Definitie verduurzaming

Verduurzaming is allesomvattende term die wordt gebruikt voor alle processen die er op gericht zijn om de levensduur van producten, gebouwen, energievoorraden en de aarde als geheel voor de komende generaties zo goed mogelijk te beheren en conserveren zodat deze vanuit economisch, menselijk, technologisch en milieuoogpunt zo goed mogelijk behouden blijft.

Deze definitie heb ik (Pieter Geertsma) zelf geformuleerd op basis van verschillende definities die ik heb aangetroffen in beleidsdocumenten en websites op internet. Het is opvallend dat Verduurzaming vanuit verschillende invalshoeken kan worden beschreven. Hieronder heb ik een aantal beschrijvingen gegeven van het belang van verduurzaming vanuit verschillende gezichtspunten.

Verduurzaming vanuit economisch oogpunt

Sommige definities besteden vooral aandacht aan de economische aspecten van verduurzaming. De economie kan niet duurzaam zijn als de energiebronnen en grondstoffen op raken daarom moeten we verduurzamen anders komt de economie tot stilstand. Het tot stilstand komen van de economie en daarmee ook de technologie en andere maatschappelijke ontwikkelingen wordt daarmee als belangrijkste negatieve gevolg genoemd als verduurzaming niet effectief wordt doorgevoerd in de maatschappij.

Verduurzaming vanuit milieu oogpunt

Weer andere definities zijn gericht op de leefbaarheid van de wereld. Verduurzaming is noodzakelijk omdat ecosystemen vervuild kunnen worden en de aarde uitgeput raakt als we niet gaan verduurzamen. Daarbij wordt vaak ook aandacht besteed aan vervuiling van zowel het aardoppervlak, water en luchtvervuiling ten gevolge van roekeloze productie om zoveel mogelijk geld te verdienen. In plaats van de economische gevolgen wordt bij deze benadering de nadruk gelegd op de schadelijke gevolgen voor de aarde, natuur (waaronder flora en fauna) en uiteindelijk ook de mensheid als verduurzaming niet goed wordt doorgevoerd.

Verduurzaming vanuit menselijk oogpunt

De mensheid wordt vaak genoemd als de veroorzaker van schade aan het milieu en de leefbaarheid. Daarom wordt aan diezelfde mensen ook een oproep gedaan om meer te verduurzamen. Geen wonder dat er ook een mensgerichte benadering is van het begrip verduurzaming. Wij mensen moeten verduurzamen anders wordt de wereld voor de mensheid straks onbewoonbaar. We moeten de aarde en haar grondstoffen zorgvuldig behandelen voor komende generaties. Als we dat niet doen dan zal de mensheid in de toekomst de nadelige gevolgen merken van een gebrek aan verduurzaming.

Verduurzaming vanuit technologisch oogpunt

Verduurzaming kan echter ook vanuit een technisch oogpunt worden bekeken. De technologie is inmiddels wereldwijd zover dat men in staat is om grondstoffen, producten, machines en andere middelen opnieuw te gebruiken en te recyclen. Door de nieuwe technologische ontwikkelingen is verduurzaming ook daadwerkelijk mogelijk. Bedrijven kunnen doormiddel van technologie zorgvuldiger met grondstoffen omgaan en de hoeveelheid afval kan worden beperkt. Deze technologische benadering heeft veel verband met de economische benadering van verduurzaming. Door verduurzaming zal het rendement van bedrijven en huishoudens uiteindelijk ook omhoog gaan waardoor er geld verdient wordt of geld bespaard word.

Verduurzaming op basis van subsidies of boetes

Tot slot is er nog de opgelegde verduurzaming. Bedrijven en consumenten moeten verduurzamen van overheden of andere instanties omdat er anders boetes worden opgelegd of andere sancties worden getroffen. Veel bedrijven en consumenten zullen door bovengenoemde gezichtspunten min of meer intrinsiek worden gemotiveerd om te verduurzamen. Toch is deze intrinsieke motivatie niet altijd groot. Wanneer verduurzaming bijvoorbeeld heel veel geld kost kunnen mensen de kosten belangrijker vinden dan bijvoorbeeld milieuaspecten die met verduurzaming verband houden. Overheden kunnen mensen doormiddel van belonen en straffen stimuleren om te gaan verduurzamen. Hierbij kun je denken aan het verstrekken van subsidies of het opleggen van boetes of dwangsommen als verduurzaming niet plaatsvind. Consumenten en bedrijven gaan in deze benadering tot verduurzaming over omdat ze anders persoonlijk nadeel ervaren.

Samenvatting definitie verduurzaming

Zoals je hebt kunnen lezen in de definitie die ik heb gegeven over verduurzaming in de eerste alinea zijn er veel verschillende aspecten verbonden aan verduurzaming. Om die reden heb ik het economisch, menselijk, milieu en technologisch oogpunt specifiek benoemd in de definitie. Verduurzaming op basis van subsidies en boetes heb ik niet in de definitie benoemd omdat deze benadering naar mijn mening alleen als laatste middel ingezet zou kunnen worden om mensen, die zich van de eerste aspecten niet bewust zijn, toch te bewegen om te gaan verduurzamen. Mocht je naar het lezen van deze tekst over verduurzaming nog aanvulling, tips of verbeteringen hebben dan ontvang ik deze graag via het contactformulier van de website.