Wat is een Hyperloop?

Hyperloop is een innovatief concept van een transportmiddel waarbij gebruik wordt gemaakt van traincapsules die door een vacuümbuizenstelstel worden getransporteerd. De Hyperloop is oorspronkelijk bedacht door ondernemer Elon Musk die het concept in 2012 presenteerde. Vanaf dat moment werd het concept voor de Hyperloop steeds verder verbeterd en werden er ook testen gedaan. De bedrijven Tesla en het aanverwante SpaceX zijn hierin pioniers maar inmiddels zijn er wereldwijd verschillende andere bedrijven en startups actief bezig met de ontwikkeling van een Hyperloop of met de ontwikkeling van specifieke onderdelen daarvan. Omdat de Hyperloop een innovatie is zal men hier veel testen mee moeten uitvoeren. Daarom zijn er in verschillende landen testcircuits aangelegd waarin de Hyperloop getest kan worden. Ook in Nederland is een dergelijke Hyperlooptestbaan aangelegd in 2017 door de Nederlandse Hyperloop-startup HARDT in samenwerking met bouwbedrijf BAM.

Hoe werkt een Hyperloop?
He principe van de Hyperloop lijkt een beetje op het transportsysteem waarop buizenpost is gebaseerd. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van een luchtdrukbuis. Met buizenpost word ook gebruik gemaakt van capsules waarin goederen worden getransporteerd. Bij buizenpost wordt echter gebruik gemaakt van overdruk. Het systeem van de Hyperloop vereist een zogenaamd middenvacuüm. Dit concept lijk in sterke mate verband te houden met het werk van de Amerikaanse natuurkundigeRobert Goddard.

Hyperloopconcept
Het hyperloop-concept bevat twee bijna luchtledige pijpen, waarbij gedacht wordt aan 1/1000 atmosfeer. Omdat er gebruik wordt gemaakt van luchtledige pijpen is er geen sprake van luchtweerstand daardoor kan men capsules met een hoge snelheid vervoeren. De snelheid kan oplopen tot bijna de snelheid van het geluid. In totaal zou de maximale snelheid van de Hyperloop ongeveer 1200 kilometer per uur zijn. De capsules van het hyperloopconcept hebben een afmeting van ongeveer een personenauto. In deze capsules zouden ongeveer 10 tot 20 personen getransporteerd kunnen worden.  

In het Hyperloop concept zou men de capsules met een frequentie van 0,5 tot 2 per minuut willen laten vertrekken. De Hyperloop zou volgens het concept vooral effectief zijn bij afstanden onder de 1000 kilometer. Bij grote afstanden kan men beter met een vliegtuig gaan reizen. De Hyperloop is in 2017 nog een concept. Dit houdt in dat men de Hyperloop nog verder zal moeten ontwikkelen voordat men echt kan spreken van een nieuw transportmiddel. Er zijn nogal wat vraagtekens bij het Hyperloopconcept. Zo vragen sommige technici af of de Hyperloop wel veilig is. Daarnaast zou het systeem ook duurder uitvallen dan de huidige kostenramingen volgens sommige experts.

Hyperloop Pod Competition
De belangstelling voor de Hyperloop neemt toe. Dit is het gevolg van onder andere de Hyperloop Pod Competition. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door SpaceX. Dit is een bedrijf van Elon Musk die ook eigenaar is van de producent van elektrische autos Tesla. De Hyperloop Pod Competition is een wedstrijd waarbij deelnemers een Hyperloop kunnen  gaan ontwerpen, bouwen en testen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een half-size capsule die in een lage druk buis wordt getransporteerd. Met de Hyperloop Pod Competition hoopt Elon Musk dat de ontwikkeling van de Hyperloop in gang wordt gezet en in beweging blijft. Verschillende studenten werken op dit moment aan de ontwikkeling van de Hyperloop. Dat gebeurd overigens niet alleen in het kader van de Hyperloop Pod Competition. Er zijn namelijk ook verschillende bedrijven en overheden die overtuigd zijn van de Hyperloop. Dat zorgt er voor dat er investeringsstromen op gang komen en er nieuwe testfaciliteiten ontstaan voor de Hyperloop.

