Robots nemen banen van werknemers over vanaf 2014

Wereldwijd worden nieuwe technologieën ontwikkelt waarmee men probeert de werkzaamheden van mensen te verlichten en te vereenvoudigen. Verschillende machines en apparaten nemen taken van mensen over op het gebied van huishouden en werk. Hoewel dit er voor zorgt dat mensen minder zwaar belast worden kleven er ook nadelen aan de ontwikkelingen. Op den duur kunnen namelijk banen verdwijnen doordat robots en machines de werkzaamheden van werknemers overnemen. Met name in de productie en in de zorg worden zware en repeterende werkzaamheden in de toekomst steeds vaker uitgevoerd door geautomatiseerde systemen. Deze werkzaamheden worden in de praktijk meestal uitgevoerd door laagopgeleide werknemers.

Toenemende werkloosheid
De invoering van robots kan er toe leiden dat de werkloosheid onder laag opgeleiden toeneemt. Asscher gaf maandag 29 september 2014 tijdens een congres in Den Haag aan dat de overheid hiervoor een oplossing moet vinden. Voor de mensen die hun baan dreigen te verliezen ten gevolge van de automatisering probeert de overheid een oplossing te zoeken zodat deze mensen wel een inkomen ontvangen en kunnen meeprofiteren van de groei in de welvaart. Minister Asscher geeft echter nog geen duidelijkheid over de manier waarop hij deze groep mensen in inkomen wil voorzien. In zijn toespraak gaf hij aan dat er ”nieuwe instrumenten” ontwikkelt moeten worden omdat het met het huidige stelsel in Nederland niet mogelijk is om deze mensen van inkomsten te voorzien wanneer hun werk wegvalt door de toepassing van robots en geautomatiseerde systemen.

Robots worden steeds vaker toegepast
Minister Asscher acht de kans groot dat er steeds meer robots worden toegepast in het Nederlands bedrijfsleven en de zorg. De minister wees op de verregaande ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto’s. Ook het voorbeeld van volautomatische melkrobots haalde hij aan. Er zullen in de toekomst ook meer robots worden toegepast in de productiebedrijven en procesindustrie. Robots zijn namelijk meestal sneller dan mensen bij het uitvoeren van repeterende handelingen. Daarnaast worden robots niet moe, ziek of uitgeput. Als een robot goed is geprogrammeerd is de kans op fouten klein en zijn robots betrouwbaarder dan de meeste mensen. Doordat meer robots worden geproduceerd worden robots ook goedkoper in de aanschaf. Daardoor wordt het voor veel bedrijven aantrekkelijker om meer robots aan te schaffen en in te zetten in bepaalde bedrijfsprocessen.

Focus op onderwijs
De invoering van robots zorgt er voor dat er minder vacatures en banen zijn voor laaggeschoolden. Daarom moet juist de aandacht worden gelegd op onderwijs. Door een goede opleiding heeft de werkzoekende meer kans op een baan. Mensen die werkloos zijn geraakt moeten ook doormiddel van opleidingen en trainingen worden ondersteund.

Reactie van Technisch Werken
De kenniseconomie vraagt om slimmere mensen die nieuwe oplossingen kunnen bedenken voor problemen en behoeften van mensen en organisaties. Dit heeft tot gevolg dat mensen het makkelijker krijgen thuis en op het werk. Geen wonder dat daardoor ook minder werk door mensen uitgevoerd hoeft te worden en er banen verdwijnen. Toch kunnen niet alle werkzaamheden goed worden uitgevoerd door robots. In de zorg wil men ook robots invoeren maar contact tussen mensen blijft van groot belang. Als robots mensen gaan verzorgen verdwijnt het contact tussen mensen langzamerhand. Robots kunnen geen gevoelens analyseren en kunnen geen medeleven tonen. Een ziekenhuis of verzorgingstehuis met robots kan door de patiënten als koud en onaangenaam worden ervaren. Dit gevoel blijft bestaan ondanks het feit dan men robots een menselijker uiterlijk wil geven.

In de industrie kunnen robots veel werk overnemen van mensen. Toch doet een robot alleen maar datgene waarvoor de robot is geprogrammeerd. Wanneer er afwijkende situaties ontstaan en calamiteiten kunnen de programma’s van robots te beperkt zijn om effectief te anticiperen. Mensen kunnen meedenken over het proces en daardoor tijdig ingrijpen wanneer er fouten dreigen te ontstaan. Een robot is hierbij afhankelijk van sensoren. Deze sensoren kunnen echter om een bepaalde reden niet goed werken of defect zijn waardoor er alsnog problemen kunnen ontstaan. De waarde van de mens blijft voor bedrijven groot. De mens zal robots moeten programmeren en onderhouden.

De overheid hoeft niet alleen de aandacht te richten op de mensen die hun werk verliezen door de inzet van robots. Dit is namelijk achteraf. De overheid zou er goed aan doen om mee te denken over de inzet van robots in bedrijven. Hierbij moet de aandacht gericht worden op kwaliteit en veiligheid binnen bedrijven. Verder dient de overheid na te denken over de rol van robots in de maatschappij in het algemeen. Hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan ethiek en sociale aspecten.