Wat is een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)?

Een Laatste Minuut Risico Analyse (afgekort als LMRA) is een korte beoordeling van de werk-gerelateerde risico’s en arbeidsomstandigheden en wordt vlak voor de aanvang van de werkzaamheden zelfstandig gedaan door de desbetreffende werknemer die de werkzaamheden moet uitvoeren. De Laatste Minuut Risico Analyse kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd door werknemers als ze bijvoorbeeld nieuwe taken moeten gaan doen. Ook wanneer de arbeidsomstandigheden zijn gewijzigd of de opdracht is veranderd kan het heel verstandig zijn om een LMRA uit te voeren. Tijdens de LMRA controleert de werknemer of de risico’s goed zijn ingeschat en of er voldoende beheersmaatregelen genomen zijn.

Een LMRA in het kort
Kort samengevat is een Laatste Minuut Risico Analyse een:

 • Risicoanalyse die door de werknemer zelf wordt uitgevoerd.
 • Deze vindt plaats voor de aanvang van de werkzaamheden.
 • De LMRA duurt over het algemeen niet veel langer dan en minuut.
 • Er hoeft geen verslag te worden gemaakt van een LMRA.
 • Als er tijdens een LMRA onvoorziene onveilige situaties worden geconstateerd moeten deze direct worden gemeld bij een verantwoordelijke leidinggevende.
 • Als er onvoldoende risicobeheersmaatregelen zijn genomen dient de werknemer dit te melden bij de leidinggevende en zal de werknemer moeten wachten met het starten van de werkzaamheden.

Doel van een LMRA
Het doel van een LMRA is het beoordelen van de gevaren op de werkplek en de gevaren van de taken die daar uitgevoerd moeten worden met het oog op het zo veilig mogelijk werken. Dit houdt in dat risico’s moeten worden weggenomen of beheerst.

Waarom een LMRA?
Een bedrijf heeft in haar Arbobeleid de plicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie te hanteren waarmee de risico’s van de werkplek en werkzaamheden in kaart worden gebracht. Doormiddel van een plan van aanpak kan een bedrijf deze risico’s trachten te verwijderen of te beheersen. Werkprocessen kunnen worden gestandaardiseerd en in werkinstructies worden opgenomen. Dit geldt echter voor werkprocessen die veelvuldig voorkomen. In de werkinstructies worden de taken beschreven en de bijbehorende risico’s genoemd. Voor risicovolle taken en projecten die minder vaak voorkomen zullen bedrijven een Taak Risico Analyse moeten opstellen. Daarmee worden voor de specifieke taken en projecten de risico’s in kaart gebracht.

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie evenals een Taak Risico Analyse vinden vaak een bepaalde periode voor de aanvang van de werkzaamheden plaats. Het kan in de praktijk voorkomen dat de informatie in de Risico Inventarisatie & Evaluatie en een Taak Risico Analyse (TRA) niet meer kloppend is bij de werkelijkheid omdat de arbeidsomstandigheden zijn verandert. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe machines of gereedschappen zijn gebruikt of de inrichting van de werkplek is anders. Dit zijn voorbeelden van gevallen waarin de Laatste Minuut Risico Analyse een belangrijk middel kan zijn om de risico’s vlak voor de aanvang van het werk in te schatten en indien nodig in kaart te brengen en te rapporteren aan de verantwoordelijke leidinggevende. Gevaarlijke omstandigheden dienen altijd te worden benoemd aan een leidinggevende. Die zal al dan niet in overleg met specialisten trachten de bron van de onveiligheid weg te nemen. Als dat niet lukt zal het bedrijf trachten het risico te beheersen en daardoor aanvaardbaar te maken. De veiligheid van de werknemer en andere mensen op en rondom de werkvloer heeft de hoogste prioriteit.

Hoe wordt een LMRA uitgevoerd?
Zoals eerder benoemd is de LMRA niet een hele lange procedure en kan deze als het goed is in een minuut volledig worden uitgevoerd. De LMRA wordt door de werknemer die belast is met de taken zelf uitgevoerd. Dit dient te gebeuren voordat hij of zij met de werkzaamheden begint. De werknemer voert het LMRA in drie stappen uit:

Stap 1: Beoordeeld de risico’s

 • Welke risico’s zijn nog aanwezig?
 • Welke nieuwe risico’s kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren van de taak?
 • Hoe groot is de kans op de (nieuwe) risico’s?
 • Hoe groot is het effect (de gevolgen) van de risico’s op het gebied van schade en letsel?

Stap 2: Bepaal wat er moet gebeuren

 • Wat is de oorzaak van de risico’s oftewel de bron van de risico’s?
 • Welke maatregelen zullen genomen moeten worden om de nog aanwezige risico’s weg te nemen of te beheersen?

Stap 3: Treed handelend op

 • Onderneem actie om de risico’s weg te (laten) nemen.
 • Meld de risico’s bij de verantwoordelijke leidinggevende.
 • Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Zorg er voor dat de werkzaamheden zo veilig mogelijk uitgevoerd gaan worden.
 • Voer geen werkzaamheden uit als de risico’s te groot zijn en de beheersmaatregelen onvoldoende zijn.

LMRA als onderdeel van een Arbobeleid
Een LMRA wordt door een werknemer zelf uitgevoerd voordat de werkzaamheden beginnen. Hoewel hiervan over het algemeen geen verslaglegging wordt vereist is het wel belangrijk dat werknemers weten hoe ze een LMRA moeten uitvoeren. Daarom dienen bedrijven een procedure op te stellen waarin beschreven is op welke wijze een LMRA dient te worden uitgevoerd. Men kan bijvoorbeeld de werknemer ondersteunen met een bepaalde checklist waarin de vragen zijn genoteerd. Ook dient de LMRA duidelijk bij de werknemers onder de aandacht te worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een zogenaamde toolboxmeeting.