Wat is scientific management, Taylorisme en Lean Six Sigma?

Bedrijfsvoering kan op verschillende manieren worden benadert. Scientific management is een Engelse term voor bedrijfsvoering. Deze term kan in het Nederlands worden vertaald met wetenschappelijke bedrijfsvoering. Scientific management is een benaderingswijze die gericht is op bedrijfsvoering die gebruik maakt van de wetenschap. Het aansturen van bedrijfsprocessen op de werkvloer wordt vormgegeven op wetenschappelijke wijze. Scientific management wordt ook wel Taylorisme genoemd. Deze benaming is afgeleid van de intellectuele grondleggers van scientific management, dit was namelijk Frederick Taylor. Hij was een Amerikaanse werktuigbouwkundig ingenieur die de problemen die ontstonden door de tweede industriële revolutie op een wetenschappelijke wijze probeerde te veranderen.

De tweede industriële revolutie vond ongeveer plaats tussen 1867 en 1914. In deze periode werden steeds meer producten in massa’s geproduceerd. De massaproductie zorgde echter voor bestuurlijke problemen. Bedrijven produceerden in steeds grotere aantallen, dit zorgde onder andere voor logistieke problemen. Ook het productieproces zelf werd complexer. Frederick Taylor probeerde doormiddel van scientific management een mentale revolutie te realiseren met betrekking tot het beheersen van bedrijfsprocessen. Beslissingen moesten volgens hem niet meer gebaseerd worden op traditie of belangrijke vuistregels voor een bedrijf. In plaat daarvan moesten beslissingen volgens Taylor vooral genomen worden op basis van wetenschap en ratio.

Scientific management benadert bedrijfsprocessen rationeel en wetenschappelijk.  Hierbij maakt men gebruik van het bestuderen van functies en werkzaamheden. Door werkzaamheden goed in kaart te brengen kunnen verbetervoorstellen worden gedaan zodat het werk nog effectiever kan worden uitgevoerd. Volgens scientific management moeten productienormen worden vastgesteld die objectief zijn. Aan de hand van deze objectieve normen kunnen prestaties worden beoordeeld. Frederick Taylor was van mening dat voor werknemers met name het salaris een belangrijke motivatiefactor is. Tegenwoordig is scientific management nog steeds populair. De benaderingswijze is echter wel wat veranderd en met de tijd meegegaan.

Scientific management en Lean Six Sigma
Scientific management wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor het standaardiseren van processen en het verhogen van de efficiency van een bedrijf. Verschillende moderne theorieën over bedrijfsvoering bevatten elementen van Scientific management. Een wetenschappelijke bedrijfsvoering is daardoor niet ouderwets maar juist modern.

Lean management of Lean manufacturing bevat veel elementen die ontleent zijn aan Scientific management. In een Lean bedrijfsvoering wordt gekeken hoe de verspilling in een bedrijf kan worden beperkt. De klant staat hierbij centraal in plaats van de productie. Natuurlijk is de productie ook belangrijk maar het gaat uiteindelijk om de klanttevredenheid. Een bedrijf kan veel produceren maar als de klant de kwaliteit of de levertijd niet geschikt vind zal de klant alsnog naar een concurrent kunnen gaan. Lean management is daarom, in tegenstelling tot puur Scientific management, sterk op de klant gericht. In bedrijfsprocessen kunnen echter fouten ontstaan. Deze problemen moeten effectief worden verholpen.

Six Sigma is een systeem dat er voor kan zorgen dat het aantal fouten in de productie zoveel mogelijk kan worden gereduceerd. Men streeft daarbij naar een optimale kwaliteit doormiddel van een projectmatige benadering van problemen. Problemen worden door experts opgelost. Deze experts hebben een bepaalde titel zoals black belt en green belt. Dit geeft hun kennisniveau aan. Six Sigma en Lean worden in een bedrijf regelmatig aan elkaar gekoppeld. Hierdoor ontstaat een optimale aanpak van het bedrijfsproces. Problemen en processen worden door Lean en Six Sigma geanalyseerd. Daarnaast worden verbetervoorstellen gedaan. Deze voorstellen kunnen doormiddel van projectgroepen worden geïmplementeerd.

Na verloop van tijd worden de resultaten geëvalueerd en kan er indien nodig bijsturing plaatsvinden. Veel bedrijven zien het belang van deze aanpak in. Daarom worden er regelmatig Lean trainingen gegeven en Six Sigma trainingen. Gecombineerde Lean Six Sigma trainingen worden ook door opleidingsinstituten aangeboden. Door deze gecombineerde opleidingen kan een bedrijf een totaalpakket aan vaardigheden aanleren waarmee het bedrijfsproces kan worden geoptimaliseerd.

Lean en Six Sigma is overigens een continue verbeterproces. Een bedrijf kan daarbij nooit een afwachtende houding aannemen en zal voortdurend sturend moeten optreden zodat de organisatie de juiste kant op wordt gestuurd. Het interessante van Lean Six Sigma is dat de managers het niet alleen hoeven te doen. Participatie van de werknemers bij het oplossen van problemen in de productie en bedrijfsvoering wordt in Lean Six Sigma als zeer wenselijk beschouwd. Daarom volgen niet alleen managers maar ook uitvoerende personeelsleden een Lean Six Sigma training.