Wat kan een intercedent doen om de veiligheid van uitzendkrachten te bevorderen?

Intercedenten van uitzendbureaus hebben een belangrijke rol als het gaat om de veiligheid van uitzendkrachten. Het uitzendbureau is de formele werkgever van de uitzendkracht maar is niet belast met het dagelijkse toezicht op de uitzendkracht. De inlener of opdrachtgever is verantwoordelijk voor dit dagelijkse toezicht en zal aan de uitzendkracht net als aan de overige werknemers duidelijke instructies moeten verschaffen met betrekking tot de veiligheid en het uitvoeren van de werkzaamheden.

Bedrijven kunnen echter veel veiligheidsmaatregelen die bij hun eigen vaste werknemers worden getroffen niet bij uitzendkrachten treffen. Dit komt omdat de inlener de materiële werkgever is en niet de formele werkgever. De intercedent van een uitzendbureau heeft daardoor specifieke taken met betrekking tot de veiligheid van de uitzendkrachten. Deze specifieke taken zijn in een onderstaand overzicht genoteerd.

Taken van een intercedent mbt veiligheid van uitzendkrachten
Als het gaat om veiligheid dan is kennis en informatie één van de belangrijkste basiselementen. Concreet betekend dit dat de intercedent er voor moet zorgen dat hij of zij alle relevante informatie ontvangt van de inlener die verband houdt met veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De intercedent zal samen met de inlener een duidelijk overzicht moeten opstellen van deze informatie. Intercedenten zullen deze informatie tevens moeten hanteren in hun selectieprocedure voor uitzendkrachten. Daarnaast is een intercedent verplicht om relevante informatie met betrekking tot de veiligheid te delen met de uitzendkracht. Dit noemt men ook wel de doorgeleidingsplicht van een uitzendbureau. Een uitzendbureau is dus doormiddel van de doorgeleidingsplicht wettelijk verplicht om de uitzendkracht te instrueren op het gebied van veiligheid op de werkplek van de inlener. Daarnaast dient de volgende informatie door de intercedent te worden ingewonnen bij de inlener:

  • Er dient een duidelijke omschrijving te worden genoteerd van de taakinhoud die hoort bij de functie die de uitzendkracht zal moeten vervullen.
  • Ook dienen de capaciteiten en ervaringen inzichtelijk te worden gemaakt zodat de intercedent weet waar op gelet moet worden tijdens de werving en het selecteren van uitzendkrachten.
  • Ook dient aandacht te worden besteed aan de vereiste opleidingen die de uitzendkracht nodig heeft en over welke bevoegdheid de uitzendkracht moet beschikken om bepaalde werkzaamheden en taken te mogen uit te voeren.

Door bovenstaande informatie krijgt de intercedent een goed beeld van relevante informatie omtrent de achtergrond van de uitzendkracht in relatie tot de veiligheidsaspecten op de werkvloer. Er zijn echter ook concrete vragen die de intercedent aan de kandidaat uitzendkracht zal moeten stellen. Over de volgende onderwerpen dient de intercedent tijdens het intakegesprek navraag te doen:

  • De kennis die de uitzendkracht heeft op het gebied van veiligheid en gezondheid
  • Over welke veiligheidscertificaten de uitzendkracht beschikt. Heeft de uitzendkracht bijvoorbeeld basis VCA of VCA vol?
  • Wat is de houding of attitude van de uitzendkracht met betrekking tot veiligheid. Dit kan ook blijken uit een referentie over de uitzendkracht. Een intercedent dient daarom ook tijdens het inwinnen van een referentie over een uitzendkracht ook navraag te doen hoe de persoon de veiligheidsinstructies opvolgde op de werkvloer.
  • De intercedent dient de uitzendkracht te wijzen op de noodzaak, de voordelen en het belang van veilig werken.

Mocht er een verschil of meerdere verschillen zijn tussen de achtergrond en houding van de uitzendkracht met betrekking tot de veiligheid en de aanvraag en eisen van de inlener dan is dit een reden om met elkaar in overleg te treden. De intercedent zal de verschillen moeten benoemen aan de inlener. Gezamenlijk moet worden besproken of de kandidaat bijvoorbeeld een aanvullend veiligheidscertificaat moet halen. Ook dient er duidelijk te worden afgesproken dat de operationeel leidinggevende op de werkplek de uitzendkracht duidelijk instrueert en hem of haar de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen verschaft. Eventueel kan een uitzendorganisatie in overleg met de inlener ook een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken aan de uitzendkracht.