Neemt de woningbouw toe vanaf januari 2020?

De woningbouw in Nederland zo een geweldige tijd moeten doormaken in 2019. De vraag naar woningen is in Nederland immers groot? Overal in Nederland is de vraag naar woningen de afgelopen tijd gestegen. Toch gaat het niet bepaald goed met de woningbouw in Nederland. De problemen in de woningbouw zijn zo divers dat het niet eenvoudig wordt om de woningbouw goed van de grond te krijgen. De sleutelrol ligt er echter wel bij de regionale en de landelijk overheden. In veel gebieden is nauwelijks bouwgrond beschikbaar. Denk hierbij aan grote steden waar de prijzen voor bestaande bouw absurd hoog liggen. Voor rijtjes woningen worden in sommige gevallen bedragen betaald van bijna een miljoen euro. Dat is voor veel mensen niet meer op te brengen.

Het woningaanbod kan echter alleen toenemen als daarvoor ook de mogelijkheden worden geboden vanuit de overheid. Er moet bouwgrond beschikbaar worden gesteld of bestaande utiliteitscomplexen moeten kunnen worden omgevormd tot nieuwe woningen en wooncomplexen. Dit komt echter nauwelijks van de grond. Dat heeft vooral te maken met wetgeving en regelgeving. Niet overal waar men theoretisch gezien zou kunnen bouwen mag men in de praktijk bouwen. De overheid heeft wet- en regelgeving opgesteld onder andere in de vorm van bestemmingsplannen. Dat is natuurlijk goed als men de woningbouw effectief wil reguleren en uitwassen wil voorkomen in de nieuwbouw. In Nederland zorgt de regeldruk echter voor een belemmerende factor.

Denk hierbij aan de stikstofuitstoot die in een aantal gevallen ook een belemmering vormt voor de bouw van duurzame, energieneutrale of energiezuinige projecten. Als men gaat bouwen of verbouwen wordt er CO2 uitgestoten. Daaraan ontkomt men niet. Toch moet men de balans opmaken of de nieuwe woningen het woonaanbod verduurzamen of niet. De bouw van duurzame energiezuinige woningen zou niet onnodig moeten worden gehinderd. Dat is ook het geval met de aanwezigheid van PFAS in de grond.

Inderdaad in verstedelijkte gebieden en aan de randen van industrieterreinen zal de aanwezigheid van PFAS hoger zijn maar wat zou men anders met deze grond moeten doen dan bebouwen? De overheid heeft op het gebied van stikstof en PFAS de normeringen tijdelijk versoepelt maar dat schept nog onvoldoende hoop en vertrouwen voor de woningbouw in de toekomst. De woningbouw zal in de toekomst niet of nauwelijks aantrekken tenzij de overheid bereid is om goed mee te denken en ruime kaders te bieden die duurzaam bouwen en wonen mogelijk maken.