Wat zijn de uitgangspunten V&G-wetgeving

De V&G-wetgeving is gericht op het bevorderen van de veiligheid op de werkvloer zodat werknemers onder zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden hun werk kunnen uitvoeren. V&G staat voor Veiligheid en Gezondheid, deze wetgeving wordt dus voluit Veiligheids- en Gezondheidswetgeving genoemd. De V&G-wetgeving schrijft voor dat de planning van de preventie en de uitvoering van V&G op … Read more

Arbobegrippen

In de Arbeidsomstandighedenwetgeving en regelgeving komen verschillende woorden voor die beginnen met Arbo. Het woord Arbo is in feite een afkorting van arbeidsomstandigheden. We noemen hieronder een aantal woorden of begrippen die verband houden met de Arbeidsomstandigheden wet en geven daarnaast een korte uitleg van deze begrippen zodat men globaal weet wat er mee bedoelt … Read more

Wat is een persoonlijke monitor en een persoonlijke explosiemeter?

Veiligheid op de werkvloer is het allerbelangrijkste. Werkgevers dienen er alles aan te doen om de werkplek voor werknemers zo veilig mogelijk te maken. Dit zijn werkgevers verplicht volgens de Arbowet. Daarvoor dienen werkgevers echter wel een goed beeld te krijgen van de aanwezig risico’s op de werkplek. Dit doen werkgevers met een Risico Inventarisatie … Read more

Hoe verspreiden gassen of dampen zich in een ruimte?

Giftige gassen kunnen aanwezig zijn op een werkplek hoewel een werkgever er alles aan moet doen om de aanwezigheid van gif op de werkplek te voorkomen. Werkgevers zijn verplicht om een Arbobeleid te voeren en als onderdeel daarvan een Risico Inventarisatie en Evaluatie op te stellen en te onderhouden. Hierbij dient ook aandacht te worden … Read more

Giftige gassen: vertrouw niet alleen op reukwaarneming

Sommige mensen denken dat ze giftige stoffen wel kunnen ruiken en daardoor tijdig actie kunnen ondernemen zodra men de stof doormiddel van reuk kan waarnemen. Dit is echter een onterechte aanname. Er zijn verschillende stoffen die men niet doormiddel van reuk kan waarnemen zoals koolzuurgas, koolstofmonoxide en stikstof. Er zijn ook nog andere stoffen die … Read more

Zuurstof op de werkplek

Zuurstof is van levensbelang bij een gebrek aan zuurstof zullen mensen en dus ook werknemers klachten ervaren. Schone buitenlucht die geen verontreinigingen bevat en die niet verdrongen is door andere stoffen bestaat voor ongeveer 79 procent uit stikstof en 21 procent uit zuurstof. Zuurstof wordt aangeduid met het symbool O wat afkomstig is van het … Read more

Gevaar van giftige biologische stoffen op de werkvloer

Biologische stoffen zijn er in verschillende soorten. Zo zijn er biologische stoffen die afkomstig zijn van planten en dieren maar er zijn ook biologische stoffen in de vorm van micro organismen. Deze laatste groep worden in de  Arbeidsomstandighedenwet omschreven biologische agentia genoemd en worden omschreven als de ‘levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit … Read more

Schadelijke effect van zuren en logen (basen)

Zuren en logen (basen) hebben een zogenaamde bijtende werking. Dit houdt in dat ze de oppervlakte van materiaal aantasten. Om die reden worden zuren en logen gebruikt om oppervlakten te reinigen van vuil. Het gevaar van zuren en basen is dat ze niet alleen het materiaal aantasten waar deze stoffen op worden aangebracht. Zuren en … Read more

Grenswaarde en blootstellingsduur met betrekking tot giftige stoffen

Als men het heeft over giftige stoffen op de werkvloer dan zijn een aantal punten van belang. Allereerst zal een bedrijf er volgens de Arbowet alles aan moeten doen om de veiligheid en gezondheid van de werknemer te beschermen. Doormiddel van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zal een bedrijf inzichtelijk moeten maken welke giftige … Read more

Vergiftiging voorkomen op de werkplek

Als op de werkplek giftige stoffen aanwezig zijn bestaat er de kans op vergiftiging voor werknemers. Werkgevers zijn echter verplicht om de werkplek zo veilig mogelijk te maken voor werknemers, bezoekers en omwonenden. Daarom moeten bedrijven een arbobeleid opstellen en hanteren. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vormt een verplicht onderdeel van het arbobeleid. In … Read more

Wat is MAC-waarde of grenswaarde van een giftige stof?

