Drempelwaarde stikstof in de bouw wordt onderzocht door het kabinet in 2020

De bouwsector in Nederland heeft het lastig gehad de afgelopen tijd. De coronacrisis lijkt nog geen grote effecten te hebben op de bouw maar het is wel duidelijk dat in 2019 minder bouwvergunningen zijn verstrekt. Dit is voor een deel het gevolg van de strenge wetgeving en regelgeving van de overheid op het gebied van stikstof. De overheid wil dat de bouwsector minder stikstof gaat uitstoten. Dat blijkt echter lastig te realiseren omdat veel bouwmachines nog stikstof uitstoten. Het elektrisch maken van bouwmachines is nog niet eenvoudig.

Woningbouw moet doorgaan

Omdat de overheid de stikstofemissie in de bouw wil verlagen moeten er oplossingen worden bedacht. Een streng stikstofbeleid op papier lijkt niet de juiste weg naar succes. Dit heeft namelijk alleen maar tot gevolg gehad dat er minder werd gebouwd in Nederland. Dat is weer minder gunstig voor de woningmarkt die te maken heeft met een beperkt aanbod ten opzichte van de vraag. De bouw moet wel kunnen blijven functioneren. Daarom gaat het kabinet onderzoeken of bouwprojecten mogelijk geen speciale natuurvergunning nodig hebben. Een dergelijke vergunning zou niet nodig hoeven zijn zolang bouwprojecten onder een bepaalde stikstofuitstoot blijven. Dit is de reactie van het kabinet op het eindrapport over de stikstofproblematiek die door de commissie-Remkes heeft opgesteld.

Drempelwaarde stikstof voor de bouw

In dit rapport wordt gepleit voor een drempelwaarde van stikstof voor de bouw. Deze drempelwaarde zou nodig zijn omdat de bouw relatief weinig stikstof uitstoot ten opzichte van andere sectoren. Desondanks wordt de bouw wel hard geraakt door de strikstofrestricties doordat het afgekeurde stikstofbeleid de vergunningverlening stillegde. Minder bouwvergunningen betekent ook minder bouwproductie. Het ministerie van Landbouw gaat nu onderzoeken of het mogelijk is om een drempelwaarde in te voeren. Deze drempelwaarde zou een oplossing kunnen bieden. Deze drempelwaarde zorgt er echter niet voor dat de bouwsector haar stikstof-emissie niet hoeft te reduceren. Daarover zouden nog specifieke afspraken moeten worden gemaakt door minister Schouten met bouwbedrijven. Het terugdringen van de stikstofemissie door de bouw zou wettelijk moeten worden vastgelegd. Er moet een juridische verankering plaatsvinden van het stikstofbeleid. Daarvoor heeft ook de adviescommissie gepleit.