Wat is een speed pedelec?

Speed pedelec is een benaming voor een elektrische fiets waarmee doormiddel van meetrappen een snelheid van 45 kilometer per uur kan worden behaald. De Speed pedelec is een E-bike omdat gebruik wordt gemaakt van een elektromotor met bijbehorende accu. De meeste E-bikes gaan echter tot een maximale snelheid van 25 kilometer per uur. Althans bij die snelheid stopt de trapondersteuning. Bij een Speed pedelec gaat de trapondersteuning van de elektromotor door tot een snelheid van 45 kilometer per uur. Door deze snelheid is een speed pedelec een serieuze vervanger van een brommer. Het voertuig maakt nauwelijks geluid in tegenstelling tot een brommer en is daarnaast minder milieuvervuilend tenminste als de elektrische stroom die voor de speed pedelec wordt gebruikt duurzaam is opgewekt. Geen wonder dat speed pedelecs populairder worden ik Nederland.

Speed pedelec voor woon-werkverkeer
Dagelijks moeten enorm veel werknemers in Nederland van en naar hun werk rijden. Een gangbaar vervoersmiddel hiervoor is nog steeds de auto maar met name in grote steden en andere dichtbevolkte gebieden blijkt het overschot aan auto’s op de wegen voor verkeersproblemen te zorgen. Daarnaast zorgt het gebruik van auto’s voor luchtverontreiniging waardoor veel steden het gebruik van een fiets in het verkeer aanmoedigen. Een gewone fiets moet volledig doormiddel van spierkracht worden aangedreven en is daardoor meestal niet een voertuig waarmee men zichzelf snel en makkelijk kan verplaatsen over afstanden van 5 kilometer of meer. De elektrische fiets of e-bike vormt voor dat probleem echter een oplossing. Een elektrische motor zorgt er voor dat de fietser wordt ondersteund. Daardoor kan de fietser niet alleen sneller rijden, de fietser zal ook minder snel vermoeid worden.

De speed pedelec is vanwege de hogere snelheid niet alleen een interessante vervanger voor een gewone fiets maar ook voor een snorfiets of brommer. Met de speed pedelec kan een fietser trapondersteuning krijgen tot 45 kilometer per uur. Dat zorgt er echter wel voor dat dit een voertuig is waarmee men gemiddeld sneller rijd dan met een e-bike of gewone fiets. Hoewel een goed getrainde fietser ook wel snelheden kan behalen van 45 kilometer per uur vormt de speed pedelec toch een voertuig waarvan men kan verwachten dat de bestuurder regelmatig op deze snelheid zal fietsen. Daarom moest de wetgeving voor de speed pedelec worden veranderd door de overheid.

Wetgeving speed pedelec
E-bikes die trapondersteuning boden tot en met 45 kilometer per uur werden in eerste instantie op de markt gebracht als een soort snorfiets. Dat zorgde er voor dat eigenaren van een speed pedelec in eerste instantie net als snorfietsers gebruik mochten maken van het fietspad. Dit is echter veranderd per 1 januari 2017. Vanaf dat moment is de speed pedelec van het fietspad verbannen. De speed pedelec wordt vanwege de snelheid beschouwd als een bromfiets. Het blauwe plaatje van deze e-bike wordt daarom vervangen voor een geel brommerplaatje. Daarnaast is een bestuurder van een speed pedelec verplicht om een helm te dragen net als voor bromfietsers de helmplicht van toepassing is. Voor speed pedelecs zijn echter speciale helmen ontworpen die lichter zijn dan de gemiddelde brommerhelm.

Is een speed pedelec gevaarlijk?
Er zijn maar weinig vervoersmiddelen in de basis gevaarlijk. Zolang een voertuig constructief stevig is en technisch verder in orde is kan men de veiligheid van het voertuig alleen beïnvloeden door het gebruik ervan. Dit houdt in dat de bestuurder van een speed pedelec in belangrijke mate bepaald of deze e-bike veilig is of niet. Het verschil in snelheid tussen een speed pedelec en een gewone fiets is groot. Dat kan er voor zorgen dat andere fietsers en voetgangers kunnen schrikken als er snel langs hen wordt gereden of als ze worden ingehaald door een snelle elektrische fiets. De gebruiker van de snelle fiets kan echter bellen en rekening houden met het ‘ruimtekussen’ rondom de overige verkeersdeelnemers.

