Bouwsector wil ook demonstreren tegen stikstofbeleid in 2019

De bouwsector van Nederland heeft ernstige zorgen over het stikstofbeleid dat door de regering wordt gehandhaafd. Het stikstofbeleid heeft eerder geleid tot stevige protesten vanuit boeren maar de agrarische sector is niet de enige sector die de gevolgen van de stikstofcrisis zal merken. In 2019 zijn al rui m 18.000 bouwprojecten stilgelegd zodat deze opnieuw beoordeeld kunnen worden op het gebied van stikstof. Een aantal projecten zal naar verwachting niet hervat kunnen worden en loopt mogelijk meer vertraging op of zal moeten worden stopgezet.

Stikstofwetgeving
De wetgeving met betrekking tot stikstof is duidelijk tijdens het bouwen en de ingebruikname van het bouwwerk mag de hoeveelheid stikstof rondom natuurgebieden niet toenemen. Een toename van de hoeveelheid stikstof kan er voor zorgen dat er natuur schade wordt toegebracht en de biodiversiteit achteruit gaat. Dat zijn legitieme redenen volgens de overheid en milieuorganisaties om bouwprojecten stil te leggen als de hoeveelheid stikstof daardoor niet groter wordt.

Demonstratie

Bouwondernemers vinden de stikstofregels niet in alle gevallen logisch en effectief. Zo kunnen er bijvoorbeeld ook geen windmolens en zonnevelden worden aangelegd. Tijdens de aanleg van deze projecten wordt namelijk veel CO2 uitgestoten. Daar staat echter wel tegenover dat na de bouw de hoeveelheid stikstof en de winst voor de natuur groter is. Bouwbedrijven hebben aangegeven dat ze net als de boerenorganisaties willen gaan protesteren in Den Haag. De stichting Grond In Verzet heeft een oproep gedaan om op woensdag 30 oktober op het Malieveld in Den Haag te demonstreren. Deze oproep heeft al veel bijval gekregen aldus initiatiefnemer Klaas Kooiker op zondag 20 oktober 2019.

PFAS
In tegenstelling tot boerenbedrijven komt er voor de bouwsector nog een extra probleem bij namelijk PFAS. Ook de PFAS-regelgeving is namelijk van toepassing op bouwprojecte. PFAS is een afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen. Onder de verzamelnaam PFAS vallen ongeveer zesduizend kunststoffen behoren. Daarvan is een kwart kankerverwekkend. Wanneer bij bouwprojecten bouwgrond moet worden verplaatst moet deze grond worden getest op de aanwezigheid van PFAS.

Als 1 kilo grond van het bouwproject meer dan 0,1 microgram PFAS bevat, mag deze niet worden verplaatst naar grond die schoner is. Volgens bouwbedrijven zou veel bouwgrond boven deze norm zitten. Dat zorgt er voor dat veel bouwprojecten niet uitgevoerd kunnen worden. De afgelopen tijd zijn er ook verschillende bouwprojecten stil komen te liggen vanwege de aanwezigheid van PFAS. De bouwsector wil oplossingen hebben voor deze problemen en wil de overheid daartoe in beweging brengen door een demonstratie.

Wat is het Programma Aanpak Stikstof (PAS)?

Het Programma Aanpak Stikstof wordt afgekort met PAS en is een programma dat in 2015 door de overheid is gestart om de emissie van stikstof terug te dringen in Nederland. Het programma werd daarnaast gebruikt om vergunningen te verstrekken aan bedrijven die stikstof produceren in de nabijheid van natuurgebieden. In Nederland wordt al geruime tijd veel stikstof uitgestoten. De uitstoot van stikstof vind onder andere plaats in de agrarische sector waarbij meststoffen vrij komen maar ook in het verkeer komt stikstof vrij in de atmosfeer. Stikstof wordt scheikundig aangeduid met N2) en is schadelijk voor ecosystemen en de kwaliteit van het milieu. Om die reden heeft de overheid besloten om doormiddel van het Programma Aanpak Stikstof de uitstoot van stikstof terug te dringen.

PAS is in eerste instantie ingevoerd om het milieu oftewel de natuur te beschermen. Als er meer stikstof wordt uitgestoten verdwijnen bepaalde kwetsbare soorten in de natuur en dat moet voorkomen worden. Anders gaat namelijk de diversiteit achteruit en kunnen ecosystemen verdwijnen. Natuur, milieu en de bouwsector moeten doormiddel van het PAS op elkaar worden afgestemd. Als men wil bouwen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden dan zal men zich aan regels moeten houden. De overheid deelt daarom in het kader van het Programma Aanpak Stikstof specifieke vergunningen uit voor het bouwen in en rond natuurgebieden die als kwetsbaar worden aangemerkt. Uiteindelijk wordt bij het verstrekken van vergunningen voor bouwprojecten rekening gehouden met een reductie van stikstof voor de toekomst.

