Wat is pensioen?

Pensioen is een inkomen dat een pensioengerechtigde ontvangt vanaf de leeftijd waarop hij of zij met pensioen gaat. Als men met pensioen gaat ontvangt men geen salaris meer. Toch heeft men een inkomen nodig om te kunnen bestaan. Het pensioen voorziet in dat inkomen. Daarom kan een pensioen worden beschouwd als een soort inkomensverzekering.

De meest bekende vorm van pensioen is pensioen dat wordt uitgekeerd na de pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn echter ook andere pensioenvormen zoals pensioen dat wordt uitgekeerd na overlijden van de kostwinner of wanneer de kostwinner arbeidsongeschikt is geworden. Over de verschillende soorten pensioen wordt hieronder meer informatie weergegeven.

Verschillende soorten pensioen
Men onderscheid drie verschillende soorten pensioen:

Ouderdomspensioen: dit is pensioen dat een werknemer of werkneemster opbouwt over de periode dat hij of zij werkzaam is. Dit pensioen is bestemd als inkomensvoorziening na de pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn echter verschillende varianten en aanvullingen op het ouderdomspensioen. Zo is er bijvoorbeeld een vroegpensioen of een prepensioen.

Nabestaandenpensioen:  dit is een uitkering die wordt betaald aan partners die achterblijven en wezen als de kostwinnaar is overleden. Het nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd op basis van drie pijlers:

  • Eerste pijler: de Algemene nabestaandenwet
  • Tweede pijler: partnerpensioen en wezenpensioen
  • Derde pijler: individuele voorziening

Ook hier zijn afgeleiden van zoals  in Nederland het tijdelijk nabestaandenoverbruggingspensioen en de zogenoemde anw-hiaatverzekering. Deze varianten veranderen wanneer de wetgeving op het gebied van pensioenen ook verandert. Daarom is het altijd verstandig om de actuele pensioenvoorziening te raadplegen bij een adviseur op het gebied van pensioenen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen: het is ook mogelijk dat men niet meer kan werken vanwege arbeidsongeschiktheid. In dat geval kan men ook in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit wordt ook wel het invaliditeitspensioen genoemd. Het risico en de oorzaken van arbeidsongeschiktheid worden over het algemeen gedekt in een goede pensioenregeling.

Wat is een pensioenfonds en wat doet een pensioenfonds?

Voordat men een pensioenfonds kan definiëren zal men moeten weten wat wordt bedoelt met pensioen. Een pensioen is een inkomensverzekering. Met deze inkomensverzekering wordt een inkomen verzekerd voor het geval het inkomen wegvalt vanwege ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Er zijn een aantal verschillende soorten pensioenen. De belangrijkste pensioenvormen zijn:

  • Een (Levenslang) ouderdomspensioen
  • Een nabestaandenpensioen
  • Een arbeidsongeschiktheidspensioen

Het doel van een pensioen is het voorkomen dat mensen in financiële nood terecht komen wanneer het inkomen wegvalt vanwege de eerder genoemde redenen.

Wat is een pensioenfonds?
Een pensioenfonds is een fonds welke uitkeringen betaald aan pensioengerechtigden. Daarvoor heeft een pensioenfonds natuurlijk geld nodig. Dit geld ontvang het fonds doormiddel van premies. De premies worden door werknemers die bij het pensioenfonds aangesloten zijn betaald gedurende hun werkzame leven.

Wat doet een pensioenfonds?
Een pensioenfonds ontvangt geld van de werknemers die bij het pensioenfonds zijn aangesloten. Dit geld wordt echter niet verstopt in een grote kluis, pensioenfondsen zullen proberen doormiddel van beleggingen het geld zo goed mogelijk te laten renderen. Men tracht een optimaal rendement te behalen tegenover een zo laag mogelijk financieel risico.

Pensioenfondsen proberen in beginsel zo goed mogelijk aan de verplichtingen te voldoend die ze zijn aangegaan met werknemers en werkgevers die pensioenpremie afdragen. De uitkering van een pensioen loopt vanaf de pensioengerechtigde leeftijd tot het overlijden van de pensioengerechtigde en vaak ook diens partner. Het kan echter voorkomen dat de uitkering van de pensioengerechtigde lager valt dan eerder werd benoemd door het pensioenfonds.

Dit heeft voor een deel te maken met tegenvallende beleggingen. Mensen die een pensioen afsluiten kunnen echter in veel gevallen een zo veilig  mogelijke regeling afsluiten waardoor verassingen op latere leeftijd kunnen worden voorkomen. Ondanks dat maken veel mensen in bepaalde sectoren toch nog mee dat hun pensioen lager uitvalt dan ze hadden verwacht.