Daarnaast moeten gebruikers van de speed pedelec zelf ook rekening houden met hun eigen snelheid en veiligheid. Drukke straten en onoverzichtelijke verkeerssituaties kunnen niet alleen gevaar opleveren voor de overige verkeersdeelnemers maar ook voor de bestuurder van de speed pedelec zelf. Als fietser ben je kwetsbaar ook wanneer je een verplichte helm draagt. De overige lichaamsdelen zijn niet of nauwelijks beschermd wat ze kwetsbaar maakt. De vraag of een speed pedelec veilig is kan daardoor alleen worden beantwoord als men daarbij ook het gedrag van de bestuurder meeneemt in de beoordeling.

Wat is de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen WVGS?

De Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen is een Nederlandse wet waarin allemaal regels zijn opgesteld die er voor moeten zorgen dat het vervoeren van gevaarlijke stoffen op een zo veilig mogelijke manier gebeurd. De Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen is van kracht sinds 12 oktober 1995 en heeft de oude wet Gevaarlijke Stoffen uit 1963 vervangen. Verschillende vervoerbedrijven en transportbedrijven krijgen in Nederland te maken met de Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen. Het kan daarbij gaan over het vervoeren van gevaarlijke stoffen per spoor, over de weg of over de binnenwateren.

Veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen
Een belangrijk aspect van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen is dat gevaarlijke stoffen zoveel mogelijke getransporteerd moeten worden buiten de bebouwde kom, kortom het vervoeren van gevaarlijke stoffen moet gebeuren zoveel mogelijk uit de buurt van bevolkte gebieden. Dat is in een dichtbevolkt land als Nederland natuurlijke moeilijk te verwezenlijken daarom hebben gemeenten conform deze wet, die ook wel afgekort wordt met WVGS, de mogelijkheid om verplichte routes vast te leggen waarover gevaarlijke stoffen getransporteerd mogen worden. Deze verplichte routes zullen gemeenten in de praktijk zo zorgvuldig mogelijk opstellen zodat de kans op onveilige situaties, hinder en schade aan mens en milieu zo klein mogelijk blijft. Gemeenten in Nederland zijn echter niet verplicht om routes vast te stellen waarover gevaarlijke stoffen getransporteerd mogen worden. Daardoor kunnen gemeenten hierover zelf een beslissing nemen.

Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid. Als gemeenten wel een route voor het transport van gevaarlijke stoffen hebben vastgesteld dan is men verplicht deze route te volgen. Men heeft het dan echter over zogenaamde routeplichtige stoffen. De routeplichtige stoffen zijn genoteerd op de lijst VLG, deze afkorting staat voor regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen. In deze regeling staan de meest gevaarlijke stoffen genoteerd.

Deze stoffen zijn aantoonbaar risicovol genoeg om ze verplicht via een vastgestelde route te transporteren. Daarvan mag alleen worden afgeweken als men van de desbetreffende gemeente een ontheffing heeft ontvangen. Deze ontheffing wordt echter niet zomaar verstrekt, men moet kunnen aantonen waarom men van een bepaalde route wil afwijken en in welke mate het noodzakelijk is om een alternatieve route te nemen voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Als een gemeente geen verplichte route heeft vastgelegd?
Niet alle gemeenten in Nederland hebben een verplichte route vastgelegd voor transportbedrijven die gevaarlijke stoffen transporteren. Er zijn ook gemeenten die de transportbedrijven een bepaalde vrijheid bieden op dit gebied. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Desondanks is men wel verplicht om zich te houden aan de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Dit houdt in dat het vervoer van gevaarlijke stoffen in ieder geval zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom moet gebeuren. Transporteurs dienen volgens Artikel 11 van de WVGS zelf zoveel mogelijk rekening te houden met de dichtbevolkte gebieden, dit houdt in dat deze gebieden zoveel mogelijk dienen te worden gemeden. Als een vervoerder of transporteur niet in de bebouwde kom hoeft te laden of te lossen dient hij of zij niet door de bebouwde kom heen te rijden tenzij er beslist geen andere route mogelijk is. Dit laatste dient de vervoerder aan te tonen bij een controle.

