Wat is een lasserij?

Een lasserij is een ander woord voor een werkplaats waar voornamelijk laswerkzaamheden worden verricht. Het woord lasserij is een woord dit niet in het Nederlandse woordenboek staat maar het is wel een woord dat tot het vakjargon behoort van lassers en constructiebankwerkers. Werknemers in de metaal weten meestal precies wat er met een lasserij wordt bedoelt.

De meeste bedrijven gebruiken naast het woord lasserij ook de woorden lasafdeling, laswerkplaats of gewoon werkplaats. Een lasserij kan in de praktijk worden opgedeeld in een afdeling waar rvs en andere non-ferro wordt gelast en een ferro-gedeelte waar staalproducten worden gelast. Ferro-metaal en non-ferro metalen mogen niet in combinatie met elkaar worden verwerkt. Een lasserij bevat meestal meerdere lasboxen.

Lasbox
Een lasbox is gedeelte van een lasafdeling dat afgesloten kan worden. Een lasbox is de werkplaats van een lasser en bevat een lastoestel en wordt meestal afgeschermd met lasschermen. De lasschermen zorgen er voor dat omringende metaalmedewerkers en eventuele bezoekers geen last hebben van het ultraviolet licht dat tijdens het lassen ontstaat.

Dit UV-licht schade kan opleveren voor onbeschermde ogen. Naast de lasschermen is er in een lasbox vaak ook een werkbank geplaatst die bijvoorbeeld voorzien is van mallen waarin het werkstuk kan worden geplaatst. Uiteraard zijn er in een lasbox ook persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zoals een lashelm, lashandschoenen en een lasoverall.

Lasbaas
De leidinggevende van de lasserij is meestal een lasbaas of laschef. Ook een werkplaatschef kan leiding geven aan een lasserij. Meestal geeft een werkplaatsschef aan meerdere afdelingen leiding. Dit kan dus zowel de lasserij zijn als een zetterij of een plaatwerkerij. Het kan ook voorkomen dat er op een lasafdeling een ervaren voorman de leiding op zich neemt over de lassers die daar werkzaam zijn.

Wat is de werkvloer?

De werkvloer is de vloer van de plek waar werk wordt verricht. Het woord werkvloer is daardoor een breed begrip. In de praktijk maakt men vaak onderscheid tussen het kantoor waar administratief werk wordt verricht en de werkvloer waar daadwerkelijk fysiek werk wordt verricht met bijvoorbeeld machines, gereedschappen en andere werktuigen. Het kantoor zou in deze verdeling functioneren als het management waar het beleid wordt gevormd en de werkvloer als het uitvoerende deel van de organisatie. De werknemers op de werkvloer worden ook wel de arbeiders genoemd of de arbeidersklasse.

Toch is dit onderscheid meestal niet zo duidelijk te maken in de praktijk. Meestal heeft men het op kantoor ook over de werkvloer waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij grote administratieve dienstverleners en financiële instellingen vormt de werkvloer een groot deel van het primaire bedrijfsproces.

Organisatiestructuur op de werkvloer
Op de werkvloer wordt gewerkt, dit klinkt misschien simpel maar dat is het in de praktijk niet. Tegenwoordig is de werkvloer van een bedrijf vaak groter dan vroeger toen mensen in kleine bedrijven producten gingen maken. Veel bedrijven zijn uitgegroeid tot enorme productiefabrieken met een zeer grote verscheidenheid aan machines en personeel. Dat zorgt er voor dat er een bepaalde vorm van organisatie nodig is. Er moet een organisatiestructuur worden opgebouwd om de processen op de werkvloer in goede banen te leiden.

Deze structuur vind zowel plaats onder de werknemers en leidinggevenden als wel in de inrichting van de werkplek en het plaatsen van de machines en werktuigen. Op de werkvloer werkt het personeel over het algemeen onder een productieleider. Deze wordt meestal ondersteund door een aantal leidinggevenden of werkplaatschefs die verantwoordelijk zijn voor een afdeling oftewel een deel van de werkvloer. Deze werkplaatschefs of voormannen geven op hun beurt ook weer leiding aan werknemers. Het aantal werknemers waar een directe baas aan leiding geeft wordt ook wel span of control genoemd.

Het middenkader of middelmanagement zorgt er voor dat de communicatie tussen de directeur(en) en de productieleider goed verloopt. Hoe groter een organisatie is hoe meer functies en “lagen” er vaak ontstaan tussen de werkvloer en de directie. Het aantal lagen dat tussen de werkvloer en de directeur aanwezig is wordt ook wel depth of control genoemd. Bij hele grote organisaties ontstaan er ook staffuncties zoals P&O (personeel en organisatie). Deze staffunctionarissen ondersteunen de directie en het management bij het uitvoeren van hun taken. Een dergelijke organisatiestructuur wordt ook wel een lijn-staf-organisatie genoemd.

