Fintech in opkomst in Nederland

Fintech is een sector in Nederland die aan het groeien is. Er komen steeds meer startups die zich richten op technologische oplossingen voor de financiële sector. Fintech is een woord dat bestaat uit een samenvoeging van de woorden ‘financieel’ en ‘technisch’.

Fintech bedrijven
Holland FinTech de belangenorganisatie voor fintechbedrijven beweert dat er in 2018 ongeveer 430 bedrijven actief zijn in de financieel technische markt. Het aantal bedrijven dat actief is in fintech ligt dit jaar ongeveer vijfentwintig procent hoger dan in 2016.
De nieuwe bedrijven die tot de fintech worden gerekend zijn vooral bezig met het ontwikkelen van oplossingen voor online betalen. Daarnaast zijn veel nieuwe bedrijven in deze sector ook bezig met identificatie en beveiligingsoplossingen voor bijvoorbeeld online betalingsverkeer.

Profiteren van fintech
De groei wordt door Holland FinTech een positieve ontwikkeling genoemd. Er zijn meerdere mensen die profiteren van de ontwikkelingen in de fintech. Zo profiteren de consumenten van de nieuwe financiële diensten die door fintechs worden ontwikkeld. Ook bedrijven kunnen de ontwikkelingen van fintechs er voor zorgen dat hun financiële dienstverlening beter wordt. Zo kunnen bedrijven stappen maken in de richting lean management. Door lean management en de meestal daaraan verwante automatisering worden bedrijfsprocessen doelgerichter en worden kosten bespaard.

Nederlandse concurrentiepositie
Bedrijven concurreren al lang niet meer binnen de landsgrenzen van hun eigen land. In plaats daarvan concurreren bedrijven elkaar internationaal. Dat zorgt er voor dat er meer aanbod ontstaat voor potentiële afnemers. Fintech is een sector die wereldwijd ontwikkelingen doet voor de financiële sector.
Het is goed dat ook Nederland hierin actief is. Prins Constantijn de speciale ambassadeur voor startups in Nederland geeft aan dat het ondernemerschap en de innovatie die fintech met zich meebrengt essentieel zijn voor de concurrentiepositie van Nederland in de wereldeconomie.

Wat zijn de voordelen om voor een startup te gaan werken?

Startups zijn ondernemingen die kort geleden zijn opgericht en zich richten op de ontwikkeling, implementatie en verkoop van vernieuwende producten en diensten. In de praktijk zijn startups meestal kleine ondernemingen die vanuit een opleidingsinstituut zoals een technische universiteit zijn ontstaan. Veel startups ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen studenten die een nieuw concept hebben onderzocht en uitgewerkt en dat op de markt willen brengen. Er kunnen echter ook startups ontstaan uit reeds bestaande ondernemingen als een gedeelte van de werknemers besluit om voor zichzelf te beginnen om nieuwe producten te ontwikkelen.

De achtergronden van startups kunnen verschillen evenals de bedrijfsculturen en de visie en missie van deze jonge ondernemingen. Al deze aspecten zijn uiteraard van invloed op het imago van de startup. Veel startups oefenen een bepaalde aantrekkingskracht uit op avontuurlijk ingestelde werkzoekenden. Het werken bij een startup kan belangrijke voordelen opleveren. Deze worden hieronder benoemd.

Je werkt aan een innovatief product of dienst
Een belangrijk voordeel van het werken bij een startup is het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen, implementeren of het verkopen van een vernieuwend product of dienst. Door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en de exploiteren ben je op de markt actief als pionier. Dit is een uniek gevoel waaraan veel werknemers een gevoel van eigenwaarde ontlenen. Immer ze onderscheiden zich van andere bedrijven en diensten. Dit onderscheidend vermogen van startups zorgt er voor dat ook de werknemers die voor deze bedrijven werken het gevoel hebben dat ze vernieuwend of ‘hip’ zijn.

