Wat is baggeren en baggertechniek?

Baggertechniek is een verzamelnaam voor verschillende technieken die worden gebruikt om zand, slip en andere bodemlagen van de waterbodem te verwijderen. Daarnaast hoort ook het opschonen van oppervlaktewater en landaanwinning tot baggerwerken. Baggeren kan op verschillende manieren worden gedaan. Zo kan men gebruik maken hydraulische baggerkraan of een zelfvarende cutterzuiger. Verder kan gebruik worden gemaakt van sleephopperzuigers. Baggeren kan vanaf de wal worden gedaan en vanaf het water door bijvoorbeeld een ponton of schip te gebruiken.

Wat is bagger?
Op de bodem van vaarwegen kan bagger ontstaan, dit is een soort slib dat bestaat uit plantenresten, bodemmateriaal, bladeren en andere plantenresten op de bodem neerdalen. Bagger kan ook bestaan uit afval. Als bagger schadelijk afval bevat spreekt men ook wel van verontreinigd baggerslib. Bagger zorgt er voor dat vaarwegen of vaargeulen minder diep worden of zelfs verstopt raken. Dit kan op den duur het scheepvaartverkeer gaan hinderen dat zich over de waterwegen verplaatst. Ook de capaciteit van het afvoeren van water naar bijvoorbeeld de zee kan worden gehinderd door bagger in de waterwegen. Hierdoor kunnen kanalen, rivieren en andere waterwegen buiten hun kades of overs treden met alle gevolgen van dien. Daarom dient men regelmatig bagger te verwijderen.

Wat is baggeren?
Baggeren is een werkwoord dat is afgeleid van bagger. Het baggeren van waterwegen houdt in dat bagger uit de waterwegen wordt verwijdert. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Baggeren wordt regelmatig gedaan omdat slib voortdurend wordt aangevoerd door de stroming in de waterwegen en afval en plantenresten die vanaf het wateroppervlak naar de bodem afdalen. Niet alleen het verwijderen van slip is belangrijk bij baggeren het slip moet ook worden afgevoerd. Vooral verontreinigd slib of verontreinigde bagger dient zorgvuldig te worden afgevoerd.

Waarom wordt er gebaggerd?
Het onderhouden van waterwegen en havens en andere waterinfrastructuur is een belangrijk aspect van het baggeren. Daarnaast kan men ook baggeren voor de aanleg van nieuwe havens, dokken of vaarwaters. Dit wordt ook wel Capital dredging genoemd. Ook de voorbereiding van de zeebodem op het plaatsen offshore- installaties kan door baggerbedrijven worden gedaan. Verder wordt ook gebaggerd voor de aanleg van kunstmatige eilanden of andere vormen van landwinning.

Als men de doelen van baggeren zou samenvatten dan heeft men het over:

 • Verwijderen van materiaal onder de wateroppervlak om meer diepte te maken.
 • Opvullen en ophogen van land op en rond het water.
 • Winning van materialen zoals zand die worden gebruikt als bouwmateriaal.
 • Winnen van kostbare mineralen en ertsen.

Wat is infratechniek en wat valt onder de techniek?

Infratechniek is een toegepaste wetenschap die gericht is op het realiseren en onderhouden van objecten die in de grond vast zitten. Grond Weg- en waterbouw is een benaming waarmee over het algemeen ook Infratechniek wordt bedoelt. Binnen de infratechniek worden verschillende werkzaamheden verricht. Infratechniek heeft te maken met infrastructuur. Het woord infrastructuur is een verzamelnaam voor het totaal aan onroerende voorzieningen die er op gericht zijn om transport en vervoer van mens en materiaal mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwerpen en  bouwen van bruggen en het aanleggen van wegen. Ook ondergrondse infra is een tak van infratechniek. Hierbij gaat het om het in kaart brengen en het leggen van leidingen en kabels. Ook het onderhouden en beheren van de objecten en bouwwerken met betrekking tot de infrastructuur behoort tot de infratechniek.

Civiele techniek en infratechniek
Infratechniek wordt ook wel civiele techniek genoemd. De termen Grond Weg- en waterbouw, infratechniek en civiele techniek worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Zo wordt de naam infratechniek bijvoorbeeld gebruikt voor een de mbo-opleiding voor civiele techniek. In het verleden is de naam civiele techniek ingevoerd als tegenhanger van de militaire techniek. De militaire techniek werd en wordt bedreven door de genie. In het verleden viel de aanleg van bruggen en kanalen nog onder de verantwoordelijkheid van de genie. Tegenwoordig valt dit onder de verantwoordelijkheid van de civiele techniek. De genie is echter op uitzending in oorlogsgebieden en crisisgebieden nog wel verantwoordelijk voor het aanleggen van (tijdelijke)  infrastructuur. Civiele techniek is gericht op de burgermaatschappij en alle Grond- Weg- en waterbouwprojecten die binnen de landsgrenzen worden uitgevoerd. Als er sprake is van een crisis zoals een watersnood dan kan alsnog de militaire genie worden ingeschakeld voor tijdelijke infrastructuur.

Welke technieken vallen onder infratechniek
Onder de civiele techniek vallen verschillende vakgebieden. Deze vakgebieden kunnen op een aantal manieren worden onderverdeeld. De volgende onderverdeling van deelgebieden binnen de civiele techniek is mogelijk:

 • Baggertechniek houdt zich voornamelijk bezig met het verwijderen van zand, slib van de waterbodem zodat de waterwegen beter begaanbaar wordt.
 • Beton- en staalconstructie is gericht op het ontwerpen en realiseren van bouwwerken zoals bruggen en gebouwen.
 • Geotechniek, deze techniek is gericht op bouwen in en op de grond. Het gaat hierbij onder andere om tunnels, funderingen en damwanden.
 • Gezondheidstechniek hout zich bezig met drinkwaterzuivering, riolering, afvalwaterbehandeling.
 • Milieukunde is een onderdeel van infratechniek dat gericht is op bodemverontreiniging en bodemsaneringstechnieken.
 • Offshore technologie is een brede tak van de techniek. Het is gericht op zowel vaste constructies als drijvende constructies. Ook diepzeetechnologie komt bij offshore technologie aan de orde.
 • Verkeerskunde heeft te maken met spoorconstructies en de dimensionering van verhardingen.
 • Logistiek en verkeerskunde is gericht op  verkeersinfrastructuur en de planning en ontwerp van wegen.
 • Seismische techniek
 • Waterbeheer is het totaal aan activiteiten die gericht zijn op het beheren van het grond- en oppervlaktewater.
 • Wegbouwkunde is gericht op het ontwerpen en aanleggen van wegen en spoorwegen.
 • Waterbouwkunde omvat waterbouwkundige werken die verbonden zijn aan kanalen, dijken, rivieren, sluizen, kades, kusten, stuwen en havens.
 • Hydrologie is een breed vakgebied wat ook raakvlakken heeft met infratechniek. Hydrologie is onderzoeken van de eigenschappen van water in de atmosfeer. Ook wordt in deze studie gekeken naar het gedrag van water op en onder het aardoppervlak.