Wat is dagloon?

Dagloon is het loon dat door het UWV als basis wordt gebruikt voor de berekening van de hoogte van een WW-uitkering. Voor de berekening van het dagloon kijkt het UWV naar het sociale verzekeringsloon dit wordt ook wel aangeduid met sv-loon. Als het UWV het dagloon gaat berekeningen zal deze uitkeringsinstantie niet alleen kijken naar het sv-loon maar ook naar de referteperiode. Ook deze term is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de totstandkoming van het dagloon. Daarom zijn deze begrippen hieronder in een aantal alinea’s uitgewerkt.

SV-loon
Het sv-loon is het loon waarover de sociale premies en de werknemersbelastingen worden betaald. Wanneer een werknemer werkloos wordt en een WW-uitkering aanvraagt bij het UWV dan kijkt het UWV naar het sv-loon dat deze werknemer had verdiend een jaar voordat hij of zij werkloos werd.

Referteperiode
Voor de berekening van het dagloon wordt naast het sv-loon ook de referteperiode gebruikt. De referteperiode is een periode van 1 jaar. De referteperiode eindigt op de laatste dag van de op 1 na laatste volledige maand die een werknemer of werkneemster heeft gewerkt. Daarnaast kan de referteperiode ook eindeigen op 1 na laatste volledige 4-wekenperiode dat iemand heeft gewerkt.

Berekening dagloon
Als het sv-loon duidelijk is en de referteperiode in kaart is gebracht. Dan kan het dagloon worden berekend. Hiervoor wordt het gemiddelde sv-loon over de hele referteperiode (1 jaar) gedeeld door het getal 261. Het getal 261 is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een jaar. Wanneer het sv-loon over de periode van een jaar gedeeld wordt door 261 is de uitkomst het gemiddelde dagloon.

Dagloon en ziekte
Tot juli 2017 werd door het UWV geen rekening gehouden met het feit of een werknemer wel of niet ziek was in de referteperiode. Ziekte kan er voor zorgen dat het gemiddelde sv-loon in deze periode lager uitvalt. Op woensdag 19 juli 2017 was er echter een uitspraak in een rechtszaak die een uitkeringsgerechtigde aanspande tegen het UWV. Deze werknemer was ook langdurig ziek in de referteperiode en was het niet eens dat daardoor het sv-loon en dus ook het dagloon lager uitviel.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) gaf de werknemer gelijk. Aangezien er geen hoger beroep kan worden ingediend tegen de CRvB zal er waarschijnlijk op korte termijn jurisprudentie volgen. Wat er voor zorgt dat het UWV ook in de toekomst rekening zou moeten houden met langdurige ziekte van de werknemer in de referteperiode. Het UWV zal dan bijvoorbeeld moeten kijken naar de loonperiode van 4 weken of 1 maand voordat een persoon ziek werd. De kans is groot dat hier nog een officieel bericht van bekend wordt gemaakt door het UWV.

Wat is de beroepsbevolking?

De beroepsbevolking is een verzamelnaam voor alle personen die binnen wettelijk vastgestelde leeftijdsgrenzen arbeid verrichten of beschikbaar zijn voor het verrichten van arbeid. Als men het heeft over de beroepsbevolking in het algemeen dan bedoelt men dus zowel de werkenden als de mensen die niet werken maar wel in de leeftijdscategorie vallen waarop geacht kan worden dat men arbeid zou kunnen uitvoeren.  De beroepsbevolking bestaat dus uit werklozen en werknemers.

Definitie beroepsbevolking
Het bepalen van de omvang van de beroepsbevolking is aan een aantal kaders gebonden. Deze kaders kunnen door overheden en onderzoeksbureaus worden geschetst als ze cijfers publiceren over de beroepsbevolking. Over het algemeen hanteert men een minimale leeftijd van 15 jaar als men het heeft over minimum leeftijd om tot de beroepsbevolking te behoren. Soms hanteert men ook wel lagere leeftijden. Daarnaast wordt ook vaak een maximale leeftijd genoemd. Deze leeftijd kan per land verschillen.

In Nederland is deze maximale leeftijd (nog) op 65 jaar vastgesteld. Het woord ‘nog’ staat tussen haakjes omdat de overheid verwacht dat werknemers langer moeten doorwerken. Inmiddels is de pensioengerechtigde leeftijd vastgesteld op 67 jaar. Dit kan echter nog hoger worden maar eventueel ook lager. Dat is afhankelijk van de politiek. Om de beroepsbevolking te bepalen zal men ook moeten kijken naar de arbeidsinzet van personen, deze moeten namelijk in staat zijn om kunnen werken. Dit is niet altijd leeftijdsgebonden.