Een organisatie waarin wel verschillende lagen zijn aangebracht maar waar de staffuncties nagenoeg ontbreken noemt men ook wel een lijnorganisatie. Er zijn echter ook zogenaamde platte organisatiestructuren. Dit zijn organisatiestructuren waarbij er heel weinig leidinggevende schakels tussen de werkvloer en de directie zijn aangebracht. In deze platte organisaties heeft de directie vaak nauw contact met de werkvloer en wordt er vaak open en informeel met elkaar gecommuniceerd. Welke structuur precies op de werkvloer wordt gehanteerd is vaak afhankelijk van een aantal factoren:

  • De omvang van het bedrijf.
  • Het product dat wordt gemaakt.
  • De financiële middelen.
  • De complexiteit van de organisatie.
  • Het type bedrijf (familiebedrijf, B.V. enz.).
  • Het gehanteerde organisatiemodel of management principe bijvoorbeeld Lean Management of Lean manufacturing.

Wat is een werkplaats?

Werkplaats is een term voor een ruimte waar werkzaamheden worden verricht met behulp van machines en gereedschappen. Meestal worden in een werkplaats technische werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij kan men denken aan reparaties en assemblage van producten en werktuigen. Naast deze werkzaamheden kunnen in een werkplaats ook andere ambachten worden uitgeoefend. De gereedschappen en werktuigen die in een werkplaats staan zijn aangepast aan de werkzaamheden die daar worden uitgevoerd. In een siersmederij worden andere werktuigen gebruikt dan in een atelier voor een schilder. Desondanks zijn beide werkplaatsen ingericht om producten te vervaardigen of te verfraaien.

Andere benamingen voor werkplaats
Voor de term werkplaats worden ook andere benamingen gebruikt zoals horlogemakerij, atelier, studio of smederij. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van benamingen. Door de jaren heen zijn er veel meer benamingen ontstaan zo kan een kantoorruimte ook wel een werkplaats worden genoemd. Een laboratorium kan eveneens als werkplaats functioneren. Bij sommige grote productiebedrijven en transportbedrijven zijn aparte ruimtes ingericht als werkplaats. Dit zijn vaak technische ruimtes die ook wel technische dienst worden genoemd. 

Wat is een sociale werkplaats?

Een sociale werkplaats is een bedrijf of ruimte waar werkzaamheden worden verricht door mensen met een arbeidshandicap of langdurig werklozen. Deze arbeidskrachten kunnen vanwege een beperking niet tewerk worden gesteld bij een regulier bedrijf maar krijgen in een sociale werkplaats de mogelijkheid om werkzaamheden uit te oefenen. Hierdoor leren de werknemers op een sociale werkplaats nieuwe vaardigheden aan en hebben ze tevens een sociaal netwerk. De sociale werkplaatsen zijn vanuit een sociaal oogpunt opgericht. Dit houdt in dat deze werkplaatsen over het algemeen geen winstoogmerk hebben maar met name gericht zijn op het sociale aspect van werk. Hierbij kan men denken aan het feit dat werk voor veel mensen een bepaalde structuur of doel geeft in het leven. Men voelt zich nuttig omdat men producten kan produceren of werkstukken kan vervaardigen.

Wie werken in een sociale werkplaats?
De mensen die werken op een sociale werkplaats kunnen verschillende achtergronden hebben. Men kan bijvoorbeeld te maken hebben met mentale of fysieke beperkingen. Ook te weinig scholing of leerproblemen kunnen een reden zijn waarom men op een sociale werkplaats werkt. Verder kunnen ook problemen in de privésfeer een rol spelen. Werknemers die werken in een sociale werkplaats hebben een Wsw-indicatie. De afkorting WSW staat voor Wet sociale werkvoorziening. Dit is een Nederlandse wet die regelt dat arbeidsgehandicapten alleen onder aangepaste omstandigheden werkzaamheden mogen uitvoeren. De werkzaamheden in een sociale werkplaats zijn aangepast op de lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen van de werknemer met de Wsw-indicatie. In een sociale werkplaats kan de begeleiding dus verschillen per arbeidskracht. Naast werknemers  met een Wsw-indicatie zijn er vaak speciale begeleiders aanwezig en leidinggevenden. Verder is er meestal sprake van een administratieve ondersteuning.

Wat voor soort sociale werkplaatsen zijn er?
Er zijn verschillende soorten sociale werkplaatsen in diverse sectoren. Zo zijn er bijvoorbeeld agrarische sociale werkplaatsen waarin arbeidskrachten werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de veehouderij of de akkerbouw. Ook zijn er metaalproductiebedrijven waar productiematige werkzaamheden worden uitgevoerd. In de groenvoorziening worden eveneens werkzaamheden gedaan door mensen met een Wsw-indicatie. Er zijn in Nederland ook houtbewerkingsbedrijven die eenvoudige werkzaamheden aanbieden aan mensen met een arbeidshandicap. Dit is ook het geval bij productiebedrijven.