De Raad van State heeft aangegeven dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen onvoldoende effect heeft. Het oordeel van de Raad van State over het PAS is duidelijk. Het Programma Aanpak Stikstof beschermd de natuur in Nederland onvoldoende tegen de uitstoot van stikstof in de bouwplannen. Er zou nauwelijks zekerheid worden geboden door het PAS als het gaat om de hoeveelheid stikstof die vrij komt door de bouw van snelwegen, stallen, industrie en andere bouwprojecten waarbij een toename van stikstof kan worden verwacht. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het PAS niet als basis voor toestemming voor bouwactiviteiten mag worden gebruikt. Dat kan gevolgen de vergunningen die zijn verstrekt voor bepaalde bouwprojecten.

Wat zijn uitlaatgassen en hoe ontstaan deze?

Uitlaatgassen zijn gassen die tijdens verbrandingsprocessen in verbrandingsmotoren ontstaan en via een uitlaat worden uitgestoten. Door het verbranden van de brandstof in de motor komen de uitlaatgassen vrij. Deze gassen kunnen niet meer worden gebruikt in de motor en worden daarom via de uitlaat van het voertuig verwijdert.

Uitlaatgassen behoren tot de emissie van een voertuig dat gebruik maakt van een verbrandingsmotor. In uitlaatgassen zitten verschillende stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) , koolstofdioxide (CO2),  koolmonoxide (CO) en zwaveldioxide (SO2). Deze stoffen dragen bij aan de verzuring en daarnaast zorgen ze ook voor het broeikaseffect. Dit is vooral het geval bij koolstofdioxide (CO2) dat ook wel broeikasgas wordt genoemd. Verder bevinden zich in uitlaatgassen ook ander schadelijke stoffen zoals kleine roetdeeltjes en fijnstofdeeltjes.

Gevaar van uitlaatgassen
Uitlaatgassen behoren tot de grootste veroorzakers van luchtvervuiling daarom worden internationaal afspraken gemaakt over het reduceren van uitlaatgassen in de atmosfeer. Het probleem van de uitlaatgassen en het daaraan verbonden broeikaseffect is regelmatig het belangrijkste onderwerp op wereldwijde bijeenkomsten over milieu en duurzaamheid.

Verschillende steden in de wereld hebben te maken met smog die ontstaat door de uitlaatgassen van motorvoertuigen die in de steden rondrijden. Deze uitlaatgassen zorgen er voor dat mensen het benauwd krijgen en moeilijk kunnen ademhalen. Daarnaast zorgt de fijnstof en roet voor dichte ‘mist’ in gebieden waar de emissie van uitlaten onvoldoende weg kan komen.

Filteren van uitlaatgassen
Er worden verschillende maatregelen genomen om de schadelijke stoffen in uitlaatgassen te beperken. Sinds 1 januari 1993 dienen alle auto’s die rijden op benzine een katalysator te bevatten die koolwaterstoffen, koolmonoxide en stikstofoxiden omzetten in waterdamp, koolstofdioxide en stikstof. Omdat de werking van de katalysator via drie reacties gebeurd wordt ook wel gesproken over een driewegkatalysator. Ondanks deze verplichte technische voorziening in auto’s komt er nog steeds veel schadelijke emissie ten gevolge van uitlaatgassen in de atmosfeer.

Wat is een katalysator of driewegkatalysator?

De katalysator bevindt zich onder  de auto. Hier is de katalysator als element vlak na de motor ingebouwd in het uitlaatsysteem. Een katalysator is een systeem dat bestaat uit kostbare materialen en is in het uitlaatsysteem ingebouwd om giftige en schadelijke gassen uit de uitlaatgassen te verwijderen.

In feite zet de katalysator de schadelijke stoffen in de uitlaatgassen om in onschadelijke stoffen. Dit gebeurd doormiddel van een chemisch proces. Een katalysator kan alleen worden toegepast indien gebruik wordt gemaakt van loodvrije benzine als brandstof.

