Wat is landbouwmechanisatie en wat zijn de voordelen van landbouwmechanisatie?

De industriële revolutie deed zijn intrede in 1750 in Engeland. Vanaf dat moment werd een toenemend aantal bedrijfsprocessen geïndustrialiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan de autoproductie maar ook aan de productie van gebruiksvoorwerpen en levensmiddelen. Sinds het begin van de industriële revolutie zorgden verschillende technologische ontwikkelingen er voor dat massaproductie in verschillende segmenten mogelijk werd.  Ook de landbouw werd gemechaniseerd in verschillende landen. In Nederland deed dit proces zijn intrede in 1950. In eerste instantie vond landbouwmechanisatie in Nederland op kleine schaal plaats. Slechts een aantal bedrijven probeerden de landbouw te mechaniseren. Pas na 1960 nam de landbouwmechanisatie in Nederland toe.

Wat is landbouwmechanisatie precies?
Voor de invoering van de landbouwmechanisatie werden de werkzaamheden in de landbouwsector voornamelijk door mens en dier gedaan. De spierkracht van mensen en dieren werd gebruikt om arbeid te verrichten in de landbouw. Hierbij kan gedacht worden aan het bewerken van land zoals maaien, zaaien, ploegen en oogsten. Voor arbeid die te zwaar was voor mensen, zoals het omploegen van het land, werden paarden of ossen gebruikt.

Zowel mensen als dieren kunnen maar een beperkte hoeveelheid arbeid verrichten. Uiteindelijk raken ze vermoeid en zullen ze een periode van rust moeten hebben om weer op krachten te komen. De invoering van machines in de landbouw zorgde er voor dat in de landbouw nauwelijks meer gebruik gemaakt hoeft te worden van spierkracht. De handmatige handelingen worden vrijwel volledig vervangen door mechanisatie. Dit is de kern waar landbouwmechanisatie op is gericht namelijk: het mechaniseren van processen in de landbouw zodat spierkracht niet of nauwelijks meer nodig is. Mechanisering heeft een nauw verband met industrialisering.

Wat zijn de voordelen van landbouwmechanisatie?
Landbouwmechanisatie heeft belangrijke voordelen. Allereerst hoeven mensen zich minder in te spannen om het land te bewerken. Dit zorgt voor een minder hoge fysieke belasting zodat het menselijk lichaam niet uitgeput raakt. Ook blessures worden door landbouwmechanisatie vrijwel volledig voorkomen. Daarnaast hoeven geen dieren meer te worden gebruikt voor het bewerken van het land. Dieren kunnen net als mensen uitgeput raken of verwondingen en blessures oplopen. Landbouwmechanisatie maakt gebruik van machines. Dit zorgt er voor dat er een constante kwaliteit geleverd kan worden. De toepassing van machines zorgt er ook voor dat er meer kracht kan worden gebruikt. De kracht van een machine kan worden gemeten aan het vermogen. Door de juiste motoren, constructies en materialen toe te passen kunnen zeer sterke machines worden gebruikt in de landbouw. De kracht van deze machines is meestal vele malen groter dan de kracht van een paard. Doordat meer arbeid verricht kan worden in de landbouw door landbouwmechanisatie kan de productie omhoog. Dit zorgt er voor dat boeren meer geld kunnen verdienen. De prijs van de producten uit de landbouw kan daardoor omlaag.

Tractors en trekkers in de landbouwmechanisatie
De trekker of tractor is een belangrijk voertuig voor de landbouw. Dit voertuig kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt maar wordt met name toegepast voor het bewerken van het land. Tractor is een woord dat is afgeleid van het Latijnse woord “trahere”. Dit woord staat voor “trekken”. De tractor is voornamelijk bestemd voor het verplaatsen van objecten die zelf geen aandrijving hebben. Een tractor kan worden gebruikt voor het trekken, slepen en duwen van objecten. Tractors hebben in feite in de landbouwmechanisatie de rol van trekdieren en lastdieren overgenomen.