Het innovatieve en vernieuwende aspect van een startup kan een grote aantrekkingskracht uitoefenen op werkzoekenden. Deze aantrekkingskracht wordt helemaal groot wanneer de startup in een populair segment bijvoorbeeld duurzame energie of het gebruiksvriendelijker maken van producten. Door voor een dergelijke startup te werken hebben werknemers het gevoel dat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij en duurzaamheid. Dat zijn aspecten die veel mensen waarderen en zorgt er voor dat werknemers die in deze sectoren werken bewust of onbewust populairder worden.

Startups zijn dynamisch en zorgen voor afwisseling
Omdat startups jonge ondernemingen zijn moeten ze vaak heel alert zijn op hun omgeving en de kansen die daarin aanwezig zijn. Dit houdt in dat startups dynamisch zijn en voorop moeten blijven lopen ten opzichte van hun concurrenten. Werknemers die bij een startup werken zullen te maken krijgen met een uitgebreid takenpakket. Er is nog geen sprake van een functiedifferentiatie. In plaats daarvan vervullen veel werknemers combifuncties waarbij ze meerdere taken of functies tegelijk bekleden. Het werken in een startup kan daardoor heel leerzaam. Een werknemer kan nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Veel verantwoordelijkheid
Startups zijn vaak kleine bevlogen bedrijven die voor hun slagvaardigheid voor een groot deel afhankelijk zijn van de betrouwbaarheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de werknemers. De verantwoordelijkheid is niet alleen gericht op het daadwerkelijk goed uitvoeren van de toegewezen taken. Een belangrijk aspect met betrekking tot verantwoordelijkheid is het omgaan met vertrouwelijke informatie. Veel startups werken aan nieuwe producten en deze concepten kunnen veel geld waard zijn. Daarom moet met tekeningen, technische specificaties en andere productbeschrijvingen zeer zorgvuldig worden omgegaan. Werknemers die werken bij een startup moeten met vertrouwelijke gegevens verantwoord omgaan.

Daarnaast is een startup ook vaak een samenwerkingsverband tussen specialisten. Dat zorgt er voor dat de meeste werknemers bij een startup een uniek takenpakket hebben. Vaak kan men elkaars werkzaamheden niet uitvoeren of elkaars zaken waarnemen. Dat zorgt er voor dat men een goed vertrouwen in elkaar en in elkaars kwaliteiten moet hebben. Hieraan is natuurlijk ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel gekoppeld met betrekking tot de uitvoering van het takenpakket waarvoor men is opgesteld. Het positieve aspect hiervan is ook dat vaak heel duidelijk is wie welke bijdrage heeft geleverd aan het slagen van de startup.

Werken in teamverband
Het teamverband of de teamspirit is in een startup van groot belang. Gezamenlijk werken de collega’s naar een succes toe. De organisatiestructuur is meestal heel plat, de eigenaar of eigenaren werken vaak zelf mee in het bedrijf. Problemen in de samenwerking worden over het algemeen snel en goed opgelost. Dat moet ook wel want er is geen tijd om problemen te laten voortwoekeren. In een startup is bovendien meestal geen ruimte voor subculturen en afdelingen die hun eigen werkwijze en denkwijze er op na houden. Meestal werkt men gezamenlijk naar 1 of meerdere doelen toe en werkt men elkaar bij dit proces niet tegen maar vult men elkaar aan met een unieke bijdrage.

Werknemers krijgen vaak rechtstreeks feedback op hun eigen functioneren. Dit gebeurd bijvoorbeeld in werkoverleg maar eventueel kan er ook een gesprek ‘onder vier ogen’ plaatsvinden. Een goed contact tussen de medewerkers onderling is van groot belang vooral wanneer medewerkers elkaar materialen, tekeningen of concepten moeten aanleveren om deze vervolgens verder te laten uitwerken. De keten of de schakels moeten zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd zodat er zo weinig mogelijk geld, tijd en materiaal verloren gaat. Een goed teamverband draag dus ook bij aan het leanmanagement of de lean principes.

Wat zijn de risico’s van werken bij een startup?

