Wat is het middenkader?

Het middenkader is een term die wordt gebruikt om het middelste leidinggevende deel binnen de hiërarchie van een organisatie aan te duiden. Het middenkader bevind zich tussen het uitvoerende personeel op de werkvloer en de directie en leidinggevenden in de top van de organisatie. Niet alle organisaties hebben een middenkader. Over het algemeen hebben alleen grote organisaties een middenkader omdat bij die organisaties meer personeelsleden werken en een omvangrijkere organisatiestructuur aanwezig is.

Middenkader in het midden
Het middenkader bevind zich in het midden van de organisatie en vormt daardoor een belangrijke kernpostitie binnen een organisatie. Een goed functionerend middenkader is van groot belang omdat dit er voor zorgt dat de capaciteit van de werkvloer en de organisatiedoelstellingen van de directie goed op elkaar zijn afgestemd. Problemen in deze afstemming worden over het algemeen in het middenkader opgelost. Het middenkader bevind zich in de praktijk ook vaak dichter bij de werkvloer dan de directie. Hierdoor kunnen personeelsleden van de werkvloer ook sneller in contact treden met de werknemers die werken in het middenkader.

Communicatie
Leidinggevenden in het middenkader moeten goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden hebben. Men noemt personeel in het middenkader ook wel middenkaderfunctionarissen. Een middenkaderfunctionaris moet kunnen communiceren met uitvoerend personeel en leidinggevend personeel. Deze schakelpositie zorgt er voor dat er verschillende goede communicatieve vaardigheden moeten worden gebruikt en dat men met verschillende deelculturen van de bedrijfscultuur overweg moet kunnen. Een goede middenkaderfunctionaris moet kunnen schakelen in taken en rollen. Hij of zij moet mensen kunnen motiveren en moet een actieve rol spelen in het voorkomen en oplossen van problemen.

Taken van middenkader
Bovenstaande omschrijving van het middenkader is vrij algemeen. Een specifieke omschrijving van de taken die men in het middenkader uitvoert is moeilijk te geven omdat het takenpakket in het middenkader per organisatie en per sector kan verschillen. Er zijn middenkaderfunctionarissen die een functie hebben met veel leidinggevende aspecten maar er zijn ook middenkaderfunctionarissen met meer algemene coördinerende en werkvoorbereidende de taken.

Wat is utiliteit en utiliteitsbouw?

Utiliteit is een term die regelmatig voorkomt op de bouw. De term wordt algemeen gebruikt maar zelden uitgelegd. De term utiliteit is afgeleid van het Engelse woord ‘utility’, dat ‘nut’ betekend. Hiermee wordt de kern aangegeven van utiliteitsbouw. De gebouwen die onder utiliteit vallen hebben een bepaald nut. Utiliteitsgebouwen kunnen door verschillende mensen worden gebruikt. Gebouwen die onder de Utiliteit vallen zijn vaak groot omdat ze door meerdere mensen tegelijk gebruikt kunnen worden.

Voorbeelden van utiliteitsbouw
Er zijn verschillende voorbeelden van gebouwen die onder utiliteit vallen. Een kantoor is een bekend voorbeeld, maar ook overheidsgebouwen zoals een gemeentehuis vallen onder utiliteit. Daarnaast worden  grote zorginstellingen en ziekenhuizen ook tot de utiliteit gerekend. Scholen en opleidingsinstituten vallen eveneens onder utiliteit. Fabrieken en andere bedrijven waar producten worden vervaardigd horen ook bij gebouwen die een bepaald nut hebben, daarom vallen ze ook onder dit type bouw. In beginsel hebben utiliteitsgebouwen geen woonbestemming.

