele-eigendomsrechten, maar ook de Europese economie waarin dat stelsel een fundamentele functie vervult, te waarborgen.

Over deze studie
Een van de taken van EUIPO via het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (hierna: “het Waarnemingscentrum”)1 is het leveren van empirisch onderbouwde gegevens over het effect, de rol en de publieke perceptie van intellectuele eigendom in de economie van de Europese Unie (EU). Om die doelstelling te bereiken, voert het Waarnemingscentrum een programma van sociaaleconomische studies uit.
Evenzo geeft het strategisch plan 2023 van het Europees Octrooibureau (EOB) prioriteit aan economische studies om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van belanghebbenden om meer bekendheid te geven aan het effect van het Europese octrooistelsel en de ontwikkeling ervan.

Christian Archambeau uitvoerend directeur, EUIPO
António Campinos voorzitter, EOB

Meer informatie is verkrijgbaar via Marieke Klosters Shepard Fox Communications