Wat is brug-WW?

Brug-WW is een regeling vanuit de Nederlandse overheid die werkzoekenden met een WW-uitkering kunnen gebruiken om zich te laten omscholen bij een nieuwe werkgever met behoud van de WW-uitkering. De brug-WW is ook een mogelijkheid als een werknemer niet door eigen schuld werkloos of ontslagen dreigt te worden. Er zijn twee verschillende soorten brug-WW:

  • Brug-WW met sectorplan.
  • Brug-WW zonder sectorplan.

Deze verschillende soorten brug-WW worden hieronder in een paar alinea’s toegelicht.

Brug-WW met sectorplan
De brug-WW met sectorplan is alleen mogelijk als een werkgever deelneemt aan een sectorplan. Een sectorplan is een speciaal plan dat werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties hebben opgesteld in verschillende sectoren en regio’s. Sectorplannen worden opgesteld door de hiervoor genoemde organisaties om werknemers te ondersteunen op het gebied van het vinden van werk na ontslag. Ook worden sectorplannen gebruikt om de overstap van werkloosheid naar werk makkelijker te maken voor werknemers.

Iemand kan in aanmerking komen voor een brug-WW met sectorplan indien de persoon een WW-uitkering heeft of binnenkort een WW-uitkering ontvangt. de werknemer zal de opleiding die hij of zij gaat volgen nodig moeten hebben voor de nieuwe baan. Gedurende de opleiding zal de werknemer minimaal 8 uur per week in loondienst moeten zijn bij de nieuwe werkgever.

Een werkgever heeft ook een aantal verplichtingen. Een werkgever moet salaris betalen aan de werknemer over het aantal uren dat een werknemer daadwerkelijk werkzaamheden uitvoert. Voor de uren dat de werknemer activiteiten uitvoert voor de opleiding hoeft de werkgever niets te betalen. Daarvoor ontvangt de werknemer namelijk een WW-uitkering. Dit wordt ook wel de brug-WW uitkering genoemd.

Verder moet de werkgever na het afronden van de opleiding van de werknemer met brug-WW een nieuw contract bieden aan de desbetreffende werknemer. Een werkgever kan daarnaast het huidige contract van de werknemer met brug-WW uitbreiden. Het contract moet in ieder geval met zes maanden worden verlengd. In het contract moet verder minimaal het aantal uren zijn opgenomen dat de werknemer in de brug-WW periode werkte. Ook moeten daarbij het aantal uren worden opgeteld dat de werknemer de opleiding had gevolgd in de burg-WW periode. Dit wordt ook wel de baangarantie genoemd.

Brug-WW zonder sectorplan
Een brug WW is ook mogelijk zonder sectorplan. Dit wordt geregeld door het UWV en zorgt er voor dat een werkzoekende met een WW-uitkering aan de slag kan gaan met een nieuwe baan waarvoor een opleiding gevolgd moet worden. De werkzoekende hoeft tijdens deze opleiding en werkzaamheden niet te solliciteren. De sollicitatieplicht is dan niet van toepassing. De werknemer behoudt de vrijstelling van de sollicitatieplicht gedurende de looptijd van de opleiding of gedurende de looptijd van de WW-uitkering indien deze uitkering eerder afloopt dan de duur van de opleiding.

De voorwaarden voor de brug-WW zonder sectorplan zijn voor de werknemer verder grotendeels hetzelfde als een brug-WW met sectorplan. Mensen die voor de brug-WW in aanmerking willen komen moeten een WW-uitkering hebben of binnen korte tijd in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Daarnaast moet de opleiding ook nodig zijn voor de uitoefening van de functie en nieuwe baan. Gedurende de opleiding moet de werknemer in ieder geval 8 uur per week op de loonlijst staan en daadwerkelijk werkzaamheden verrichten bij de werkgever. Daarnaast dient ook in dit geval de werkgever de werknemer een baangarantie te geven. Dit houdt in dat de werkgever na afloop van de opleiding een contract moet verstrekken van minimaal 6 maanden. Dit contract moet lopen voor minimaal het aantal contracturen dat de werknemer in zijn of haar brug-WW periode bij het bedrijf werkte. De uren die in die periode in de opleiding werden geïnvesteerd worden daarbij opgeteld.