Startups zijn jonge innovatieve bedrijven die in de praktijk vaak bestaan uit een kleine groep enthousiaste medewerkers die zich richten op de ontwikkeling en implementatie van vernieuwende producten en diensten op de markt. Startups ontlenen de naam startup aan het feit dat deze bedrijven nog maar net gestart zijn op de markt. Dit brengt uitdagingen met zich mee maar ook risico’s. In deze tekst zijn een aantal aspecten benoemd die een werkzoekende in overweging kan nemen om wel of juist niet voor een startup te gaan werken. Hierbij zijn de risico’s vooral benoemd. In een ander artikel zijn de voordelen benoemd die horen bij het werken voor een startup.

Wat zijn de risico’s om voor een startup te gaan werken?
Als we de risico’s benoemen die gepaard gaan met het werken in een startup dan hebben de risico’s vooral te maken met onzekerheid. Deze risico’s vallen in de praktijk vaak mee zolang van de werknemer geen financiële investering wordt verwacht in de nieuwe onderneming. Als deze investering wel wordt verlangd omdat de werknemer zich moet inkopen om een mede-eigenaar te worden dan loopt de werknemer of mede-eigenaar in ieder geval het risico om (een deel) van deze investering kwijt te raken.

Gebrek aan bepaalde expertise
Verder zijn de meeste startups vrij klein en hebben ze nog niet expertise op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Daardoor kunnen een hoop zaken (nog) niet goed geregeld zijn zoals het al dan niet van toepassing zijn van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Ook het bepalen van de hoogte van het salaris en de onkostenvergoeding is bij aanvang van het dienstverband vaak een hindernis die genomen moet worden. Het maken van concrete afspraken op het gebied van contractduur en beoogde resultaat van de werknemer evenals de tegenprestatie van de werkgever in de vorm van loon en winstuitkering is vaak moeilijk. Niet alleen de werknemer heeft te maken met risico’s ook de eigenaren van de startup hebben te maken met risicofactoren. Dat zorgt voor een lastig spanningsveld waarbij de werknemer en de werkgever tot een duidelijke arbeidsovereenkomst moeten komen.

Kans op falen van startup
Een startup zorgt voor uitdagingen. Er bestaat een kans dat de opzet van de startup faalt en dat de werknemers daardoor ontslagen kunnen worden. Een faillissement behoort ook tot de mogelijkheden met alle gevolgen van dien. Zo kunnen werknemers die te maken hebben met een faillissement nog ‘loon tegoed’ hebben van de failliete startup. In ieder geval zorgt de kans op het mislukken van de startup voor een bepaalde stressfactor die als men het ten positieve wend er voor kan zorgen dat iedereen die werkzaam is voor de startup zijn of haar uiterste best gaat doen om de jonge onderneming zo slagvaardig en succesvol mogelijk te maken. Dat begint al aardig op een voordeel te lijken. In een ander artikel over startups worden echter de voordelen benoemd.

Wat is een gadget?

Een gadget is een aantrekkelijk product dat op innovatieve en vernieuwende wijze invulling geeft aan een bestaande of nog niet bestaande behoefte van een consument. Dit is de definitie die Pieter Geertsma van Technischwerken.nl geeft over het woord ‘gadget’. In het Nederlands wordt het woord gadget vaak vertaald met ‘hebbeding’. Dit is echter een heel breed begrip. Gadgets zijn niet alleen hebbedingen ze zij ook vernieuwend en innovatief. In de tekst hieronder kun je meer lezen over eigenschappen van gadgets.

Gadgets als statussymbool
Een gadget heeft daardoor een bepaalde aantrekkingskracht op consumenten. Met de nieuwste gadgets kunnen consumenten zich onderscheiden van mensen die nog niet in bezit zijn van deze apparaatjes. Op die manier kunnen gadgets een soort statussymbool worden. Als iemand voortdurend in bezit is van de nieuwste gadgets kan zo’n persoon worden gezien als trendsetter. Niet alle gadgets worden echter een trend. Vooral op het moment van de introductie van de nieuwe gadget op de markt moeten bedrijven profiteren. Na verloop van tijd zwakt het vernieuwede aspect van een gadget af of verdwijnt de interesse voor de gadget geheel van de markt. In veel reclames wordt daarom ingegaan op het vernieuwende en innovatieve aspect van de gadget. Het woord gadget komt uit het Engels, in die taal gebruikt men ook wel de term gizmo.