Katalysator verplicht
Autofabrikant Volvo bouwde als eerste deze katalysator in haar voertuigen in vanaf 1978. In de periode tussen 1980 en 2000 werden steeds meer auto’s uitgerust met een katalysator en werd de platina-rhodium katalysator steeds meer verplicht gesteld in Europa. Auto’s die rijden op benzine met een cilinderinhoud van twee liter of meer moeten sinds oktober 1989 verplicht worden uitgerust met een katalysator. Alle overige auto’s die een benzinemotor hebben moeten sinds 1 januari 1993 eveneens met een katalysator zijn uitgerust.

Waaruit bestaat een katalysator?
De katalysator bestaat uit een monolithische drager van cordieriet, dit is een magnesium-aluminium-silicaat. De monolithische drager is van hoogsmeltend keramisch materiaal vervaardigd en bevat een honingraatachtige celstructuur. De verschillende wanden van de cellen zijn bedekt met aluminiumoxide. De metalen die waarmee de katalysator is geïmpregneerd zijn onder andere palladium, rhodium en platina. De katalysator is geplaatst in een thermische isolatie. Daar omheen zit een roestvaststalen omhulsel.

Welke stoffen zet de katalysator om?
De uitstoot van een auto wordt ook wel emissie genoemd. De katalysator zet een aantal schadelijke stoffen in deze emissie om. De stoffen die omgezet worden zijn de volgende:

  • HC = koolwaterstoffen
  • CO = koolmonoxide
  • NOx = stikstofoxiden

Deze schadelijke stoffen worden door de katalysator omgezet in minder schadelijke stoffen. De stoffen die tijdens het proces in de katalysator ontstaan zijn:

  • H2O = dit is waterdamp en niet schadelijk voor de gezondheid.
  • CO2 = koolstofdioxide. Deze stof is niet direct schadelijk maar zorgt wel voor het broeikaseffect.
  • N2 = stikstof is niet schadelijk voor de gezondheid. Ongeveer 78 procent van de lucht die wij inademen bestaat uit dit gas.

Driewegkatalysator
De naam driewegkatalysator is afgeleid van de drie reacties die tijdens het katalytisch reinigen van uitlaatgassen door de katalysator worden uitgevoerd. Deze drie reacties zijn als volgt:

1. De eerste reactie is: 2 CO(g) + 2 NO(g) → N2(g) + 2 CO2(g)
2. De tweede reactie is: CO(g) + O2(g) → 2 CO2(g)
3. De derde reactie is: 4 CxHy(g) + (4x+y) O2(g) → 2y H2O(g) + 4x CO2(g)

De bovenstaande reacties zijn de drie hoofdreacties van een katalysator. Naast deze hoofdreacties treden er in de katalysator nog een aantal nevenreacties op.  In het kort reduceert het rhodium NO en oxideert het platina CO en de koolwaterstoffen. De rhodium en platina kunnen worden vervangen  door palladium. De werking van de driewegkatalysator blijft hetzelfde.

Luchtvervuiling wordt minder in Nederland?

Uit een jaaroverzicht over de luchtkwaliteit is naar voren gekomen dat de lucht in Nederland minder vies wordt. Het onderzoek is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gehouden. Daar dit instituut is gekeken naar verschillende vervuilende stoffen die de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden. De hoeveelheid fijnstof is de afgelopen jaren volgens het onderzoek afgenomen.

Stikstofdioxide
Ondanks dit goede nieuws is de doelstelling voor de schadelijke stikstofdioxide nog niet behaald. De eisen die de Europese Unie aan de hoeveelheid stikstof stelt in de lucht zijn nog niet bereikt. Er is nog een te hoge hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht om aan de EU-eisen voor 2015 te kunnen voldoen. Vooral in grote steden is de hoeveelheid stikstofdioxide groot.

Economie
Voor de overheid in Nederland ligt er ondanks het goede nieuws over de daling van het fijnstof toch nog een stevige taak weggelegd om de luchtkwaliteit te verbeteren. De economische teruggang zal misschien een bijdrage leveren aan het verbeteren van het milieu en de uitstoot van schadelijke stoffen. Wanneer bedrijven minder produceren wordt er ook minder energie verbruikt. Daarnaast zullen mensen minder de auto gebruiken wanneer de brandstofkosten hoog liggen.

Groene energie
Verder is de aandacht voor groene energie steeds groter geworden de afgelopen jaren. Consumenten hebben naast bedrijven ook meer aandacht voor duurzaamheid. Vooral wanneer er geen prijsverschil is tussen duurzame energie en vervuilende energie van bijvoorbeeld koolcentrales. Toch is Nederland ten opzichte van Buurland Duitsland nog niet ver met de ontwikkelingen van duurzame energie. Voor het kabinet is nog volop werk aan de winkel