Welke werkzaamheden worden in een sociale werkplaats uitgevoerd?
De werkzaamheden die uitgevoerd worden in een sociale werkplaats zijn zeer divers. Mensen met een Wsw-indicatie verschillen onderling sterk. Daar worden de werkzaamheden op aangepast en de werkomgeving op ingericht. Men kan bijvoorbeeld sorteerwerk doen maar ook verpakkingswerk. Uittellen van producten kan ook. Eenvoudig zaagwerk en snijwerk in de houtbewerking. Gaten boren in metalen platen. Producten voorzien van de juiste kleur of het juiste stempel. Ook eenvoudig transportwerk met een pompkar kan worden gedaan. Niet iedereen met een Wsw-indicatie kan en mag met machines werken. De begeleider houdt daar rekening mee en zorgt er voor dat de sociale werkplaats een veilige en prettige omgeving is om sociaal werk te verrichten.

Wat is een manufactuur?

Manufacturen zijn werkplaatsen in huizen waar mensen bepaalde producten maken. Het woord manufactuur is afgeleid van het Latijns waar het Latijnse ‘manus’ kan worden vertaald met het Nederlandse woord ‘hand’ en het Latijnse woord ‘facare’ met ‘bouwen’, ‘maken’ of ‘herstellen’.

Voordat manufacturen ontstonden werden bepaalde werkzaamheden onder de naam ‘huisnijverheid’ verricht. Manufacturen zijn ontstaan uit werkhuizen die verbonden waren aan gevangenissen of kloostergemeenschappen. Toen in de Franse Revolutie de abdijen werden afgeschaft kwamen er vaak manufacturen in oude abdijgebouwen die eerder door monniken werden gebruikt om werkzaamheden te verrichten.  Een manufactuur is in klein bedrijfje waar meerdere werkers werkzaamheden verrichten tegen dagloon of stukloon.

Kenmerken manufactuur
Een manufactuur heeft een aantal kenmerken. Een belangrijk kenmerk is de lage mechanisatiegraad. Hiermee wordt bedoelt dat veel werkzaamheden nog met de hand gebeuren en er nauwelijks machines aanwezig zijn. Daarnaast is er in een manufactuur over het algemeen weinig sprake van een arbeidsindeling.

Ondanks deze eigenschappen is er in een manufactuur wel sprake van een bepaalde organisatie. Er worden materialen ingekocht en verkocht. Daarnaast is er in een manufactuur ook sprake van aansturing door een leidinggevende. Indien nodig wordt er ook een administratie gevoerd en tevens een werkvoorbereiding. Door deze kenmerken is een manufactuur professioneler dan een ambachtelijke werkplaats. Manufacturen bestaan bijna niet meer in de Westerse beschaving. Veel manufacturen zijn verder gemechaniseerd en verandert in veel grootschaliger bedrijven zoals fabrieken.

Wat is een loods en wat is loodsenbouw?

Een loods in een bouwwerk dat als overdekte opslagplaats kan worden gebruikt. Naast een functie als opslagplaats kunnen loodsen ook worden gebruik als werkplaats, garage . Een loods bestaat meestal uit een staalconstructie die is samengesteld uit profielen zoals H-balken. De constructie van een loods bestaat uit steunbalken en dakspanten die aan elkaar worden bevestigd met bouten, schroeven of andere bevestigingsmiddelen. De steunbalken en dakspanten kunnen van zowel hout als metaal worden vervaardigd. De beplating die om de loods heen wordt aangebracht wordt meestal van metaal of kunststof gemaakt. Door het gebruik van lichte metalen hoeft de draagconstructie minder stevig te zijn.

Wat is loodsenbouw?
De loodsenbouw is een deel van de bouwsector dat gericht is op de bouw van loodsen. Dit kunnen zeer uiteenlopende loodsen zijn zoals: een nissenhut, een droogloods, een kapschuur en een romneyloods. Veel (agrarische) bedrijven maken in Nederland gebruik van een loods. Ook garagebedrijven en bedrijven in de werktuigbouwkunde hebben dikwijls een loods waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en de machines staan opgesteld. De loodsenbouw ontwerp en bouwt loodsen voor diverse opdrachtgevers. De eisen aan de loodsen zijn verschillend.

De verschillen liggen op het gebied van omvang, vormgeving en constructie. Ook de toegepaste materialen kunnen verschillen. Bij sommige loodsen is het bijvoorbeeld wenselijk dat er daglicht in de loods aanwezig is. Verder kunnen er eisen worden gesteld aan de isolatie en de (betonnen) vloer. Loodsen die in een wijds gebied staan of aan de kust zijn geplaatst kunnen veel wind vangen. Daar moet met de constructie van de loods rekening mee gehouden worden. Soms worden er aan de constructie van een loods ook werktuigen bevestigd zoals bovenloopkranen. Dit vereist nog meer van de constructie van de loods. Loodsenbouw is niet eenvoudig het samenstellen van constructiedelen en beplating, er komen veel inzicht en sterkteberekeningen bij kijken. Dit inzicht wordt geboden door constructeurs en bouwkundigen.