Bouwsector bezorgd over PFAS in 2019

Naast stikstof krijgt ook PFAS meer aandacht in de bouwsector. PFAS is in feite een verzamelnaam voor een groep van ongeveer 6000 stoffen. Deze stoffen krijgen ook wel de bijnaam ‘forever chemicals’. Deze bijnaam maakt duidelijk wat voor stoffen het zijn en tevens ook wat het grote probleem is van deze stoffen. PFAS zijn namelijk chemische stoffen die een eeuwige levensduur hebben. Dat klinkt natuurlijk heel positief maar schijn bedriegt. Het grote gevaar van deze stoffen is namelijk ook de grootste kracht, ze zijn niet biologisch afbreekbaar. Dat zorgt er voor dat sectoren waarin men deze stoffen gebruikt of tegenkomt zorgvuldig met deze stoffen moeten omgaan.

Bouwsector en civiele techniek
Een voorbeeld van een sector waar men te maken krijgt met PFAS is de bouwsector. In de bouw komt men op verschillende manieren in aanraking met PFAS. Dit kan al aan de orde komen bij het bouwrijp maken van een kavel. Als deze kavel bijvoorbeeld uitgebaggerde grond bevat dan is de kans groot dat er veel PFAS aanwezig is. Het verplaatsen van grond die PFAS bevat is niet toegestaan. Daardoor komen ook veel baggerbedrijven in de problemen. Het gevolg is dat rivieren, sloten en kanalen langzaam maar zeker ondieper worden. Ook in de civiele bouw en civiele techniek krijgt men met PFAS te maken. Door de aanwezigheid van PFAS in de grond worden projecten in de wegenbouw stilgelegd of mag men helemaal niet starten met een degelijk project.

Wat zijn PFAS?
PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen zijn zeer divers. Van de 6000 verschillende stoffen die onder PFAS vallen zouden 1500 stoffen mogelijk kankerverwekkend kunnen zijn. Toch is er veel onduidelijk over deze stoffen en de effecten daarvan op het milieu en de volksgezondheid. Daar wordt in 2019 en 2020 nader onderzoek naar gedaan. Tot die tijd is de overheid voorzichtig en zijn ook bouwbedrijven bezorgd. Voor de bouwsector blijkt PFAS een nieuwe hindernis te vormen voor bouwprojecten. De bouwsector heeft het in 2019 niet makkelijk gekregen en zal ook in 2020 tegen problemen aanlopen. De overheid zal ook met oplossingen moeten aankomen. De aanwezigheid van PFAS in de grond is in veel bouwsituaties een gegeven waar mee moet worden omgegaan. Ook als men niet gaat bouwen zullen de PFAS aanwezig blijven. Dat lost dus niets op.