Wanneer moet vakantiegeld uitbetaald worden?

Een werkgever dient 1 keer per 12 maanden vakantiegeld uit te betalen aan werknemers. De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld uit in de maand mei maar het is ook toegestaan om het vakantiegeld in juni uit te betalen als dat voor de werkgever beter uitkomt. Werkgevers mogen van de overheid het vakantiegeld ook in termijnen aan werknemers uitbetalen. Een dergelijke regeling voor het uitbetalen van vakantiegeld dient dan echter wel schriftelijk te zijn vastgelegd. Werkgevers moeten er echter wel voor zorgen dat het vakantiegeld uiterlijk in juni volledig aan de werknemer(s) is uitbetaald. Ook wanneer de werkgever dus het vakantiegeld volgens de schriftelijke regeling in termijnen betaald zal de laatste termijn van het vakantiegeld in de maand juni bij de werknemer(s) binnen moeten zijn.

Mocht een werknemer eerder vakantie nemen dan is het ook mogelijk om een aanvraag bij de werkgever in te dienen om het vakantiegeld dat tot dat moment is opgebouwd uit te laten betalen. Daarvoor zal echter wel een schriftelijke overeenkomst moeten worden opgesteld. Ook bij andere momenten waarop een afwijkende betaling plaatsvind van het vakantiegeld is een schriftelijk overeenkomst vereist. Bedrijven zijn verplicht om in ieder geval 1 keer in de 12 maanden vakantiegeld uit te betalen aan hun werknemer(s). Bedrijven dienen duidelijke loonstroken of salarisoverzichten te verstrekken aan werknemers. Hierop moeten ze goed kunnen zien welk bedrag ze aan vakantiegeld hebben ontvangen. Als werknemers te laat vakantiegeld hebben ontvangen kunnen ze van de werkgever een verhoging eisen van maximaal 50 procent bovenop het verschuldigde vakantiegeld.

Als een werknemer uit dienst treed zal de werkgever het opgebouwde vakantiegeld moeten uitbetalen. Dat hoort bij de resterende reserveringen van de werknemer. Bij reserveringen kun je ook denken aan de adv-dagen, vakantiedagen en de overige opgebouwde vergoedingen waar de werknemer recht op heeft. Meestal wordt het vakantiegeld gezamenlijk met deze reserveringen uitbetaald aan de voormalig werknemer.

Vakantiegeld mei 2018 komt rechtstreeks in economie

In mei 2018 krijgen miljoenen Nederlanders hun vakantiegeld want dit geld wordt door de werkgevers in de maand mei uitbetaald. Nu de economische crisis voor veel mensen verleden tijd is wordt het vakantiegeld als een interessant bedrag beschouwd om leuke dingen mee te doen. Tijdens de economische crisis was de koopkracht voor veel mensen lager en werd het vakantiegeld vaak op een spaarrekening gestort. Tegenwoordig zal het vakantiegeld minder vaak op de spaarrekening worden gestort omdat veel mensen het financieel beter hebben. Dat denkt ook Marieke Blom. Zij is werkzaam als hoofdeconoom van ING Nederland.

Minder schulden

Het aantal mensen met problematische schulden neemt af. Ook gaat het beter met de woningmarkt waardoor huizenprijzen stijgen en minder woningen spreekwoordelijk ‘onder water’ staan. Dat beter dat de waarde van de hypotheek en de waarde van de woningen op de woningmarkt steeds meer in balans komt. Daardoor hoeven minder mensen aanspraak te maken op de nationale hypotheekgarantie en blijven minder mensen met een restschuld zitten als ze hun woning verkopen. Het is in 2018 voor veel mensen niet meer noodzakelijk om te sparen om financiële problemen te voorkomen of te beperken. Veel mensen hebben nu de economische crisis voorbij is voldoende geld te besteden. Het vakantiegeld van veel werknemers zal daardoor vrij snel in de economie circuleren.

Vakantiegeld besteden
In het eerste kwartaal van 2018 is de consumptie van veel mensen als fors gestegen zegt Blom. Deze trend zal zich vermoedelijk voortzetten bij de besteding van het vakantiegeld. Toch geeft niet iedereen het vakantiegeld aan dezelfde dingen uit. Reisorganisatie de VakantieDiscounter heeft hier onderzoek naar gedaan. Tijdens het onderzoek werd antwoord gegeven op de vraag waar mensen het vakantiegeld aan uitgeven. Hiervoor werden 2000 mensen vulden hiervoor een enquête in. Ongeveer 92 van de respndenten wist van te voren waar ze het vakantiegeld aan zouden besteden. Ongeveer 57 procent hiervan zou het geld uitgeven aan vakantie. In 2017 parkeerde nog 35 procent van de mensen nog vakantiegeld op de spaarrekening. In 2018 is dit gedaald naar 26 procent.

Wat is vakantiegeld en waarom wordt dit betaald aan werknemers?

Vakantiegeld wordt aan Nederlandse werknemers uitbetaald door werkgevers. Het vakantiegeld is in Nederland minimaal acht procent van het bruto loon. In sommige cao’s is echter vastgelegd dat werknemers recht hebben op meer vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt eenmaal per jaar uitgekeerd aan de werknemers en dient apart vermeld te worden op de loonstrook. Het vakantiegeld is een toelage die door de werknemer gebruikt kan worden om de extra kosten van een vakantie te dekken. De werknemer is niet verplicht om het vakantiegeld daarvoor te gebruiken. Vakantiegeld is een toelage die los staat van het opnemen van betaald verlof.

Vakantiegeld wordt in Nederland meestal uitgekeerd in de maand mei. Het vakantiegeld wordt door de werknemer opgebouwd in de periode 1 juni tot en met 31 mei. Het vakantiegeld wordt opgebouwd over het brutoloon van de werknemer. Als het brutoloon van de werknemer in een bepaalde periode lager was, bijvoorbeeld 70 procent, dan wordt dit meegenomen in de berekening van het vakantiegeld. Als het dienstverband van de werknemer beëindigd wordt dan houdt de werknemer het recht op vakantiegeld over de periode dat de werknemer nog bij de werkgever in dienst was. Dit opgebouwde vakantiegeld dient door de werkgever bij de laatste salarisbetaling direct uitbetaald te worden.

Uitzendkrachten en vakantiegeld
Uitzendkrachten kunnen hun opgespaarde vakantiegeld door een uitzendbureau laten uitbetalen. Dit kan in overleg met het uitzendbureau op elk gewenst moment. Daarnaast kunnen uitzendkrachten er voor kiezen om een verhoging van 8% op hun loon te ontvangen in elke maand dat ze voor een uitzendbureau werkzaam zijn. Dit laatste komt echter niet vaak voor en het is onduidelijk of de Europese wetgeving dit toelaat. Binnen het kader van de Wet Werk en Zekerheid zijn geen aanvullende afspraken vastgelegd over vakantiegeld.

Equal pay is echter van kracht sinds 30 maart 2015. Uitzendkrachten hebben vanaf dat moment recht op een gelijkwaardig salaris in vergelijking tot werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij het bedrijf. Uitzendbureaus zijn verplicht om zich aan de equal pay regeling te houden. Omdat equal pay een gelijkwaardige beloning inhoudt is het vakantiegeld dat door een uitzendkracht wordt ontvangen ook gelijkwaardig aan personeel dat rechtstreeks bij het bedrijf werkt.