Er kan namelijk ook sprake zijn van fysieke en psychische aspecten die er voor zorgen dat men medisch niet in staat kan worden geacht om arbeid te verrichten. Al deze factoren zorgen er voor dat men naast een definitie van de beroepsbevolking ook duidelijke kaders moet scheppen over welke mensen wel en welke mensen niet bij de beroepsbevolking horen. Onderzoeksbureaus zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven daarom ook vaak een omschrijving over wat ze verstaan onder het begrip beroepsbevolking.

Beroepsbevolking volgens het CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek is in Nederland verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens en het uitvoeren van onderzoeken. Het CBS publiceert regelmatig de resultaten van onderzoeken en deze resultaten worden vaak als zeer nuttig beschouwd door zowel de overheid, bedrijven als consumenten. Het CBS voert ook regelmatig onderzoeken uit met betrekking tot de arbeidsmarkt. De term beroepsbevolking is daardoor bij het CBS goed bekend. Het onderzoeksbureau heeft dit begrip zelf ook ingekaderd. Het CBS verstaat het volgende onder de beroepsbevolking (volgens het CBS op 4 februari 2016):

 • Alle personen in Nederland tussen de 15 en 65 jaar die;
 • minimaal twaalf uur werk verrichten per week of die;
 • Werk hebben aanvaard waardoor ze minimaal twaalf uur per week gaan werken.
 • Mensen die hebben aangegeven dat ze in ieder geval 12 uur of meer per week kunnen werken en daar actief naar op zoek zijn en ondanks dat nog geen werk gevonden hebben.
 • Mensen in de leeftijd tussen de 15 en 65 jaar die niet werken of minder dan 12 uur per week werken en daarbij niet op zoek zijn naar werk worden volgens het CBS niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Het CBS maakt een tweedeling tussen de werkende beroepsbevolking en de werkloze beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking is het deel van de beroepsbevolking dat per week minimaal 12 uur werkt. Het werkloze deel van de beroepsbevolking is het deel dat geen werk heeft of minder dan twaalf uur per week werkt en daarbij wel (geregistreerd) op zoek is naar werk voor meer dan 12 uur per week. De beroepsbevolking vormt de som van de werkende personen en de niet werkende personen die aan de hiervoor genoemde criteria voldoen.

Wat is loopbaancoaching en wat doet een loopbaancoach?

Loopbaancoaching is een diensterverlening die gericht is op het ondersteunen van mensen bij het bepalen van de koers van hun loopbaan. Loopbaancoaching kan als traject worden aangeboden door een loopbaancoach. Deze persoon is een specialist in het begeleiden van mensen met betrekking tot loopbaanvraagstukken. Naast loopbaancoaches kunnen ook andere mensen loopbaancoachingtrajecten begeleiden. Hierbij kan gedacht worden aan personeelsfunctionarissen, loopbaanbegeleiders, loopbaanadviseurs, decanen en opleidingsadviseurs.

Voor wie is loopbaancoaching bedoelt?
Loopbaancoaching kan aan verschillende mensen worden aangeboden. Grofweg kunnen de mensen die gebruik maken van loopbaancoaching ingedeeld worden in drie groepen: studenten & starters op de arbeidsmarkt, werknemers en werklozen. Deze drie groepen worden hieronder beschreven.

Studenten & starters op de arbeidsmarkt
De groep studenten en starters op de arbeidsmarkt staat aan het begin van hun loopbaan. Mensen die tot deze groep behoren hebben meestal nauwelijks werkervaring en moeten zich nog oriënteren op hun toekomst. Een loopbaancoach zal voor deze groep een belangrijke rol kunnen spelen in het concretiseren van de studiekeuze of beroepskeuze. Hierbij is het verstrekken van informatie over opleidingen en beroepen van groot belang voor de beeldvorming die deze groep mensen kan vormen over hun eigen loopbaan. Deze beroepsbeeldvorming is een basis voor de verdere keuzes en stappen die mensen zetten in hun loopbaan.