MAC-waarde is de Maximaal Aanvaarde Concentratie van een bepaalde giftige stof waarbij de effecten op de gezond nog nauwelijks merkbaar zijn voor volwassen gezonde mannen. Het is belangrijk om vooral dat laatste goed in de gaten te houden als men het heeft over de MAC-waarde. Deze waardes zijn namelijk gebaseerd op een gezonde volwassen man. … Read more

Wat is toxicologie?

Toxicologie wordt ook wel de giftigheidsleer genoemd en is de leer waarin het effect wordt bestudeert van giftige stoffen op biologische systemen waaronder ook mensen en dieren behoren. Toxicologie is specifiek gebied dat tot de biologie behoort. Als men kijkt naar de uitwerking van gif op de mens rekent men toxicologie ook wel tot de … Read more

Schadelijke stoffen die vrij kunnen komen bij het winnen van aardolie en aardgas

Aardolie en aardgas zijn fossiele stoffen die worden gewonnen uit de aarde, daarom spreekt men ook van aardolie en aardgas. Deze stoffen bevinden zich in de aardkorst maar zijn daarbij vermengd met verschillende stoffen zoals, lood, ijzer, zwavel en andere stoffen. Zo bevat aardolie de categorieën cycloalkanen (naftenen), alkanen (paraffinen), bitumen en aromaten. Het is … Read more

Wat is lawaaidoofheid?

Lawaaidoofheid is permanente gehoorschade die ontstaat wanneer iemand (langdurig) aan lawaai wordt blootgesteld. Doormiddel van een audiometrie kan lawaaidoofheid worden vastgesteld. Lawaaidoofheid is permanente schade aan het gehoor en dient te worden voorkomen. Werkgevers hebben volgens de Arbeidsomstandighedenwet de verplichting om hun uiterste best te doen om een veilige werkplek te realiseren voor werknemers zodat … Read more

Wat staat in het veiligheidspaspoort?

Een veiligheidspaspoort wordt ook wel Personal Saftey Log genoemd en wordt afgekort met PSL. Dit is een persoonsgebonden document dat meestal een groene kleur heeft, daarom noemt men een veiligheidspaspoort of PSL ook wel in het dagelijkse taalgebruik een ‘groen boekje’. In het veiligheidspaspoort staat allemaal relevante informatie over de persoon aan wie het veiligheidspaspoort … Read more

Wat de 5 v methode voor een toolboxmeeting?

De 5 v methode is een methode die gebruikt kan worden voor het voorbereiden en uitvoeren van een zogenaamde toolboxmeeting. Een tooboxmeeting is een overleg of korte vergadering die periodiek door leidinggevenden wordt gehouden samen met werknemers om in een informele sfeer het belang van veiligheid op de werkvloer te benadrukken en onveilige handelingen te … Read more

Aandachtspunten voor veiligheidsobservaties door leidinggevenden

Doormiddel van veiligheidsobservaties kunnen leidinggevenden onveilig gedrag op de werkvloer opmerken. Dit kan onder andere gedaan worden door zogenaamde OOG rondes. De letters OOG staan voor Observatie Onbewust Gedrag. Bedrijven gaan er vanuit dat onveilig gedrag niet bewust wordt gedaan door werknemers. Er zullen maar weinig werknemers zijn die bewust zichzelf, anderen en het milieu … Read more

Veiligheidsobservatie: Observatie Onbewust Gedrag (OOG methode)

De OOG-methode of OOG-ronde, voluit geschreven als Observatie Onbewust Gedrag, is een observatiemethode in de vorm van een werkplekinspectie die meestal door leidinggevenden wordt uitgevoerd om onveilige situaties en onveilig gedrag op de werkvloer in kaart te brengen zodat hierop actie kan worden ondernomen en de veiligheid wordt verbeterd. Het doel van de OOG-ronde is … Read more

Wat kan een leidinggevende doen om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen?

De Arbowet is een kaderwet waarmee richtlijnen en voorschriften aan bedrijven worden gegeven om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers te beschermen. De doelstelling van de overheid is om de werkplekken in Nederland zo veilig mogelijk te maken. Leidinggevenden hebben hierbij een grote verantwoordelijkheid. Dit begint al in de top van het … Read more