Wat is bbp of het bruto binnenlands product (bbp)?

Het bruto binnenlands product wordt ook wel afgekort met bbp. Dit is de totale geldwaarde van alle finale goederen en diensten die in een land zijn geproduceerd in een bepaalde periode. De periode waarover men het bbp berekend is meestal een jaar. Over het algemeen bepaald men de bbp tegen de actuele marktprijzen van de producten. Het bbp wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze instantie gebruikt het bbp in verschillende rapporten.

Daarnaast kan men het bbp van Nederland afzetten tegen het bbp van andere landen. Om er voor te zorgen dat landen een eerlijke en duidelijke vergelijking kunnen maken moeten de landen de berekening van het bbp volgens internationale richtlijnen uitvoeren. Op die manier kunnen landen het bbp op eenzelfde wijze meten en daarmee de ontwikkelingen in hun economie publiceren.

Waaruit bestaat het bruto binnenlands product?
Het bbp bestaat uit een aantal delen. Men kijkt daarbij naar de oorsprong van de productie, dus door wat voor bedrijven de producten zijn gemaakt en naar de markt van de producten (afzetgebied). De volgende onderdelen worden opgenomen in de bepaling van het bbp:

  • De totale productie van kapitaalgoederen en consumptiegoederen die is gedaan door bedrijven uit de particuliere sector in een bepaalde periode. Als men kijkt naar de kapitaalgoederen dan kijkt men zowel naar de uitbreidingsinvesteringen als naar de vervangingsinvesteringen.
  • De totale productie van consumptiegoederen en kapitaalgoederen die gedaan is door de overheid. Deze productie wordt ook wel aangeduid met overheidsbestedingen. Deze term moet men niet verwarren met overheidsuitgaven. Als men het heeft over overheidsbestedingen dan staat de productie tegenover de betaling. Als men doelt op overheidsuitgaven dan heeft men het over een breder begrip waar de overdrachtsinkomens en overheidsbestedingen zijn opgenomen.
  • Ook de productie van consumptiegoederen en kapitaalgoederen die bestemd zijn voor het buitenland worden in de bbp opgenomen. Dit zijn de uitvoergoederen oftewel de exportgoederen.
  • Van de uitvoerwaarde van de exportgoederen wordt de invoerwaarde van de goederen afgetrokken. Kortom van de exportwaarde van goederen wordt de importwaarde van de goederen afgetrokken. Hierdoor ontstaat een bepaald bedrag dat meestal het saldo wordt genoemd van de lopende rekening van de betalingsbalans.


 

Veiligheid chemiebedrijven en tankbedrijven moet beter

Volgens de Tweede Kamer doen chemiebedrijven en tankbedrijven onvoldoende aan veiligheid. Op donderdag 5 september 2013 wordt in de Kamer gesproken over een tussenrapport over de veiligheid bij tankopslagbedrijven. Dit rapport is opgesteld door de inspectie SZW die de veiligheid van de tankopslagbedrijven onderzoekt en daarover publiceert. Een belangrijke aanleiding voor het onderzoeken van de veiligheid bij deze opslagbedrijven zijn de misstanden bij het Odfjell olieopslagbedrijf.

Tussenrapport van SZW
Volgens het tussenrapport van SZW hebben veel olieopslagbedrijven de veiligheid niet de hoogste prioriteit gegeven in hun bedrijfsvoering. Bij Odfjell is de veiligheid het slechtst gewaarborgd. Geen ander bedrijf heeft het met de veiligheid zo slecht voor elkaar als Odfjell. Bij dat bedrijf ging het 64 keer fout in 10 jaar tijd. Bij deze ‘fouten’ kan gedacht worden aan het niet houden aan wet en regelgeving. Hierdoor lopen medewerkers en omwonenden gevaar.

Veiligheid verplicht
Naast Odfjell is ook bij andere bedrijven in de olieopslag de veiligheid niet op orde. Er werden door de SZW verschillende problemen geconstateerd bij bedrijven. Deze problemen hadden onder andere te maken met koelinstallaties en blussystemen. Ook de explosieveiligheid liet bij een aantal bedrijven te wensen over. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over deze tussenrapportage en wil meer druk uitoefenen op de olieopslagbedrijven. Er wordt onder andere gesproken over het verplicht aanstellen van een veiligheidskundige en het opleggen van hoge boetes wanneer bedrijven zich niet houden aan de regels.