Dertig procent van de bedrijven voldeed in 2018 aan de Arbowet

Ongeveer 33 procent van de bedrijven in Nederland voldoet aan alle verplichtingen uit de Arbowet. Dit komt naar voren uit het onderzoek Arbo in bedrijf 2018. De resultaten van dit onderzoek werden door de Inspectie SZW dinsdag 16 juli 2019 gepubliceerd. Het overgrote deel van de bedrijven in Nederland blijkt zich niet te houden aan de wet- en regelgeving op Arbo gebied. Dit is overigens wel een kleine verbetering ten opzichte van 2016. Dat jaar voldeed slechts 27 procent van de bedrijven aan de Arbo wet- en regelgeving.

Er zijn een aantal belangrijke aspecten waaraan een bedrijf moet voldoen. Zo moeten bedrijven een preventiemedewerker in dienst hebben. Ook moet een bedrijf bedrijfshulpverlening klaar hebben staan voor het geval er ongelukken of calamiteiten plaatsvinden. Ook moeten bedrijven een overeenkomst sluiten met een arbodienst en een inventarisatie maken van de risico’s voor werknemers. Deze risico inventarisatie en evaluatie moet ook worden voorzien van acties waarmee de risico’s die zijn geïnventariseerd worden opgelost. Doelstelling van de arbowetgeving is een zo veilig mogelijke werkplek voor iedereen. Zo moeten arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsklachten worden voorkomen. Inspecteur-generaal Marc Kuipers geeft aan: “wie ‘s ochtends naar zijn werk gaat, moet ‘s avonds ook weer gezond en veilig thuis kunnen komen”. Bedrijven zijn overigens niet per definitie onveilig als ze niet volledig aan de arbowetgeving voldoen.

Sommige bedrijven werken bijvoorbeeld wel veilig maar houden niet alles administratief goed bij. Zo kunnen ze op het gebied van de risico inventarisatie en evaluatie tekort schieten terwijl in de praktijk de onveiligheid wel effectief wordt aangepakt. Dat is dan echter lastig na te gaan door de arbeidsinspectie. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich wel aan het complete pakket aan wetten en regels vanuit de Arbowet houden. Dan worden werknemers en werkgevers ook bewuster van de risico’s op de werkvloer. Veiligheid begint bij deze bewustwording. Het aantal bedrijven dat werkt volgens een risico-inventarisatie en -evaluatie is de afgelopen tijd wel toegenomen van 45 procent in 2016 naar 49 procent in 2019.