Nauwelijks extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2020

De afgelopen tijd zijn er bijna geen extra mensen met een arbeidsbeperking aan een baan geholpen. Dit komt naar voren uit een bericht van Cedris de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven. Volgens deze organisatie zijn er aanzienlijk minder mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen dan de jaarlijkse rapportages van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten zien. Dit staat haaks op de afspraken die het Rijk heeft gemaakt met werkgevers en vakbonden. Het is juist de bedoeling dat er meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan worden geholpen. In de afspraken staat dat er in 2025 in ieder geval 125.000 extra banen zouden moeten ontstaan voor mensen met een arbeidsbeperking.

 Er werd door onderzoeksbureau Capeladvies in opdracht van Cedris een herberekening gemaakt. Deze berekening vond plaats op basis van beschikbare data met betrekking tot de afspraken die gemaakt zijn op het gebied van banengroei voor mensen met een arbeidsbeperking. Uit de berekening komt naar voren dat er maar 12.000 extra werkplekken zijn ontstaan voor mensen met een arbeidsbeperking. Er zijn dus duidelijk verschillen tussen de gegevens die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat zien en de werkelijkheid. Onderzoeker en financieel expert Robert Capel heeft in een artikel van Trouw aangeven dat hiervoor verschillende oorzaken zijn. Zo zijn er volgens hem tienduizend banen toegerekend aan werkende jonggehandicapten met een uitkering, terwijl zij al eerder aan het werk waren.

Als een Wajonger een baan heeft en door tijdelijke uitval weer dezelfde baan krijgt of een andere baan ontvang wordt deze beschouwd als een nieuwe baan. De wisselingen worden op die manier wel meegeteld maar feitelijk komen er geen extra banen bij. Bovendien worden elfduizend extra banen van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs meegeteld. Dit zijn werknemers die vroeger zonder de banenafspraak ook gewoon regulier aan een baan werden geholpen.