Meer weten over brug WW
Als je meer informatie wilt hebben over de brug WW en de voorwaarden daarvan kun je kijken op de website van het UWV of kun je contact opnemen met een jobcoach.

Wat is wachtgeld en voor wie is wachtgeld bestemd?

Wachtgeld is een werkloosheidsuitkering die in Nederland wordt betaald aan bestuurders en politici als deze zonder werk zijn geraakt. Wachtgeld is een informele benaming voor deze uitkering. De bestuurders en politici ontvangen wachtgeld als ze zijn ontslagen of na beëindiging van het mandaat. De wachtgeldvergoeding ontvangt de desbetreffende persoon totdat hij of zij ander werk heeft gevonden of tot aan het pensioen.

Duur en hoogte van wachtgeld
Er is echter wel een maximale termijn voor de uitkering van wachtgeld wettelijk vastgelegd. De maximale duur is vastgesteld op vier jaar. De minimale duur is twee jaar maar als het ministerschap korter heeft geduurd dan drie maanden dan krijgt de voormalig minister maximaal een half jaar wachtgeld. In het eerste jaar na het dienstverband ontvangt de voormalig minister 80 procent van zijn of haar laatstgenoten bezoldiging. In het tweede jaar 70 procent van de laatstgenoten bezoldiging.

Tot het jaar 2001 werd er ook een soort wachtgeldregeling toegepast voor (semi-) ambtenaren in Nederland.

Waar komt de term wachtgeld vandaan?
Wachtgeld is een oude benaming die afkomstig is uit de tijd dat een ambtenaar in Nederland formeel geen ontslag kon krijgen. Als de ambtenaar geen functie meer had moest hij of zij op een nieuwe functie wachten. Wachtgeld is een vergoeding die werd verstrekt om het financiële ‘gat’ op te vullen.

Welke werknemersverzekeringen zijn er in Nederland?

Werknemersverzekeringen zijn publiekrechtelijke verzekeringen voor werknemers en mensen die aan hen gelijk gesteld zijn. Deze verzekeringen zijn in Nederland opgelegd om er voor te zorgen dat werknemers een uitkering kunnen ontvangen wanneer er sprak is van arbeidsongeschiktheid of een andere vorm van onvrijwillige werkloosheid. De werknemersverzekeringen zijn in Nederland in de wet vastgelegd. Werknemersverzekeringen zijn een verplichting voor werknemers. Dit houdt in dat werknemers geen vrijwillige keuze hebben om wel of niet verzekerd te worden. Werknemers zijn in Nederland dus verplicht verzekerd via de werknemersverzekeringen. De werknemersverzekeringen horen bij de publiekrechtelijke verzekeringen deze verzekeringen worden ook wel sociale verzekeringen genoemd.

Werknemersverzekeringen in Nederland
In het Europese deel van Nederland, dus niet beslist in de overzeese gebieden, zijn een aantal werknemersverzekeringen verplicht. Dit zijn de volgende verzekeringen:

  • Werkloosheidswet deze wet wordt ook wel afgekort met WW. Deze wet zorgt er voor dat een voormalig werknemer bij onvrijwillige werkloosheid een uitkering kan ontvang. Deze uitkering zorgt voor een inkomensvoorziening.
  • Ziektewet, afgekort met ZW. De ZW is ingevoerd om een inkomensvoorziening te verschaffen wanneer een werknemer ziek raakt en daardoor ongeschikt is om arbeid te verrichten. Dit wordt ook wel arbeidsongeschiktheid genoemd. Doordat werkgevers nu (in 2015) twee jaar lang het loon dienen door te betalen bij ziekte is het bereik van de Ziektewet aanzienlijk verminderd.
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, afgekort met WIA.  De WIA is een wet die er voor zorgt dat langdurige arbeidsongeschikten een inkomensvoorziening hebben in geval men over geruime periode niet in staat is om te kunnen werken.
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, afgekort met WAO. Deze wet is de voorloper van de bovengenoemde WIA. De WAO is van toepassing op werknemers die ten tijde van de invoering van de WIA een uitkering uit de WAO ontvingen.