Eigenschappen van gadgets
Hiervoor werden al een aantal eigenschappen van gadgets genoemd, namelijk dat deze producten vernieuwend en innovatief zijn. Dit zijn belangrijke eigenschappen van gadgets en kunnen op verschillende manieren tot uiting komen in het product. Een product kan namelijk vernieuwend zijn vanwege de vormgeving of vanwege de functionaliteit en techniek. Vragen die vaak gesteld worden met betrekking tot gadgets zijn: “hoe ziet het er uit?” of :”wat kan je er mee?” De gadget moet antwoord geven op deze vraag of vragen.

Veel gadgets bevatten elektronica of behoren tot het segment mechatronica (mechanica en elektronica). Het zijn producten die over het algemeen compact zijn en slimme technologie bevatten. Startups kunnen groot worden met de ontwikkeling van gadgets.

Hoe ontstaan gadgets?
Gadgets ontstaan meestal niet zomaar maar worden ontwikkeld door mensen die experimenteren met nieuwe producten en nieuwe technologieën. Het gaat hierbij om het uitvinden van nieuwe oplossingen en soms ook om het creëren van nieuwe behoeften bij potentiële kopers. Soms zorgt een gadget er voor dat mensen bewust worden van een stukje nieuwe innovatie die mogelijkheden biedt die ze eerst niet voor mogelijk hielden. Een gadget kan daardoor een eyeopener zijn op de markt. Veel mensen die gadgets ontwikkelen zijn pioniers. Ze lopen voorop in een bepaald segment van de techniek. Ze kunnen iets bedenken en ontwikkelen dat andere mensen niet kunnen.

Uitvinders en productontwikkelaars vragen vaak patent of een octrooi (beide woorden betekenen in de kern hetzelfde) aan op hun nieuwe uitvinding indien deze een zogenaamd ‘gat in de markt’ zou kunnen vormen. Door een octrooi of patent heeft de uitvinder het recht om zijn of haar uitvinding op de markt te brengen en er aan te verdienen. Vaak moeten de uitvindingen nog wel worden voorzien van keurmerken en daarom moeten ze in de praktijk regelmatig getest worden. Elektrische en elektronische producten moeten uiteraard veilig worden gebruikt zonder kans op brand of andere schade. De meeste gadgets worden tijdens de ontwikkeling vaak al aan uiteenlopende testen onderworpen.

Wie ontwikkelen en verkopen gadgets?
Startups zijn jonge innovatieve bedrijven die gadgets op de markt kunnen brengen maar ook bestaande technologische bedrijven kunnen van uitvinders een licentie krijgen om bepaalde gadgets te kunnen produceren. Daarnaast zijn er ook speciale technologische bedrijven die in contact staan met technische universiteiten waardoor ze voortdurend betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve oplossingen en producten.

Het verkopen van gadgets wordt daarom lang niet altijd gedaan door de ontwikkelaars van de gadgets. Vaak gebruikt men speciale commerciële mensen voor de verkoop van gadgets. Dikwijls probeert men trendsetters en trendwatchers te overtuigen van het nut of het innovatieve aspect van de nieuwe gadget in de hoop dat de trendsetters deze gaan gebruiken en tonen aan het brede publiek. Verkopers hebben over het algemeen wel een bepaalde druk of haast met het verkopen van gadgets. Als gadgets namelijk veroudert raken of worden nagemaakt (legaal of illegaal) dan zal de verkoop aanzienlijk afnemen. Zolang een gadget nieuw, populair en hip is zal de vraag naar de gadget blijven bestaan en kunnen verkopers omzet en winst behalen. Een deel van het geld dat ze verdienen wordt als het goed is betaald aan de uitvinder die daardoor weer geld heeft om nieuwe gadgets te ontwikkelen. Daarvoor is research en development (R&D) vaak noodzakelijk en dat kost geld.

Wat is fintech?