Werkingsgebied van de WVGS
De Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen is van toepassing op de volgende situaties:

  • Vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen.
  • Vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren.
  • Vervoer van gevaarlijke stoffen over de spoorwegen.

Daarnaast is de WVGS niet alleen gericht op het vervoer van gevaarlijke stoffen ook de volgende aspecten of situaties vallen onder de WVGS:

  • Het laden en lossen van gevaarlijke stoffen.
  • Het parkeren of laten staan van een voertuig dat gevaarlijke stoffen bevat,
  • Het neerleggen van gevaarlijke stoffen tijden het transport/ vervoer.

Welke regels bevat de WVGS?
Net als elke wet bevat de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen een aantal regels. Desondanks spreekt men bij de WVGS over een zogenaamde kaderwet omdat deze wet kaders biedt waaraan men zich dient te houden. Naast de eerder genoemde situaties bevat de wet ook regels met betrekking tot het volgende:

  • De verantwoordelijkheden van de verschillende partijen met betrekking tot het laden, lossen en transporteren van gevaarlijke stoffen.
  • Eisen met betrekking tot het voertuig waarin gevaarlijke stoffen worden vervoerd.
  • Opleiding van de personen die de gevaarlijke stoffen vervoeren.
  • Richtlijnen met betrekking tot vergunningen en papieren die nodig zijn voor het transporteren van gevaarlijke stoffen.

De controle op de naleving van de WVGS wordt gedaan door Rijksverkeersinspectie afdeling gevaarlijke stoffen. Deze inspectie voert controles uit namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarnaast zijn nog verschillende andere overheidsdiensten betrokken zoals de politie, de inspectie Milieuhygiëne en de inspecteurs die werkzaam zijn bij de gemeentelijke havenbedrijven.

Wat is een transportband en waarvoor worden transportbanden gebruikt?

Transportbanden zijn eindeloze banden die om verschillende rollen heen zijn bevestigd. Ze worden gebruikt voor het transporteren van grondstoffen en producten door fabrieken. Transportbanden zijn meestal vervaardigd van rubber. Doormiddel van roet wordt het rubber zwart gekleurd. De aandrijving van een transportband gebeurd meestal doormiddel van een motor. Deze kan doormiddel van een ketting de aandrijfrol in beweging brengen waardoor de gehele transportband gaat draaien. Een transportband kan zowel hydraulisch als elektrisch aangedreven worden. Vaak kan de snelheid van de transportband goed worden geregeld. Hierdoor kan de snelheid van het transport van de goederen worden bepaald. Een transportband vormt vaak een belangrijk onderdeel van een fabriek.

Waar worden transportbanden voor gebruikt?
Transportbanden worden in verschillende fabrieken gebruikt als onderdeel van een machine. Zo kunnen grondstoffen over een transportband naar een machine worden vervoerd. Daarnaast kan ook in een machine een transportband aanwezig zijn die het product naar verschillende machine onderdelen vervoert zodat er een bepaalde volgorde van bewerkingen op het product worden uitgeoefend. Daarnaast kan een transportband worden gebruikt om de producten te vervoeren naar een logistieke afdeling waar ze op een pallet worden geplaatst.

Transportbanden kunnen ook worden gebruikt op een luchthaven voor het transport van bagage van de mensen die op reis gaan. Daarnaast kunnen transportbanden worden gebruikt om de oogst van de landbouw te transporteren. Deze transportbanden kunnen worden voorzien van een speciaal profiel zodat de aardappelen naast horizontaal ook diagonaal getransporteerd kunnen worden. In slagerijen en grote bakkerijen worden ook transportbanden gebruikt om levensmiddelen te transporteren door een bedrijf. Niet alleen het product dat verkocht gaat worden wordt over een transportband getransporteerd. Transportbanden kunnen ook worden gebruikt om afval te verwijderen of om afval naar een verbrandingsoven te transporteren. Verder worden transportbanden gebruikt in winkels om de producten van de klanten naar de kassa te transporteren.