Wat is een Scholingsvoucher van het UWV?

Werkzoekenden die 55 jaar of ouder zijn hebben vaak moeite met het vinden van een baan. Wanneer een werkgever een werknemer in dienst neemt die 55 jaar of ouder is dan wil de overheid de drempel om deze medewerker in dienst te nemen verlagen. Eén van de middelen die daarvoor gebruikt worden is de scholingsvoucher. De scholingsvoucher is een subsidievorm. Hieronder wordt aangegeven wat de scholingsvoucher is en onder welke voorwaarden deze kan worden aangevraagd.

Scholingsvoucher
Als een werkzoekende 55jaar of ouder is kan een bedrijf subsidie aanvragen wanneer deze de werknemer in dienst neemt. De subsidie is bedoelt voor scholing en bedraagt maximaal € 750 (inclusief btw). De naam van de subsidie is scholingsvoucher. Met deze scholingsvoucher kunnen bedrijven een opleiding voor de 55plusser betalen. Door deze opleiding kan de oudere werknemer zijn opleidingsniveau verhogen en daarmee de meerwaarde voor een bedrijf.

Voorwaarden voor de scholingsvoucher
Aan het toekennen van de scholingsvoucher zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet de werknemer die in dienst genomen wordt 55 jaar of ouder zijn op de dag dat deze voor het eerst van zijn of haar WW-uitkering gebruik maakt. Daarnaast moet de werknemer minimaal 3 maanden een WW-uitkering hebben ontvangen.

De werknemer moet door het bedrijf daadwerkelijk in dienst worden genomen. Hiervoor moet een schriftelijk getekend arbeidscontract zijn opgesteld tussen de werkgever en de werknemer. De medewerker moet uiterlijk de eerste dag van de maand na de maand waarin de opleiding is afgerond bij het bedrijf in dienst treden.

De 55plusser heeft voor het in dienst treden gebruik gemaakt van een WW uitkering voor de duur van ten minste 3 maanden. De WW is gebaseerd op een aantal uren per week. Bij het in dienst treden bij een bedrijf moet de 55plusser minimaal voor de helft van het aantal uren waarover hij een WW uitkering kreeg werkzaamheden verrichten en betaald krijgen door het bedrijf. Het UWV wil door de scholingsvoucher bewerkstelligen dat een oudere werknemer doormiddel van een opleiding ten minste voor de helft uit de WW raakt en aan het werk gaat.

Daarnaast zijn er voorwaarden gesteld aan de opleiding die wordt betaald voor de 55plusser. De opleiding mag maximaal een jaar duren. Daarnaast moet de opleiding worden afgerond met een erkend diploma of certificaat.

Hoe vraag ik een scholingsvoucher aan?
Een scholingsvoucher kan zowel door het bedrijf als door de (toekomstig) werknemer worden aangevraagd bij het UWV. De aanvraag kan worden ingediend doormiddel van een formulier die op internet te vinden is op de site van het UWV. Het formulier kan na het invullen worden opgestuurd naar het UWV in Amsterdam. Per werknemer kan maximaal één aanvraag worden ingediend voor een scholingsvoucher. Het is belangrijk dat het UWV kan zien dat de werknemer daadwerkelijk voor een opleiding is aangemeld. Daarom moet bij de aanvraag een bewijs van inschrijving worden gevoegd. Ook de opleidingskosten moeten middels een factuur inzichtelijk worden gemaakt. Deze factuur moet afkomstig zijn van het opleidingsinstituut waar de medewerker is aangemeld voor het volgen van een opleiding. Ook wil het UWV er zeker van zijn dat er een arbeidscontract is getekend tussen de werkgever en de werknemer. Daarom moet er een ondertekend arbeidscontract worden meegezonden. De aanvraag dient uiterlijk tot 30 september 2015 te geschieden.

Tot wanneer kan een scholingsvoucher worden aangevraagd?
Bedrijven kunnen een scholingsvoucher aanvragen tot en met 30 september 2015. Het UWV geeft aan dat het budget voor de scholingsvoucher beperkt is. Daarom moeten bedrijven zo snel mogelijk een scholingsvoucher aanvragen wanneer ze een medewerker in dienst nemen die 55 jaar of ouder is en aan de voorwaarden voldoet. Hoe eerder de aanvraag voor de subsidie is ingediend hoe groter de kans dat er geld beschikbaar is om te verstrekken aan het bedrijf.

Wat doet het UWV  na de aanvraag voor de scholingsvoucher?
Wanneer het bedrijf de gewenste informatie per post naar het UWV heeft gezonden, wordt er door het UWV een ontvangstbevestiging gestuurd. Hierdoor weet het bedrijf dat de aanvraag voor de scholingsvoucher in behandeling is. De behandeling duurt een aantal weken voordat er een uitslag is gevormd. Bedrijven moeten rekening houden met acht weken. Binnen acht weken moet er vanuit het UWV een bericht zijn gestuurd waarin aangegeven is of een bedrijf en een medewerker gebruik kunnen maken van een scholingsvoucher of niet.