Wat is een brandklasse?

Een brandklasse is een bepaalde categorie waarin brandbare stoffen worden ingedeeld en daarbij het meest effectieve blusmiddel wordt genoemd. De indeling in brandklassen maakt inzichtelijk om wat voor soort brand het gaat. Elke brandklasse vormt een groep gelijksoortige branden die ingedeeld zijn op basis van de aard van de brandbare stoffen. Hieronder kun je lezen waarom er brandklassen zijn en welke soorten brandklassen er zijn.

Waarom een brandklasse?
De indeling in brandklassen is van groot belang omdat deze indeling inzichtelijk maakt om wat voor soort materiaal het gaat en welk blusmiddel gehanteerd moet worden in de bestrijding van de brand. Er zijn namelijk verschillende blusmiddelen en elk blusmiddel is niet geschikt voor elke brandbare stof. De brandklasse maakt duidelijk welk blusmiddel het beste gebruikt kan worden zodat men de brand met het juiste blusmiddel snel onder controle kan proberen te krijgen.

De keuze voor een verkeerd blusmiddel zou echter grote gevolgen kunnen hebben en de brand zelfs kunnen verergeren. Daarom dient men bij bedrijven in het kader van brandpreventie en risicobeheersing aandacht te besteden aan blusmiddelen en brandklassen. Op brandblussers wordt ook duidelijk aangegeven voor welke brandklasse de blusser gebruikt kan worden. Dit gebeurd met een pictogram en een letter die op de brandblusser is weergegeven.

Welke brandklassen zijn er?
Er zijn verschillende brandklassen. Hieronder staat een overzicht met de verschillende brandklassen. Per brandklasse is aangegeven om wat voor soort brand het gaat en wat voor materiaal in de brand staat. Daarnaast is aangegeven welk blusmiddel het beste gehanteerd kan worden om de brand onder controle te krijgen.

Brandklasse A
Voor deze klasse worden blusmiddelen gebruikt die geschikt zijn voor het blussen van vaste stoffen zoals: karton, papier, hout, textiel enzovoort. Branden in deze categorie worden geblust met water, sproeischuimblussers en schuimblussers.

Brandklasse B
maakt duidelijk dat het blusmiddel gebruikt kan worden voor het blussen van vloeistoffen en stoffen die vloeibaar worden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: aardolie, benzine, vetten enzovoort. Branden in brandklasse B kan men het beste blussen met sproeischuimblussers, Light water, CO² blussers of poederblussers gebruiken.

Brandklasse C
Onder deze categorie vallen blusmiddelen die geschikt zijn voor het blussen van gassen. Men dient voordat men gassen gaat blussen eerst de gastoevoer af te sluiten. Er bestaat namelijk een kans dat er een explosief gasmengsel ontstaat in de lucht als brandbare gassen zich mengen met zuurstof. Onder klasse C vallen brandbare gassen zoals aardgas, butaan, propaan enzovoort. Deze branden kan men het beste blussen met bluspoeder.

Brandklasse D
Brandklasse D is een categorie waaronder blusmiddelen vallen die geschikt zijn voor het blussen van brandbare metalen. Dit zijn bijvoorbeeld metalen zoals kalium, magnesium, lithium, aluminium, natrium, zirkonium enzovoort. Voor het blussen van klasse D branden zijn speciale blusmiddelen ontwikkeld voor dit type brand. Dit zijn poederblussers die bijvoorbeeld keukenzout bevatten.  

Brandklasse E
Brandklasse E is voor blusmiddelen die geschikt zijn voor branden in elektrische installaties. Deze categorie wordt in de praktijk niet of nauwelijks meer gebruikt omdat men klasse E heeft afgeschaft in Nederland. Dit heeft men besloten omdat elektrische branden niet in de letterlijke zin bestaan, elektriciteit kan namelijk niet branden. Wel kan elektriciteit een brand veroorzaken. De behuizingen en isolatie van elektrische werktuigen, machines en installaties kunnen bijvoorbeeld in brand vliegen door kortsluiting. Ook kunnen brandbare vloeistoffen door vonken van een elektrische installatie gaan branden. Eigenlijk heeft men het dan over een klasse A/B brand. Het beste kan men de elektrische spanning uitschakelen. Men kan echter geen water gebruiken zoals bij een klasse A brand gebeurd omdat water elektriciteit geleid. Blussen met CO2 poeder is wel mogelijk om de zuurstof af te sluiten.

Brandklasse F
is een klasse die gehanteerd wordt om blusmiddelen aan te duiden voor het blussen van branden waarbij zeer hete oliën en vetten in brand staan. Hierbij kan men denken aan frituurvet. Voor deze branden maakt men gebruik van (chemische) sproeischuimblussers of speciale vetblussers.