Wat is infratechniek en wat valt onder de techniek?

Infratechniek is een toegepaste wetenschap die gericht is op het realiseren en onderhouden van objecten die in de grond vast zitten. Grond Weg- en waterbouw is een benaming waarmee over het algemeen ook Infratechniek wordt bedoelt. Binnen de infratechniek worden verschillende werkzaamheden verricht. Infratechniek heeft te maken met infrastructuur. Het woord infrastructuur is een verzamelnaam voor het totaal aan onroerende voorzieningen die er op gericht zijn om transport en vervoer van mens en materiaal mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwerpen en  bouwen van bruggen en het aanleggen van wegen. Ook ondergrondse infra is een tak van infratechniek. Hierbij gaat het om het in kaart brengen en het leggen van leidingen en kabels. Ook het onderhouden en beheren van de objecten en bouwwerken met betrekking tot de infrastructuur behoort tot de infratechniek.

Civiele techniek en infratechniek
Infratechniek wordt ook wel civiele techniek genoemd. De termen Grond Weg- en waterbouw, infratechniek en civiele techniek worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Zo wordt de naam infratechniek bijvoorbeeld gebruikt voor een de mbo-opleiding voor civiele techniek. In het verleden is de naam civiele techniek ingevoerd als tegenhanger van de militaire techniek. De militaire techniek werd en wordt bedreven door de genie. In het verleden viel de aanleg van bruggen en kanalen nog onder de verantwoordelijkheid van de genie. Tegenwoordig valt dit onder de verantwoordelijkheid van de civiele techniek. De genie is echter op uitzending in oorlogsgebieden en crisisgebieden nog wel verantwoordelijk voor het aanleggen van (tijdelijke)  infrastructuur. Civiele techniek is gericht op de burgermaatschappij en alle Grond- Weg- en waterbouwprojecten die binnen de landsgrenzen worden uitgevoerd. Als er sprake is van een crisis zoals een watersnood dan kan alsnog de militaire genie worden ingeschakeld voor tijdelijke infrastructuur.

Welke technieken vallen onder infratechniek
Onder de civiele techniek vallen verschillende vakgebieden. Deze vakgebieden kunnen op een aantal manieren worden onderverdeeld. De volgende onderverdeling van deelgebieden binnen de civiele techniek is mogelijk:

 • Baggertechniek houdt zich voornamelijk bezig met het verwijderen van zand, slib van de waterbodem zodat de waterwegen beter begaanbaar wordt.
 • Beton- en staalconstructie is gericht op het ontwerpen en realiseren van bouwwerken zoals bruggen en gebouwen.
 • Geotechniek, deze techniek is gericht op bouwen in en op de grond. Het gaat hierbij onder andere om tunnels, funderingen en damwanden.
 • Gezondheidstechniek hout zich bezig met drinkwaterzuivering, riolering, afvalwaterbehandeling.
 • Milieukunde is een onderdeel van infratechniek dat gericht is op bodemverontreiniging en bodemsaneringstechnieken.
 • Offshore technologie is een brede tak van de techniek. Het is gericht op zowel vaste constructies als drijvende constructies. Ook diepzeetechnologie komt bij offshore technologie aan de orde.
 • Verkeerskunde heeft te maken met spoorconstructies en de dimensionering van verhardingen.
 • Logistiek en verkeerskunde is gericht op  verkeersinfrastructuur en de planning en ontwerp van wegen.
 • Seismische techniek
 • Waterbeheer is het totaal aan activiteiten die gericht zijn op het beheren van het grond- en oppervlaktewater.
 • Wegbouwkunde is gericht op het ontwerpen en aanleggen van wegen en spoorwegen.
 • Waterbouwkunde omvat waterbouwkundige werken die verbonden zijn aan kanalen, dijken, rivieren, sluizen, kades, kusten, stuwen en havens.
 • Hydrologie is een breed vakgebied wat ook raakvlakken heeft met infratechniek. Hydrologie is onderzoeken van de eigenschappen van water in de atmosfeer. Ook wordt in deze studie gekeken naar het gedrag van water op en onder het aardoppervlak.

Wat is geotechniek en waar is deze techniek op gericht?

Geotechniek is verbonden aan Geologie of aardkunde. Er zijn echter verschillen tussen deze woorden en de definities daarvan. Geologie en aardkunde is gericht op het bestuderen van de aarde en de oudheid van deze planeet. Het is een natuurwetenschap die onder de geowetenschappen valt. Deze wetenschappen worden ook wel aardwetenschappen genoemd. Het woord ‘geo’ is afgeleid van het Griekse voorzetsel dat voor aarde wordt gebruikt.

Ook in geotechniek komt het woord ‘geo’ voor. Deze techniek houdt verband met de aarde of beter gezegd de grond. Geotechniek is in tegenstelling tot geologie meer gericht op toegepaste wetenschap met betrekking tot bouwen in en op de grond. Geotechniek wordt ook wel  grondmechanica genoemd. Het vakgebied geotechniek is gericht op het bestuderen van de grond. Hierbij wordt niet zozeer gekeken naar de oudheid van de grond, de structuur en de stevigheid van de grond is bij geotechniek veel belangrijker. Er wordt onderzocht hoe stevig de grond is en welke constructies en gebouwen geschikt zijn om op de grond neer te zetten of in de grond te plaatsen.

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan funderingen. Grondsoorten verschillen, daarom verschillen funderingen ook in vorm en materiaal. Geotechnische werkzaamheden bestaan uit het onderzoeken van de bodemgesteldheid en de advisering en rapportage die daarmee verbonden is. De waarden van de grond worden tijdens het veldonderzoek en laboratoriumonderzoek bepaald. Daarnaast valt ook de controle van funderingen onder geotechniek.

Ten opzichte van andere landen is in Nederland veel kennis met betrekking tot geotechniek aanwezig. Dit heeft onder andere te maken met de bouwgrond in het westen van Nederland. De bouwgrond in het westen van Nederland heeft namelijk weinig draagkracht. Daarom moet in die regio extra aandacht worden besteed aan funderingen wanneer grote constructies en gebouwen op de grond worden geplaatst. Geotechniek richt zich ook op ondergrondse werken zoals het plaatsen van tunnels, kelders en grote ondergrondse parkeerruimtes.

Ook damwanden en het onderzoeken van dijken kunnen onder geotechniek worden geplaatst. Het onderzoeken van de bodem is daarnaast ook van belang bij civiele techniek wanneer bijvoorbeeld grote bruggen en viaducten moeten worden geplaatst op een bepaalde bodemsoort. Ook hierbij komen funderingen aan de orde. Geotechniek is daarom een techniek die met verschillende andere technische sectoren verbonden is. Voorbeelden van sectoren die het werkveld van geotechniek raken zijn: de bouw, civiele techniek, waterbouw, deltatechniek en de staalconstructie.