Kenmerken van utiliteitsbouw
Utiliteit is vaak grootschaliger dan woningbouw. Daarnaast zijn op een utiliteitsproject vaak verschillende onderaannemers aanwezig. Dit vergt veel onderling overleg en planning. UTA personeel vervult hierin een belangrijke sleutelpositie. Daarnaast moet ook tussen de bouwvakkers onderling regelmatig overleg gepleegd worden. Bepaalde werkzaamheden moeten goed op elkaar worden afgestemd zodat men later niet meer gedeeltes van de bouw moet afbreken om bij bepaalde technische installaties te komen. Een voorbeeld van een functie die men voornamelijk in de utiliteitsbouw aantreft zijn dikwandig cv monteurs. De ketels en installatie van utiliteit is meestal dikwandig.

Utiliteit belangrijk voor de bouw
Wanneer de woningbouwprojecten verminderen schrijven meer bouwbedrijven op utiliteitsprojecten. Deze projecten zijn normaal weggelegd voor grote bouwbedrijven. Een economische crisis kan er echter voor zorgen dat ook kleinere bouwbedrijven in aanmerking willen komen voor utiliteit. Wanneer een bouwbedrijf eenmaal een groot utiliteitsproject heeft ‘binnengehaald’ betekent dit dat het bouwbedrijf voor een bepaalde periode haar personeel aan het werk kan houden. Een utiliteitsproject kan er voor zorgen dat een bouwbedrijf verzekerd is van werk. Veel bouwbedrijven vinden deze zekerheid aantrekkelijk en daarom vindt er vaak een behoorlijke concurrentiestrijd plaats tussen bouwbedrijven wanneer deze zich inschrijven op een utiliteitsproject.

Wat zijn UTA functies in de bouw?

UTA  is een afkorting die regelmatig wordt gebruikt  in de bouw. De afkorting UTA is voluit Uitvoerend Technisch Administratief. UTA is in feite een brede functiegroep waaronder diverse functies vallen van de bouw. De kenmerken van UTA functies worden in de afkorting al benoemd, de functies zijn zowel uitvoerend, administratief maar ook technisch. Hieronder worden een aantal voorbeelden van UTA functies benoemd en wordt aangegeven wat het belang van UTA functies is voor bouwbedrijven.

Welke UTA functies zijn er?
Op de bouw zijn verschillende functies die onder het UTA personeel vallen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn werkvoorbereiders en planners. Werkvoorbereiders en planners zijn voornamelijk administratieve functies die in hoofdzaak uitvoerend zijn. Daarnaast moeten medewerkers in deze functies ook verstand hebben van de techniek. Ook een calculator valt onder UTA personeel. Een uitvoerder en een projectleider worden daarnaast ook vaak tot UTA functies gerekend.

UTA functies voor bouwbedrijven
UTA functies zijn erg belangrijk voor een bouwbedrijf. Vaak moet UTA personeel de vertaalslag maken tussen de projectplannen en de daadwerkelijke uitvoering op de bouw. Hierbij vervullende UTA functies een sleutelrol. UTA personeel staat tussen de leidinggevenden en de werkvloer in. Naast technische kennis en administratieve vaardigheden moet UTA personeel ook goede communicatieve vaardigheden hebben. Wanneer er onduidelijkheden zijn op bijvoorbeeld tekeningen of in de planning moet UTA personeel in staat zijn om dit adequaat op te lossen.

Toekomst van UTA functies
Hoewel de bouw sterk verbonden is aan de ontwikkelingen in de economie zullen bouwbedrijven altijd een belangrijke rol vervullen. De onderlinge concurrentie tussen bouwbedrijven zorgt er voor dat bouwbedrijven zich van elkaar moeten onderscheiden op het gebied van kwaliteit en prijs. De kwaliteit wordt naast hoogwaardige materialen ook in belangrijke mate bepaald door de vaardigheid van het personeel. Naast vaklieden op de werkvloer kan ook UTA personeel een belangrijke rol vervullen met het leveren van kwaliteit. Een groot deel van de planning en aansturing valt onder de verantwoordelijkheid van UTA personeel. Een ervaren personeelslid met een UTA functie kan voor een bouwbedrijf veel geld besparen en kan een belangrijke rol vervullen in de realisering van projecten.