Flexwerk wordt belangrijker in 2014 en daarna!

In opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft TNO 900 bedrijven benadert over de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. De ABU is sinds 1961 een belangrijke overkoepelende organisatie die opkomt voor de belangen van uitzendondernemingen. Deze instantie houdt de ontwikkelingen in de flexbranche nauwkeurig in de gaten en laat er regelmatig onderzoek naar doen door diverse instanties. De ABU heeft ongeveer 500 leden. In totaal vertegenwoordigt de ABU ongeveer vijfenzestig procent van de flexmarkt. Binnen de uitzendbranche is de ABU de grootste werkgeversorganisatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze organisatie regelmatig nieuwe ontwikkelingen in de uitzendbranche onderzoekt en publiceert.

Uitkomsten onderzoek TNO
Het onderzoek van de TNO was gericht op het kaart brengen van de behoefte aan flexibele arbeidskrachten bij bedrijven. Hiervoor werden door het onderzoeksbureau 900 bedrijven benadert. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de behoefte aan flexwerkers de komende jaren zal toenemen bij bedrijven. In 2013 was gemiddeld vijfentwintig procent van de werknemers in dienst bij bedrijven met een flexibele arbeidsvorm. Deze arbeidskrachten waren uitzendkracht, oproepkracht of zzp’er. Er komt uit het onderzoek naar voren dat het aantal flexibele arbeidskrachten de komende jaren toe zal nemen. In 2020 zal het aantal flexibele arbeidskrachten vermoedelijk gegroeid zijn tot dertig procent.

Flexibele schil wordt groter
In bepaalde sectoren zal er een behoorlijke daling plaatsvinden in het aantal vaste contracten dat aan medewerkers wordt verstrekt. Het aantal medewerkers met een vast contract zal vooral dalen in de zorgsector en de financiële sector. Vooral bij verzekeraars en banken worden de arbeidsrelaties versobert. Ter compensatie hanteren deze financiële bedrijven een grotere flexibele schil in hun personeelsbestand. Op dit moment heeft de horeca verhoudingsgewijs de grootste flexibele schil. Bijna zestig procent van de arbeidskrachten die in deze sector werkzaam is behoort tot de flexwerkers. In deze sector is volgens de TNO het plafond van flexwerkers reeds behaald.

Financiële crisis
Paulien Bongers is de directeur arbeid en innovatie bij TNO. Zei geeft aan dat de crisis een belangrijke sturende factor is voor veel bedrijven. De crisis heeft er voor gezorgd dat bedrijven in beweging zijn gekomen. Volgens haar voelen werkgevers een druk om zich verder te specialiseren en zich te richten op kernprocessen. In een grillig economisch klimaat is het moeilijk om de pieken en dalen in productie te voorspellen.

Reactie van Technisch Werken
Bij veel bedrijven heerst onzekerheid. Deze onzekerheid willen bedrijven graag zoveel mogelijk wegnemen. Omdat loonkosten voor bedrijven een grote kostenpost vormen is het logisch dat bedrijven risico’s proberen te beperken in hun personeelsbestand. Bedrijven verstrekken minder vaste contracten omdat medewerkers met een vast contract een stevige arbeidsrelatie hebben met een bedrijf. Het ontslaan van vaste medewerkers is voor veel bedrijven moeilijk. Van medewerkers die op flexibele basis werken bij een bedrijf kan men over het algemeen eenvoudiger afscheid nemen. Hierdoor vormen flexibele arbeidskrachten het perfecte antwoord voor bedrijven die een grote onzekerheid hebben met betrekking tot de productie.