Fintech is een verzamelnaam voor technische, innovatieve producten en diensten in de financiële sector die zijn en worden ontwikkelt om de kwaliteit, snelheid en gebruiksgemak van de financiële dienstverlening te optimaliseren. Fintech is een woord dat bestaat uit een samenvoeging van de eerste letters van het Engelse woord financial en de eerste letters van het eveneens Engelse woord technology. Men zou echter ook kunnen zeggen dat fintech een samenvoeging is van de Nederlandse woorden financieel en technologie of technisch. Fintech wordt ook wel geschreven als ‘FinTech’.

Daarnaast wordt het ‘fintech’ vaak in verband gebracht met het woord ‘startup’. Veel financieel technische bedrijven beginnen namelijk als een innovatieve startup om vervolgens uit te groeien tot een groter bedrijf. Een andere ontwikkeling waar veel fintechs mee te maken krijgen is overnames. Startups in de fintech-sector wekken vaak de interesse van grote kapitaalkrachtige bedrijven in de financiële sector. Dikwijls worden kleine financieel technische bedrijven overgenomen zodat ze hun diensten aan een beperkt aantal specifieke klanten kunnen en mogen leveren.

Fintech een containerbegrip?
Hoewel je in de praktijk het woord fintech niet heel vaak hoort zou je deze term toch wel een containerbegrip kunnen noemen. De definitie van het woord is namelijk breed en omvat in feite een complete tak van de financiële sector die zich richt op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve oplossingen ten behoeve van de financiële branche. Zowel de oplossingen, producten en diensten zelf vallen onder de benaming fintech evenals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van deze  producten en diensten.

Startups in fintech
Fintech is gericht op verbeteren en optimaliseren van de dienstverlening en de producten in de financiële sector. Omdat veel gerenommeerde financiële bedrijven vaak te groot en te bureaucratisch zijn om de nieuwe (technische) ontwikkelingen bij te benen is fintech voor een gebied waar startups zich mee bezig houden. Een startup is nieuw of jong bedrijf dat zich richt op een ‘gat’ in de markt.  Startups in de fintech richten zich dus op ‘gaten’ in de financiële markt en zoeken hierbij naar technische oplossingen. Als deze oplossingen effectief blijken te zijn worden deze vaak ingekocht en geïmplementeerd in de grote financiële bedrijven en instellingen. Fintech startups lopen daardoor in de praktijk vaak voorop ten opzichte van de grote ondernemingen in de financiële sector.

Investeren in Fintech is belangrijk
Het is belangrijk dat men blijft investeren in technische oplossingen voor de financiële sector. In de financiële sector beheert en spendeert men geld en dit kan om enorme bedragen gaan. Het spreekt voor zich dat de overboekingen, betalingen en beheer van geld veilig moet gebeuren. Daarom worden verschillende systemen ontwikkelt waarmee men geld zo goed mogelijk kan beheren en transporteren zowel digitaal als via de reguliere weg. De producten die hiervoor worden ontwikkeld kunnen zowel bestaan uit digitale systemen als uit werktuigen en producten zoals pinpassen, geldautomaten en systemen die zijn ontwikkelt om mobiel bankieren te realiseren.

Verder worden er door startups ook verschillende producten en diensten ontwikkelt die er voor zorgen dat geld veilig wordt beheert en dat hackers en fraudeurs worden tegengehouden en/of opgespoord voordat ze schade kunnen aanrichten. De producten en diensten vanuit fintech zijn daarom zeer divers maar wel cruciaal om bankieren mogelijk te maken. Niet alleen voor de banken zijn fintech bedrijven een belangrijke factor die voor vernieuwing zorgt en productoptimalisatie, ook andere bedrijven in de financiële sector hebben baat bij de ontwikkelingen van startups in de fintech. Denk hierbij aan hypotheekverstrekkers en verzekeraars.

Overheid stelt 10 miljoen extra beschikbaar in 2017 voor innovatieve startups

Startups worden steeds belangrijker voor de kenniseconomie. Deze nieuwe innovatieve ondernemingen vormen een belangrijke aanvulling voor de reeds aanwezige bedrijven binnen de Nederlandse landsgrenzen. Zonder innovatie en nieuwe technologie kan Nederland haar positie in de wereldwijde kenniseconomie niet handhaven of uitbreiden. Daarom is Nederland in belangrijke mate afhankelijk van startups geworden. De overheid is bereid om meer geld te investeren in deze  innovatieve startende ondernemers.