Meer werklozen vinden een baan desondanks stijgen de WW aanvragen!

De uitvoeringsinstantie UWV heeft donderdag 7 november 2013 cijfers bekend gemaakt over het aantal werklozen dat een baan heeft gevonden in de periode van januari tot en met augustus van 2013.De belangrijkste conclusie is een stijgend aantal aanvragen voor de WW en daarnaast een grote uitstroom van WW-ers die een baan hebben gevonden.

Meer werklozen vinden werk
In de periode van januari tot en met augustus 2013 hebben in totaal 168.600 werklozen een nieuwe baan gevonden. Dit is een opmerkelijk hoog aantal ondanks de economische crisis.  Het aantal werkzoekenden dat in 2013 een baan heeft gevonden is hoger dan het aantal dat over dezelfde periode in 2012 een baan heeft gevonden. Een groot deel van de werkzoekenden die een baan heeft gevonden in 2013 maakte gebruik van een WW uitkering. Dit aantal is 158.400 van de 168.600.

Stijgend aantal WW aanvragen
Ondanks het feit dat meer werkzoekenden een baan hebben gevonden is ook het aantal mensen dat in de WW terecht kwam gestegen. Het aantal aanvragen voor de WW uitkering nam in 2013 toe ten opzichte van 2012. Ook hier werd gekeken naar de periode van januari tot en met augustus. Wanneer in deze periode het aantal aanvragen van 2013 werd vergeleken met 2012 dan komt daar een stijging van 24 procent uit naar voren. In totaal werden in 2013 meer dan vierhonderdduizend nieuwe uitkeringen verstrekt aan werklozen.

Reactie Technisch Werken
De arbeidsmarkt komt weer in beweging. Er vinden verschuivingen plaats tussen werknemers. Deze dynamiek is goed nieuws. Het stijgende aantal werklozen is minder gunstig. Het zou interessant zijn wanneer het UWV ook cijfers naar buiten bracht over de gemiddelde duur dat iemand gebruik maakt van de WW. Wanneer deze gemiddelde duur korter wordt houdt dat in dat werklozen vrij snel weer een baan vinden. Hoe langer iemand in de WW zit hoe moeilijker het vaak wordt om een baan te vinden. Dit heeft vooral te maken met het ‘gat’ in de cv dat ontstaat wanneer iemand geruime tijd geen betaald werk heeft verricht. Dit gat moet zo klein mogelijk worden. Daarom moeten werkzoekenden zo snel mogelijk weer een plek op de arbeidsmarkt vinden.

Zwangerschap en ontslag

Er is een peiling van het College voor de Rechten van de mens gehouden onder 750 moeders en zwangere vrouwen. In dit onderzoek werd onder andere onderzocht hoe werkgevers reageren op de zwangerschappen van hun werkneemsters. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een vierde van de benaderde vrouwen denkt dat ze hun promotie hebben misgelopen vanwege hun zwangerschap. Ook zouden vrouwen die zwanger zijn volgens de Zeeuwse krant PZC vijfentwintig procent minder kans hebben op contractverlengingen. Benadelen van medewerksters omdat ze zwanger zijn is volgens de wet verboden.

Ook is een medewerkster tijdens haar zwangerschap tegen ontslag beschermd. Er geld dan het zogenoemde opzegverbod. Dit verbod heeft een duur tot zes weken na afloop van de laatste officiële verlofdag. Alleen in bijzondere gevallen kan een kantonrechter van dit verbod afwijken. Wanneer je vragen hebt over een ontslagprocedure kun je het beste contact opnemen met juridisch adviseur of met de bond.

Werkloosheidswet veranderd?

Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wil de duur van de WW veranderen. In de periode tussen 2016 en 2019 wil hij de maximale periode waarop iemand aanspraak kan maken op deze uitkering verlagen van 38 maanden naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers hebben onderling echter de mogelijkheid om de periode van de WW-uitkering langer te laten lopen. Dat kunnen ze dan vastleggen in de cao onderhandelingen en de daaruit voortkomende vastgestelde cao’s.