Werknemers
Werknemers hebben werkervaring en zijn daarnaast in bezit van verschillende opleidingen. Deze ervaring zorgt voor een belangrijk referentiekader dat gebruikt zal worden voor verdere loopbaankeuzes. Een loopbaancoach zal van werknemers verschillende loopbaanvraagstukken kunnen krijgen. Werknemers kunnen bijvoorbeeld uitgekeken zijn op hun huidige beroep of vakgebied. Daarnaast kunnen werknemers ook overwegen om door te groeien of te specialiseren. Een loopbaancoach kan voor werknemers een belangrijke ondersteuning bieden in het oplossen van deze vraagstukken. Loopbaancoaches kunnen binnen een bedrijf aanwezig zijn waar de werknemer werkt. Zo kan bijvoorbeeld de personeelsfunctionaris de rol van loopbaancoach op zich nemen. De personeelsfunctionaris is echter wel gebonden aan de organisatie waar de werknemer werkt. Hierdoor zal de loopbaancoaching nooit geheel objectief zijn. Sommige werknemers kiezen er daarom voor om een externe loopbaancoach te benaderen met hun vraagstukken.

Werklozen
Mensen die tot de beroepsbevolking behoren en geen werk hebben worden ook wel werklozen genoemd. Deze mensen hebben meestal werk gehad en zijn in bezit van opleidingen. Om verschillende redenen is hun dienstverband bij hun laatste werkgever beëindigd. De ervaring die ze hebben opgedaan bij hun werkgever(s) nemen ze echter wel mee in hun verdere loopbaan. De werkervaring staat op het cv. Werklozen kunnen echter onzeker worden over hun loopbaan. Willen ze door met dezelfde loopbaanrichting of willen ze juist iets anders doen? Dat zijn belangrijke vragen die een werkloze werkzoekenden zichzelf zal stellen. Een loopbaancoach kan hierbij belangrijke ondersteuning bieden.

Wat doet een loopbaancoach?
Een loopbaancoach zal loopbaanvraagstukken samen met zijn of haar cliënt trachten op te lossen. De loopbaancoach neemt de rol op van een coach. Dit houdt in dat de problemen en vraagstukken niet door de loopbaancoach zelf worden opgelost. In plaatst daarvan ondersteund hij of zij de cliënt bij het oplossen van de vraagstukken. De cliënt zal hierbij zelf ook een actieve rol moeten nemen. De uiteindelijke beslissing van de koers van de loopbaan ligt bij de cliënt zelf. Samen met de cliënt stelt de loopbaancoach een loopbaanprogramma op. Hierin staan verschillende stappen die nodig zijn om de loopbaanvraag of loopbaanvragen helder te krijgen. Daarnaast worden verschillende activiteiten benoemd die de cliënt zou kunnen ondernemen om de loopbaanvraag(en) op te lossen. De cliënt zal tijdens het loopbaantraject verschillende begeleidingsgesprekken hebben met de loopbaancoach. In de alinea hieronder is meer informatie weergegeven over de inhoud van loopbaanbegeleidingstrajecten.

Waaruit bestaat een loopbaanbegeleidingstraject?
Loopbaanbegeleidingstrajecten zijn maatwerk. Dit maatwerk is noodzakelijk omdat loopbaanvraagstukken verschillen. Daarnaast zijn de achtergronden van de cliënten die deelnemen aan loopbaanbegeleidingstrajecten verschillend. Ondanks het verschil in de inhoud en koers van deze trajecten bestaan de meeste loopbaanbegeleidingstrajecten uit de volgende onderdelen:

 • Concretiseren van loopbaanvraag of loopbaanvraagstukken.
 • Onderzoeken van eigen kennis, vaardigheden en competenties.
 • Arbeidsmarkt onderzoek. Daarbij kan ook aandacht worden besteed aan social media, vacaturessites en andere media waarin vacatures gevonden kunnen worden.
 • Indien nodig oriënteren op opleidingen die de mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroten.
 • Sollicitatievaardigheden zoals schrijven van briefen en het opstellen van een cv.
 • Trainingen met betrekking tot het voeren van sollicitatiegesprekken.

De loopbaancoach biedt tijdens het loopbaanbegeleidingstraject ondersteuning aan de cliënt bij het oplossen van het loopbaanvraagstuk. De daadwerkelijke inspanningen worden door de cliënt zelf geleverd. De cliënt evalueert de resultaten van zijn of haar inspanningen met de loopbaancoach. Indien nodig stuurt de loopbaancoach het loopbaanbegeleidingsproces bij.