Meer geld voor startups
Het ministerie van Economische Zaken heeft 10 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor innovatieve startende bedrijven in Nederland. Dit geld moet ten goede komen aan het omzetten van innovaties van universiteiten en andere opleidingsinstituten in nieuwe producten en diensten.  De tien miljoen euro is een pot waaruit leningen worden verstrekt aan beginnende ondernemers. Het nieuws van de extra pot werd door minister Henk Kamp van Economische Zaken bekend gemaakt tijdens een congres in Enschede.

Minister Kamp geeft aan dat een betere ondersteuning van innovatieve startups noodzakelijk is om de kenniseconomie van Nederland in de toekomst te versterken. Hij benoemt daarbij dat overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk investeringen moeten doen. Dan kunnen er extra kansen ontstaan voor het op de markt brengen van nieuwe diensten en producten.

Het ministerie van Economische Zaken heeft een aantal succesvolle projecten benoemd die door de investeringsmogelijkheden een succes werden. Een voorbeeld hiervan is Ipsum Energy dat voortgekomen is uit de Universiteit Twente. Dit bedrijf biedt een product aan dat real-time kan meten hoeveel stroom apparaten verbruiken in een woning. Dit is mogelijk zonder dat elk apparaat apart hoeft te worden voorzien van een meetkastje. Dit is slechts een voorbeeld van een succes. Er zijn echter veel meer bedrijven die innovatieve producten ontwerpen en produceren zowel in de software, werktuigbouwkunde, elektronica en mechatronica. Ook in de bouwsector en de duurzame energie worden regelmatig oplossingen gevonden om duurzamer en energiezuiniger te bouwen en te wonen.

Wat is een startup?

Een startup is een onderneming die gebruik maakt van een innovatieve werkwijze of vernieuwende aanpak en zich richt op nieuwe technologische ontwikkelingen en de productie van innovatieve producten, werktuigen of apparaten.

Deze definitie heeft Pieter Geertsma opgesteld voor de website technischwerken.nl. De hiervoor genoemde definitie wordt als uitgangspunt gehanteerd voor dit artikel. Er zijn echter meerdere definities opgesteld die het woord ‘startup’ omschrijven of definiëren. Kenmerkend voor de definities van het woord startup is dat het om bedrijven gaat die vernieuwend zijn.

Vernieuwend
Dit vernieuwende aspect kan met de bedrijfsvoering of het business model te maken hebben van de onderneming, maar het heeft ook te maken met het product dat wordt ontwikkeld en geproduceerd. Men heeft het in dit verband over een innovatie of opkomende technologie. Een startup ontwikkelt in de praktijk meestal nieuwe producten of nieuwe diensten die nog niet of nauwelijks worden geproduceerd door andere bedrijven. Ook kunnen startups inspelen op een reeds aanwezige vraag in een marktsegment waar nog niemand een effectieve oplossing voor heeft bedacht. Een startup kan zich daardoor in de praktijk bezig houden met een “gat in de markt”.

Jong en innoverend
In de praktijk worden veel startups door jonge ondernemers opgericht. Ze hebben vaak specifieke kennis van internet, mobiele telefonie, duurzame energie of andere technologieën. Het kost vaak veel tijd en passie om een nieuw product of een nieuwe innovatie op de markt te brengen. De meeste ondernemers van startups werken daarom hard aan hun naamsbekendheid en productbekendheid. Omdat het vaak gaat om compleet nieuwe producten en innovaties worden deze ideeën vaak beschermd doormiddel van een octrooi of patent.

Voortbestaan van een startup
Naast het opstarten van een zogenaamde startup is het een uitdaging om een dergelijk bedrijf nog in stand te houden over een langere periode. Meestal moeten startups voortdurend hun eigen producten optimaliseren om er voor te zorgen dat ze niet verouderen op de markt. Juist veroudering is voor veel startups een gevaar. Hun producten moeten niet worden ingehaald door marktontwikkelingen, andere technologieën en innovaties die er voor zorgen dat de producten van de startup achterhaald zijn.